Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme

 

Hermed bekendtgøres lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. november 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 425 af 6. juni 20021)  og § 17, stk. 8, nr. 2 i lov nr. 419 af 6. juni 2002.

§ 1. Formålet med denne lov er at styrke udviklingen af dansk erhvervsliv gennem fremme af konkurrenceevne og globalisering ved anvendelse af foranstaltninger, der sigter mod

1) at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel,

2) at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt, og

3) at fremme den regionale erhvervsudvikling.

§ 2. Inden for de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, kan økonomi- og erhvervsministeren til opfyldelse af lovens formål gennemføre aktiviteter, der bl.a. omfatter

1) analyser og evalueringer af erhvervspolitisk relevans, herunder vedrørende potentielle indsatsområder og eksisterende initiativer, samt regionale, nationale og internationale rammevilkår,

2) rådgivning om erhvervsfremmende tiltag, herunder om udvikling af såvel den nationale som den regionale og lokale erhvervsstruktur,

3) rådgivning om danske erhvervspolitiske interesser i forbindelse med forhandlinger om og implementering af internationale vilkår for erhvervslivet og om dansk erhvervslivs udfordringer i forbindelse med globaliseringen,

4) initiativer til fremme af udviklingen af nye samarbejdsformer, herunder offentligt-privat samarbejde og samarbejde mellem virksomheder, organisationsudvikling samt udnyttelse af ledelsesmæssig og markedsmæssig viden,

5) initiativer til fremme af etablering af nye virksomheder,

6) initiativer til fremme af virksomhedernes opbygning af kompetence til design, markedsføring og eksport,

7) initiativer til fremme af regional erhvervsudvikling, og

8) initiativer til fremme af akkreditering og metrologi.

Stk. 2. Denne lov finder dog ikke anvendelse, for så vidt angår medfinansiering af Regionalfondens aktiviteter, jf. lov om administration af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering.

§ 3. Med henblik på opfyldelse af lovens formål kan økonomi- og erhvervsministeren iværksætte erhvervsfremmende initiativer, herunder inden for rammerne af de i § 2 opregnede aktiviteter.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan yde hel eller delvis finansiering og tilbyde andre økonomiske incitamenter til aktiviteter, som omfattes af lovens formål.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for tilbagebetaling af ydet finansiering.

§ 3 a. Ophævet.

§ 4. Til bistand ved gennemførelsen af lovens formål nedsætter økonomi- og erhvervsministeren Danmarks Erhvervsråd.

Stk. 2. Danmarks Erhvervsråd har til opgave inden for rammerne af § 2, stk. 1, at rådgive om tilrettelæggelsen og udviklingen af indsatsen for

1) at forbedre og udbygge rammevilkårene for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel,

2) at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt,

3) at fremme den regionale erhvervsudvikling.

Stk. 3. Danmarks Erhvervsråd kan anbefale økonomi- og erhvervsministeren og selv foranstalte gennemførelse af analyser af potentielle indsatsområder og evalueringer af eksisterende initiativer inden for sit arbejdsområde. Med udgangspunkt heri kan Danmarks Erhvervsråd rådgive regeringen om forbedringsmuligheder inden for de erhvervsmæssige rammevilkår og stille forslag herom.

Stk. 4. Danmarks Erhvervsråd træffer afgørelse i sager vedrørende de erhvervsfremmeaktiviteter, som af økonomi- og erhvervsministeren er henlagt til Danmarks Erhvervsråd, og hvortil der ydes hel eller delvis finansiering. Danmarks Erhvervsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Danmarks Erhvervsråd kan delegere sin beslutningskompetence i bevillingssager til sit sekretariat. Danmarks Erhvervsråd fastsætter i så tilfælde en sekretariatsbemyndigelse.

Stk. 6. Danmarks Erhvervsråd kan nedsætte et forretningsudvalg og ad hoc-udvalg til bistand ved gennemførelse af sine arbejdsopgaver.

§ 5. Danmarks Erhvervsråd består af en formand og 14 medlemmer. Danmarks Erhvervsråds formand og medlemmer, heriblandt en næstformand, udpeges af økonomi- og erhvervsministeren. Danmarks Erhvervsråd sammensættes således, at der er repræsenteret bred erhvervsmæssig indsigt vedrørende forbedring og udbygning af rammevilkårene for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel, for fremme af tilpasningen af erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold, nye perspektivrige teknologier, industrielt design og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt og for fremme af den regionale erhvervsudvikling.

Stk. 2. 11 af Danmarks Erhvervsråds medlemmer udpeges efter indstilling fra organisationer med indsigt i de i stk. 1 nævnte forhold.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne udpeges for indtil 3 år ad gangen og kan genudnævnes 1 gang.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter en forretningsorden for Danmarks Erhvervsråd.

§ 6. Økonomi- og erhvervsministeren udsteder i nødvendigt omfang nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte erhvervsfremmende aktiviteter. Økonomi- og erhvervsministeren kan tillige fremsætte nærmere bestemmelser om Danmarks Erhvervsråds virke.

Stk. 2. For initiativer, der iværksættes efter denne lov, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler for administration, herunder for behandlingen af ansøgninger om medfinansiering til organisationer, institutter, virksomheder, enkeltpersoner m.v., regler for godkendelse, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber.

Stk. 3. For erhvervsfremmende initiativer, iværksat i henhold til denne lov, og som af økonomi- og erhvervsministeren er henlagt til administration i Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan økonomi- og erhvervsministeren bestemme, at Erhvervs- og Boligstyrelsen i nærmere bestemt omfang, når styrelsens erfaringer eller særlige faglige forhold taler herfor, kan henlægge styrelsens sagsforberedende opgaver ved administrationen af konkrete initiativer til anden offentlig myndighed eller privat institution.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge administrationen af initiativer, iværksat efter § 3, stk. 1, til Erhvervs- og Boligstyrelsen. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang for afgørelser, truffet af Erhvervs- og Boligstyrelsen efter denne bestemmelse, herunder at afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet, afgørelser om akkreditering dog for Klagenævnet for Udbud.

§ 7. Ophævet.

§ 8. Ophævet.

§ 9. Ophævet.

§ 9 a. Ophævet.

§ 9 b. Ophævet.

§ 9 c. Ophævet.

§ 10. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fastsætter inden for rammerne af § 2, stk. 1, nr. 8, regler om akkreditering af laboratorier til prøvning og kalibrering, samt af virksomheder til certificering, inspektion, attestering og miljøverifikation. Det kan herunder bestemmes, at laboratorier og virksomheder i udlandet kan akkrediteres ved særskilt kontrakt. Endvidere kan det bestemmes, at akkrediteringsorganet, jf. stk. 4, kan påtage sig godkendelsesopgaver m.v. for andre myndigheder, institutioner og virksomheder.

Stk. 2. Såfremt en akkreditering tilbagekaldes, kan afgørelsen af den, den vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Begæring herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Begæringen har ikke opsættende virkning, medmindre retten træffer anden afgørelse.

Stk. 3. Begæring efter stk. 2 skal fremsættes over for den myndighed eller private organisation, som efter bemyndigelse, jf. stk. 4, har truffet afgørelse i den pågældende sag.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan henlægge administrationen af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte opgaver helt eller delvist til anden offentlig myndighed eller privat organisation. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, indgår i så tilfælde nødvendige aftaler herom.

Stk. 5. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, opgaver som nævnt i stk. 4 til en privat organisation, finder forvaltningsloven anvendelse for organisationens virksomhed.

Stk. 6. Henlæggelse efter stk. 4 skal fremgå af de regler, økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udsteder i medfør af stk. 1.

§ 11. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fastsætter inden for rammerne af § 2, stk. 1, nr. 8, regler om metrologi, dvs. hvilke måleenheder, der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om måleteknik, måleinstrumenter og deres anvendelse samt om måleteknisk kontrol. Der kan herunder foreskrives anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter. Endvidere fastsætter økonomi- og erhvervsministeren regler om, hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål eller vægt, herunder regler om klassificering, sortering og lignende.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udpeger primærlaboratorier og nationale referencelaboratorier til at etablere og vedligeholde primær- og referencenormaler inden for afgrænsede metrologiske felter.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage hvervet med måleteknisk kontrol.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan henlægge administrationen af de i stk. 1 og stk. 2 nævnte opgaver helt eller delvist til anden offentlig myndighed eller privat organisation. Økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, indgår i så tilfælde nødvendige aftaler herom.

Stk. 5. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, opgaver som nævnt i stk. 4 til en privat organisation, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse for organisationens virksomhed.

Stk. 6. Henlæggelse efter stk. 4 skal fremgå af de regler, økonomi- og erhvervsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, udsteder i medfør af stk. 1.

§ 12. Ophævet.

§ 13. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af udgifterne ved administration af loven.

§ 13 a. Ophævet.

§ 13 b. Ophævet.

§ 13 c. Økonomi- og erhvervsministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen m.v. Regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og årsberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale, herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v., samt andet materiale og oplysninger, som skønnes af betydning for udførelsen af kontrol og tilsyn.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter aftale med finansministeren bemyndige finansstyrelsen til at træffe afgørelser efter nærmere fastsatte regler i forbindelse med administrationen af midler, bevilget efter denne lov.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan mod behørig legitimation uden retskendelse til brug for den i stk. 1 nævnte administration m.v.

1) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler og transportmidler og

2) på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.

§ 13 d. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs bestemmelser om informationsprocedurer.

§ 13 e. Den inddrivende myndighed kan med tillæg af renter og omkostninger efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven inddrive tilgodehavender, herunder ved lønindeholdelse, som staten i forbindelse med finansiering af de i § 2, stk. 1, nævnte aktiviteter måtte få hos individuelle personer her i landet.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for inddrivelse af statskassens tilgodehavender, der hidrører fra indfriede statsgarantier og misligholdte statslån i henhold til denne lov, i henhold til lov nr. 221 af 13. april 1988 om egnsudvikling og den tidligere egnsudviklingslovgivning samt i henhold til lov nr. 211 af 28. maj 1975 om lån til håndværk og mindre industri med senere ændringer.

Stk. 3. Den inddrivende myndighed kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om skyldneren, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1 og 2, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 13 f. Op til 20 pct. af ydet finansiering til aktiviteter efter § 2 eller § 3 kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering, tilskud m.v.

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller

2) fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 15. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 16. De i henhold til tidligere lovgivning om mål og vægt (metrologi) udstedte forskrifter og typegodkendelser, meddelte tilladelser og bemyndigelser vedbliver at have gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 2. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter §§ 10 og 11 til Erhvervs- og Boligstylsen eller anden offentlig myndighed, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter §§ 10 stk. 4, og 11, stk. 4, til en privat organisation, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om klageadgangen.

§ 17. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation indeholder følgende bestemmelser om ikrafttrædelse- og overgangsbestemmelser:

§ 17. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. Ansøgninger i henhold til lov om teknologisk service eller lov om erhvervsfremme behandles efter de regler, der gælder på modtagelsestidspunktet. Administration, rapportering, regnskabsaflæggelse og eventuel tilbagebetaling af medfinansiering givet i henhold til lov om teknologisk service og lov om erhvervsfremme sker ligeledes efter hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 3. Godkendelser udstedt i henhold til lov om teknologisk service og lov om erhvervsfremme behandles efter hidtil gældende bestemmelser.

Stk. 4. Udeladt.

Stk. 5. De i henhold til lov om erhvervsfremme udstedte bekendtgørelser og forskrifter vedrørende innovationsmiljøerne, jf. stk. 8, nr. 2, har fortsat gyldighed, indtil de ændres eller ophæves i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 6. Udeladt.

Stk. 7. De i henhold til lov om erhvervsfremme meddelte tilladelser og bemyndigelser, jf. stk. 8, nr. 2, har fortsat gyldighed, indtil de udløber, ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestemmelser i denne lov.

Stk. 8. Udeladt.

§ 19. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse dele af riget med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 425 af 6. juni 2002 om ophævelse af lov om erhvervsudvikling og ændring af lov om erhvervsfremme indeholder følgende bestemmelser om ikrafttrædelse og om gyldigheden for Grønland og Færøerne:2)

§ 3

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter §§ 10, stk. 4, og 11, stk. 4, til en privat organisation, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte, at dette sker med virkning fra 1. januar 2002 for så vidt angår finanslovsbevilling og regnskab

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 5. august 2002

Bendt Bendtsen

/Birthe Lehmann

Officielle noter

1) Ved § 1 i denne lov blev lov nr. 451 af 7. juni 2001 om erhvervsudvikling ophævet.

2) Jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 639 af 5. august 2002.