Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om syns- og høreprøve for fritidssejlere

 

 

I medfør af § 19, stk. 1, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret senest ved lov nr. 1261 af 20 december 2000, fastsættes:

§ 1. Undersøgelse af fritidssejleres syns- og høreevne for at erhverve sønæringsbevis til fritidsfartøj omfatter synsstyrke, synsfelt for fingerbevægelser, farvesans og hørelse. Undersøgelsen foretages i overensstemmelse med nedennævnte regler.

§ 2. Fritidssejlere skal, eventuelt med korrektion, have en synsstyrke på enten højre eller venstre øje eller for begge anvendt samtidig på mindst 0,5.

§ 3. Synsfeltet for fingerbevægelser (konfrontationsmetoden) skal være normalt ved samsyn.

Stk. 2. Farvesansen skal være normal. Prøven skal foretages ved hjælp af Ishiharas »Test for Colourblindness Complete Edition«. En fejllæsning er tilladt.

Stk. 3. Mørkesynsevnen skal være normal, og den undersøgte attesterer ved sin underskrift ikke at have bemærket vanskeligheder ved orientering i nedsat belysning.

§ 4. Finder den undersøgende læge, at fritidssejleren lider af en øjensygdom, synsfeltsdefekt eller refraktionsanomali, der nedsætter eller kan formodes senere at ville nedsætte synsfunktionen, eller opstår der i øvrigt tvivl om, hvorvidt fritidssejleren er i besiddelse af den fornødne synsfunktion, skal lægen oplyse dette i sin erklæring.

§ 5. Fritidssejlere skal kunne forstå almindelig talestemme på 4 meters afstand, begge ører prøvet under et, eventuelt med anvendelse af høreapparat.

§ 6. Hvis der er tvivl om, hvorvidt de betingelser, der er anført i §§ 2-5, er opfyldt, kan spørgsmålet af den undersøgende læge eller af den undersøgte forelægges for Søfartsstyrelsen, der træffer afgørelse i sagen, eventuelt efter at en fornyet undersøgelse har fundet sted ved styrelsens foranstaltning. Søfartsstyrelsen afholder udgifterne til undersøgelsen.

§ 7. Syns- og høreprøve for fritidssejlere kan kun aflægges for en af de af Søfartsstyrelsen udpegede søfartslæger eller for en speciallæge i oftalmologi her i landet.

§ 8. Søfartsstyrelsen fastsætter form og indhold af syns- og høreprøveattesten for fritidssejlere.

§ 9. Fritidssejlere, der benytter briller eller kontaktlinser for at opfylde synskravet, skal bruge denne korrektion om bord, og pålægges til enhver tid at være i besiddelse af et ekstra sæt briller, som giver optimal korrektion. Den undersøgte attesterer ved sin underskrift på attesten at være bekendt hermed.

§ 10. Ved erhvervelse af rettigheder, hvortil der kræves syns- og høreprøve for fritidssejlere, må der ikke anvendes en syns- og høreprøveattest, som er ældre end 36 måneder.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 401 af 8. juni 1989 om syns- og høreprøve for søfarende ophæves.

    Stk. 4. Syns- og høreprøveattester for søfarende udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 401 af 8. juni 1989 kan indtil 3 år fra udstedelsesdagen anvendes ved erhvervelse af de i § 10 nævnte rettigheder.

Søfartsstyrelsen, den 13. maj 2002

Niels J. Bagge

/Jørgen Løje Hansen