Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om anvendelse af »tyskertræk«1)

 

I medfør af § 3, § 17, stk. 5, og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften finder anvendelse på ethvert skib, som fisker med et arrangement, som i et drej automatisk flytter redskabernes trækpunkt over i den side, hvortil skibet drejer, eller indebærer en risiko herfor, hvis redskaberne får bundhold (»tyskertræk«).

§ 2. Redskaberne skal fra styrepladsen hurtigt kunne frigøres.

Stk. 2. Redskabernes trækpunkt skal være placeret så lavt som muligt og aldrig højere end lønningen.

Stk. 3. Skibe bygget før 1. juni 2002 skal opfylde § 2, stk. 1, senest 1. december 2002 og § 2, stk. 2, senest 1. juni 2003.

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland. Er overtrædelsen begået af et aktie- eller anpartsselskab, en forening, fond eller lignende, kan selskabet, foreningen, fonden mv. som sådan pålægges bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges staten, Grønlands Hjemmestyre, kommunen, det kommunale fællesskab eller bygdebestyrelsen bødeansvar.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 1. juni 2002.

Stk. 2. Forskriften vil snarest muligt blive indarbejdet i kapitel III i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F.

 

 

 

Bemærkninger til teknisk forskrift nr. 3 af 16. april 2002 om anvendelse af »tyskertræk«

Formålet med et tyskertræk er at forbedre et fiskeskib manøvreevne under trawlfiskeri.

 

På baggrund af en række forlis og efter behandling i Fiskeskibsudvalget har Søfartsstyrelsen udarbejdet teknisk forskrift nr. 3 af 16. april 2002 om anvendelse af »tyskertræk«. Reglerne medfører, at alle fiskeskibe, der fisker med tyskertræk, skal have trækpunktet placeret så lavt som muligt og ikke over lønningshøjde, samt at der skal være mulighed for fjernudløsning af trækket.

 

Ved lønningshøjde i fiskeskibe forstår Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med andre af Styrelsens regler maksimalt 1 meter over arbejdsdækket. Arbejdsdækket er det lavestliggende dæk over dybeste nedlastningsvandlinie.

 

Et tyskertrækarrangement kan eksempelvis bestå af en blok, der samler trækket fra redskaberne i et punkt, mens skibet trawler. Blokken kan bevæge sig fra borde til borde på en tværskibs bøjle eller wire, hvorved trækket fra redskaberne kommer til at virke foran den akse, som skibet drejer om, og på den måde hjælper til med at dreje. Blokken er ofte temmelig højt placeret for at få trawlwirerne til at gå klar af lønning, hæktromler og andet grej. Dette indebærer en stor risiko for, at skibet f.eks. ved et hold udsættes for et krængende moment, der overstiger skibets stabilitet, hvorfor skibet kæntrer med forlis til følge.

 

Reglerne om, at tyskertræk skal placeres så lavt som muligt og ikke højere end lønningshøjde, og at der skal være en slipanordning med fjernudløsning, træder i kraft for nye fiskeskibe, når den tekniske forskrift træder i kraft den 1. juni 2002.

 

For eksisterende fiskeskibe træder bestemmelserne om, at fartøjer skal være udstyret med en slipudløsning med fjernudløsning, i kraft den 1. december 2002; mens bestemmelserne om, at tyskertræk skal placeres så lavt som muligt og ikke højere end lønningshøjde, træder i kraft 1. juni 2003.

 

Søfartsstyrelsen kan give eksisterende skibe en udsættelse med omplaceringen af trækpunktet i de tilfælde, hvor der måtte være særlige problemer med at flytte trækpunktet med henblik på at få tid til at finde en hensigtsmæssig løsning. Det grønlandske hjemmestyre har meddelt, at de kan tiltræde forslaget, således at bestemmelserne kommer til at gælde for såvel Danmark som Grønland.

 

Bestemmelserne i den tekniske forskrift vil snarest muligt blive indarbejdet i kapitel III i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F.

Søfartsstyrelsen, den 16. april 2002

Christian Breinholt

/Svend Karstensen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

 

_______________

Regelcentret, sag 199922047