Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Civilretsdirektoratet fastholdt statsamtets afslag på moders ansøgning om børnebidrag, idet kun ikke havde godtgjort, at hun og faderen ikke levede adskilt på grund af uoverensstemmelse, selvom faderen var rejst til udlandet, og moderen ikke havde kontakt med ham.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Forsørgelse

 

Afslag på fastsættelse af børnebidrag, idet ansøger ikke havde godtgjort, at forsørgelsespligten over for barnet ikke blev opfyldt.

    Børneloven § 13 og § 14.

    Civilretsdirektoratets afgørelse af 16. oktober 1998, j.nr. 1998-550-645:

    "Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres klage over X s  Statsamts afgørelse af 30. juni 1998  om bidrag. Ved afgørelsen bestemte statsamtet, at M ikke skal betale bidrag til B1 og B2 s underhold. 

    De har anmodet om, at der fastsættes bidrag. De har navnlig anført, at M ikke opfylder sin forsørgelsespligt, idet han udrejste til Somalia i marts måned 1998. 

    Vi har gennemgået sagen, og vi ændrer ikke statsamtets afgørelse.

    Begrundelsen for vores afgørelse er den samme, som står i statsamtets afgørelse, idet det tilføjes, at vi navnlig har lagt vægt på, at De på møde i statsamtet den 23. juni 1998 oplyste, at M rejste til Somalia på grund af problemer i hans familie, at der ikke var uoverensstemmelser mellem Dem og M, og at De forventer, at M kommer hjem til Dem igen.

    Vi kan oplyse, at efter § 13 er forældre hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Opfylder den ene af forældrene ikke forsørgelsespligten, kan statsamtet efter ansøgning pålægge denne at betale bidrag til barnets underhold.

    Bidragets størrelse fastsættes efter § 14 under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske kår, herunder deres erhvervsevne. Er begge forældre ubemidlede, fastsættes bidraget i almindelighed til normalbidraget.

    Vi kan endvidere oplyse, at efter praksis fastsættes der ikke bidrag, hvis samlivet ikke er ophævet på grund af uoverensstemmelser, men på grund af faktiske forhold...".