Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove

(Eloverløb, indregning af kapacitetsomkostninger, overtagelse af vindmøller, elsikkerhed, beredskab)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Miljø- og energiministeren«, »miljø- og energiministeren«, »Miljø- og energiministerens«, »miljø- og energiministerens« og »Miljø- og Energiministeriet « til henholdsvis: »Økonomi- og erhvervsministeren«, »økonomi- og erhvervsministeren«, »Økonomi- og erhvervsministerens«, »økonomi- og erhvervsministerens« og »Økonomi- og Erhvervsministeriet « .

2. I § 22, stk. 1, nr. 7, udgår »og rådgivning om elsikkerhedsmæssige spørgsmål « .

3. Efter § 22, stk. 1, nr. 7, indsættes:

»8)   give rådgivning og information om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til forbrugerne, elinstallatører og andre elfagfolk samt bistå Elektricitetsrådet med gennemførelse af tilsyn og undersøgelse af stærkstrømsanlæg. «

4. § 27 c affattes således:

»§ 27 c. Den systemansvarlige virksomhed offentliggør for det følgende driftsdøgn oplysninger om overføringskapaciteten i det transmissionsnet, der er stillet til rådighed for den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 2. Brugere af det kollektive elforsyningsnet skal efter regler fastsat af den systemansvarlige virksomhed og på baggrund af den i stk. 1 nævnte offentliggørelse anmelde planer for elproduktion, elforbrug og elhandel for det følgende driftsdøgn til den systemansvarlige virksomhed. Elproduktion, som er omfattet af aftagepligt i medfør af § 57, stk. 1, nr. 1, er undtaget fra anmeldelsespligten.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed skal inden starten af det følgende driftsdøgn godkende planer for forventet elproduktion, elforbrug og elhandel, som er anmeldt til virksomheden efter stk. 2. Godkendelsen kan betinges af, at der sker omlægninger i planerne, såfremt det er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed kan efter godkendelsen af planerne påbyde elproduktionsvirksomheder at ændre produktionsomfang eller igangsætte produktion, såfremt det er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Stk. 5. Elproduktion fra decentrale og industrielle kraftvarmeproduktionsanlæg og elproduktionsanlæg, der producerer VE-elektricitet eller anvender affald som brændsel, har prioriteret adgang til elforsyningsnettet. Ved omlægninger som nævnt i stk. 3 og 4 kan den systemansvarlige virksomhed alene reducere eller afbryde prioriteret elproduktion, hvis en reduktion af elproduktion fra andre anlæg ikke er tilstrækkelig til at opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningssystem.

Stk. 6. Såfremt den systemansvarlige virksomhed forlanger omlægninger som nævnt i stk. 3-5, yder virksomheden betaling herfor. Den systemansvarlige virksomhed yder dog ikke betaling, hvis virksomheden forlanger omlægninger i forhold til anmeldte planer for elproduktion, elforbrug og elhandel som nævnt i stk. 3, inden planerne er godkendt, og omlægningerne er nødvendige

1)   for ikke at overskride den offentliggjorte overføringskapacitet som nævnt i stk.1 eller

2)   for at bringe balance i de enkelte brugeres planlagte elproduktion, elforbrug eller elhandel.

Stk. 7. Ved overhængende risiko for netsammenbrud samt under netsammenbrud og genopbygning af nettet kan den systemansvarlige virksomhed uden betaling kræve de nødvendige omlægninger af produktion, handel og forbrug.

Stk. 8. Såfremt en brugers faktiske elproduktion, elforbrug eller elhandel i et driftsdøgn ikke svarer til det, som er godkendt efter stk. 3, kan den systemansvarlige virksomhed kræve, at der ydes rimelig betaling for de ubalancer, det påfører systemet.

Stk. 9. Omlægninger som nævnt i stk. 3-5 skal ske efter objektive kriterier, som fastsættes af den systemansvarlige virksomhed på grundlag af samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn. Den systemansvarlige virksomhed fastsætter endvidere objektive kriterier for beregning af betalingen for reduktion eller afbrydelse efter stk. 5.

Stk. 10. De regler og kriterier, som den systemansvarlige virksomhed fastsætter i medfør af stk. 2 og 9, skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. Reglerne skal anmeldes til økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 11. Klager over de regler og kriterier, som den systemansvarlige virksomhed fastsætter i medfør af stk. 2 og 9, kan indbringes for økonomi- og erhvervsministeren. Ministeren kan give pålæg om ændring af reglerne. «

5. Efter § 27 d indsættes:

»§ 27 e . De systemansvarlige virksomheders omkostninger til opretholdelse af den i § 27 a, stk. 1, nr. 2, nævnte produktionskapacitet i perioden 1. januar 2000 til og med 31. december 2003 indregnes i virksomhedernes priser med lige store årlige beløb i 10 år i perioden mellem 1. januar 2000 og 31. december 2010. «

6. § 59, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

7. I § 59, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

8. I § 59 a, stk. 2 , ophæves sidste pkt .

9. § 66 affattes således:

»§ 66. VE-fonden overtager efter anmodning fra en vindmølleejer dennes vindmølle og forpligtelsen til betaling af restgælden på lån optaget til finansiering af vindmøllen, hvis

1)   vindmølleejeren kan dokumentere, at vedkommende ikke vil kunne afvikle restgælden på lån optaget til finansiering af vindmøllen på grund af ændrede pristillæg til vindmølleelektricitet fastsat i medfør af § 59, stk. 1, og

2)   det pågældende lån til finansiering af vindmøllen er optaget inden den 29. april 1999.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på lån optaget af vindmølleejere, der ejer en del af en vindmølle. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse på elværksejede vindmøller.

Stk. 3. Indtil VE-fonden oprettes, varetager økonomi- og erhvervsministeren fondens opgaver i medfør af stk. 1.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed kan efter anmodning overtage en vindmølle, som økonomi- og erhvervsministeren har overtaget, imod at betale statens omkostninger og overtage statens forpligtelser vedrørende vindmøllen. Den systemansvarlige virksomhed skal nedtage, drive eller videresælge vindmøllen på de for elforbrugerne gunstigst mulige betingelser.

Stk. 5. Den systemansvarlige virksomhed kan indregne sine nettoomkostninger ved den overtagne vindmølle i virksomhedens priser, jf. § 71. Den systemansvarlige virksomheds indtægter og udgifter vedrørende vindmøllen skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra virksomhedens øvrige opgaver.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om overtagelsesordningens omfang og anvendelse, herunder regler om ordningens ophør. «

10. I kapitel 12 ændres overskriften til:

»Oplysningspligt, kontrol, beredskab «.

11. Efter § 85 a indsættes:

»§ 85 b. Virksomheder, som er bevillingspligtige efter §§ 10, 19 eller 27, skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre elforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.

Stk. 2. De systemansvarlige virksomheder skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende det i stk. 1 nævnte beredskab.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver. «

§ 2

I lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning, som ændret ved lov nr. 481 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Miljø- og energiministeren « , »miljø- og energiministeren « , »Miljø- og energiministerens « og »Miljø- og Energiministeriet « til henholdsvis: »Økonomi- og erhvervsministeren « , »økonomi- og erhvervsministeren «, » Økonomi- og erhvervsministerens « og »Økonomi- og Erhvervsministeriet «.

2. Efter § 15 indsættes:

»Beredskab

§ 15 a. Selskaber, som har opnået bevilling efter § 10 eller tilladelse efter § 16, skal foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre naturgasforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.

Stk. 2 . Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 nævnte opgaver samt om varetagelse af de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende beredskabet. «

§ 3

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Miljø- og energiministeren«, »miljø- og energiministeren«, »miljø- og energiministerens« og »Miljø- og Energiministeriet « til henholdsvis: »Økonomi- og erhvervsministeren«, »økonomi- og erhvervsministeren«, »økonomi- og erhvervsministerens« og »Økonomi- og Erhvervsministeriet « .

2. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Virksomheder, som driver anlæg til produktion og fremføring af bygas, skal foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre bygasforsyningen i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.

Stk. 2 . Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 nævnte opgaver samt om varetagelse af de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende beredskabet. «

§ 4

I lov nr. 1275 af 20. december 2000 om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Miljø- og energiministeren « og »miljø- og energiministeren « til henholdsvis: »Økonomi- og erhvervsministeren « og »økonomi- og erhvervsministeren «.

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Virksomheder, som er omfattet af § 3, stk. 1, skal foretage nødvendig planlægning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre forsyningen af mineralolie og mineralolieprodukter i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer.

Stk. 2 . Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om varetagelse af de i stk. 1 nævnte opgaver samt om varetagelse af de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende beredskabet. «

§ 5

I lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, som ændret ved lov nr. 898 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »By- og boligministeren « og »by- og boligministeren « til henholdsvis: »Økonomi- og erhvervsministeren « og »økonomi- og erhvervsministeren «.

2. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige statslige og kommunale myndigheder eller efter anmodning bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at

1)   udføre de i kapitel 4 nævnte tilsyns- og kontrolopgaver,

2)   bistå Elektricitetsrådet med gennemførelse af tilsyn og undersøgelse af stærkstrømsanlæg og

3)   give rådgivning og information om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til elinstallatører og andre elfagfolk. «

3. § 25, stk . 1, affattes således:

»Udgifterne til Elektricitetsrådets virksomhed, herunder   til udførelse af opgaver som nævnt i § 21, stk. 2, dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove. «

§ 6

Stk. 1. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft før andre dele af loven.

Stk. 2. § 27 e som indsat ved denne lovs § 1, nr. 5, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 22. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 69, den 7. juni 2002.