Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om
Erhvervsankenævnet1)

(Insiderregister, integrering af forbrugerhensyn, kompetencefordelingen på værdipapirområdet og
skærpelse af insiderregler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

  § 1

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, som ændret ved § 89 i lov nr. 501 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med 1. pkt.«

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter høring af Fondsrådet nærmere regler om god værdipapirhandelsskik. Ved Fondsrådets behandling af

1) sager om udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik samt

2) sager om god værdipapirhandelsskik, jf. stk. 1, af principiel karakter eller af vidtgående betydning

indkaldes Forbrugerombudsmanden til at deltage i det pågældende dagsordenspunkt. Forbrugerombudsmanden har i de under nr. 1 nævnte sager samme beføjelser som rådets medlemmer. Forbrugerombudsmanden er i forbindelse med deltagelse i Fondsrådets møder underlagt tavshedspligt efter § 84 a, stk. 1.«

3. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om forbud og påbud vedrørende overtrædelser af regler om god værdipapirhandelsskik, jf. stk. 1, og regler udstedt efter stk. 2. Markedsføringslovens § 13, stk. 1, og § 14, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på sager anlagt af Forbrugerombudsmanden efter denne bestemmelse.«

4. I § 12, stk. 6 og 7, § 13, stk. 1-3, § 15, stk. 1, § 98, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., § 101, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og § 102, stk. 3 og stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 7, nr. 1, 5 og 6,« til: »§ 7, stk. 1, nr. 1, 5 og 6,«.

5. I § 19, stk. 2, ændres »jf. § 23, stk. 3« til: »jf. § 23, stk. 4«.

6. § 20, stk. 1, affattes således:

»Finansielle virksomheder omfattet af lov om banker og sparekasser m.v., lov om fondsmæglerselskaber og realkreditloven, herunder virksomheder hjemmehørende i Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, samt Danmarks Nationalbank kan blive medlemmer af en fondsbørs (fondsbørsmedlemmer).«

7. I § 20, stk. 5, ændres »i medfør af stk. 3« til: »i medfør af stk. 4«.

8. Kapitel 6 affattes således:

»Kapitel 6

Optagelse m.v. af værdipapirer til notering eller handel på en fondsbørs

§ 21. Efter bestemmelserne i §§ 22-24 kan en fondsbørs optage værdipapirer som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-10 og 12, til notering, medmindre de i medfør af § 2, stk. 2, er undtaget fra loven.

    Stk. 2. Endvidere kan en fondsbørs optage værdipapirer, der er optaget til notering på en anden fondsbørs, til handel efter regler fastsat af Fondsrådet.

§ 22. Værdipapirer skal optages til notering på en fondsbørs efter ansøgning fra udstederen, såfremt lovgivningens betingelser er opfyldt, de pågældende værdipapirer er omfattet af fondsbørsens formålsbestemmelse og den fondsbørs, hvorpå optagelse til notering søges, skønner, at handel og kursnotering har offentlig interesse.

    Stk. 2. En fondsbørs kan stille enhver særlig betingelse for et værdipapirs optagelse til notering, der anses for nødvendig for at beskytte investorerne og værdipapirmarkedet.

    Stk. 3. En fondsbørs kan afslå en ansøgning om optagelse af et værdipapir, såfremt den skønner, at optagelsen på grund af udstederens forhold eller værdipapirets opbygning vil være i modstrid med investorernes og værdipapirmarkedets interesse.

    Stk. 4. Fondsrådet fastsætter regler om betingelser for optagelse af værdipapirer til notering på en fondsbørs.

§ 23. Ved ansøgning om værdipapirers optagelse til notering på en fondsbørs skal der med henblik på offentliggørelse foreligge et prospekt med de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til disse værdipapirer.

    Stk. 2. Et prospekt skal udarbejdes i overensstemmelse med de regler, som Fondsrådet fastsætter i henhold til stk. 4 om prospekters indhold, og skal præsenteres på en måde, som gør det muligt at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information.

    Stk. 3. Fondsrådet træffer beslutning om prospektets godkendelse.

    Stk. 4. Fondsrådet fastsætter regler for prospekters indhold og om prospekters godkendelse i de tilfælde, hvor værdipapirer ønskes optaget til notering på flere fondsbørser. Fondsrådet kan endvidere fastsætte regler om fritagelse for pligten til at udarbejde et prospekt.

§ 24. Offentligt udbud til tegning eller salg af værdipapirer, hvorom der er indgivet ansøgning om optagelse til notering på en fondsbørs, må ikke ske, førend et prospekt er godkendt og offentliggjort i overensstemmelse med de fastsatte regler herom.

    Stk. 2. Fondsrådet fastsætter regler om udbudsmateriale og om prospekters offentliggørelse.

§ 25. En fondsbørs kan bestemme, at et værdipapir skal slettes fra noteringen på den pågældende fondsbørs, såfremt denne finder, at noteringen ikke længere er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.

    Stk. 2. Mister en udsteder rådigheden over sit bo, slettes dennes værdipapirer fra noteringen.

    Stk. 3. Fremsætter en udsteder, hvis værdipapirer er noteret på en fondsbørs, anmodning om sletning fra noteringen, skal anmodningen tages til følge, medmindre fondsbørsen finder, at sletningen ikke er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse.

    Stk. 4. En udsteder har ret til at få et værdipapir slettet fra noteringen på en fondsbørs, såfremt værdipapiret i forbindelse hermed optages eller er optaget til notering på en anden fondsbørs.

    Stk. 5. Fondsrådet fastsætter regler om sletning og suspension af værdipapirer fra noteringen.

§ 26. Fondsrådet kan bestemme, at rådets beføjelser efter § 23, stk. 3, og i regler udstedt i medfør af § 22, stk. 4, § 23, stk. 4, § 24, stk. 2, og § 25, stk. 5, kan udøves på rådets vegne af en fondsbørs på nærmere fastsatte vilkår.

§ 26 a. De beføjelser, der er tillagt en fondsbørs efter bestemmelserne i §§ 21, 22 og 25 udøves af Fondsrådet, når en dansk eller udenlandsk fondsbørs ansøger om optagelse til notering af sine værdipapirer på en fondsbørs. Tilsvarende gælder, når en dansk eller udenlandsk autoriseret markedsplads ansøger om optagelse til notering af sine værdipapirer på en fondsbørs.«

9. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Fondsrådet påser, at udstedere og enhver, der besidder aktier i selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs eller optaget til handel på en autoriseret markedsplads, overholder bestemmelserne i dette kapitel.

    Stk. 2. Fondsrådet kan bestemme, at rådets beføjelser efter stk. 1 og i regler udstedt i medfør af § 29, stk. 3, og § 30 kan udøves på rådets vegne af en fondsbørs henholdsvis en autoriseret markedsplads på nærmere fastsatte vilkår.«

10. I § 31, stk. 3, og § 32, stk. 1, 2. pkt., ændres »Den pågældende fondsbørs eller autoriserede markedsplads« til: »Fondsrådet«.

11. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Fondsrådet kan bestemme, at rådets beføjelser efter § 31, stk. 2 og 3, og § 32, stk. 1, og i regler udstedt i medfør af § 32, stk. 3, kan udøves på rådets vegne af en fondsbørs henholdsvis en autoriseret markedsplads på nærmere fastsatte vilkår.«

12. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. Fondsrådet påser overholdelsen af bestemmelserne i dette kapitel.

    Stk. 2. Fondsrådet kan bestemme, at beføjelsen efter stk. 1 og i regler udstedt i medfør af § 33, stk. 4, 1. pkt., kan udøves af en fondsbørs henholdsvis en autoriseret markedsplads på nærmere fastsatte vilkår.«

13. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Misbrug af intern viden, kursmanipulation og meddelelsespligt ved visse besiddelser af værdipapirer«.

14. § 34, stk. 1, 1. pkt. (indledningen), affattes således:

»Reglerne i dette kapitel omfatter misbrug af intern viden, kursmanipulation samt meddelelsespligt ved visse besiddelser vedrørende:«

15. I § 34, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »handles på en autoriseret markedsplads«: », samt andele i investeringsforeninger og specialforeninger og tilsvarende udenlandske investeringsinstitutter«.

16. I § 34 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Følgende personer anses i kraft af deres tilknytning til et udstedende selskab for at have adgang til intern viden, jf. stk. 2:

1) Medlemmer af bestyrelsen og direktionen i et udstedende selskab eller dettes moderselskab,

2) andre direktører og ledende medarbejdere med direkte reference til bestyrelsen eller direktionen i et udstedende selskab eller dettes moderselskab, interne revisions- og vicerevisionschefer i et udstedende selskab eller dettes moderselskab, valgte revisorer og revisorsuppleanter i et udstedende selskab eller dettes moderselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden,

3) øvrige medarbejdere i et udstedende selskab eller dettes moderselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden, og

4) personer som nævnt under nr. 1 og 2 i et udstedende selskabs datterselskab, såfremt stillingen må forventes at medføre adgang til intern viden vedrørende det udstedende selskab.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

17. § 37 affattes således:

»§ 37. En udsteder af aktier, der er optaget til notering på en fondsbørs eller til handel på en autoriseret markedsplads, og dennes moderselskab skal udarbejde interne regler for de i § 34, stk. 4, nævnte personers adgang til for egen eller tredjemands regning at handle med de af udstederen udstedte aktier, jf. første led, og dertil knyttede finansielle instrumenter. En udsteder skal føre en ajourført fortegnelse over de personer, der er omfattet af § 34, stk. 4. De omfattede personer skal straks orienteres herom.

    Stk. 2. En person omfattet af § 34, stk. 4, skal hurtigst muligt give den pågældende udsteder meddelelse om vedkommendes besiddelse af aktier i selskabet og ændringer heri samt videregive oplysninger modtaget efter stk. 4.

    Stk. 3. Med besiddelse omfattet af stk. 2 sidestilles aktier, der ejes af følgende fysiske personer og selskaber med relation til den i § 34, stk. 4, nævnte personkreds:

1) Ægtefælle eller samlever,

2) mindreårige børn, hvor den i § 34, stk. 4, nævnte person er indehaver af forældremyndigheden,

3) selskaber, i hvilke personer omfattet af § 34, stk. 4, eller personer omfattet af nr. 1 og 2 alene eller tilsammen udøver en indflydelse som nævnt i § 31, stk. 1, nr. 1-5.

    Stk. 4. En person omfattet af stk. 3 skal hurtigst muligt give den person i § 34, stk. 4, som vedkommende har relation til, meddelelse om vedkommendes besiddelse af aktier i selskabet samt ændringer heri.

    Stk. 5. En udsteder skal for hver enkelt handelsdag foretage en nettoopgørelse af de efter stk. 2 meddelte erhvervelser og afhændelser. Hver erhvervelse henholdsvis afhændelse indgår med den kursværdi, handelen er foretaget til. Den samlede erhvervelse eller afhændelse, jf. dog stk. 6 og 7, skal af udstederen indberettes senest den efterfølgende handelsdag til den pågældende fondsbørs henholdsvis autoriserede markedsplads. Fondsbørsen henholdsvis den autoriserede markedsplads offentliggør straks disse oplysninger.

    Stk. 6. Medfører en opgørelse efter stk. 5 en ændring med en kursværdi under 50.000 kr., kan udstederen undlade at indberette ændringen til den pågældende fondsbørs henholdsvis autoriserede markedsplads.

    Stk. 7. Meddelelse efter stk. 2 og 4 samt indberetning efter stk. 5 skal indeholde oplysning om fondskode, handelsdato, antallet af handlede aktier og kursværdien heraf samt den samlede besiddelse og kursværdien heraf. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om registrering og anmeldelse.

    Stk. 8. En udsteder skal hvert kvartal indberette en opgørelse over

1) den samlede bestyrelses aktiebesiddelse i selskabet samt kursværdien heraf,

2) den samlede direktions aktiebesiddelse i selskabet samt kursværdien heraf og

3) den samlede aktiebesiddelse for personer omfattet af stk. 3 og § 34, stk. 4, samt kursværdien heraf

til den pågældende fondsbørs eller autoriserede markedsplads, som straks offentliggør opgørelsen. Såfremt direktionen hos en udsteder alene består af ét medlem, kan opgørelsen i henhold til nr. 1 og 2 indberettes samlet. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler herfor.«

18. Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a. Offentlige myndigheder og virksomheder, herunder værdipapirhandlere, advokater og revisorer, der i kraft af deres virksomhedsudøvelse regelmæssigt kommer i besiddelse af intern viden, skal udarbejde interne regler som foreskrevet i § 37, stk. 1, 1. pkt. Er de i 1. pkt. nævnte virksomheder organiseret som interessentskaber, kommanditselskaber eller lignende, skal de interne regler tillige omfatte ejerne.

    Stk. 2. Interne regler udstedt efter stk. 1, § 36, stk. 2, og § 37, stk. 1, samt fortegnelser udarbejdet efter § 37, stk. 1, skal på forlangende udleveres til den enkelte fondsbørs eller autoriserede markedsplads og Finanstilsynet.«

19. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. De beføjelser, der er tillagt en autoriseret markedsplads efter bestemmelserne i § 40, stk. 2, og § 42, udøves af Fondsrådet, når en dansk eller udenlandsk autoriseret markedsplads ansøger om optagelse til handel af sine værdipapirer på en autoriseret markedsplads.«

20. I § 55, stk. 1, indsættes efter »værdipapirhandler«: »eller betalinger«.

21. § 55, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Er en aftale som nævnt i stk. 1, 2 eller 3 registreret i en værdipapircentral, og ydes der lån til brug for afvikling, kan der i tilknytning til afviklingen anmeldes panteret i de pågældende fondsaktiver, jf. stk. 1-3, over for værdipapircentralen med henblik på registrering. Alene ved en sådan registrering opnås beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe efter reglerne i kapitel 22.«

22. I § 64, stk. 1, indsættes efter »lov om banker og sparekasser«: »m.v.«, og »fondsaktier« ændres til: »fondsaktiver«.

23. I § 83, stk. 2, 1. pkt., ændres »11« til: »12«.

24. I § 83, stk. 3, indsættes efter 6. pkt.:

»Forbrugerrådet og Dansk Aktionærforening indstiller ét medlem i fællesskab.«

25. § 83, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Fondsrådet træffer afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.«

26. Efter § 83 indsættes:

»§ 83 a. Fondsrådet kan, hvor dette er udtrykkeligt anført, bestemme, at visse beføjelser, der er tillagt Fondsrådet i denne lov og i regler udstedt i medfør af loven, kan udøves af en fondsbørs henholdsvis en autoriseret markedsplads på nærmere fastsatte vilkår.

    Stk. 2. En fondsbørs eller en autoriseret markedsplads, der har fået tillagt beføjelser efter stk. 1, kan kræve betaling for varetagelse af opgaver, der følger af disse beføjelser.

    Stk. 3. En fondsbørs eller autoriseret markedsplads, der har fået tillagt beføjelser efter stk. 1, skal opfylde forvaltningslovens kapitel 3-7 samt lov om offentlighed i forvaltningen, når den træffer afgørelse inden for de delegerede områder, jf. stk. 1.

    Stk. 4. Bestemmelserne i § 84 a, stk. 1 og 2, og § 84 b, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på fondsbørser henholdsvis autoriserede markedspladser, der har fået tillagt beføjelser efter stk. 1.

    Stk. 5. Fondsrådet træffer ved bekendtgørelse beslutning om delegation efter stk. 1.«

27. I § 84, stk. 3, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»2. pkt. gælder dog ikke ved Fondsrådets behandling af sager om udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik, jf. § 3, stk. 2, nr. 1.«

28. I § 84 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Finanstilsynet afgiver i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt til økonomi- og erhvervsministeren en rapport over status for udstedelse af regler om god værdipapirhandelsskik og om erfaringerne med reglernes anvendelse, jf. § 3, stk. 2.«

29. § 84 a, stk. 5, nr. 15, affattes således:

»15) Finansielle tilsynsmyndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsyn med finansielle virksomheder, finansieringsinstitutter eller kapitalmarkederne, og organer, der medvirker ved likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af regnskaber for et aktieselskab omfattet af § 7 eller for andre omfattet af denne lov, jf. dog stk. 10 og 11.«

30. I § 84 a indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til en fondsbørs henholdsvis en autoriseret markedsplads, der har fået tilladelse efter § 8, når det sker for at imødegå eller undersøge, om der er misbrugt intern viden eller udøvet kursmanipulation efter bestemmelserne i kapitel 10.«.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

31. I § 84 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 4-6«.

32. I § 84 a indsættes efter stk. 8, der bliver stk. 9, som nye stykker:

»Stk. 10. Videregivelse efter stk. 5, nr. 15, kan alene ske

1) på baggrund af international samarbejdsaftale og

2) under forudsætning af, at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

    Stk. 11. Videregivelse efter stk. 5, nr. 15, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og såfremt oplysningerne udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.«

33. § 84 b, stk. 2, nr. 7, affattes således:

»7) Den, mod hvem Fondsrådet indleder undersøgelse for overtrædelse af § 29 om indberetning af aktiebesiddelser, eller den, mod hvem Finanstilsynet indleder undersøgelse for overtrædelse af kapitel 10.«

34. I § 84 b, stk. 2, nr. 8, ændres »§ 88, stk. 2« til: »§ 88, stk. 3«.

35. I § 84 b, stk. 2, nr. 10, ændres »§ 37, stk. 1 og 2« til: »§ 37, stk. 1, og § 37 a, stk. 1«.

36. I § 84 b, stk. 4, 1. pkt., ændres »Fondsrådet« to steder til: »Finanstilsynet«.

37. § 88 affattes således:

»§ 88. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Fondsrådet i henhold til denne lov eller efter regler udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke afgørelser efter stk. 3 eller § 87.

    Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse på afgørelser truffet af virksomheder, der udøver beføjelser på Fondsrådets vegne.

    Stk. 3. Fondsbørsers, autoriserede markedspladsers, clearingcentralers eller værdipapircentralers afgørelser i sager af vidtrækkende eller principiel betydning truffet i henhold til egne regelsæt kan indbringes for Fondsrådet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Indbringelsen kan tillægges opsættende virkning.

    Stk. 4. Erhvervsankenævnets afgørelser og afgørelser, Fondsrådet træffer efter stk. 3, kan ved et sagsanlæg senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for domstolene.

    Stk. 5. Afgørelser vedrørende registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder i en værdipapircentral truffet af en værdipapircentral og afgørelser truffet af Klagenævnet for Værdipapircentraler er ikke omfattet af stk. 1-4.«

38. I § 93, stk. 1, ændres »§ 25, stk. 1« til: »§ 24, stk. 1«.

39. I § 93, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 37« til: »§ 37, stk. 1, 2 og 5, stk. 7, 1. pkt., og stk. 8 og § 37 a«.

40. I § 93, stk. 1, 2. pkt., udgår »§ 3, stk. 1,«.

41. I § 93, stk. 1, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Med bøde straffes en finansiel virksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed, der ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 3, stk. 1, 2. pkt.«

42. I § 93, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Pålæg kan ligeledes gives til sammenslutninger af juridiske personer.«

43. I § 98, stk. 4, 2. pkt., ændres »Bestyrelsen« til: »Aktionærerne«.

§ 2

I lov nr. 858 af 23. december 1987 om Erhvervsankenævnet, som ændret ved § 27 i lov nr. 315 af 14. maj 1997 § 3, i og lov nr. 1052 af 23. december 1998, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Endvidere er ankenævnet klageinstans for afgørelser truffet af Rejsegarantifonden, i det omfang det er fastsat ved lov om en rejsegarantifond, samt for afgørelser truffet af virksomheder, der udøver beføjelser på Fondsrådets vegne, i det omfang det er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v.«

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 13, 14, 16-18, 35 og 39, træder i kraft den 1. oktober 2002. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 5, 8-12, 19, 26, 30, 31, 33, 34, 37 og 38, samt § 2.

§ 4

    Stk. 1. Status over de samlede besiddelser i selskaber, som personer omfattet af § 34, stk. 4, og § 37, stk. 3, jf. denne lovs § 1, nr. 16 og 17, er i besiddelse af, skal meddeles til den pågældende udsteder samt indberettes af sidstnævnte til den pågældende fondsbørs henholdsvis den autoriserede markedsplads, hvor selskabets aktier er optaget til notering eller handel, senest den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 28. maj 2001 om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer skal dog fortsat have gyldighed, indtil økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler på området.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der delvis gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF af 7. november 2000, EF-Tidende L 290, s. 27, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med hensyn til udveksling af oplysninger med tredjelande.