Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om sparevirksomheder

 

Herved bekendtgøres lov om sparevirksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2002 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 233 af 29. april 2002 og § 10 i lov nr. 428 af 6. juni 2002.

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Ved sparevirksomheder forstås i denne lov foretagender, hvis virksomhed består i erhvervsmæssigt eller som et væsentligt led i deres drift at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden eller en videre kreds, og som anbringer de således modtagne midler på anden måde end ved indsættelse i et pengeinstitut, og som ikke er

1) banker, sparekasser eller andelskasser,

2) realkreditinstitutter,

3) institutter oprettet, eller hvis oprettelse er godkendt i henhold til særlig lov, med det formål at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden eller en videre kreds eller

    Stk. 2. Sparevirksomheder skal være enten

1) aktieselskaber,

2) anpartsselskaber,

3) erhvervsdrivende fonde,

4) andelsselskaber (andelsforeninger) eller andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar eller

5) filialer af udenlandske virksomheder, der svarer til nr. 1-4.

§ 2. (Ophævet).

§ 3. Sparevirksomheder, der ikke er pengeinstitutter, skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed.

    Stk. 2. Når Finanstilsynet har meddelt tilladelse, skal virksomheden registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Senere ændringer af vedtægterne skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

    Stk. 3. For anmeldelse og registrering m.v. finder aktieselskabslovens bestemmelser tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Sparevirksomheder

§ 4. Sparevirksomheder skal have en egenkapital på mindst 5 mio. kr.

    Stk. 2. Der kan ikke uden samtykke fra Finanstilsynet udbetales højere udbytte end 1 pct. over Nationalbankens højeste diskonto i løbet af regnskabsåret beregnet af egenkapitalen. Udbyttet kan dog altid beregnes til 4 pct., for så vidt regnskabet tillader dette.

§ 5. Regnskabsåret er kalenderåret. Den første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum, dog højst 18 måneder.

§ 6. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for sparevirksomheder, herunder om

1) tilladelse til at udøve virksomhed,

2) vedtægternes indhold og

3) regnskab og revision.

§ 7. Finder Finanstilsynet, at fortsættelse af en af denne lov omfattet sparevirksomhed på det foreliggende grundlag vil være utilbørlig af hensyn til indskydernes interesser, kan Finanstilsynet inddrage tilladelsen.

    Stk. 2. De for pengeinstitutter gældende bestemmelser om opløsning finder med de fornødne lempelser anvendelse på sparevirksomheder.

Kapitel 3

Udstedere af forudbetalte betalingskort

§ 8. (Ophævet).

§ 9. (Ophævet).

§ 10. (Ophævet).

Kapitel 4

Tilsyn

§ 11. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven. Kapitel 12 i lov om banker og sparekasser m.v. finder anvendelse med de fornødne lempelser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af § 3, stk. 2, samt bestemmelser udstedt i medfør af aktieselskabsloven, jf. § 3, stk. 3.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan foretage inspektionsbesøg og indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilsynet hos de virksomheder, der er omfattet af loven.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til afgørelse af, om et foretagende er omfattet af lovens bestemmelser.

    Stk. 4. Virksomheder under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 7 a i lov om finansiel virksomhed.

§ 11 a. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med sparevirksomheder med den kompetence, som rådet er tillagt i medfør af § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Kapitel 5

Klagebestemmelse

§ 12. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Økonomi- og Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

    Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser om fastsættelse af frist til afhjælpning af fejl og mangler ved en anmeldelse kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Straffebestemmelser m.v.

§ 13. Undlader et af loven omfattet foretagendes bestyrelse, direktion eller revisor i rette tid at efterkomme de pligter, som efter loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

§ 14. Overtrædelse af § 4, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

    Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer, deres suppleanter, direktører og øvrige ansatte, som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

    Stk. 3. Giver personer, der er knyttet til et af loven omfattet foretagende, urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende foretagendet til Finanstilsynet, til andre offentlige myndigheder eller til noget selskabsorgan, straffes den pågældende med bøde eller fængsel med indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

    Stk. 4. På samme måde som efter stk. 3 straffes personer, som er knyttet til et af loven omfattet foretagende, og som med forsæt eller ved grov uagtsomhed giver urigtige eller vildledende oplysninger til offentligheden eller til kunder eller påfører eller fremkalder nærliggende fare for, at der påføres foretagendet tab ved dets virksomhed.

    Stk. 5. Undlader et medlem af et af loven omfattet foretagendes bestyrelse eller direktion at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af en væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller fængsel med indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

    Stk. 6. Den, der ikke efterlever et pålæg fra Finanstilsynet efter § 11, stk. 3, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Finanstilsynet, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

    Stk. 7. I forskrifter, der gives af Finanstilsynet i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 8. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

    Stk. 9. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser m.v.

§ 15. I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 20. marts 1995, som ændret ved lov nr. 367 og 368 begge af 14. juni 1995 og § 119 i lov nr. 1072 af 20. december 1995, indsættes i § 1, stk. 7, 1. pkt. , efter »der ikke selv er pengeinstitutter«: », udstedere af forudbetalte betalingskort omfattet af § 2 i lov om sparevirksomheder og udstedere af forudbetalte betalingskort«.

§ 16. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

    Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 156 af 2. maj 1934 om visse spare- og udlånsvirksomheder m.v. De bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i denne lov, skal fortsat være gældende for sparevirksomheder omfattet af § 1 og for foreninger og virksomheder, der er omfattet af stk. 3. § 14, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på disse bekendtgørelser.

    Stk. 3. Foreninger og virksomheder, der ved lovens ikrafttræden var under tilsyn i henhold til den i stk. 2 nævnte lov, kan fortsætte deres hidtidige virksomhed.

§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1327 af 20. december 2001 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. § 1, nr. 14, § 2, nr. 2, § 3, nr. 2 og 3, § 4, nr. 2, § 5, § 6, nr. 4, og §§ 7 og 8 træder i kraft den 1. januar 2001. Beregning af bidrag sker første gang på grundlag af oplysninger fra regnskabsår, der afsluttes i 2000.

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. (Udeladt).

§ 10

    Stk. 1. §§ 1, 2, 4, 5, 7 og 8 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. § 6 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 502 af 7. juni 2001 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 37. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. Udstedere af elektroniske penge, der ved lovens ikrafttræden har tilladelse til at drive virksomhed som udstedere af forudbetalte betalingskort, og som opfylder denne lovs bestemmelser, kan drive virksomhed som udstedere af elektroniske penge.

§§ 38-39 (Udeladt).

§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 233 af 29. april 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. (Udeladt.)

    Stk. 3. (Udeladt.)

§ 10

    Stk. 1. Loven gælder med undtagelse af § 6 ikke for Færøerne og Grønland. Finanstilsynet kan tillade, at § 6 fraviges i forbindelse med långivning på Færøerne og i Grønland, i det omfang de særlige forhold i disse landsdele tilsiger det.

    Stk. 2. §§ 1, 2 og 41)  kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

    Stk. 3. (Udeladt.)

 

Lov nr. 428 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 19

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. (Udeladt.)

    Stk. 3. (Udeladt.)

    Stk. 4. (Udeladt.)

§ 20

Overgangsbestemmelser

    Stk. 1. (Udeladt.)

    Stk. 2. (Udeladt.)

    Stk. 3. (Udeladt.)

    Stk. 4. (Udeladt.)

    Stk. 5. (Udeladt.)

§ 21

    Stk. 1. Bortset fra § 1, nr. 13, gælder loven ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. august 2002

Bendt Bendtsen

/Peter Sylvest Larsen

Officielle noter

1) Lovbekendtgørelsens § 11 a.