Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om koncession til skadesforsikringsselskaber1)

 

I medfør af § 29, stk. 5, i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 15. juli 2001, som ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2002 og anordning nr. 1102 af 13. december 1996 om ikrafttræden for Grønland af lov om forsikringsvirksomhed, fastsættes:

Kapitel 1

Ansøgning om koncession m.v.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på skadesforsikringsselskaber, som har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark eller i Grønland.

    Stk. 2. Et skadesforsikringsselskab skal have Finanstilsynets tilladelse (koncession) til at drive forsikringsvirksomhed, jf. § 5, stk. 1. Forinden koncession er givet, og registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fundet sted, må selskabet ikke tegne forsikringer.

§ 2. Ansøgning om koncession skal indeholde oplysninger om den virksomhed, som selskabet agter at drive med angivelse af forsikringsklasser, grupper af klasser og eventuelle accessoriske risici, jf. § 5.

§ 3. Ansøgning om koncession i forbindelse med stiftelsen af et forsikringsselskab, som har til formål at drive skadesforsikringsvirksomhed, skal i henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 29 være ledsaget af følgende bilag:

1) stiftelsesdokumentet og andre i anledning af stiftelsen oprettede dokumenter i original eller af bestyrelsen bekræftet genpart,

2) bekræftet udskrift af den på den konstituerende generalforsamling førte protokol,

3) en driftsplan, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber, og

4) oplysninger om alle, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en kapitalandel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af forsikringsselskabet, eller som i øvrigt har snævre forbindelser til forsikringsselskabet, samt om størrelsen af disse kapitalejeres kapitalandel.

    Stk. 2. Såfremt selskabet ønsker koncession til forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer), bortset fra fragtførerens ansvar, skal ansøgningen være ledsaget af oplysning om, hvem selskabet vil udpege som skadesbehandlingsrepræsentant i hvert af de øvrige lande i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

    Stk. 3. Skadesbehandlingsrepræsentanten skal have beføjelse til at indsamle alle nødvendige oplysninger i forbindelse med krav og til at repræsentere selskabet over for skadelidte personer, der kan gøre krav gældende, herunder med hensyn til betaling af sådanne krav, jf. stk. 4.

    Stk. 4. Skadelidte, der skal være bosat i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end Danmark, kan gøre krav gældende, når

1) kravet er opstået som følge af uheld i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end det land, hvor skadelidte er bosat, eller i et tredjeland tilsluttet grønkortordningen, og

2) skaden er forvoldt af køretøjer, der er hjemmehørende i et andet land i Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, end det land, hvor skadelidte er bosat, og som er forsikret i et selskab, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

    Stk. 5. Skadesbehandlingsrepræsentanten skal være bosat eller etableret i det land, hvor han er udpeget og kunne behandle skadessager på landets officielle sprog.

§ 4. Ansøgning om ændring af en koncession skal være ledsaget af en driftsplan, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber samt oplysning om de vedtægtsændringer, som ansøgningen måtte have nødvendiggjort.

    Stk. 2. Medfører ændring af en koncession en udvidelse af selskabets virksomhed til at omfatte forsikringsklasse 10 (ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer), bortset fra fragtførerens ansvar, skal ansøgningen tillige være ledsaget af den i § 3, stk. 2, nævnte oplysning.

    Stk. 3. Samtidig med ansøgning om ændring af koncession til Finanstilsynet skal selskabet indgive anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder om de vedtægtsændringer, som ansøgningen måtte have nødvendiggjort.

Kapitel 2

Koncessionens indhold

§ 5. En koncession gives særskilt for hver af de følgende forsikringsklasser:

1) Ulykker (herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme): summaforsikring, erstatning af økonomiske tab, kombinationer heraf og personbefordring.

2) Sygdom: summaforsikring, erstatning af økonomiske tab og kombinationer heraf.

3) Kaskoforsikring for landkøretøjer (bortset fra jernbaners rullende materiel): alle skader på motordrevne landkøretøjer og ikke- motordrevne landkøretøjer.

4) Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer: alle skader på jernbanekøretøjer.

5) Kaskoforsikring for luftfartøjer: alle skader på luftfartøjer.

6) Kaskoforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: alle skader på flodfartøjer, indsøfartøjer og havfartøjer.

7) Godstransport (herunder varer, bagage og alt andet gods): alle skader på transporterede varer eller bagage uanset arten af transportmidlet.

8) Brand og naturkræfter: alle skader på ejendom (bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3, 4, 5, 6 og 7), når de er forårsaget af brand, eksplosion, storm, naturkræfter (bortset fra storm), kerneenergi og jordskred.

9) Andre skader på ejendom: alle skader på ejendom (bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3, 4, 5, 6 og 7), når disse skader skyldes hagl eller frost samt årsager af en- hver art f.eks. tyveri, undtagen de, der er anført under nr. 8.

10) Ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer: ethvert ansvar hidrørende fra brugen af motordrevne landkøretøjer (herunder førerens ansvar).

11) Ansvarsforsikring for luftfartøjer: ethvert ansvar hidhørende fra brugen af luftfartøjer (herunder førerens ansvar).

12) Ansvarsforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: ethvert ansvar hidhørende fra anvendelsen af flod-, indsø- og havfartøjer (herunder førerens ansvar).

13) Almindelig ansvarsforsikring: ethvert ansvar, der ikke er anført under numrene 10, 11 og 12.

14) Kredit: almindelig insolvens, eksportkredit, salg på afbetaling, hypotekforsikring og landbrugsforsikring.

15) Kaution: direkte kaution og indirekte kaution.

16) Diverse økonomiske tab: arbejdsløshedsrisici, incassotab (almindeligt), dårligt vejr, tab af fortjeneste, fortsatte generalomkostninger, uforudsete handelsudgifter, tab af salgsværdi, husleje- eller indtægtstab, indirekte handelstab, bortset fra de ovenfor nævnte, ikke forretningsmæssige, økonomiske tab og andre økonomiske tab.

17) Retshjælpsforsikring: retshjælpsforsikring.

18) Assistance: assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted.

    Stk. 2. Risici, der er omfattet af een klasse, kan ikke klassificeres i en anden klasse bortset fra de tilfælde, der er anført i stk. 5.

    Stk. 3. En koncession omfatter hele den pågældende klasse, medmindre ansøgeren kun ønsker at dække en del af de risici, der hører under vedkommende klasse.

    Stk. 4. En koncession kan gives samtidig for flere klasser, når tilladelsen samtidig omfatter:

a) Klasserne 1 og 2, gives den under benævnelsen »ulykke og sygdom«.

b) Klasserne 1 (dog kun personbefordring), 3, 7 og 10, gives den under benævnelsen »automobilforsikring«.

c) Klasserne 1 (dog kun personbefordring), 4, 6, 7 og 12, gives den under benævnelsen »sø- og transportforsikring«.

d) Klasserne 1 (dog kun personbefordring), 5, 7 og 11, gives den under benævnelsen »luftfartsforsikring«.

e) Klasserne 8 og 9, gives den under benævnelsen »brand og andre skader på ejendom«.

f) Klasserne 10, 11, 12 og 13, gives den under benævnelsen »ansvarsforsikring«.

g) Klasserne 14 og 15, gives den under benævnelsen »kredit og kaution«.

h) Alle klasser, gives den under benævnelsen »forsikringsvirksomhed inden for klasserne 1-18«.

    Stk. 5. Den koncession, der gives for en forsikringsklasse eller for en gruppe af klasser, omfatter som accessoriske risici tillige de under en anden klasse hørende risici, uden at der kræves koncession til disse risici, såfremt de indgår i den principale risiko og angår det objekt, der er dækket af den kontrakt, der dækker den principale risiko. Kreditforsikring, kautionsforsikring og retshjælpsforsikring, jf. stk. 1, klasse 14, 15 og 17, kan dog ikke være accessoriske risici til andre klasser.

    Stk. 6. Den risiko, der er omfattet af klasse 17, retshjælpsforsikring, kan dog betragtes som accessorisk risiko til klasse 18, assistance, når betingelserne i stk. 5, 1. pkt. er opfyldt, og når hovedrisikoen kun vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under rejser eller fravær fra bopælen eller det faste opholdssted. Retshjælpsforsikring kan ligeledes betragtes som accessorisk risiko på de i stk. 5 omhandlede betingelser, når den er knyttet til tvister eller risici, som skyldes brug af søfartøjer, eller som kan henføres til sådan brug.

§ 6. En koncession kan ikke omfatte anden virksomhed end den, der er hjemmel til ifølge vedtægternes angivelse af selskabets formål. Koncessionen kan omfatte virksomhed, der er mindre omfattende end selskabets formål.

    Stk. 2. En koncession gives uden tidsmæssig begrænsning.

§ 7. En koncession skal indeholde oplysning om:

1) selskabets vedtægtsmæssige navn,

2) selskabets vedtægtsmæssige hjemsted,

3) selskabets selskabsretlige form,

4) registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og

5) de af koncessionen omfattede forsikringsklasser, grupper af klasser og begrænsninger heri, jf. § 5.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 401 af 20. maj 1994 om koncession til skadesforsikringsvirksomhed for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.

    Stk. 3. § 3, stk. 3-5 har først virkning for skader, der indtræder den 20. januar 2003 eller senere.

    Stk. 4. § 3, stk. 2-5, og § 4, stk. 2, gælder ikke for skadesforsikringsselskaber, som har vedtægtsmæssigt hjemsted i Grønland.

§ 9. Koncessioner til skadesforsikringsselskaber udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 480 af 22. september 1975, bekendtgørelse nr. 455 af 10. september 1981, bekendtgørelse nr. 406 af 12. juni 1987, bekendtgørelse nr. 354 af 31. maj 1990, bekendtgørelse nr. 552 af 30. juni 1993 og bekendtgørelse nr. 401 af 20. maj 1994 bevarer deres gyldighed.

Finanstilsynet, den 2. juli 2002

Henrik Bjerre-Nielsen

/Hanne Faurholdt

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af følgende direktiver: Rådets direktiv 73/239, EF-Tidende 1973 L 228, s. 3 (1.skadesforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 84/641, EF-Tidende 1984 L 339, s. 21 (Turistassistancedirektivet), Rådets direktiv 87/344, EF-Tidende L 185, s. 77 (Retshjælpsforsikringsdirektivet), Rådets direktiv 88/357, EF-Tidende 1988 L 172, s. 1 (2. skadesforsikringsdirektiv) og Rådets direktiv 92/49, EF-Tidende 1992 L 228, s. 1 (3. skadesforsikringsdirektiv), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78, EF-Tidende 1998 L 330, s. 1 (Forsikringsgruppedirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26, EF-Tidende 2000 L 181, s. 65ff (fjerde motorkøretøjsforsikringsdirektiv).