Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af ældreboliger

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 190 af 20. marts 1990 om administration af ældreboliger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 985 af 14. december 1993, bekendtgørelse nr. 968 af 18. november 1996 og bekendtgørelse nr. 1026 af 16. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11 a, stk. 2, § 17, stk. 8, § 29, stk. 2 og § 33 i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 26. februar 1998, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 423 af 6. juni 2002 fastsættes følgende:«

2. § 18 a ophæves.

3. Efter § 18 indsættes:

»Frit valg af ældreboliger

§ 18 a. Ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for ældreboliger, herunder boliger omfattet af § 5 a, stk. 3 og 4, i lov om boliger for ældre og personer med handicap, har ret til frit at vælge sådanne boliger.

Stk. 2. Retten til frit valg efter stk. 1 gælder uanset boligens beliggenhed. Det er en forudsætning, at betingelserne efter § 17, stk. 1, 1. pkt., i lov om boliger for ældre og personer med handicap er opfyldt i bopælskommunen og i tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering af udefrakommende skal ske efter de samme retningslinier, som gælder for kommunens egne borgere.

Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter ret til, at ægtefælle, registreret partner eller samlever fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at ægtefælle, registreret partner eller samlever fortsat skal indgå i husstanden, skal den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer. Efterlevende samlever til ældre eller person med handicap, jf. stk. 1, har ret til at fortsætte lejeforholdet.

Anvisning af ledige ældreboliger

§ 18 b. Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrebolig eller en plejebolig, jf. § 18 a, optages efter reglerne i § 18 c på venteliste i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende.

Stk. 2. Ledige boliger efter stk. 1 anvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog § 17, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i lov om boliger for ældre og personer med handicap, til de personer, der har størst behov for den pågældende bolig. I behovsvurderingen indgår den enkeltes sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold.

§ 18 c. Det skal fremgå af den kommunale, henholdsvis den amtskommunale venteliste, hvorvidt den enkelte boligsøgende har bopæl inden for eller uden for kommunegrænsen, henholdsvis amtskommunegrænsen.

Stk. 2. Hvis en boligsøgende ønsker optagelse på flere ventelister, kan der opkræves et gebyr for administration af ventelisten. Den, der udøver anvisningsretten til boligerne, jf. § 18 a, kan ved optagelse på ventelisten opkræve gebyret, jf. 1. pkt. Gebyret må ikke overstige de udgifter, der er forbundet med administrationen af ventelisten. Manglende betaling af gebyr medfører sletning på ventelisten.

Stk. 3. Boligsøgende, der er optaget på ventelisten, skal efter anmodning gøres bekendt med deres placering på ventelisten.

Adgang til at afslå udefrakommende optagelse på venteliste

§ 18 d. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte, at udefrakommende, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på venteliste til en ældrebolig eller til en plejebolig/beskyttet bolig/plejehjemsplads, jf. § 18 b, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan lade beslutning efter 1. pkt. træde i kraft 1 måned efter beslutningstidspunktet, når de i bilag 1 anførte betingelser er opfyldt.

Stk. 2. Beslutning efter stk. 1, kan træffes, når der igennem de forudgående 3 måneder som følge af tilgang af udefrakommende boligsøgende er indtruffet en forøgelse af den gennemsnitlige ventetid for boligsøgende med bopæl inden for kommunegrænsen med mindst 50 pct. De nærmere betingelser for beslutningen fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Beslutning efter stk. 1, 1. pkt., bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter ikrafttræden. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte at forlænge beslutning efter stk. 1, 1. pkt., om, at udefrakommende, der ønsker at flytte til kommunen, ikke kan optages på venteliste. Kommunalbestyrelsen kan lade beslutning om forlængelse efter stk. 3, 2. pkt., træde i kraft 1 måned efter beslutningstidspunktet, når de i bilag 1 anførte betingelser er opfyldt.

Stk. 4. Beslutning om forlængelse af beslutning efter stk. 3, 2. pkt., kan tidligst træffes 1 måned før udløb af den i stk. 3, 1. pkt. nævnte gyldighedsperiode. Beslutning efter 1. pkt. kan træffes, når den gennemsnitlige ventetid for boligsøgende med bopæl inden for kommunegrænsen som følge af tilgang af udefrakommende boligsøgende igennem de seneste 3 måneder forud for beslutning om forlængelse fortsat overstiger den gennemsnitlige ventetid for boligsøgende med bopæl inden for kommunegrænsen, der gjorde sig gældende på tidspunktet 3 måneder før kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1, 1. pkt., med mindst 50 pct. De nærmere betingelser for beslutningen fremgår af bilag 1.

Stk. 5. Beslutning om forlængelse efter stk. 3, 2. pkt., bevarer sin gyldighed i indtil 6 måneder efter ikrafttræden.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen offentliggør beslutninger efter stk. 1 og 3.

§ 18 e. Beslutninger efter § 18 d, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse på personer, der ønsker at flytte til kommunen

1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen,

2) af religiøse grunde for at blive optaget i et bomiljø, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

3) for at blive optaget i et bomiljø, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve,

4) for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre, eller

5) i deres egenskab af ægtefæller, registrerede partnere eller samlevende, jf. § 18 a, stk. 3.

§ 18 f. Kommunalbestyrelsens afgørelser om anvisning af ledige boliger i henhold til bestemmelserne i § 17 i lov om boliger for ældre og personer med handicap kan i første instans indbringes for det sociale nævn, som den kommune, hvor boligerne er beliggende, hører under. Afgørelser truffet af det sociale nævn kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. § 57 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om, hvorvidt ankestyrelsen kan behandle sagen, finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse.

§ 18 g. For amtskommunale ældreboliger og amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 træffes beslutninger efter § 18 d og afgørelser som nævnt i § 18 f af amtsrådet.

Brugerinformation

§ 18 h. Med henblik på at personer, der ønsker at gøre brug af det frie valg af ældrebolig m.v. får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne den enkelte kommunes, henholdsvis amtskommunes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet sikre, at de i stk. 2-4 anførte oplysninger fremgår på en lettilgængelig måde, eksempelvis på kommunens henholdsvis amtskommunens hjemmeside på internettet og i skriftlig form.

Stk. 2. For ældreboliger skal følgende som minimum være oplyst:

1) oversigt over kommunens, henholdsvis amtskommunens ældreboliger, herunder ældreboliger egnet til 2 personer,

2) boligernes størrelse og indretning,

3) fællesfaciliteter i tilknytning til den enkelte boligtype,

4) tilknyttet hjælp, og

5) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

Stk. 3. For plejeboliger skal følgende som minimum være oplyst:

1) oversigt over kommunens, henholdsvis amtskommunens plejeboliger, herunder plejeboliger egnet til 2 personer,

2) antal beboere på plejecentret,

3) antal fast tilknyttet plejepersonale,

4) plejecentrets værdier og normer,

5) dagligdagens rytme,

6) indsatsen i forhold til demente,

7) hvordan føres der tilsyn med plejecentret,

8) boligernes størrelse og indretning, og

9) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

Stk. 4. For ældreboliger og plejeboliger skal følgende endvidere som minimum være oplyst om den i § 18 b nævnte venteliste:

1) antal personer på ventelisten,

2) den gennemsnitlige ventetid på ventelisten,

3) fordelingen af borgere fra hjemkommunen, henholdsvis hjemamtskommunen og fordelingen af borgere fra andre kommuner, henholdsvis amtskommuner,

4) antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal,

5) hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises,

6) hvis der opkræves gebyr, størrelsen heraf, og

7) om kommunalbestyrelsen/amtsrådet har truffet beslutning om, at afslå udefra kommende optagelse på venteliste, jf. § 18 d.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 2002.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 24. juni 2002

P.M.V.
E.B.
Birthe Lehmann

/Pia Mørch


Bilag 1

Betingelse for beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste, jf. § 18 d

Indledningsvis bemærkes, at en generel henvisning til egne borgeres behov ikke i sig selv vil være tilstrækkelig begrundelse til at træffe beslutning efter § 18 d om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste. Der skal således være tale om en kvalificeret begrundelse.

Til grund for kommunalbestyrelsens/amtsrådets beslutning om at træffe beslutning efter § 18 d må således ligge dokumentation for, at udefrakommende forhold uden for kommunalbestyrelsens/amtsrådets kontrol i form af tilgang af udefrakommende boligsøgende vil være en afgørende hindring for kommunens, henholdsvis amtskommunens opfyldelse af sin forpligtelse til at sikre botilbud til egne borgere, og at betingelserne for at træffe beslutning således er opfyldt.

Dette indebærer, at kortvarige forøgelser af ventetiderne for egne borgere ikke er en afgørende hindring for opfyldelse af forpligtelsen til at sikre botilbud til egne borgere. Ligeledes er forøgede ventetider som følge af demografiske ændringer i kommunens, henholdsvis amtskommunens befolkning eller indførelse af lempeligere visitationspraksis ikke udefrakommende forhold.

Da tildeling af boliger omfattet af fritvalgsordningen er behovsbestemt, vil en forøget tilgang af udefrakommende boligsøgende til en given boligtype alene kunne begrunde en beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste til den pågældende boligtype.

Beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste eller beslutning om forlængelse af allerede truffet beslutning herom må baseres på sikker viden om et væsentligt forøget niveau for ventetid for egne borgere sammenlignet med tidligere. Niveauet for ventetid for egne borgere defineres som den gennemsnitlige ventetid inden for et tidsrum af de forudgående 3 måneder, og en væsentlig forøgelse af niveauet for ventetid for egne borgere defineres som mindst 50 pct.

Da brug af undtagelsesbestemmelsen vil repræsentere en begrænsning af fritvalgsordningen, er det derfor af hensyn til ordningens samlet set uhindrede udfoldelse nødvendigt, at

a) der indlægges en obligatorisk varslingsperiode af 1 måneds varighed mellem beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste og faktisk ikrafttræden, og

b) en beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste alene giver adgang til at opretholde denne undtagelsestilstand i et tidsrum af 6 måneder, hvorefter undtagelsestilstanden automatisk ophører, medmindre der træffes beslutning om forlængelse med yderligere 6 måneder, under forudsætning af at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ad a): Formålet med varslingsperioden er at tilgodese hensynet til udefrakommende boligsøgende.

Ad b): Formålet med tidsbegrænsningen er dels en understregning af bestemmelsens karakter af undtagelsesbestemmelse, hvis (fortsatte) anvendelse kræver aktiv handling fra kommunalbestyrelsens eller amtsrådets side, og dels hensynet til sikring af, at grundlaget for en beslutning om at afslå udefrakommende optagelse på venteliste er til stede.