Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1/Annex 1
Bilag 2/Annex 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om søfarendes hviletid mv.1)

 

I medfør af § 4, stk. 3, § 57 og § 70 i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 277 af 8. maj 2002 og § 1, stk. 3, § 3, nr. 2 og 4, § 16, stk. 3 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 277 af 8. maj 2002, samt efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved et handelsskib forstås ethvert skib med undtagelse af krigsskibe og troppetransportskibe samt fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 2. Ved en hvileperiode forstås et sammenhængende tidsrum af ikke under en times varighed, som ligger uden for arbejdstiden.

Stk. 3. Ved arbejdstid forstås det tidsrum, hvor en søfarende skal arbejde på grund af skibet.

Stk. 4. Ved et arbejdsdøgn forstås en 24-timers periode startende første gang en søfarende begynder at arbejde i et kalenderdøgn.

Stk. 5. Ved en uge forstås en sammenhængende 7-døgns periode.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på søfarende, der er omfattet af sømandslovens §§ 1 og 2, og som gør tjeneste om bord på danske handelsskibe.

    Stk.2. For skibsførere, der fast indgår i brovagten i handelsskibe, finder § 4, stk. 1 - 4 og stk. 6, § 5, stk. 1, § 9, § 10 og § 11, stk. 1 og 4, tilsvarende anvendelse. § 4, stk. 1 finder anvendelse for skibsføreren, uanset om den pågældende indgår i brovagten.

Stk. 3. Der må ikke på udenlandske handelsskibe på dansk søterritorium arbejdes i strid med de rammer vedrørende arbejds- og hviletid, der følger af STCW-konventionen og §§ 1 - 12 i den aftale, der er knyttet som bilag til Rådets direktiv 1999/63/EF.

§ 3. En normal arbejdstidsnorm for søfarende er i princippet baseret på en 8-timers dag med en hviledag pr. uge og fri på offentlige helligdage.

Stk. 2. For søfarende foretages der alene regulering af hviletid, jf. sømandslovens § 57.

Hviletid mv.

§ 4. En søfarende skal have regelmæssige hvileperioder, der er tilstrækkelig lange til at sikre sundheden og sikkerheden.

Stk. 2. Inden for hvert arbejdsdøgn skal hviletiden for en søfarende på 18 år eller derover være på mindst 10 timer. Hviletiden kan deles i højst to perioder, hvoraf den ene mindst skal være på 6 timer. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

Stk. 3. Den samlede hviletid for en uge skal mindst være på 77 timer.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan efter anmodning fra rederen tillade, at hviletiden efter stk. 2 beregnes inden for hvert kalenderdøgn.

Stk. 5. På søn- og helligdage må der ikke pålægges en søfarende arbejde, som kan udsættes.

Stk. 6. På søn- og helligdage bør der endvidere så vidt muligt gives søfarende, som ønsker det, lejlighed til uforstyrret at holde gudstjeneste om bord.

§ 5. For vagtgående søfarende eller for søfarende, der arbejder på skibe på korte rejser, kan man - under hensyntagen til hyppigere eller længere fridagsperioder eller hvor der sker sikring med kompenserende fridage - ved kollektive aftaler fravige hviletidsreglerne i § 4, stk. 2 og 3, i det omfang, der tages behørigt hensyn til de søfarendes sundhed og sikkerhed.

Stk. 2. Fravigelser efter stk. 1 skal være registreret i Søfartsstyrelsen, før de må anvendes.

§ 6. Søfarende på tilkaldevagt skal have en kompenserende hvileperiode, hvis den normale hvileperiode afbrydes som følge af arbejdet.

§ 7. En søfarende under 18 år skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer inden for arbejdsdøgnet.

Stk. 2. Hvileperioden skal i almindelighed omfatte tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.

Stk. 3. For søfarende under 18 år, der går vagt, kan hvileperioden deles i højst 2 perioder. Den ene hvileperiode skal være på mindst 8 timer og ligge i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.

Stk. 4. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 12 timer.

Stk. 5. Den samlede hviletid for en uge skal mindst være på 84 timer.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse for søfarende under 18 år, hvis anden placering af hvileperioder er nødvendig som led i en erhvervsuddannelse, en af Søfartsstyrelsen godkendt maritim uddannelse, eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervskompetence.

Stk. 7. Søfarende under 18 år skal have 2 sammenhængende fridøgn om ugen. Hvis det er påkrævet, kan de ugentlige fridøgn udskydes, mod at disse erstattes af tilsvarende frihed senere.

§ 8. Mønstring, brand- og redningsøvelser og andre foreskrevne øvelser skal gennemføres således, at de griber mindst muligt ind i hvileperioder, og ikke medfører træthed.

§ 9. Skibsføreren kan kræve, at den søfarende arbejder når det er nødvendigt for skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i havsnød.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 4, 5 og 7 kan fraviges i de i stk. 1 nævnte situationer.

Stk. 3. Så snart som muligt efter, at den normale situation er genoprettet, skal skibsføreren påse, at den søfarende, der har udført arbejde i en planlagt hvileperiode, får en tilstrækkelig hvileperiode.

Opslag og registrering

§ 10. Der skal på et let tilgængeligt sted om bord opslås et skema med oplysninger for hver funktion om bord om de søfarendes arbejdsperioder til søs og i havn herunder vagtperioder for vagtgående søfarende. Skemaet skal være på dansk og engelsk, og formatet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Som bilag I er gengivet et af Søfartsstyrelsen godkendt skema.

§ 11. Søfarendes daglige hvileperioder skal løbende registreres i et særligt hviletidsskema, som skal være på dansk og engelsk, og hvis format skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skemaet skal føres i 2 eksemplarer. Som bilag II er gengivet et af Søfartsstyrelsen godkendt skema.

Stk. 2. Skibsføreren eller en af ham bemyndiget person og den søfarende skal underskrive hviletidsskemaet hver måned.

Stk. 3. Den søfarende skal med passende mellemrum og ved skibstjenestens ophør have udleveret et underskrevet eksemplar af hviletidsskemaet.

Stk. 4. Et eksemplar af hviletidsskemaet skal kunne præsenteres om bord i 6 måneder efter tjenestetidspunktet. Rederiet skal herefter opbevare skemaet i 3 år.

Stk. 5. Kopi af det i stk. 4 omhandlede hviletidsskema skal indsendes til Søfartsstyrelsen, når styrelsen anmoder herom for kontrol og påtegning.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan tillade, at hviletidsoplysningerne opbevares på elektronisk medie, og at indsendelsen af hviletidsoplysningerne til Søfartsstyrelsen sker elektronisk. Søfartsstyrelsen kan betinge tilladelsen af, at opbevaring og indsendelse af oplysningerne sker i særligt format.

§ 12. Rederen skal sikre, at der om bord er mulighed for at opfylde de forpligtelser, der følger af bekendtgørelsen.

§ 13. Søfartsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse træffer Søfartsstyrelsen under iagttagelse af bindende internationale konventioner de nødvendige foranstaltninger til sikring mod sådan træthed, som udgør en klar fare for de søfarendes sikkerhed eller sundhed. Sådanne foranstaltninger kan omfatte forbud mod at skibet forlader havnen, indtil de søfarende er tilstrækkeligt udhvilede.

Stk. 3. Søfartsstyrelsens beslutning om tilbageholdelse af et skib kan af vedkommende reder eller operatør af et skib eller vedkommende repræsentant i Danmark indbringes for Tilbageholdelsesnævnet. Indbringelse af en sag for nævnet har ikke opsættende virkning.

§ 14. Søfartsstyrelsen kan til behandling af sager efter denne bekendtgørelse kræve oplysninger om de søfarendes arbejdsvilkår fra skibsførere og redere.

Straf

§ 15. Overtrædelse af § 4, stk. 1-3, stk. 5 og 6, § 5, stk. 2, § 7, stk. 1, stk. 3-5 og stk. 7, § 9, stk. 3, § 10, § 11, stk. 1-5, § 12 eller § 14 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Den der ikke efterkommer forbud eller påbud efter § 13, stk. 2 eller en betingelse fastsat i medfør af § 11, stk. 6, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 og 2 kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. Sker der ikke konfiskation af udbyttet, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmålingen af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2002.

Stk. 2. §§ 1 15 gælder ikke for Grønland.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 662 af 5. juli 1996 om unges arbejde i skibe og § 7 i bekendtgørelse nr. 240 af 27. april 1998 om vagthold i skibe ophæves, men forbliver i kraft for Grønland indtil reglerne ophæves eller erstattes af nye.

Søfartsstyrelsen, den 21. juni 2002

Niels J. Bagge

/Jørgen Løje Hansen


Bilag 1/Annex 1

STANDARDMODEL FOR OVERSIGT OVER TILRETTELÆGGELSE
AF ARBEJDET OM BORD

MODEL FORMAT FOR TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS

Skibets navn: ______________________ Skibets flag: ____________________

Name of ship: Flag of ship:

IMO nr. (hvis det findes): ________ Seneste ajourføring af oversigten: _________________

IMO number (if any): Latest update of table:

Side ( ) af ( ) sider

Page ( ) of ( ) pages)

Reglerne om søfarendes samlede hviletid findes i den danske sømandslovs § 57, jf. bekendtgørelsen om søfarendes hviletid mv., som er udstedt i overensstemmelse med ILO's konvention nr. 180 om søfarendes arbejdstid og bemanding af skibe af 1996 og i overensstemmelse med enhver gældende kollektiv overenskomst registreret i henhold til denne konvention og med den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, i ændret form (STCW-konventionen).1)

The minimum hours of rest are applicable in accordance with article 57, cf. Order on seafarers’ hours of rest issued in conformity with ILO's Seafarer's Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996 (No. 180) and with any applicable collective agreement registered in accordance with that Convention and with the International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended (STCW Convention).

Minimal hviletid

1) For søfarende på danske handelsskibe må hviletiden efter ovennævnte regler ikke være mindre end: i) 10 timer i arbejdsdøgnet og 77 timer om ugen.

2) Hviletiden i arbejdsdøgnet må ikke opdeles i mere end to perioder, hvoraf den ene mindst skal være på seks timer. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

3) For vagtgående søfarende eller for søfarende, der arbejder om bord på skibe på korte rejser, kan man under hensyntagen til hyppigere eller længere fridagsperioder, eller hvor der sker sikring mod kompenserende fridage ved kollektive aftaler fravige ovennævnte hviletidsregler i det omfang, der tages behørigt hensyn til de søfarendes sundhed og sikkerhed. Aftalerne om fravigelser skal være registreres i Søfartsstyrelsen, før de må anvendes.

Minimum hours of rest

1) For seafarers serving on Danish merchant ships the hours of rest according to the above mentioned rules shall not be less than: (i) 10 hours in a 24-hour period, and (ii) 77 hours in a seven-day period.

2) Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

3) By collective agreements the provisions regarding rest hours stated above may be departed from for watchkeeping seafarers or seafarers engaged on ships on short voyages taking into account more frequent or longer periods of leave or the granting of compensatory days off and with due consideration for the seafarer’s health and safety. Before applying such departure from provisions regarding rest hours the agreement must be registered in the Danish Maritime Authority.

Andre krav: _________________________________________________________________

Other requirements:

SKEMA FOR TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OM BORD

TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS

Stilling/rang2)

Position/rank

Planlagt daglig arbejdstid på søen

Scheduled daily work hours at sea

Planlagt daglig arbejdstid i havn

Scheduled daily work hours in port

Kommentarer3)

Comments

Samlet hviletid i døgnet

Total daily hours of rest

Vagthold (fra-til)

Watchkeeping (from-to)

Ikke-vagtholdstjeneste (fra-til)

Non-watchkeeping duties (from-to)

Vagthold (fra-til)

Watchkeeping (from-to)

Ikke-vagtholdstjeneste (fra-til)

Non-watchkeeping duties (from-to)

På søen

At sea

I havn

In ports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Skibsførerens underskrift

(signature of the master)

UDDRAG FRA ILO-KONVENTION Nr. 180 OG STCW-KONVENTIONEN

ILO-konvention nr. 180

Artikel 5

1. Begrænsningerne i arbejdstiden eller hviletiden fastsættes som følger: a) den maksimale arbejdstid må ikke overstige: i) 14 timer i nogen 24-timers-periode, og ii) 72 timer i nogen syvdøgnsperiode, eller b) minimumsvarigheden af hvileperioden må ikke være mindre end: i) 10 timer i nogen 24-timers-periode, og ii) 77 timer i nogen syvdøgnsperiode.

2. Hviletiden må ikke opdeles i mere end to perioder, hvoraf den ene skal være af mindst 6 timers varighed. Tiden mellem to på hinanden følgende hvileperioder må ikke overstige 14 timer.

6. Intet i stk. 1 og 2 er til hinder for, at medlemsstaten har national lovgivning eller forskrifter eller en procedure for, at den kompetente myndighed kan tillade eller registrere kollektive overenskomster, der tillader fravigelser fra de fastsatte begrænsninger. Sådanne fravigelser skal så vidt muligt følge de fastsatte normer, men kan tage højde for hyppigere eller længere frihedsperioder eller indrømmelse af kompenserende frihed for vagtgående søfarende eller søfarende, der arbejder om bord på skibe på korte rejser.

Artikel 7

1. Intet i denne konvention begrænser skibsførerens ret til at kræve, at en søfarende gør tjeneste i det antal timer, der er nødvendigt af hensyn til den umiddelbare sikkerhed for skibet, personer om bord, last eller med det formål at yde assistance til andre skibe eller personer i nød til søs.

3. Hurtigst muligt efter, at normale forhold er blevet genoprettet, skal skibsføreren sikre, at søfarende, der har udført arbejde i en planlagt hvileperiode, gives en passende hvileperiode.

STCW-konventionen

Afsnit A-VIII/1 i STCW-koden (obligatorisk)

1. Enhver, som pålægges tjeneste som overordnet vagthavende officer, skal have mindst 10 timers hviletid i enhver 24-timers-periode.

2. Hviletiden kan opdeles i højst to perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer.

3. Kravene om hviletid i stk. 1 og 2 skal ikke nødvendigvis overholdes i en nødsituation eller ved beredskabsøvelse eller ved andre driftsforhold af altoverskyggende vigtighed.

4. Minimumstiden på 10 timer kan nedskæres til ikke under 6 sammenhængende timer, forudsat at en sådan nedskæring ikke strækker sig over mere end to dage, og at der gives mindst 70 timers hvile i hver syvdøgnsperiode; se dog bestemmelserne i stk. 1 og 2.

5. Administrationerne skal kræve, at vagtplanerne opslås på et lettilgængeligt sted.

Afsnit B-VIII/1 i STCW-koden (vejledende)

3. Der skal ved anvendelse af regulativ VIII/1 tages hensyn til følgende:

1) bestemmelserne til at forebygge træthed bør sikre, at der generelt ikke er tale om overdrevne eller urimelige arbejdstider. Navnlig må minimumshviletiden, som er specificeret i afsnit A-VIII/1, ikke fortolkes på en sådan måde, at al anden tid kan anvendes til vagttjeneste eller anden tjeneste.

2) hyppigheden og varigheden af orlov og kompenserende orlov er afgørende faktorer, når det drejer sig om at hindre, at det opbygges træthed over et vist tidsrum.

3) der kan afviges fra bestemmelsen på skibe i short-sea-fart, hvis der foreligger særlige sikkerhedsordninger.

SELECTED TEXTS FROM ILO CONVENTION No 180 AND THE STCW CONVENTIONS

ILO Convention No. 180

Article 5

1. The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours in any 24-hour period; and (ii) 72 hours in any seven-day period, or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) 10 hours in any 24-hour period, and (ii) 77 hours in any seven-day period.

2. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

6. Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorise or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

Article 7

1. Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.

3. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

STCW Convention

Section A-VIII/1 of the STCW Code (Mandatory)

1. All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or seafarer on watch shall be provided with a minimum of 10 hours' rest in any 24-hour period.

2. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length.

3. The requirements for rest periods laid down in paragraphs 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or drill or in other overriding operational conditions.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of 10 hours may be reduced to not less than 6 consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond two days and not less than 70 hours of rest are provided each seven-day period.

5. Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

Section B-VIII/1 of the STCW Code (Guidance)

3. In applying Regulation VIII/1, the following should be taken into account:

1. provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in Section A-VIII/1 should not be interpreted as implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

2. that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time;

the provision may be varied for ships on short sea voyages, provided special safety arrangements are put in place.


1) Se senere vedrørende uddrag af ILO konvention nr. 180 og STCW-konventionen. (See later for selected extracts from ILO Convention No. 180 and the STCW Convention.)

2) For de stillinger/rang, der også er opført på skibets "safe manning document", anvendes samme terminologi som i dette dokument. (For those positions/ranks that are also listed in the ship’s safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.)

3) Vagtholdspersonalet kan under "kommentarer" angive det forventede antal timer, der skal anvendes til uplanlagt arbejde.
For watchkeeping personnel, the comment section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work.


Bilag 2/Annex 2

STANDARDSKEMA TIL REGISTRERING AF SØFARENDES
DAGLIGE HVILETID I DANSKE SKIBE

Record of hours of rest of seafarers in danish ships

Søfarendes (fulde navn): __________________

Seafarer (full name)

Fødselsdato: __________

Birthday

År: ___________

Year

Stilling/rang: _________________

Position/Rank

Vagthavende:1)   ja nej

Watchkeeper yes no

Skibets navn:_____________

Name of ship

Følgende nationale love og administrative bestemmelser og/eller kollektive overenskomster om minimumshviletid gælder på skibet:

The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on minimum rest periods apply to this ship:

_____________________________________________________________________________ ________________

Måned:

Month

Dag:

Day

Hvileperioder (fra-til)

Periods of rest (from-to)

Hviletid i alt

Hours of rest totally

Kommentarer

Comments

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         

23

         

24

         

25

         

26

         

27

         

28

         

29

         

30

         

31

         

Undertegnede erklærer herved, at dette skema præcist viser den pågældende søfarers hviletid.

I agree that this record is an accurate reflection of the hours of rest of the seafarer concerned.

Navn på skibsfører eller den person, der af skibsføreren er bemyndiget til at undertegne dette skema: ________________________________________

Name of master or person authorized by master to sign this record:

Skibsførerens eller den bemyndigede person underskrift: _____________________________

Signature of master or authorized person:

Den søfarendes underskrift: _______________________________________

Signature of seafarer:

En genpart af dette skema gives til den søfarende.

A copy of this record is to be given to the seafarer.

Denne formular undersøges og påtegnes i henhold til procedurer fastlagt af:

This form is subject to examination and endorsement under procedures established by the:

Søfartsstyrelsen

Danish Maritime Authority

 


1) Det ikke-relevante krydses over (Delete as appropriate).

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF- tidende 1994 L 216, side 12 og dele af Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og Federation of Transport Workers’ Unions in the European Union (FST), EF-Tidende 1999 L 167, side 33 samt Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/95/EF af 13. december 1999 om håndhævelse af bestemmelserne om søfarendes arbejdstid på skibe, der anløber Fællesskabets havne, EF-Tidende 2000 L 14, side 29.