Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri

 

Herved bekendtgøres lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 26. februar 1998, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr.1086 af 29. december 1999 og § 3 i lov nr. 423 af 6. juni 2002.

Kapitel 1

(Ophævet)

Kapitel 2

Almennyttig boligvirksomhed

§ 2. (Ophævet)

§ 3. (Ophævet)

§ 3 a. (Ophævet)

§ 3 b. (Ophævet)

§ 3 c. (Ophævet)

§ 4. (Ophævet)

§ 5. (Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

§ 7. Den samlede leje (boligafgift) for en afdelings boliger og lokaler skal til enhver tid være fastsat således, at den giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser.

Stk. 2. Leje for en afdelings boliger fastsættes efter disses indbyrdes værdi. Lejen for hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, fastsættes til den leje, der er sædvanlig for tilsvarende lejemål i ejendomme af samme alder i kvarteret eller kommunen.

Stk. 3. Lejen ved afdelingens ibrugtagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort og den endelige finansiering er tilendebragt. Ved sin godkendelse skal kommunalbestyrelsen navnlig påse overholdelse af stk. 1.

Stk. 4. Lejen fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for det kommende år. Lejeforhøjelser, der måtte være nødvendige til opfyldelse af kravet i stk. 1, kan gennemføres med 3 måneders varsel eller 1 måneds varsel, såfremt der i lejeaftalen er taget forbehold herom. For lejeforhøjelse i lejemål om hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, gælder reglerne i lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v.

Stk. 5. Gør forholdene det påkrævet, kan kommunalbestyrelsen påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen.

Stk. 6. Aconto-varmebidrag kan forhøjes med 1 måneds varsel.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsminister1)  en kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-6 nævnte forhold, herunder om arten og omfanget af de udgifter, der kan medregnes ved fastsættelsen af lejen.

§ 7 a. Bestemmelserne i kapitel VII A i lov om leje om udgifter til fællesantenner m.v. finder tilsvarende anvendelse. Dog udarbejdes budgettet, på grundlag af hvilket lejerens betaling for udgifterne til fællesantenne m.v. (antennebidrag) opkræves, på baggrund af enten de faktiske eller de forventede udgifter på budgetteringstidspunktet. Et eventuelt over- eller underskud skal reguleres over det følgende regnskabsår.

Stk. 2. (Ophævet)

§ 8. Undlader boligtagere i en afdeling som led i en fælles optræden at betale leje (boligafgift) eller andre forfaldne ydelser efter lejeaftalen, skal boligselskabets ledelse iværksætte sådanne forholdsregler, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig økonomisk drift af afdelingen.

Stk. 2. Hvis boligtageres manglende betaling af forfaldne ydelser efter stk. 1 bringer en afdeling i alvorlige likviditetsvanskeligheder, skal selskabets ledelse indberette dette til økonomi- og erhvervsministeren og kommunalbestyrelsen og give oplysning om størrelsen af den ydelse, der skyldes af hver enkelt boligtager. Selskabets indberetning skal vedlægges fyldestgørende materiale til belysning af afdelingens økonomiske situation.

Stk. 3. Såfremt økonomi- og erhvervsministeren skønner, at et forhold som nævnt i stk. 1 indebærer nærliggende risiko for, at afdelingen ikke vil kunne videreføres som almennyttigt boligbyggeri, eller at der vil kunne opstå økonomisk tab for stat og kommune, overtager staten afdelingens fordringer mod de enkelte boligtagere og indbetaler samtidig til afdelingen et beløb, som svarer til de ydelser, der skyldes af boligtagerne.

Stk. 4. De fordringer, staten har overtaget efter stk. 3, kan med tillæg af renter og gebyr for ikke rettidigt betalt leje inddrives efter reglerne i kildeskattelovens §§ 72 og 73. Renten udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling og beregnes fra det tidspunkt, da staten overtager fordringerne. Gebyret, der tilfalder selskabet eller afdelingen, udgør for hver måneds leje m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. Inddrivelsen, herunder pålæg om indeholdelse i løn m.v., skal foretages af kommunalbestyrelsen, når økonomi- og erhvervsministeren anmoder herom. Fremsætter boligtageren indsigelse mod et pålæg om indeholdelse i løn m.v., afgøres spørgsmålet af fogedretten ved kendelse. Indeholdelsen udsættes dog ikke ved sagens indbringelse for fogedretten.

Stk. 5. Har boligtageres manglende betaling af forfaldne ydelser efter stk. 1 påført selskabet eller afdelingen merudgifter, der ikke fuldt ud dækkes af det i stk. 4 nævnte gebyr, betales udgifterne af disse boligtagere.

§ 9. (Ophævet)

§ 10. (Ophævet)

§ 10 a. (Ophævet)

§ 10 b. (Ophævet)

§ 10 c. (Ophævet)

§ 10 d. (Ophævet)

§ 10 e. (Ophævet)

§ 10 f. (Ophævet)

§ 11. (Ophævet)

§ 12. (Ophævet)

§ 13. (Ophævet)

§ 14. (Ophævet)

§ 15. (Ophævet)

§ 16. (Ophævet)

§ 17. (Ophævet)

§ 18. (Ophævet)

Kapitel 3

(Ophævet)

Kapitel 4

(Ophævet)

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 5 a

(Ophævet)

Kapitel 6

(Ophævet)

Kapitel 7

(Ophævet)

Kapitel 8

(Ophævet)

Kapitel 8 a

(Ophævet)

Kapitel 9

Almindelige bestemmelser om almennyttigt byggeri med støtte

§ 55. ( Ophævet)

§ 56. Ejendommene skal holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 1 nævnte forhold.

§ 56 a. (Ophævet)

§ 57. (Ophævet)

§ 58. (Ophævet)

§ 59. Ejendommen skal forsikres mod brand i et forsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive bygningsbrandforsikringsvirksomhed.

§ 60. En ejendoms værdi fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens samlede anskaffelsessum ekskl. indskud til realkreditinstitutterne. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere retningslinier herom.

§ 61. (Ophævet)

§ 62. (Ophævet)

§ 62 a. (Ophævet)

Kapitel 9 a

(Ophævet)

Kapitel 10

Støtte til opførelse af andelsboliger

§ 63. (Ophævet)

§ 63 a. (Ophævet)

§ 63 b. Økonomi- og erhvervsministeren kan i perioden 1. april 1996 til 31. marts 1997 på statskassens vegne give tilsagn om tilskud til nedbringelse af boligafgiften i andelsboliger opført efter lov om boligbyggeri med tilsagn i perioden 1. januar 1989 til 31. december 1995. Tilsagn kan gives inden for en samlet ramme for et årligt driftstilskud på 5 mio. kr.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til andelsboligforeninger, hvor der er konstateret så alvorlige økonomiske vanskeligheder, at disse vil kunne hindre foreningens videreførelse. En ejendomsformidler efter lov om omsætning af fast ejendom afgiver erklæring om, at betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldt.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 ydes som en løbende driftsstøtte i form af andelsboligbidrag til andelsboligforeninger.

Stk. 4. Andelsboligbidraget fastsættes som et årligt beløb pr. m2 støtteberettiget areal i den enkelte andelsboligforening. De første 8 år efter støttetildelingen udbetales 100 pct. af det fastsatte beløb. Fra det 9. til det 12. år aftrappes andelsboligbidraget årligt med 20 pct. af det oprindeligt fastsatte bidrag, og således at støtteudbetalingen ophører i det 13. år.

Stk. 5. Andelsboligbidraget, der som følge af aftrapningen kommer til at udgøre mindre end 500 kr. halvårligt, bortfalder helt.

Stk. 6. Andelsboligbidraget udbetales 2 gange årligt umiddelbart forud for forfaldsdagen for terminerne for indeksbelåningen. Første udbetaling finder sted ved den førstkommende termin efter tilsagnsdatoen.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan helt eller delvis bringe betalingen af andelsboligbidrag til ophør, såfremt andelsboligforeningens økonomi forbedres eller ændrede forhold for byggeriet taler derfor, herunder at der indtræder en stigning i handelspriserne for andelsboliger.

Stk. 8. Andelsboligforeningen skal på forlangende give økonomi- og erhvervsministeren alle nødvendige oplysninger til belysning af foreningens økonomiske forhold.

Stk. 9. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-8 nævnte forhold, herunder de nærmere regler for andelsboligbidragets beregning.

§ 64. (Ophævet)

§ 64 a. (Ophævet)

§ 65. (Ophævet)

§ 66. (Ophævet)

§ 66 a. Opløses en andelsboligforening, hvortil staten har ydet rentesikring, rentebidrag, andelsboligbidrag eller ydelsesstøtte, kan den ydede støtte kræves helt eller delvist tilbagebetalt efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelse. Tilbagebetalingskravet påhviler de andelshavere, der er medlemmer af andelsboligforeningen på tidspunktet for foreningens opløsning.

Kapitel 11

Boliger for unge under uddannelse m.fl.

§ 67.

Stk. 1. (Ophævet)

Stk. 2. (Ophævet)

Stk. 3. (Ophævet)

Stk. 4. (Ophævet)

Stk. 5. (Ophævet)

Stk. 6. (Ophævet)

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte retningslinier for formen og indholdet af de i stk. 6 nævnte vedtægter. Økonomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte almindeligt gældende regler til afløsning, supplering eller ændring af allerede godkendte vedtægter.

Stk. 8. (Ophævet)

Stk. 9. (Ophævet)

Stk. 10. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-9 nævnte forhold.

Stk. 11. (Ophævet)

§ 67 a. Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at selvejende ungdomsboliginstitutioner i kommunen sammenlægges til een institution, og at meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres til denne institution. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele samtykke til, at en selvejende ungdomsboliginstitution overgår til at være en afdeling af et almennyttigt boligselskab, og at meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres til boligselskabet.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

§ 68. Boliger opført med støtte efter § 67 skal efter økonomi- og erhvervsministerenss nærmere bestemmelse fortrinsvis stilles til rådighed for unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor.

Stk. 2. Såfremt boligerne udlejes til andre end unge, der efter stk. 1 har fortrinsret dertil, kan økonomi- og erhvervsministeren helt eller delvis bringe betaling af rentesikring, rentebidrag, afdragsbidrag eller ydelsesstøtte til ophør.

§ 69. (Ophævet)

§ 69 a. (Ophævet)

§ 70. (Ophævet)

§ 71. (Ophævet)

§ 72. (Ophævet)

§ 72 a. (Ophævet)

§ 72 b. (Ophævet)

§ 72 c. (Ophævet)

§ 72 d. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde yde tilskud eller lån til etablering af ungdomsboliger, såfremt de endelige udgifter ved byggeriets opførelse overstiger det beløb, som kommunalbestyrelsen har godkendt ved byggeriets påbegyndelse.

Stk. 2. Lån efter stk. 1 ydes på de i § 70, stk. 2, gældende vilkår.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

§ 72 e. (Ophævet)

§ 73. Bestemmelserne i § 7 a, § 13, stk. 2, § 56, stk. 1, 3 og 4, § 58, stk. 2-4, og §§ 59-62 a gælder også for byggerier, der opføres med støtte efter dette kapitel.

§ 73 a. (Ophævet)

§ 73 b. (Ophævet)

§ 74. Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om kommunalt tilskud, lån eller garanti til ungdomsboliger, der er tilvejebragt efter § 69, jf. § 67, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes videreførelse.

Stk. 2. For lån efter stk. 1 finder § 39, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-5, tilsvarende anvendelse. For tilskud og garanti fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere vilkår.

§ 75. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om organisation og beboerindflydelse i ungdomsboliger som nævnt i § 67, stk. 1.

Stk. 2. I bestyrelserne skal så vidt muligt være ligelig repræsentation af beboerne, af kommunalbestyrelsen og af uddannelsesinstitutioners ledelse.

Stk. 3. For medlemmer af bestyrelsen samt for forretningsføreren og for funktionærer finder bestemmelserne i § 17 tilsvarende anvendelse.

§ 76. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de i § 75 nævnte boliger efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af regnskaber og budgetter for de i stk. 1 nævnte boliger.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der skal foretages passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til almindelig istandsættelse og vedligeholdelse, herunder om anvendelse af de henlagte midler.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at institutionens indtægter og udgifter skal føres over en særskilt konto oprettet i institutionens navn.

§ 76 a. Til de i § 75 nævnte boliger kan kommunen eller amtskommunen, hvori boligerne er beliggende, hvert år yde et tilskud, der svarer til størrelsen af den kommunale og amtskommunale grundskyld, som ungdomsboligerne/ kollegiet betaler.

§ 76 b. Ungdomsboliginstitutionen skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige ungdomsbolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket en ungdomsbolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for lejerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for ungdomsboliginstitutionen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Ændrer kommunen en beslutning om at råde over en ungdomsbolig, som ikke er udlejet, skal lejen (boligafgiften) dog ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.

Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige ungdomsboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen. Reglerne i stk. 1 om kommunens betaling af leje og garanti for opfyldelse af lejerens forpligtelse til at istandsætte boligen ved fraflytning finder tilsvarende anvendelse ved anvisninger, der sker efter aftale i henhold til 1. punktum, samt ved anvisninger, som i øvrigt foretages af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2 gælder kun ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte i medfør af den efter 31. december 1977 gældende boligbyggerilovgivning.

§ 77. Bestemmelserne i § 7 finder anvendelse ved fastsættelsen af lejen m.v. for de boliger, der er nævnt i §§ 73 a og 75.

Stk. 2. Den årlige lejeregulering foretages med virkning fra 1. august. Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli. Bestemmelserne i 1. og 2. punktum gælder ikke for boliger, der er beliggende i ejendomme der tilhører et almennyttigt boligselskab, jf. § 2.

Stk. 3. Undlader beboerne i de i stk. 1 nævnte boliger eller i andre boliger for unge under uddannelse, hvortil økonomi- og erhvervsministeren har ydet støtte i form af lån, tilskud eller garantier, som led i en fælles optræden at betale forfalden leje og andre forfaldne ydelser efter lejeaftalen, finder reglerne i § 8, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Om manglende betaling af forfaldne ydelser efter stk. 3 skal udlejeren foretage indberetning til økonomi- og erhvervsministeren og kommunalbestyrelsen med oplysninger som nævnt i § 8, stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan da lade staten overtage udlejerens fordringer mod de enkelte beboere og indbetaler samtidig til udlejeren et beløb svarende til de af beboerne skyldige ydelser.

Stk. 5. Modtager en af de beboere, der er nævnt i stk. 3, støtte i form af stipendium, studielån eller statsgaranteret lån efter lov om Statens Uddannelsesstøtte, kan økonomi- og erhvervsministeren for støtte, hvorom der er givet tilsagn efter 1. juli 1980, pålægge Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte at overføre den fornødne del af forfaldne rater af tildelte stipendiebeløb eller lån til en særskilt samlekonto i et pengeinstitut eller til en postgirokonto, som økonomi- og erhvervsministeren anviser. Ved meddelelse af statsgaranti for lån kan økonomi- og erhvervsministeren på forhånd give statsgarantien påtegning om, at det långivende pengeinstitut efter økonomi- og erhvervsministerenss bestemmelse skal overføre det skyldige beløb til en af de konti, der er nævnt. Økonomi- og erhvervsministeren råder over indståendet på kontoen, som anvendes til dækning af statskassens tilgodehavende efter § 8, stk. 4. Tiloversblevne beløb overføres til den uddannelsessøgendes konto i dennes pengeinstitut. § 8, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Reglerne i stk. 3-5 finder også anvendelse på personer, der som led i en fælles optræden benytter boliger uden lejeaftale og ikke efter påkrav fra udlejeren betaler for benyttelsen med et beløb, som svarer til den gældende leje og andre ydelser.

Stk. 7. Fremsætter den, hvis uddannelsesstøtte tilgår økonomi- og erhvervsministerens konto efter reglerne i stk. 3-6, indsigelse mod konteringen, afgøres spørgsmålet af fogedretten ved kendelse. Konteringen udsættes dog ikke ved sagens indbringelse for fogedretten.

Stk. 8. Med henblik på udligning af lejeniveauet i kollegiebyggeri og andet byggeri for unge under uddannelse kan vilkårene for lån efter § 62 i lov nr. 83 af 19. marts 1975 om boligbyggeri eller efter denne lov ændres med et halvt års varsel. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser for huslejeudligningens gennemførelse.

§ 77 a. Bestyrelsen for ungdomsboliginstitutionen skal opsige lejeaftalen med 3 månders varsel, når lejeren har fuldført eller er ophørt med sin uddannelse eller de forudsætninger, hvorunder boligen blev udlejet, ikke længere er opfyldt. § 87 i lov om leje finder tilsvarende anvendelse. Bestyrelsen for ungdomsboliginstitutionen kan med 3 måneders varsel opsige lejeaftalen, hvis lejeren ikke har fremsendt de nødvendige oplysninger om studieaktivitet senest 6 uger efter, at ungdomsboliginstitutionen har fremsat skriftlig anmodning herom.

Stk. 2. Opsigelse efter ophørt uddannelse kan under særlige omstændigheder udsættes i op til et år. Opsigelse kan endvidere udsættes, hvis boligen ikke umiddelbart kan genudlejes.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter til sikring af, at boligerne til stadighed bebos af den berettigede personkreds, herunder studieaktive uddannelsessøgende, nærmere regler om, hvorledes opsigelse skal ske.

§ 78. Bestemmelserne i kap. X A i lov om leje finder ikke anvendelse på de i §§ 67 og 75 nævnte boliger.

§ 79. Udlejning af de i § 75 nævnte boliger skal ske efter retningslinier, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan der ske fælles indstilling til de boliger i kommunen, der er nævnt i stk. 1. Sådan indstillingsvirksomhed kan oprettes fælles for flere kommuner og kan samordnes med anden virksomhed, der tager sigte på formidling af boliger for unge.

§ 80. (Ophævet)

Kapitel 12

Boliger for ældre

Sociale institutioner m.v.

§ 81. (Ophævet)

§ 81 a. (Ophævet)

§ 82. (Ophævet)

§ 83. (Ophævet)

§ 83 a. (Ophævet)

§ 83 b. Selvejende lette kollektivboliginstitutioner, hvortil der er givet tilsagn om støtte i medfør af bestemmelserne i §§ 81-83 a inden udgangen af 1987, kan med samtykke af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, sammenlægges til een institution. Kommunalbestyrelsen godkender samtidig, at meddelt offentlig støtte overføres til denne institution. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele samtykke til, at en sådan boliginstitution overgår til at være en afdeling af et almennyttigt boligselskab, og at det meddelte tilsagn om offentlig støtte overføres til afdelingen.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

Kapitel 12 a

Kollektive bofællesskaber

§ 84. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgning om støtte, om tilsyn og om organisering, opførelse og drift af bofællesskaber efter dette kapitel. Økonomi- og erhvervsministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 85. (Ophævet)

§ 86. (Ophævet)

Kapitel 13

Forvaltnings- og straffebestemmelser m.v.

§ 87. (Ophævet)

§ 88. (Ophævet)

§ 89. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af offentlig støtte og statslige garantier samt den efterfølgende administration heraf udføres af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 2. I det omfang kommunalbestyrelsen yder en del af den offentlige støtte, kan Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning foretage en samlet udbetaling af støtten til det långivende realkreditinstitut. Kommunalbestyrelsen indbetaler på opkrævning andelen af den offentlige støtte til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 3. Administrationen af den i § 63 b omhandlede tilskudsordning foretages af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning helt eller delvis henlægge de beføjelser, som er tillagt ministeren i henhold til denne lov.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til stk. 3, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 89 a. (Ophævet)

§ 90. (Ophævet)

§ 91. (Ophævet)

§ 92. Nærmere regler om gennemførelse af denne lovs bestemmelser fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 93. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af:

1) (Ophævet)

2) (Ophævet)

3) (Ophævet)

4) (Ophævet)

5) § 12, stk. 4, jf. stk. 3, og § 76, stk. 3, om anvendelse af midler, der er henlagt til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til afholdelse af visse istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter,

6) § 63 b, stk. 9, jf. stk. 1 og 2, om afgivelse af erklæring om opfyldelse af betingelserne for tilsagn og om, at tilskuddet ikke anvendes efter dets formål,

7) § 76, stk. 4, om føring af indtægter og udgifter over en særskilt konto,

8) (Ophævet)

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 94

Stk. 1. (Ophævet)

Stk. 2. Lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og lov nr. 82 af 17. marts 1982 om offentlig støtte til indeksfinansieret boligbyggeri og om ændring af lov om boligbyggeri ophæves. Lovene bevarer dog deres gyldighed for så vidt angår byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte før lovenes ophævelse. Rentesikring, som ydes i medfør af § 45, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, kommer dog ikke til udbetaling, hvis beløbet for et kvartal er mindre end 250 kr.

Stk. 3. (Ophævet)

§ 95. (Ophævet)

§ 96. (Ophævet)

§ 97. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 181 af 14. april 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.2)

Stk. 2. § 1, nr. 5-7, 9 og 14, træder i kraft den 1. juli 1994 og finder anvendelse på regnskabsår, der begynder denne dato eller senere. Overstiger et selskabs arbejdskapital ved påbegyndelsen af dette regnskabsår et fastsat maksimum herfor, jf. § 12, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, overføres den overskydende del til dispositionsfonden. Samtidig overføres eventuelle likvide midler i selskabets byggefond bortset fra bidrag efter § 23, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 14, og § 24, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 25. februar 1992, til selskabets dispositionsfond.3)

§ 4

Den hidtil gældende regel i § 77, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 25. februar 1992, bevarer sin gyldighed for så vidt angår lejeaftaler, hvorved boliger er udlejet samlet ved en lejekontrakt til en institution med sociale eller almennyttige formål, hvis lejeaftalen er indgået inden lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 440 af 30. juni 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.4)

Stk. 2. De hidtil gældende regler i lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og realkreditloven finder dog fortsat anvendelse for byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte inden den 1. januar 1994.

 

Lov nr. 87 af 8. februar 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. Boligministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.5)  Dog træder § 1, nr. 2 og 4-13, og § 2 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 6)

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 4, finder anvendelse på gældende kontraktsforhold uanset indholdet i disse.7)

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for samtlige almennyttige boligselskabers aktiviteter, uanset hvornår aktiviteterne er påbegyndt. Aktiviteter, der ikke er tilladt i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 6, i lov om boligbyggeri, skal afvikles.8)

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan et boligselskab, som inden den 17. november 1994 har erhvervet aktier, anparter, garantibeviser, andele eller lignende i danske selskaber eller virksomheder eller har stiftet private selskaber eller virksomheder, der udelukkende er beskæftiget i Danmark, opretholde investeringen eller selskabet eller virksomheden i op til 5 år fra lovens ikrafttræden. Hvis boligselskabet ikke inden udløbet af denne dato afhænder investeringen eller afhænder eller opløser det private selskab eller virksomheden, finder bestemmelserne i § 18, stk. 2, 5 og 6, i lov om boligbyggeri tilsvarende anvendelse. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for tilladte aktiviteter, jf. stk. 3.

Stk. 5. Påviser boligselskabet, at den i stk. 4 nævnte afhændelse eller opløsning ikke kan finde sted, uden at selskabet påføres et økonomisk tab kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation herfra.

 

Lov nr. 306 af 17. maj 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.9)

 

Lov nr. 361 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

§ 5

Forslag til revision af reglerne i denne lov fremsættes for Folketinget i folketingsåret 1997-98.

§ 6

Loven gælder kun for Københavns og Århus Amter.

 

Lov nr. 362 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af byggelovens § 4 A som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har ikke virkning for bebyggelser, hvor byggesagsbehandlingen er påbegyndt inden den 1. juli 1995.

 

Lov nr. 385 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelserer:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1995 og finder anvendelse fra og med indkomståret 1996, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 2, finder anvendelse fra indkomståret 1995.

Stk. 3. Lov om kommunal indkomstskat § 16, stk. 2 og 3, og § 16 b, stk. 2, som affattet ved § 2, nr. 4, har første gang virkning ved opgørelser pr. 1. maj 1996.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 4 har virkning fra og med tilskudsåret 1996.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 5, nr. 1, finder anvendelse fra 1996.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 5, nr. 2, og §§ 6-8 finder anvendelse fra og med den udligning, der finder sted vedrørende udgifter i regnskabsåret 1995.

Stk. 7. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 1996 med 300 mio. kr.

Stk. 8. Statens generelle tilskud til amtskommunerne efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 1996 med 150 mio. kr.

 

Lov nr. 1065 af 20. december 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Den ved § 2, nr. 9, affattede § 76, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte har virkning for anvisning af boliger, der sker efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 3 finder anvendelse, uanset om lejeforholdet er indgået før lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 220 af 27. marts 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1996, jf. dog stk. 2.10)

Stk. 2. § 63, stk. 3, 1. pkt., i lov om boligbyggeri, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og § 2 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 63 a, stk. 2, i lov om boligbyggeri som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 668 af 4. august 1995 bevarer sin gyldighed, for så vidt angår byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte inden udgangen af 1995.

 

Lov nr. 374 af 22. maj 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 186

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997, dog træder § 99 i kraft den 1. august 1996.

 

Lov nr. 1047 af 11. december 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

 

Lov nr. 229 af 2. april 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.11)

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens § 187, stk. 1, 3 og 4, samt § 188 som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 25-29, har virkning fra den 1. januar 1997.

 

Lov nr. 380 af 10. juni 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2. For kollektive bofællesskaber, hvor boligen er taget i brug til kollektivt bofællesskab før den 1. januar 1998, er det uanset § 24 b, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2, alene en betingelse for udbetaling af boligstøtte efter § 24 a, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 22. februar 1996 med senere ændringer, at det kollektive bofællesskab består af mindst 3 personer, der alle opfylder betingelerne i § 24 a, stk. 1, nr. 1, eller alle opfylder betingelerne i § 24 a, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Boligstøtte kan uanset stk. 1 ydes i indtil 3 måneder, såfremt antallet af beboere, der opfylder betingelserne i § 24 a, stk. 1, nr. 1 eller 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 22. februar 1996 med senere ændringer, midlertidigt er mindre end 3 som følge af en eller flere beboeres fraflytning eller død.

 

Lov nr. 970 af 17. december 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 1998. § 1, nr. 11, 13-16, 18-21, 23-29 og 5912) , § 3, nr. 10, samt § 5, nr. 2, træder dog først i kraft den 1. juli 1998.

 

Lov nr. 1086 af 29. december 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

 

Lov nr. 423 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den. 1. juli 2002.13)

Stk. 2. Forslag til revision af bestemmelserne i denne lov fremsættes i Folketinget i folketingsåret 2005-06.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. august 2002

Bendt Bendtsen

/Birthe Lehmann

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 27. november og 4. december 2001 er det hidtidge By- og Boligministerium nedlagt og de under dette ministerium hørende forretninger vedrørende lov om boligbyggeri er overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

2) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 15. april 1993.

3) Vedrører § 12, § 16, stk. 3 og § 23 om de almennyttige boligselskabers egenkapitalforhold.

4) Vedrører §§ 30, 31, 32, 36, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 53 a, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 58, 60, 62 b, 65, 66, 67, 70, 72, 72 b, 72 e, 73, 73 b, 90.

De hidtidige bestemmelser i §§ 81-83 a samt i § 85, 1. pkt., fremgår af Boligministeriets bekendtgørelse nr. 51 af 22. januar 1987.

5) Vedrører § 2, stk. 3, 2. pkt., og § 5, stk. 1 og stk. 2.

6) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 9. februar 1995.

7) Vedrører § 10, stk. 2.

8) Vedrører § 5, stk. 1 og stk. 2.

9) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 18. maj 1995.

10) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 28. marts 1996.

11) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 3. april 1997.

12) De pågældende nr. vedrører ikke boligbyggeriloven.

13) Vedrører § 86 k i boligbyggeriloven, der ved en fejl blev ophævet ved indførelsen af almenboligloven.