Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap

 

Herved bekendtgøres lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 26. februar 1998, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 423 af 6. juni 2002. Lov nr. 145 af 25. marts 2002 er ikke sammenskrevet, da den først træder i kraft den 1. januar 2003.

Kapitel 1

Ældreboliger

(Ophævet)

Kapitel 2

Boligernes indretning

(Ophævet)

Kapitel 3

Statslig og kommunal støtte, finansiering

§ 5. (Ophævet)

§ 5 a.

Stk. 1. (Ophævet)

Stk. 2. (Ophævet)

Stk. 3. Amtskommunen skal yde et beløb til dækning af det i § 16, stk. 1, nævnte indskud til

1) beboere i en institution opført efter bistandslovens § 112, der nedlægges eller ombygges til ældreboliger, når beboerne genhuses i ældreboliger, og

2) beboere, der visiteres fra en institution opført efter bistandslovens § 112 til ældreboliger.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 6, stk. 3-5, § 7, stk. 2 og 3, § 8, § 12, § 13, § 14, stk. 1, og § 16, stk. 1, 2 og 4-6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 5 b. (Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

§ 7. (Ophævet)

§ 8. (Ophævet)

§ 9. (Ophævet)

§ 10. (Ophævet)

§ 11. (Ophævet)

§ 11a. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne er beliggende, kan meddele samtykke til sammenlægning af flere ældreboligorganisationer tilhørende de i § 5 nævnte bygherrer til een ældreboligorganisation. Kommunalbestyrelsen godkender samtidig, at meddelt offentlig støtte overføres til denne ældreboligorganisation.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren1)  fastsætter nærmere regler om de i stk. 1 nævnte forhold.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. (Ophævet)

§ 14. (Ophævet)

§ 15. (Ophævet)

§ 16. 2 pct. af ejendommens værdi tilvejebringes ved indskud fra lejeren. Når en lejers rettigheder vedrørende en ældrebolig ophører, kan udlejeren foretage modregning i beboerindskuddet for boligtagerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for eventuelle udgifter til det lejedes kontraktmæssige istandsættelse.

Stk. 2. Udlejeren kan stille tilbagebetaling af indskud efter stk. 1 helt eller delvis i bero, indtil der er modtaget indskud fra den, der overtager lejligheden.

Stk. 3. Kommunen kan i stedet for at yde et lån efter § 54, stk.3, i lov om individuel boligstøtte yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte indskud, når en lejer i en udlejningsejendom, der ombygges til ældrebolig, i forvejen bebor den ombyggede lejlighed.

Stk. 4. Kommunen skal yde et beløb til dækning af det i stk. 1, 1. pkt., nævnte tilskud til

1) beboere på plejehjem eller i beskyttet bolig, der nedlægges eller ombygges til ældreboliger, når beboerne genhuses i ældreboliger eller ældreegnede almennyttige boliger, og

2) beboere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til ældreboliger.

Stk. 5. Det i stk. 3 og 4 nævnte beløb udbetales til udlejeren. Ved lejemålets ophør tilbagebetaler udlejeren beløbet til kommunen med fradrag af foretagen modregning efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 6. Af de beløb, der er nødvendige til dækning af de i stk. 3 og 4 nævnte indskud, stilles 2/3 til kommunens eller amtskommunens rådighed af staten. Kommunen eller amtskommunen indbetaler kvartalsvis bagud til staten de beløb, som er modtaget i henhold til stk. 5, 2. pkt.

§ 16 a. (Ophævet)

§ 16 b. (Ophævet)

Kapitel 3 a

Servicearealer

(Ophævet)

Kapitel 4

Udlejning, lejefastsættelse

§ 17. Ældreboliger skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten over ældreboliger. Er ældreboligerne opført efter § 5 a med henblik på at betjene personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, udøves anvisningsretten over boligerne dog af amtsrådet efter forhandling med kommunalbestyrelsen. Er ældreboligerne ombygget efter § 5 b, udøves anvisningsretten af den kommune, der har givet tilsagn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan overlade til ejendommens ejer at forestå anvisningen af de boliger, der er omhandlet i stk. 1, 1. pkt. Kommunalbestyrelsen kan uden varsel tilbagekalde en sådan bemyndigelse.

Stk. 3. Kommunen eller amtskommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, og indtil udlejning sker. Kommunen eller amtskommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Stk. 4. Ældreboliger kan efter kommunalbestyrelsens eller amtsrådets bestemmelse lejes af kommunen eller amtskommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Kommunen eller amtskommunen betaler et til lejen svarende beløb for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger.

Stk. 5. Ældre og personer med handicap, der har særligt behov for en ældrebolig, herunder boliger omfattet af § 5 a, stk. 3 og 4, plejehjem eller beskyttet bolig, har ret til frit at vælge sådanne boliger. Retten efter 1. pkt. gælder uanset boligens beliggenhed. Det er en forudsætning, at betingelsen i stk. 1, 1. pkt., for at få anvist en bolig er opfyldt i bopælskommunen og ved flytning til en anden kommune både i bopælskommunen og i tilflytningskommunen. Tilflytningskommunens vurdering skal ske efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.

Stk. 6. Retten til frit valg efter stk. 1 omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal den bolig, der tilbydes, være egnet til 2 personer.

Stk. 7. Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrebolig, en plejehjemsplads eller en beskyttet bolig, optages på en venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Hvis den pågældende ønsker optagelse på flere ventelister, kan der opkræves et gebyr for administration af ventelisten. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2, til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig, og derefter til de personer, som i længst tid har stået på ventelisten. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan i særlige tilfælde og af hensyn til at kunne tilbyde egne borgere et passende botilbud beslutte, at personer, der ønsker at flytte til (amts)kommunen, ikke kan optages på en venteliste, medmindre de pågældende flytter

1) for at bevare tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytnings(amts)kommunen,

2) af religiøse grunde for at bo i en sådan bolig, hvis hovedformål er, at personer med samme religiøse overbevisning kan være sammen,

3) for at blive optaget i et bomiljø, hvor der er opstået et særligt tegnsprogsmiljø for døve, eller

4) for at opnå en særlig bolig beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for at få anvist en bolig efter stk. 5.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser efter stk. 1 og 5 kan indbringes for henholdsvis det sociale nævn, som den kommune, hvor boligerne er beliggende, hører under, og Den Sociale Ankestyrelse. § 57 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om, hvorvidt ankestyrelsen kan behandle sagen, finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Afgørelse af, i hvilket omfang der tilvejebringes boliger, der efter denne lov skal være til rådighed for kommunens eller amtskommunens indbyggere, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 17 a. (Ophævet).

§ 18. Den samlede leje i en ældreboligbebyggelse skal være fastsat således, at den giver mulighed for afholdelse af de udgifter, der er forbundet med bebyggelsens drift, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser og til prioritetsydelser vedrørende lån som nævnt i §§ 7, 13 og 14. I de i § 6 , stk. 1, nævnte tilfælde beregnes lejernes bidrag til prioritetsydelser, som om indekslån var optaget efter § 7, stk. 1, 1. pkt., eller § 7, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 2. Lejen for en bebyggelses boliger fastsættes efter disses indbyrdes værdi.

Stk. 3. Lejen ved bebyggelsens ibrugtagelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort og den endelige finansiering er tilendebragt.

Stk. 4. Lejen fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for det kommende år. Lejeforhøjelser, der måtte være nødvendige til opfyldelse af kravet i stk. 1, kan gennemføres med 3 måneders varsel eller 1 måneds varsel, såfremt der i lejeaftalen er taget forbehold herom.

Stk. 5. Gør foreholdene det påkrævet, kan kommunalbestyrelsen påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen.

Stk. 6. A conto-varmebidrag kan forhøjes med 1 måneds varsel.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 3 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18 a. Bestemmelserne i kapitel VII A i lov om leje om udgifter til fællesantenner m.v. finder tilsvarende anvendelse. Dog udarbejdes budgettet, på grundlag af hvilket lejerens betaling for udgifterne til fællesantenne m.v. (antennebidrag) opkræves, på baggrund af enten de faktiske eller de forventede udgifter på budgetteringstidspunktet. Et eventuelt over- eller underskud skal reguleres over det følgende regnskabsår.

Stk. 2. (Ophævet)

§ 19. (Ophævet)

§ 20. (Ophævet)

Kapitel 5

Almindelige bestemmelser

§ 21. Med henblik på at fremme mulighederne for at iværksætte forsøg med indretning, anvendelse og drift af boliger for ældre og personer med handicap kan økonomi- og erhvervsministeren i særlige tilfælde tillade, at de i denne lov fastsatte bestemmelser fraviges. Bestemmelsen i § 62 a, i lov om boligbyggeri finder også anvendelse for ældreboliger.

Stk. 2. (Ophævet)

§ 21 a. (Ophævet)

§ 21 b. (Ophævet)

§ 22. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bebyggelser, der er opført eller indrettet af et almennyttigt boligselskab, en selvejende institution eller en pensionskasse. Kommunalbestyrelsen påser, at driften tilrettelægges forsvarligt i overensstemmelse med reglerne herom. Kommunalbestyrelsen kan træffe sådanne forholdsregler, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift.

Stk. 2. Amtsrådet fører tilsyn med bebyggelser, der er opført eller ombygget efter § 5 a.

§ 23. Regnskabsaflæggelse for hver ældreboligbebyggelse samt revisionen af regnskaberne sker efter regler, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Revision af regnskaber for ældreboliger tilhørende en selvejende institution foretages af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller kommunens revision efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Revision af regnskaber for ældreboliger tilhørende en pensionskasse, foretages af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Revisors bemærkninger indføres i en revisionsprotokol. For kommunalt ejede ældreboliger gælder dog de i lov om kommunernes styrelse fastsatte regler for revision af kommunernes virksomhed.

Stk. 3. Bebyggelsens årsregnskab tillige med revisors beretning og udskrift af revisionsprotokollen indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Stk. 4. (Ophævet)

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Udlejeren skal på forlangende give kommunalbestyrelsen alle nødvendige oplysninger til belysning af bebyggelsens økonomiske forhold.

Kapitel 6

Anvendelse, salg

§ 24. Ældreboliger, hvortil støtte er ydet efter denne lov, og som ejes af et almennyttigt boligselskab, en selvejende institution eller en pensionskasse, kan ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse anvendes til andet formål. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår for en sådan tilladelse.

§ 25. Ejendommen, hvori der er ældreboliger, kan ikke overdrages til andre end de i § 5 nævnte driftsherrer.

§ 26. Begrænsningen i adgangen til at anvende og overdrage boliger og ejendomme efter §§ 24 og 25, der skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår de er stiftet, sikres ved en deklaration, der tinglyses på ejendommen.

§ 27. Ejeren kan forlange ejendommen overtaget af kommunen til en pris svarende til restgælden på de i §§ 7, 13 og 14 nævnte lån ydet med pantesikkerhed i ejendommen, såfremt ejendommen ikke kan afhændes til anden side for et beløb, der mindst svarer hertil.

§ 28. Ejendomme, hvori der er ældreboliger skal tilbydes kommunen, før de overdrages til andre.

Stk. 2. Tilbudspligten gælder, når ejendommen eller en del heraf overdrages ved salg, gave eller mageskifte.

Stk. 3. Tilbudspligten respekteres af indehavere af andre rettigheder over ejendommen, uanset hvornår disse rettigheder er stiftet.

Stk. 4. Tilbud i henhold til stk. 1 og 2 skal angive salgssummen, den kontante udbetaling og de øvrige vilkår, der skal være af et sådant indhold, at de kan opfyldes af kommunen. Acceptfristen skal være mindst 8 uger. § 12 om vurdering m.v. finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Bliver ejerens tilbud ikke accepteret, kan ejendommen overdrages til andre ved salg på de tilbudte vilkår eller ved gave eller mageskifte, hvis skødet anmeldes til tinglysning senest 1 år efter tilbudet til kommunen.

Stk. 6. Ved tvangsauktion over ejendommen, der er omfattet af tilbudspligten, skal fogden give kommunalbestyrelsen underretning i overensstemmelse med retsplejelovens regler.

Stk. 7. Regler om tinglysning af dokumenter om overdragelse af en ejendom, hvorpå der er tilbudspligt, fastsættes af justitsministeren.

Stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om tilbudspligtens nærmere omfang og administration.

Kapitel 7

Forvaltnings- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 29. Med henblik på indsamling og formidling af erfaringer samt udarbejdelse og ajourføring af statistik indsender kommunalbestyrelsen efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelse indberetninger vedrørende byggeri, der tilvejebringes efter denne lov.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan pålægge kommunalbestyrelsen at meddele alle oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af lovens formål. Dette gælder dog ikke oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens § 28, stk.1 og 3.

Stk. 3. (Ophævet)

§ 30. (Ophævet)

§ 31. Bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren en styrelse under ministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 32. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af offentlig støtte og den efterfølgende administration heraf udføres af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 2. I det omfang kommunalbestyrelsen yder en del af den offentlige støtte, kan Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning foretage en samlet udbetaling af støtten til det långivende realkreditinstitut. Kommunalbestyrelsen indbetaler på opkrævning andelen af den offentlige støtte til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning helt eller delvis henlægge de beføjelser, som er tillagt ministeren i henhold til denne lov.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til stk. 3, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 33. Nærmere regler om administrationen af denne lov fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 34. (Ophævet)

§ 35. (Ophævet)

§ 36. (Ophævet)

 

Lov nr. 380 af 20. maj 1992 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven2)  ind her træder i kraft den 1. januar 1993.

 

Lov nr. 206 af 28. april 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven3)  træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Lov nr. 440 af 30. juni 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven4)  træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. De hidtil gældende regler i lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og realkreditloven finder dog fortsat anvendelse for byggeri, hvortil der er givet tilsagn om støtte inden den 1. januar 1994.

 

Lov nr. 1071 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven5)  træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. § 1, nr. 1-3, 5, 8, 12-14 og § 2 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Lov nr. 87 af 8. februar 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Boligministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Dog træder § 1, nr. 2 og 4-13, og § 2 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.6)

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 4, finder anvendelse på gældende kontraktsforhold uanset indholdet af disse.

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for samtlige almennyttige boligselskabers aktiviteter, uanset hvornår aktiviteterne er påbegyndt. Aktiviteter, der ikke er tilladt i regler fastsat i medfør af § 5, stk. 6, i lov om boligbyggeri, skal afvikles.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan et boligselskab, som inden den 17. november 1994 har erhvervet aktier, anparter, garantibeviser, andele eller lignende i danske selskaber eller virksomheder eller har stiftet private selskaber eller virksomheder, der udelukkende er beskæftiget i Danmark, opretholde investeringen eller selskabet eller virksomheden i op til 5 år fra lovens ikrafttræden. Hvis boligselskabet ikke inden udløbet af denne dato afhænder investeringen eller afhænder eller opløser det private selskab eller virksomheden, finder bestemmelserne i § 18, stk. 2, 5 og 6, i lov om boligbyggeri tilsvarende anvendelse. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for tilladte aktiviteter, jf. stk. 3.

Stk. 5. Påviser boligselskabet, at den i stk. 4 nævnte afhændelse eller opløsning ikke kan finde sted, uden at selskabet påføres et økonomisk tab, kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation herfra.

 

Lov nr. 306 af 17. maj 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.7)

§ 6

Forslag til til revision af denne lov fremsættes for Folketinget i folketingsåret 1997-98.

 

Lov nr.385 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1995 og finder anvendelse fra og med indkomståret 1996, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 2, finder anvendelse fra indkomståret 1995.

Stk. 3. Lov om kommunal indkomstskat § 16, stk. 2 og 3, og § 16 b, stk. 2, som affattet ved § 2, nr. 4, har første gang virkning ved opgørelser pr. 1. maj 1996.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 4 har virkning fra og med tilskudsåret 1996.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 5, nr. 1, finder anvendelse fra 1996.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 5, nr. 2, og §§ 6-8 finder anvendelse fra og med den udligning, der finder sted vedrørende udgifter i regnskabsåret 1995.

Stk. 7. Statens generelle tilskud til kommunerne efter § 10 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 1996 med 300 mio. kr.

Stk. 8. Statens generelle tilskud til amtskommunerne efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner nedsættes med virkning fra og med tilskudsåret 1996 med 150 mio. kr.

 

Lov nr. 1065 af 20. december 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Den ved § 2, nr. 9, affattede § 76, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte har virkning for anvisning af boliger, der sker efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 3 finder anvendelse, uanset om lejeforholdet er indgået før lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 374 af 2. april 1996 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 186

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997, dog træder § 99 i kraft den 1. august 1996.

 

Lov nr. 229 af 2. april 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 28) .

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens § 187, stk. 1, 3 og 4, samt § 188 som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 25-29, har virkning fra den 1. januar 1997.

 

Lov nr. 980 af 17. december 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2, 3 og 4.9)

Stk. 2. § 15 har virkning fra og med opgørelsen af kommunens eller amtskommunens folketal pr. 1. januar 1999.

Stk. 3. § 32 træder i kraft den 29. juni 1998.

Stk. 4. § 25, nr. 1, har virkning for indstillinger til socialministeren for 2000 og frem.

Stk. 5. Den 1. juli 1998 ophæves lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, lov om kommunal aktivering, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 1996, lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10. juli 1991, og lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986.

§ 43

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 14 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. § 35 kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de ændringer, som følger af de særlige grønlandske forhold.

 

Lov nr. 423 af 6. juni 2002 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. Forslag til revision af bestemmelserne i denne lov fremsættes for Folketinget i folketingsåret 2005-06.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. august 2002

Bendt Bendtsen

/Birthe Lehmann

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 27. november og 4. december 2001 er det hidtidige By- og Boligministerium nedlagt og de under dette ministerium hørende forretninger vedrørende lov om boliger for ældre og personer med handicap er overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

2) Lovændringen vedrører § 18 a.

3) Lovændringen vedrører § 16, § 23, stk. 2, og § 35. Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 28. april 1993.

4) Lovændringen vedrører §§ 69, §§ 16-16 b, §§ 21-21 b og § 29.

5) Lovændringen vedrører § 21. Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 23. december 1993.

6) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 9. februar 1995.

7) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 18. maj 1995.

8) Bekendtgørelsen i Lovtidende fandt sted den 3. april 1997.

9) Stk. 2, 3 og 4 vedrører ikke byggeri omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap.