Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel I B Arbejdets udførelse, 1. juli 2002

Afsnit B Unges arbejde i skibe

Regel 1 Anvendelse

1 Bestemmelserne i dette afsnit omfatter erhvervsmæssig beskæftigelse af unge under 18 år ved arbejde om bord i skibe.

2 Forpligtelserne påhviler arbejdsgivere (i det følgende benævnt redere), skibsførere og arbejdsledere.

3 Dette afsnit indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, EF-Tidende 1994 L 216 s. 12.

4 For så vidt der findes skærpede bestemmelser om unges beskæftigelse i skibe, herunder højere aldersgrænser for visse former for arbejde i andre regler, gælder disse bestemmelser forud for bestemmelserne i dette afsnit.

Regel 2 Skibsførerens pligter mv.

1 Ved beskæftigelse af unge skal der ved valg af arbejdsopgaver og ved arbejdets planlægning og tilrettelæggelse drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

2 Foranstaltninger efter regel 2, stk. 1, jf. regel 2, stk. 1-5 i afsnit A i dette kapitel, iværksættes på baggrund af en vurdering af de risici, arbejdet frembyder for de unge, idet der især skal tages hensyn til de særlige risici, der skyldes deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici eller det forhold, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Der skal endvidere tages hensyn til de fysiske, biologiske, kemiske samt psykiske påvirkninger på såvel kort som langt sigt, som de unge kan blive udsat for.

3 Skibsføreren skal sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion i at udføre deres arbejde på farefri måde. Skibsføreren skal herunder gøre de unge bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed.

4 Hvor der skal findes brugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.v. til brug for besætningen under arbejdet, skal skibsføreren sørge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisningen.

5 Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har fornøden indsigt i arbejdets art.

6 Skibsføreren skal inddrage besætningen og sikkerhedsorganisationen i planlægning, gennemførelse og kontrol af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold vedrørende unges arbejde.

7 På skibe, hvor der beskæftiges unge, hvis arbejdskraft er udlejet til skibet eller på anden måde stillet til rådighed for skibet af en fremmed virksomhed, har rederen eller i hans sted skibsføreren pligt til at sørge for, at disses arbejde planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regel 3 Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre

1 Unge må ikke beskæftiges ved de i regel 4 til 18 nævnte former for arbejde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

2 Arbejde, der indgår som et nødvendigt led i en lærlingeuddannelse, en af Søfartsstyrelsen godkendt aspirantuddannelse, EFG-uddannelse eller tilsvarende uddannelse af mindst 2 års varighed, som giver erhvervskompetence, er undtaget fra forbudene i reglerne 4, 5, stk. 1, 6, stk. 2, 8 til 12 og 19, stk. 2 og 3 i det omfang, dette er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse. For arbejde efter uddannelsens afslutning gælder samme undtagelser i det omfang, de er nødvendige for den unges beskæftigelse.

3 Arbejde i fiskeskibe, der indgår som et nødvendigt led i en oplæring i en af Søfartsstyrelsen godkendt fiskeruddannelse, kan undtages fra forbudene i reglerne 4, 5, stk. 1, 6, stk. 2, 8 til 12 og 19, stk. 2 og 3, i det omfang dette er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse. For arbejde efter uddannelsens afslutning gælder samme undtagelser i det omfang, de er nødvendige for den unges beskæftigelse.

4 Stk. 2 og 3 gælder dog ikke arbejde med eller på anden måde udsættelse for bly og asbest.

Regel 4 Ulykkesfarer

Unge må ikke beskæftiges med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser, der er angivet i bilag 1, eller med arbejde af tilsvarende farlighed.

Regel 5 Sundhedsfarer ved arbejde med visse stoffer og materialer

1 Unge må ikke beskæftiges med eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra de stoffer og materialer, der er angivet i bilag 2.

2 Det er tilladt at beskæftige unge ved arbejdsprocesser, hvori de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 2, indgår, hvis processerne befinder sig i lukkede systemer, eller de unge på anden lignende måde er sikret mod påvirkningerne.

Regel 6 Støj og vibrationer

1 Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.

2 Unge må ikke arbejde med vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA).

3 I tilfælde, hvor det efter regel 3, stk. 2 og 3 er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.

Regel 7 Andre sikkerheds- og sundhedsfarer - Fysiske belastninger

1 Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling.

2 Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås.

3 Det skal i videst muligt omfang undgås, at unge løfter eller bærer byrder over 12 kg.

4 Dette kan dog fraviges ved arbejde, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højst udgør 25 kg.

5 Det bør undgås, at unge ved andet arbejde udsættes for større belastninger end dem, der er nævnt i regel 7, stk. 3 og 4.

Regel 8 Akkordarbejde

Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine og som indebærer akkordarbejde.

Regel 9 Ned- og sammenstyrtningsfare

Hvis et arbejde er forbundet med risiko for ned- eller sammenstyrtning, må unge ikke beskæftiges hermed, før faren er effektivt imødegået ved tekniske foranstaltninger, der ikke indebærer brug af personlige værnemidler.

Regel 10 Ekstremt høje og lave temperaturer

1 Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed i fare.

2 På skibe hjemmehørende i Grønland må der dog arbejdes ved ekstremt lave temperaturer, såfremt der drages omsorg for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regel 11 Stråling

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.

Regel 12 Højspænding

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der indebærer risiko for højspændingsstød.

Regel 13 Kvælningsfarer

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare som følge af mangel på i ilt (oxygen)- fattig atmosfære.

Regel 14 Trykflasker

Unge må ikke beskæftiges med påfyldning af trykflasker.

Regel 15 Eksplosionsfarer

Unge må ikke beskæftiges ved arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet effektive tekniske foranstaltninger til hindring af personskade.

Regel 16 Åndedrætsværn

Unge må højst beskæftiges 4 timer dagligt ved arbejde, hvor der benyttes friskluftforsynet åndedrætsværn.

Regel 17 Højt lufttryk

Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i f.eks. trykkamre.

Regel 18 Risiko for vold

Unge må ikke arbejde alene, såfremt arbejdet kan medføre særlig risiko for, at de udsættes for vold.

BILAG 1

Ikke udtømmende liste over tekniske
hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser,
som unge under 18 år ikke må arbejde med

1 Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler

1 Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj.1)

2 Maskiner med stempellignende bevægelser.1)

3 Maskiner med åbne valser eller snegle.1)

4 Blande-, male- knuse-, og hakkemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger.1)

5 Slående værktøj.2)

6 Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 7MPa (70 bar).

2 Motorredskaber m.v.

Industritrucks samt gaffelstablere og gaffeltrucks, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

3 Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører, elevatorer, kraner, arbejdsplatforme, hængestilladser, spil og trawlskovle.

Det er dog tilladt unge at betjene trykknapelevatorer.

BILAG 2

Liste over stoffer og materialer, som unge
under 18 år ikke må arbejde med eller på
anden måde udsættes for

1 Stoffer og materialer, der er omfattet af regel 2, stk. 2, nr. 1 i kapitel II, afsnit A, der anvendes om bord i skibe og som:

A: Mærkes med følgende faresymboler og farebetegnelser:

Tx, meget giftige

T, giftige

C, ætsende

E, eksplosiv

Herunder stoffer og materialer, der er forsynet med risikosætningerne:

R39, Fare for varig alvorlig skade på helbred

R45, Kan fremkalde kræft

R46, Kan forårsage arvelige genetiske skader

R60, Kan skade forplantningsevnen

R61, Kan skade barnet under graviditeten

B: Mærkes med faresymbol og farebetegnelse Xn, sundhedsskadelig, og samtidig forsynes med mindst en af følgende risikosætninger:

R40, Risiko for varig skade på helbred

R42, Kan give overfølsomhed ved indånding

R48, Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

R62, Risiko for skade på forplantningsevnen

R63, Risiko for skade på barnet under graviditeten

C: Mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen:

R43, Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

D: Forsynes med følgende risikosætning:

R12, Yderst brandfarlig.

2 Stoffer og processer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende i At-anvisningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

3 Materialer, der indeholder over 0,1 vægtprocent af stoffer nævnt under stk. 2.

4 Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler, jf. AT-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

5 Materialer, der indeholder mere end 0,5 vægtprocent af opløsningsmidler nævnt under stk. 4.

6 Biologiske agenser i gruppe 3 og 4, jf. Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet.

7 Bly og blyforbindelser, for så vidt de kan optages i den menneskelige organisme.

8 Asbest.

9 Håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner m.v. som indeholder sprængstoffer.

Officielle noter

1) Det er tilladt unge at anvende omtalte tekniske hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A består af en kort indledende forskrift samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser a".