Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal

 

I medfør af § 1, stk. 2, § 6, nr. 1, og § 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

Meldesystem

§ 1. På strækningen mellem Gabet og Odense Havn er der af sejladssikkerhedsmæssige grunde etableret et positionsmeldesystem, hvis formål er at tilsikre, at skibe på den nævnte strækning informeres om andre skibes bevægelser. Herved kan modgående skibe planlægge en sikker passage af hinanden i den snævre sejlrende, som uanset den etablerede afmærkning kan frembyde vanskeligheder på grund af sejlrendens skarpe drej og tilstødende områder med ringe vanddybder.

Stk. 2. I meldesystemet er der oprettet følgende meldepunkter:

1) Ved passage af 55° 33,5’ N (ved anduvningsbøjen).

2) Lindø-terminalen: 55° 28,5’N. 10° 32,4’Ø.

3) Klintebjerg Havn: 55° 28,7’N. 10° 27,2’Ø.

4) Odense Havn.

    Stk.3. Følgende regler gælder for deltagelse i meldesystemet:

1) Meldesystemet omfatter alle skibe over 20 meter i længde, som er udstyret med VHF. Positionsmeldingerne skal udsendes over VHF, kanal 12.

2) Skibe i Odense Havn skal holde lyttevagt på VHF, kanal 12, fra 30 minutter før afgang, og deltagende skibe skal holde lyttevagt på samme kanal under sejlads mellem anduvningsbøjen og Odense Havn.

3) Ved passage af anduvningsbøjen for indgående, ved passage af meldepunkterne ved Lindø-terminalen og Klintebjerg Havn og ved afgang fra Odense Havn skal et skib udsende følgende oplysninger: Skibets navn, sejlretning (indgående/udgående), position og dybgang. Ved afgang fra Odense Havn oplyses tillige kajnummer.

4) Når et modgående skib hører en udsendelse afgivet i overensstemmelse med nr. 3 skal det besvare udsendelsen ved at identificere sig selv med navn, sejlretning (indgående/udgående), position og dybgang, således at de to modgående skibe indbyrdes kan aftale en sikker passage.

5) Kommunikationssproget skal af hensyn til udenlandske skibes besejling af strækningen i videst muligt omfang være engelsk.

Generelle bestemmelser

§ 2. For al sejlads i det uddybede og afmærkede løb i Odense Fjord og Odense Kanal, dvs. strækningen mellem Gabet og Odense Havn, gælder de af Søfartsstyrelsen i bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande fastsatte bestemmelser med nedenstående tilføjelser:

1) I Kanalen må maskindrevne skibe og fartøjer ikke sejle med en hastighed, der overstiger 6 knob.

2) Skibe og fartøjer, som ligger fortøjet eller ligger stoppet, og pramme og flåder, hvad enten de ligger stille eller gør fart, skal af maskindrevne skibe passeres med særlig forsigtighed og om fornødent med stoppet maskine.

3) Ved slæbning af pram, flåde eller genstand, hvis længde overstiger 30 m, skal der på strækningen mellem Roholm og Odense Havn foruden det slæbende skib anvendes bugserbåd agter.

4) Det er i sejlløbet mellem Espenøre Hage og Odense Havn og i dettes nærhed forbudt at udføre arbejder, som kan medføre fare for, at sejlløbet forurenes af derved løsnet materiale.

5) Bjærgning af skib eller fartøj ved hjælp af bjærgningsbåd eller bugserbåd skal straks anmeldes til havnevæsenet i Odense, hvis anvisninger skal følges.

6) Under isforhold skal førerne af skibe og fartøjer nøje følge de af havnevæsenet i Odense givne anvisninger for sejladsen i Fjorden og Kanalen samt de i »Efterretninger for Søfarende« offentliggjorte bestemmelser.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 3. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. september 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 223 af 27. marts 2001 om sejlads m.v. på Odense Fjord og Kanal ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 26. august 2002

Christian Breinholt

/Steen Nielsen