Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ikrafttræden af dele af Kapitel B V i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.1)

 

I medfør af § 3 og § 17, stk. 5, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes, at regel 19, stk. 1.1, stk. 1.2.4 og stk. 2.9.7 i Kapitel B V, træder i kraft den 1. september 2002.

Søfartsstyrelsen, den 1. august 2002

Christian Breinholt

/Steen Nielsen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser b".