Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om fondsmæglerselskaber1)

 

Herved bekendtgøres lov om fondsmæglerselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 17. august 2001, med de ændringer, der følger af lov nr. 428 af 6. juni 2002.

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne lov finder anvendelse på fondsmæglerselskaber, herunder fondsmæglerselskaber, der er børsmæglerselskaber. Fondsmæglerselskaber har til formål at drive fondsmæglervirksomhed ved at tilbyde tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag (investeringsservice).

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel er de i bilag 1, afsnit A, anførte tjenesteydelser i forbindelse med de instrumenter, der er angivet i bilag 1, afsnit B, når en sådan tjenesteydelse præsteres over for tredjemand.

    Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om, hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre de i stk. 2 nævnte tjenesteydelser uden tilladelse efter denne lov.

    Stk. 4. Fondsmæglerselskaber må kun udføre de tjenesteydelser, som er nævnt i bilag 1, afsnit A, og dertil knyttede accessoriske tjenesteydelser, som er nævnt i bilag 1, afsnit C. Finanstilsynet kan dog tillade, at fondsmæglerselskaber kan udføre tjenesteydelser som nævnt i 1. pkt. med instrumenter og kontrakter, som omfattes af Fondsrådets beslutning i medfør af § 2, stk. 1, nr. 12, i lov om værdipapirhandel m.v.

    Stk. 5. Herudover fastsætter Finanstilsynet regler om, hvilke andre instrumenter og kontrakter end de i stk. 2 og 4 nævnte fondsmæglerselskaber kan udføre tjenesteydelser med.

    Stk. 6. Et fondsmæglerselskab må ikke have datterselskaber, medmindre disse udelukkende driver fondsmæglervirksomhed.

    Stk. 7. Et fondsmæglerselskab kan i fællesskab med andre virksomheder drive anden virksomhed end angivet i stk. 1 og 2, jf. stk. 4, såfremt

1) fondsmæglerselskabet ikke direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på virksomheden,

2) fondsmæglerselskabet ikke driver virksomheden sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, og

3) virksomheden udøves i et andet selskab end fondsmæglerselskabet.

    Stk. 8. Hvis et fondsmæglerselskab eller en koncern ved erhvervelse, fusion m.v. kommer til at drive anden virksomhed i strid med stk. 1 og 2, jf. stk. 4, eller stk. 7, kan Finanstilsynet fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.

§ 2. Fondsmæglerselskaber er eneberettigede til i deres navn at benytte ordet »fondsmæglerselskab« alene eller i sammensætning. Andre virksomheder må ikke i deres navn eller til betegnelse af virksomheden benytte ordet »fondsmæglerselskab« eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er fondsmæglerselskaber.

    Stk. 2. Fondsmæglerselskaber, der er medlemmer af en fondsbørs, er desuden eneberettigede til at kalde sig »børsmæglerselskab«.

    Stk. 3. Fondsmæglerselskaber er forpligtede til at anvende betegnelsen fondsmæglerselskab i deres navn. Hvis de er medlemmer af en fondsbørs, kan de tillige eller i stedet anvende betegnelsen børsmæglerselskab.

    Stk. 4. Et udenlandsk fondsmæglerselskab kan dog benytte det samme navn, som selskabet benytter i hjemlandet. Er der risiko for forveksling med et andet navn, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræve en forklarende tilføjelse.

Kapitel 2

Stiftelse m.m.

§ 3. Fondsmæglerselskaber skal være aktieselskaber.

    Stk. 2. Et fondsmæglerselskab, der ønsker at blive medlem af en fondsbørs, en værdipapircentral eller en clearingcentral, hvor selskabet deltager i clearing og afvikling eller ønsker at udføre en eller flere af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2 og 4, og afsnit C, nr. 1 og 3, nævnte tjenesteydelser, skal have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 1 mio. euro. Erhvervelse af aktier og obligationer, der er noteret på en fondsbørs eller optaget til handel på et andet reguleret marked, samt andele i investeringsforeninger med henblik på at investere selskabets ansvarlige kapital, betragtes ikke som udførelse af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2, nævnte tjenesteydelser ved fastlæggelse af kapitalkravet i 1. pkt.

    Stk. 3. Andre fondsmæglerselskaber skal have en aktiekapital, der mindst udgør et beløb svarende til modværdien af 300.000 euro.

    Stk. 4. Goodwill kan ikke anvendes som en del af den indbetalte kapital. Deling af aktiekapitalen i aktieklasser med forskellig stemmeret kan ikke finde sted.

§ 4. Et fondsmæglerselskab skal have en ansvarlig kapital svarende til mindst en fjerdedel af såvel det foregående års faste omkostninger som vederlag udbetalt som provision. Finanstilsynet kan tilpasse dette krav i tilfælde af en væsentlig ændring i fondsmæglerselskabets virksomhed siden det foregående år. Har et fondsmæglerselskab ikke været i drift i et år, skal det have en ansvarlig kapital svarende til mindst en fjerdedel af såvel de faste omkostninger, der fremgår af driftsplanen for første års drift, som forventet vederlag i form af provision, medmindre denne plan kræves ændret af Finanstilsynet.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om opgørelsen af fondsmæglerselskabers faste omkostninger.

Kapitel 3

Tilladelse m.m.

§ 5. Fondsmæglerselskaber skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive fondsmæglervirksomhed. Tilladelsen skal angive de områder i bilag 1, afsnit A og C, som tilladelsen omfatter.

    Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal ledsages af en driftsplan, hvori blandt andet angives arten af de forretninger, der påtænkes udført, samt fondsmæglerselskabets organisation. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om alle aktionærer, der direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne eller en aktiebesiddelse, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af fondsmæglerselskabet, eller som i øvrigt har snævre forbindelser til fondsmæglerselskabet, jf. stk. 8, samt om størrelsen af disse aktionærers aktiebesiddelse.

    Stk. 3. Tilladelse til at udføre en eller flere af de i bilag 1, afsnit C, anførte accessoriske tjenesteydelser kan kun meddeles fondsmæglerselskaber i tilknytning til ansøgning om tilladelse til at udføre tjenesteydelser i henhold til bilag 1, afsnit A.

    Stk. 4. Først når Finanstilsynet har meddelt tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, kan fondsmæglerselskabet registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Med anmeldelsen til registrering skal fondsmæglerselskabet indsende 1 dateret eksemplar af vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.

    Stk. 5. Ved anmeldelse af vedtægtsændringer skal fondsmæglerselskabet indsende 1 dateret eksemplar af vedtægterne med den fuldstændige nye affattelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der videresender en kopi til Finanstilsynet.

    Stk. 6. Finanstilsynet kan nægte tilladelse, hvis et medlem af fondsmæglerselskabets direktion eller bestyrelse

1) må skønnes ikke at have fyldestgørende erfaring til at udøve stillingen eller hvervet,

2) er dømt for et strafbart forhold og det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, eller

3) i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

    Stk. 7. Tilladelse kan nægtes, hvis der foreligger snævre forbindelser, jf. stk. 8, mellem fondsmæglerselskabet og andre virksomheder eller personer, og hvis disse forbindelser vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.

    Stk. 8. Ved snævre forbindelser forstås

1) direkte eller indirekte forbindelser af den i § 2, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed angivne art,

2) kapitalinteresser, hvorved forstås en virksomheds direkte eller indirekte besiddelse af 20 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed, eller

3) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. nr. 1, med en virksomhed.

    Stk. 9. Finanstilsynet kan nægte tilladelse, såfremt lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, vedrørende en virksomhed eller person, som fondsmæglerselskabet har snævre forbindelser med, jf. stk. 8, vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.

    Stk. 10. Tilladelse kan desuden nægtes, hvis de i stk. 2 nævnte aktionærer skønnes at ville modvirke en forsvarlig drift af fondsmæglerselskabet.

    Stk. 11. Når tilladelse nægtes, skal dette begrundes og meddeles ansøgeren senest seks måneder efter indgivelsen af en fyldestgørende ansøgning. Der træffes under alle omstændigheder afgørelse senest tolv måneder efter ansøgningens modtagelse.

    Stk. 12. Finanstilsynet kan i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer suspendere behandlingen af ansøgninger om tilladelse til fondsmæglerselskaber, som direkte eller indirekte ejes af selskaber med hjemsted uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med.

    Stk. 13. Reglerne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis et fondsmæglerselskab, der har fået tilladelse efter denne lov, ansøger om ændring af sin tilladelse.

    Stk. 14. Et fondsmæglerselskab, der har fået tilladelse efter denne lov, er forpligtet til at have sit hovedkontor og udøve virksomhed her i landet.

§ 6. Et udenlandsk fondsmæglerselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, kan begynde at udøve virksomhed her i landet gennem en filial 2 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra tilsynsmyndighederne i hjemlandet, jf. stk. 2. Filialen kan udføre de i bilag 1, afsnit A og C, nævnte tjenesteydelser, såfremt disse er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse i hjemlandet.

    Stk. 2. Finanstilsynet skal fra hjemlandets tilsynsmyndigheder have modtaget følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af filialens virksomhed, herunder oplysninger om organisation og de planlagte tjenesteydelser,

2) en erklæring om, at de planlagte tjenesteydelser er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse i hjemlandet,

3) filialens adresse,

4) navnene på filialens ledelse samt

5) oplysninger om en eventuel investorbeskyttelsesordning i hjemlandet omfattende filialens investorer.

    Stk. 3. I tilfælde af ændring af et forhold, der er givet meddelelse om efter stk. 2, skal fondsmæglerselskabet give meddelelse herom til Finanstilsynet, senest en måned før ændringen foretages.

    Stk. 4. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.

    Stk. 5. Et udenlandsk fondsmæglerselskab, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, kan begynde at udøve virksomhed her i landet som grænseoverskridende tjenesteydelser, når Finanstilsynet har modtaget meddelelse herom fra tilsynsmyndighederne i hjemlandet. Fondsmæglerselskabet kan udføre de i bilag 1, afsnit A og C, nævnte tjenesteydelser, når hjemlandets tilsynsmyndigheder har erklæret, at disse er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse i hjemlandet.

    Stk. 6. Et udenlandsk fondsmæglerselskab, der etablerer repræsentationskontor her i landet, skal give Finanstilsynet meddelelse herom, senest samtidig med at kontoret etableres. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om

1) repræsentationskontorets adresse og

2) navnene på repræsentationskontorets ledelse.

    Stk. 7. Et udenlandsk fondsmæglerselskab med repræsentationskontor her i landet skal give Finanstilsynet meddelelse herom, såfremt der sker ændringer i de i henhold til stk. 6 anmeldte forhold.

§ 7. Et fondsmæglerselskab, der ønsker at etablere en filial i et andet land, skal meddele dette til Finanstilsynet sammen med følgende oplysninger om filialen:

1) I hvilket land filialen ønskes etableret,

2) en driftsplan, hvori der blandt andet angives, hvilken art forretninger der påtænkes udført, samt filialens organisation,

3) filialens adresse og

4) navnene på filialens ledelse.

    Stk. 2. Ved etablering af en filial i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, videresender Finanstilsynet de i stk. 1 nævnte oplysninger samt oplysninger om en eventuel investorbeskyttelsesordning til tilsynsmyndighederne i værtslandet senest 3 måneder efter modtagelsen af oplysningerne og underretter fondsmæglerselskabet herom. Samtidig fremsendes erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan undlade at fremsende de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger, hvis der er grund til at betvivle, at fondsmæglerselskabets administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering. Finanstilsynet giver fondsmæglerselskabet meddelelse herom senest 3 måneder efter modtagelsen af de i stk. 1 nævnte oplysninger.

    Stk. 4. Fondsmæglerselskabet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet enhver ændring i de i stk. 1 og 2 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest en måned før ændringen foretages. Fondsmæglerselskabet er tilsvarende forpligtet over for værtslandets tilsynsmyndighed, såfremt værtslandet er et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

    Stk. 5. Et fondsmæglerselskab, der ønsker at udøve virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, skal give Finanstilsynet meddelelse herom med angivelse af, i hvilket land virksomhed ønskes påbegyndt, og hvilke tjenesteydelser der ønskes udført.

    Stk. 6. Finanstilsynet videregiver den i stk. 5 nævnte meddelelse samt en erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af fondsmæglerselskabets tilladelse, til tilsynsmyndigheden i værtslandet, senest en måned efter modtagelsen af den i stk. 5 nævnte meddelelse.

    Stk. 7. Fondsmæglerselskabet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet og værtslandets tilsynsmyndigheder enhver ændring i de i stk. 5 nævnte forhold, senest 1 måned før ændringen foretages.

§ 8. Lovens bestemmelser gælder for filialer af fondsmæglerselskaber, der har hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, med de afvigelser, filialforholdet nødvendiggør, eller som er fastsat i eller i medfør af international aftale.

    Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter bestemmelser i henhold til stk. 1 samt bestemmelser om tilladelse til filialer af udenlandske fondsmæglerselskaber, herunder om at Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne.

    Stk. 3. Aktieselskabslovens bestemmelser om filialer af udenlandske aktieselskaber finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte filialer.

Kapitel 4 (Ophævet)

Kapitel 5

Ledelse m.m.

§ 11-11 e. (Ophævet).

§ 12. (Ophævet).

§ 12 a. En direktør kan ikke bestride hverv som direktør i et fondsmæglerselskab, såfremt den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkursbehandling, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandling om tvangsakkord.

§ 12 b. (Ophævet).

§ 13. Reglen i aktieselskabslovens § 56, stk. 5, om forretningsordenen finder tilsvarende anvendelse på fondsmæglerselskaber.

    Stk. 2-3. (Ophævet).

§ 14. (Ophævet).

§ 14 a. Et fondsmæglerselskab skal uden ophold indsætte forskud og deposita modtaget fra kunder på en særlig kundekonto i et kreditinstitut. Kundekontoen skal være adskilt fra selskabets egne midler.

    Stk. 2. Fondsmæglerselskabet skal internt bogføre kundernes indbetalinger på særskilte kundekonti, hvoraf den enkelte kundes indestående i fondsmæglerselskabet skal fremgå.

    Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for fondsmæglerselskabernes bogføring af kundernes indbetalinger.

§ 15. (Ophævet).

Kapitel 6

Solvens

§ 16.2)  Den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital, jf. § 18, stk. 2, skal til enhver tid udgøre mindst 8 pct. af fondsmæglerselskabets vægtede aktiver m.v., herunder poster med markedsrisiko. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opgørelsen af solvensprocenten. Finanstilsynet kan tillade, at et fondsmæglerselskab ved opgørelse af de vægtede poster med markedsrisiko kan anvende interne modeller.

    Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til i ganske særlige tilfælde at ændre de i stk. 1 fastsatte solvenskrav.

    Stk. 3. Hvis et medlem af et fondsmæglerselskabs bestyrelse, direktion eller revision må formode, at fondsmæglerselskabet ikke opfylder solvenskravet, jf. stk. 1, skal den pågældende straks meddele dette til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan fastsætte en frist, inden for hvilken solvenskravet skal være opfyldt.

    Stk. 4. Finanstilsynet fastsætter regler om opgørelse og indberetning af fondsmæglerselskabers renterisici og andre markedsrisici.

§ 17.3)  4)  Et fondsmæglerselskabs ansvarlige kapital beregnes som summen af kernekapitalen efter de i stk. 3 nævnte fradrag og den supplerende kapital efter de i stk. 6, 7 og 9 nævnte fradrag.

    Stk. 2. Kernekapitalen består af indbetalt aktiekapital og overkurs ved emission samt reserver.

    Stk. 3. Kernekapitalen reduceres med fondsmæglerselskabets beholdning af egne aktier, immaterielle aktiver, skatteaktiver og årets løbende underskud.

    Stk. 4. Den supplerende kapital består af opskrivningshenlæggelser, værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 18, stk. 1. Den supplerende kapital må sammen med kortfristet supplerende kapital, jf. § 18, stk. 2, ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen efter fradrag i henhold til stk. 3.

    Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om, at andre kapitalelementer medregnes i opgørelsen af den ansvarlige kapital.

    Stk. 6. Har et fondsmæglerselskab en kapitalandel i et andet fondsmæglerselskab, kredit- eller finansieringsinstitut, der overstiger 10 pct. af sidstnævntes aktie-, garanti- eller andelskapital, skal andelen fradrages ved beregningen af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital. Endvidere fradrages fondsmæglerselskabets efterstillede kapitalindskud i de nævnte selskaber. En midlertidig erhvervelse af aktier i et andet fondsmæglerselskab, kredit- eller finansieringsinstitut skal dog ikke fradrages, når erhvervelsen er sket som led i en rekonstruktion.

    Stk. 7. Har et fondsmæglerselskab andre kapitalandele samt efterstillede kapitalindskud i fondsmæglerselskaber, kredit- eller finansieringsinstitutter end de i stk. 6 nævnte, der tilsammen overstiger 10 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital før fradrag i henhold til stk. 6 og 9, fradrages den overskydende del.

    Stk. 8. Et fondsmæglerselskab skal ikke fradrage kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i andre fondsmæglerselskaber, som sammen med fondsmæglerselskabet er omfattet af konsolidering, jf. §§ 36-43 i lov om finansiel virksomhed.

    Stk. 9. Et fondsmæglerselskabs beholdning af kapitalandele, der overstiger de i § 21, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., nævnte grænser, jf. § 21, stk. 3, fradrages ligeledes ved beregningen af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital.

    Stk. 10. Et fondsmæglerselskabs kernekapital, opskrivningshenlæggelser samt eventuelle kapitalelementer, jf. stk. 5, skal være fratrukket enhver form for skat, der kan forudses på det tidspunkt, hvor beløbet beregnes, eller det skal være behørigt tilpasset i det omfang, skat reducerer det beløb, hvormed denne kapital kan anvendes til dækning af risici eller tab.

§ 18.5)  6)  7)  Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1) De må ikke kunne tilbagebetales på ihændehaverens initiativ eller uden Finanstilsynets godkendelse,

2) aftaler i forbindelse med gældsstiftelse skal give fondsmæglerselskabet mulighed for at udskyde betaling af renter på gælden,

3) långiverens krav mod fondsmæglerselskabet skal efterstilles al anden ikkeefterstillet gæld,

4) de for udstedelsen af værdipapirerne gældende dokumenter skal indeholde bestemmelse om, at gæld og ikkebetalte renter skal kunne medgå til dækning af tab, uanset om det tillades fondsmæglerselskabet at fortsætte sine aktiviteter,

5) beløbet skal være indbetalt,

6) når kapitalindskuddet har fast løbetid, indskrænkes det beløb, hvormed kapitalindskuddet medregnes, årligt med 25 pct. af den oprindelige kapital de sidste 3 år inden den aftalte forfaldsdato, og

7) beholdningen af egne beviser modregnes i kapitalindskuddet efter de i nr. 6 fastsatte regler. Erhvervelse af egne beviser skal være godkendt af Finanstilsynet i henhold til nr. 1.

    Stk. 2. For kortfristet supplerende kapital gælder foruden betingelserne i stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, følgende betingelser:

1) Der må ikke ske tilbagebetaling af hovedstolen eller betaling af renter af den kortfristede supplerende kapital, såfremt solvenskravet i § 16 ikke er opfyldt, eller såfremt tilbagebetalingen vil medføre, at solvenskravet ikke er opfyldt.

2) Kapitalen skal have en oprindelig løbetid eller et opsigelsesvarsel på mindst 2 år.

3) Den kortfristede supplerende kapital kan højst medregnes med 5,3 pct. af de vægtede poster med markedsrisiko.

4) Beholdningen af egne beviser modregnes i kapitalindskuddet. Erhvervelse af egne beviser skal være godkendt af Finanstilsynet i henhold til stk. 1.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde tillade, at et fondsmæglerselskabs nettofortjeneste ved handelsbeholdningen indregnes i den kortfristede supplerende kapital. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opgørelse af nettofortjenesten ved handelsbeholdningen.

    Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler for kapitalindskuddene i stk. 1 og 2, herunder fastlægge tidspunktet for kapitalindskuddenes nedskrivning og principper for konstatering af nedskrivningsbeløbets størrelse. Finanstilsynet fastsætter endvidere bestemmelser om opgørelsen af handelsbeholdningen.

    Stk. 5. Såfremt kapital som nævnt i stk. 1 og 2 udstedes i form af massegældsbreve, skal fondsmæglerselskabet benævne disse som kapitalbeviser.

    Stk. 6. Uanset konkurslovens § 17, stk. 2, anses et fondsmæglerselskab, der ikke kan opfylde sine forpligtelser på efterstillet kapital optaget i henhold til stk. 1 og 2, ikke for at være insolvent.

Kapitel 7

Midlernes anbringelse og likviditet

§ 19.8)  Et fondsmæglerselskabs engagement uden for handelsbeholdningen, jf. stk. 5, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder må ikke overstige 25 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital, jf. § 17, stk. 1.

    Stk. 2. Engagementer uden for handelsbeholdningen, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal. Tilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningerne, herunder om undtagelse for indberetning af visse engagementer uden for handelsbeholdningen.

    Stk. 3. Det samlede beløb af et fondsmæglerselskabs engagementer uden for handelsbeholdningen, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital, må ikke overstige 800 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital.

    Stk. 4. Et fondsmæglerselskab skal til enhver tid overholde de i stk. 1 og 3 fastsatte øvre engagementsgrænser. Overstiger engagementerne uden for handelsbeholdningen de fastsatte grænser, skal Finanstilsynet omgående underrettes. Finanstilsynet kan under særlige omstændigheder give et fondsmæglerselskab en bestemt tidsfrist til atter at overholde grænserne.

    Stk. 5. Ved et engagement uden for handelsbeholdningen forstås summen af de dele af følgende poster, der ligger uden for handelsbeholdningen:

1) Tilgodehavender,

2) garantier og andre poster under stregen,

3) kapitalandele,

4) rente- og valutakursrelaterede poster samt

5) andre mellemværender, der indebærer en kreditrisiko for selskabet.

    Stk. 6. De i stk. 1 og 3 nævnte grænser finder ikke anvendelse på engagementer uden for handelsbeholdningen med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 39 eller § 41, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

    Stk. 7. Såfremt et engagement uden for handelsbeholdningen er garanteret af et kreditinstitut i zone A, jf. artikel 2, stk. 1, 4. led, i Rådets direktiv om solvensnøgletal, betragtes den garanterede del af engagementet uden for handelsbeholdningen som et engagement uden for handelsbeholdningen med vedkommende kreditinstitut.

    Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om, at der ved beregningen af de i stk. 1 og 3 nævnte grænser kan ses bort fra særlig sikre krav.

§ 20.9)  Et fondsmæglerselskabs engagement, jf. stk. 5, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder må ikke overstige 25 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital.

    Stk. 2. Engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal. Tilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningerne, herunder om undtagelse for indberetning af visse engagementer.

    Stk. 3. Det samlede beløb af et fondsmæglerselskabs engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital, jf. § 18, stk. 2, må ikke overstige 800 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital.

    Stk. 4. Et fondsmæglerselskab skal til enhver tid overholde de i stk. 1 og 3 fastsatte øvre engagementsgrænser. Overstiger engagementerne de fastsatte grænser, skal Finanstilsynet omgående underrettes. Finanstilsynet kan efter anmodning fra et selskab i særlige tilfælde tillade, at grænsen i stk. 1 midlertidigt overskrides. Overskridelsen medfører et tillæg til de vægtede aktiver m.v.

    Stk. 5. Ved et engagement forstås engagementet uden for handelsbeholdningen med tillæg af engagementet inden for handelsbeholdningen.

    Stk. 6. De i stk. 1 og 3 nævnte grænser finder ikke anvendelse på engagementer med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 39 eller § 41, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

    Stk. 7. Såfremt et engagement er garanteret af et kreditinstitut i zone A, jf. artikel 2, stk. 1, 4. led, i Rådets direktiv om solvensnøgletal, betragtes den garanterede del af engagementet som et engagement med vedkommende kreditinstitut.

    Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om

1) at der ved beregningen af de i stk. 1 og 3 nævnte grænser kan ses bort fra særlig sikre krav, og

2) tillæg til de vægtede aktiver m.v. ved midlertidige overskridelser af grænsen i stk. 1.

§ 20 a. Et fondsmæglerselskab må ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet indgå engagement med virksomheder eller personer, som gennem aktiebesiddelse eller på anden måde direkte eller indirekte har en afgørende indflydelse på fondsmæglerselskabets dispositioner, eller som er domineret af virksomheder eller personer med en sådan indflydelse.

    Stk. 2. Såfremt tilsynet skriftligt meddeler et fondsmæglerselskab, at tilladelse efter stk. 1 er nødvendig, må transaktionen ikke gennemføres, forinden tilsynets afgørelse er ændret. Det påhviler selskabet at godtgøre, at transaktionen lovligt kan foretages.

§ 21.10)  Et fondsmæglerselskab må ikke eje kapitalandele i et enkelt selskab til et højere bogført beløb end 15 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital før fradrag i henhold til § 17, stk. 9. Fondsmæglerselskabets interesser i vedkommende virksomhed må dog ikke herved overstige de i § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, nævnte grænser.

    Stk. 2. Et fondsmæglerselskabs beholdning af kvalificerede andele må ikke overstige 60 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital før fradrag i henhold til § 17, stk. 9. Ved kvalificeret andel forstås direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 pct. af kapitalen eller stemmerettighederne eller en andel, der giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af en anden virksomhed, hvori den kvalificerede andel besiddes. Den bogførte værdi af de kapitalandele, som et fondsmæglerselskab har erhvervet, må ikke overstige 100 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital. Kapitalandele, der fradrages ved beregning af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital, eller kapitalandele i selskaber, som sammen med fondsmæglerselskabet er omfattet af konsolidering, medregnes ikke i de i stk. 1 og nærværende stykkes 1. og 3. pkt. nævnte grænser.

    Stk. 3. Et fondsmæglerselskabs beholdning af kapitalandele kan overstige de i stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., nævnte grænser, når der foretages fradrag for den overskydende del ved beregning af den ansvarlige kapital.

    Stk. 4. Sammen med årsregnskabet skal fondsmæglerselskabet give Finanstilsynet en opgørelse over, hvad det ejer af aktier i fondsmæglerselskaber og pengeinstitutter.

    Stk. 5. Et fondsmæglerselskab må ikke erhverve egne aktier til et større samlet pålydende end 10 pct. af aktiekapitalen.

    Stk. 6. Ved opgørelsen af de i stk. 1, 2 og 5 nævnte grænser indgår tillige de aktiekøbs- og aktiesalgsforretninger m.v., som fondsmæglerselskabet har indgået. Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser herom.

    Stk. 7. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelsen i stk. 2, 3. pkt.

§ 21 a. Et fondsmæglerselskab må ikke eje fast ejendom eller have aktier (andele) i ejendomsselskaber til en højere bogført værdi end 20 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital. Ejendomme, som et fondsmæglerselskab har erhvervet for deri at drive fondsmæglervirksomhed, er dog ikke omfattet af bestemmelsen.

§ 22. Et fondsmæglerselskab skal have en efter dets forhold forsvarlig beholdning af likvide midler.

    Stk. 2. Finanstilsynet kan stille krav om en forøgelse af de likvide midler, hvis disse ikke skønnes at være forsvarlige. Finanstilsynet fastsætter en frist for opfyldelsen af kravene.

Kapitel 8

Regnskab og revision

§ 23.11)  Reglerne i kapitel 7 i lov om banker og sparekasser m.v. om regnskabsaflæggelse og revision, bortset fra § 34, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på fondsmæglerselskaber.

    Stk. 2.12)  Fondsmæglerselskaber skal have mindst én statsautoriseret revisor. Fondsmæglerselskaber omfattet af § 3, stk. 2, skal have mindst to revisorer. Er fondsmæglerselskabet et moderselskab, eller er det et datterselskab af et finansielt holdingselskab, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 4,13)  skal koncernen have en statsautoriseret revisor, medmindre fondsmæglerselskabet er omfattet af § 3, stk. 2. I det tilfælde skal koncernen have to revisorer. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde udpege yderligere en statsautoriseret eller registreret revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter samme retningslinjer som den valgte revision.

    Stk. 3.14)  Finanstilsynet kan fastsætte særlige regler om regnskab og revision for fondsmæglerselskaber og for disses moderselskaber, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

    Stk. 4-5. (Ophævet).

Kapitel 9

Inddragelse af tilladelse og opløsning

§ 24. Finanstilsynet kan inddrage et fondsmæglerselskabs tilladelse,

1) hvis virksomhed som fondsmæglerselskab ikke påbegyndes senest 12 måneder efter tilladelsens meddelelse,

2) hvis virksomhed som fondsmæglerselskab ikke udøves i en periode på over 6 måneder,

3) hvis fondsmæglerselskabet gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser i denne lov, lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør af lovene, §§ 5 og 6 i lov om værdipapirhandel m.v. eller

4) i de i § 5, stk. 6, 7, 9 og 10, nævnte tilfælde.

    Stk. 2. Opfylder fondsmæglerselskabet ikke solvenskravet i § 16 eller kapitalkravet i § 4, stk. 1, og har det ikke tilvejebragt den foreskrevne kapital inden for den i § 16, stk. 3, fastsatte frist eller tilpasset sine faste omkostninger, jf. § 4, stk. 1, inden for en af Finanstilsynet fastsat frist, skal Finanstilsynet inddrage tilladelsen. Finanstilsynet kan bestemme, at bestyrelsen inden for en nærmere angiven frist uanset vedtægternes bestemmelse herom skal indkalde generalforsamlingen og redegøre for fondsmæglerselskabets økonomiske forhold.

    Stk. 3. Opfylder en koncern, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed, ikke solvenskravet i § 16, og har den ikke tilvejebragt den foreskrevne kapital inden for den i medfør af § 16, stk. 3, fastsatte frist, kan Finanstilsynet inddrage tilladelsen til fondsmæglerselskabet.

§ 25. Opfylder et fondsmæglerselskabs ansvarlige kapital ikke kapitalkravet på tilladelsestidspunktet i henhold til § 3, kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe den ansvarlige kapital op på dette minimum eller straks inddrage tilladelsen.

    Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fondsmæglerselskaber omfattet af § 3, stk. 3, som har påbegyndt virksomhed før lovens ikrafttræden, og hvis ansvarlige kapital på dette tidspunkt ikke opfyldte kapitalkravet i henhold til § 3, stk. 3. Den ansvarlige kapital skal for disse selskaber senest 3 år efter lovens ikrafttræden svare til modværdien af mindst 150.000 euro og senest 5 år efter lovens ikrafttræden til modværdien af mindst 300.000 euro. Stk. 1 gælder heller ikke for børsmæglerselskaber, som har påbegyndt virksomhed før lovens ikrafttræden, og hvis ansvarlige kapital på dette tidspunkt ikke opfyldte kapitalkravet i henhold til § 3, stk. 2. Den ansvarlige kapital skal for disse selskaber senest den 1. juli 1996 svare til modværdien af mindst 730.000 euro og senest den 1. januar 1997 svare til modværdien af mindst 1 mio. euro.

    Stk. 3. Har de i stk. 2 nævnte fondsmæglerselskaber påbegyndt virksomhed i selskabsform før den 1. juli 1995, skal den ansvarlige kapital altid udgøre et beløb svarende til det, som den ansvarlige kapital udgjorde på denne dato, dog mindst 500.000 kr. Fondsmæglerselskaber, der har påbegyndt virksomhed i selskabsform efter den 1. juli 1995, men før lovens ikrafttræden, skal altid have en ansvarlig kapital svarende til det beløb, som den ansvarlige kapital udgjorde, da selskabet påbegyndte sin virksomhed, dog mindst 500.000 kr. Fondsmæglerselskaber, der før lovens ikrafttræden drev virksomhed i et personligt ejet firma, skal altid have en ansvarlig kapital svarende til 500.000 kr. Falder den ansvarlige kapital for de i stk. 2 nævnte fondsmæglerselskaber under de i 1. og 2. pkt. nævnte beløb, eller hvis stk. 2, 2. pkt., ikke er opfyldt, kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe den ansvarlige kapital op på de nævnte minimumsbeløb eller straks inddrage tilladelsen.

    Stk. 4. Overtages kontrollen med et fondsmæglerselskab, der er omfattet af stk. 2, af en anden fysisk eller juridisk person, skal fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital inden 3 måneder fra overtagelsestidspunktet opfylde kapitalkravet i henhold til § 3, jf. dog § 30, stk. 2.

§ 26. Finanstilsynet kan efter de procedurer, der er fastsat i Rådets direktiv om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, forbyde et udenlandsk fondsmæglerselskab med hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med, at udøve virksomhed her i landet gennem en filial eller i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, hvis selskabet groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i denne lov, lov om finansiel virksomhed, regler udfærdiget i medfør af disse love eller anden lovgivning, der retter sig mod finansiel virksomhed, og det ikke ved påbud eller sanktioner efter disse love har været muligt at bringe overtrædelserne til ophør.

§ 27. Finanstilsynet kan anmelde betalingsstandsning for et fondsmæglerselskab, når hensynet til investorernes interesser tilsiger det.

    Stk. 2. En anmeldelse om betalingsstandsning kan ikke tilbagekaldes af fondsmæglerselskabet uden samtykke fra Finanstilsynet.

§ 28. Inddrages et fondsmæglerselskabs tilladelse, skal fondsmæglervirksomheden afvikles. Anden virksomhed må ikke påbegyndes, før afviklingen er afsluttet.

    Stk. 2. Sker afviklingen på anden måde end ved likvidation, konkurs eller i henhold til § 30, skal afviklingens form, indhold og gennemførelse godkendes af Finanstilsynet.

§ 29. Bliver et fondsmæglerselskab insolvent, kan Finanstilsynet indgive konkursbegæring.

Kapitel 10

Fusion

§ 30. Et fondsmæglerselskab må ikke uden Finanstilsynets tilladelse overtage et fondsmæglerselskab eller en forretningsafdeling af et sådant. Tilsvarende gælder, hvor et fondsmæglerselskab sammensmeltes med et andet fondsmæglerselskab.

    Stk. 2. Den samlede ansvarlige kapital i det fondsmæglerselskab, der opstår i forbindelse med en fusion af to eller flere fondsmæglerselskaber, der er omfattet af § 25, stk. 2, må ikke være mindre end de fusionerede selskabers samlede ansvarlige kapital på tidspunktet for fusionen, så længe det fusionerede fondsmæglerselskab ikke opfylder kapitalkravet i henhold til § 3. Falder den samlede ansvarlige kapital under beløbet på fusionstidspunktet, kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe den ansvarlige kapital op på dette minimum eller straks inddrage tilladelsen.

Kapitel 11

Tilsyn

§ 31. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af § 5, stk. 4 og 5.

    Stk. 2. Det Finansielle Virksomhedsråd indgår i tilsynet med fondsmæglerselskaber inden for rådets kompetenceområde, jf. lov om finansiel virksomhed § 65, stk. 2.

    Stk. 3. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

    Stk. 4. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

    Stk. 5. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

    Stk. 6. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.

§ 31 a. (Ophævet).

§ 31 b. Som part i forholdet til Finanstilsynet anses alene det fondsmæglerselskab, som en afgørelse truffet af Finanstilsynet retter sig mod, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. I nedennævnte tilfælde anses en anden end fondsmæglerselskabet tillige som part i Finanstilsynets afgørelse, for så vidt angår den del af sagen, som vedrører den pågældende:

1) Den, over for hvem Finanstilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt den pågældende kan tilbyde investeringsservice uden tilladelse, jf. § 1, stk. 3.

2) Den, der overtræder lovens forbud mod at benytte ordet »fondsmæglerselskaber« eller betegnelser, der er egnede til at fremkalde det indtryk, at de er fondsmæglerselskaber, eller at drive fondsmæglervirksomhed uden tilladelse, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt., og § 5, stk. 1.

3) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, jf. § 5, stk. 1, eller hvis ansøgning suspenderes, jf. § 5, stk. 12.

4) Et medlem af et fondsmæglerselskabs bestyrelse eller direktion eller en kapitalejer, når tilsynet nægter et selskab tilladelse eller inddrager denne, jf. § 5, stk. 6 og 10, samt § 24, stk. 1, nr. 4.

5) Den, der overtager kontrollen med et fondsmæglerselskab omfattet af overgangsbestemmelserne om den ansvarlige kapitals størrelse, såfremt fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital herved skal opfylde kapitalkravet i § 3 inden tre måneder, jf. § 25, stk. 4, og § 15, stk. 10, i lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)

6) Modervirksomheden, hvor denne er et fondsmæglerselskab eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

7) Virksomheder, som tilsynet finder har snævre forbindelser til et fondsmæglerselskab, hvorfor tilladelse nægtes eller inddrages, jf. § 5, stk. 7 og 9, samt § 24, stk. 1, nr. 4.

    Stk. 3. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i et fondsmæglerselskab, hvis Finanstilsynets pålæg eller påtale i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod den pågældende.

    Stk. 4. Endelig kan Finanstilsynet, når tilsynet tager en sag op vedrørende god værdipapirhandelsskik, jf. § 3 i lov om værdipapirhandel m.v., under særlige omstændigheder tillige tilkende partsbeføjelser til andre fysiske eller juridiske personer end de i stk. 2 og 3 nævnte. Partsbeføjelser kan alene tillægges, for så vidt angår den del af sagen, som har direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Tilkendelse af partsbeføjelser skal ske under hensyntagen til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn.

    Stk. 5. Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 2-4 er begrænset til forhold, hvor tilsynets afgørelser træffes efter den 8. oktober 1998.

§ 32. Fondsmæglerselskaber under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 7 a i lov om finansiel virksomhed.

Kapitel 12

Delegations- og klagebestemmelser

§ 33. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Finanstilsynet, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 34. Afgørelser truffet af Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 13

Straffebestemmelser m.v.

§ 35. Undlader et fondsmæglerselskabs bestyrelse, direktion, filialbestyrer, revisor eller likvidator i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i henhold til loven påhviler dem over for Finanstilsynet eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

    Stk. 2. (Ophævet).

§ 35 a. (Ophævet).

§ 36.15)  Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 2, 4, 6 og 7, § 2, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, 4, 5 og 7, § 12 a, § 13, § 16, stk. 3, § 18, stk. 5, § 19, stk. 1-4, § 20, stk. 1-4, § 20 a, § 21, stk. 1, 2, 4 og 5, § 21 a, § 23, § 28 og § 30 straffes med bøde eller fængsel, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.

    Stk. 2. Grov eller gentagen overtrædelse af § 14 a straffes med bøde.

    Stk. 3. I forskrifter, der gives af økonomi- og erhvervsministeren eller Finanstilsynet i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 5. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

Kapitel 14

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 37. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren, for så vidt angår § 42 efter drøftelse med skatteministeren.

    Stk. 2. Et børsmæglerselskab, der har tilladelse til at deltage i handelen over Københavns Fondsbørs' handelssystemer, kan fortsætte virksomheden uden at søge om ny tilladelse, såfremt aktiekapitalen ved lovens ikrafttræden overstiger den i § 3, stk. 2, nævnte startkapital. Børsmæglerselskabet skal senest 1 måned efter lovens ikrafttrædelse indgive anmeldelse til Finanstilsynet om, hvilke former for tjenesteydelser i henhold til bilag 1, afsnit A, og dertil knyttede accessoriske tjenesteydelser i henhold til bilag 1, afsnit C, børsmæglerselskabet udfører.

    Stk. 3. Virksomheder, der ikke er omfattet af stk. 2, og som har påbegyndt virksomheden før lovens ikrafttræden, skal senest 6 måneder efter, at § 3, stk. 3, er trådt i kraft, have indgivet ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet. Virksomheden kan herefter fortsætte sin virksomhed her i landet uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen.

    Stk. 4. Personer, der var aktionærer i børsmæglerselskaber ved lovens ikrafttræden, skal ikke godkendes i medfør af § 9, stk. 1.16)

§ 38.17)  Uanset bestemmelsen i § 19 kan et engagement uden for handelsbeholdningen med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder indtil den 31. december 1998 udgøre op til 35 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital. I samme periode kan Finanstilsynet i særlige tilfælde tillade, at et engagement uden for handelsbeholdningen udgør op til 40 pct. af den ansvarlige kapital. Engagementet må dog ikke i disse særlige tilfælde overstige 50 pct. af fondsmæglerselskabets kernekapital og opskrivningshenlæggelser.

    Stk. 2. For engagementer, der den 5. februar 1993 oversteg 25 pct. af et børsmæglerselskabs ansvarlige kapital, og som er indberettet senest den 1. april 1994, finder stk. 1 anvendelse indtil den 31. december 2001. Efter den 31. december 1998 må engagementet uden for handelsbeholdningen dog ikke overstige det beløb, som engagementet uden for handelsbeholdningen udgjorde den 5. februar 1993.

    Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 20 kan et engagement med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder indtil den 31. december 1998 udgøre op til 35 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital. I samme periode kan Finanstilsynet i særlige tilfælde tillade, at et engagement udgør op til 40 pct. af den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital. Engagementet må dog ikke i disse særlige tilfælde overstige 50 pct. af fondsmæglerselskabets kernekapital og opskrivningshenlæggelser.

    Stk. 4. For engagementer, der den 5. februar 1993 oversteg 25 pct. af et børsmæglerselskabs ansvarlige kapital, og som er indberettet senest den 1. april 1994, finder stk. 3 anvendelse indtil den 31. december 2001. Efter den 31. december 1998 må engagementet dog ikke overstige det beløb, som engagementet udgjorde den 5. februar 1993.

§ 39. I næringslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 936 af 27. december 1991 og lov nr. 453 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, affattes således:

»Ved vekselerervirksomhed forstås i denne lov arbitrageforretninger, veksling af penge og køb eller salg for fremmed regning af værdipapirer, der ikke er forbeholdt værdipapirhandlere, jf. § 4 i lov om værdipapirhandel m.v.«

2. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. I det omfang vekselerervirksomhed er tilladt i henhold til anden lovgivning, kan vekselerervirksomhed drives uden næringsbrev.«

§ 40. I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 1. maj 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 3, ændres »børsmæglervirksomhed« til: »fondsmæglervirksomhed«.

§ 41. I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 1. maj 1995, som ændret ved lov nr. 358 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 5, ændres »børsmæglervirksomhed« til: »fondsmæglervirksomhed«.

§ 42. I lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 718 af 1. august 1994, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 3, ændres »børsmæglerselskaber« til: »fondsmæglerselskaber, herunder fondsmæglerselskaber, der er børsmæglerselskaber, «.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 376 af 22. maj 1996 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 10

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

    Stk. 2. (Udeladt).

§ 11

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-3 og 6-8 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 15

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

    Stk. 2-3. (Udeladt).

    Stk. 4. Virksomheder, der ikke er pengeinstitutter, og som formidler eller udfører valutaspotforretninger for kunder i investeringsøjemed med henblik på, at kunderne opnår fortjeneste ved kursændring på valuta, og som har påbegyndt virksomheden før den 1. juli 1998, skal senest den 1. januar 1999 have indgivet en ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab til Finanstilsynet. Virksomheden kan herefter fortsætte sin virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen.

    Stk. 5. Virksomheder som nævnt i stk. 4, som har påbegyndt virksomheden før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 31. marts 1998, og hvis ansvarlige kapital på dette tidspunkt ikke opfyldte kapitalkravet i henhold til § 3, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber, men som i øvrigt opfylder betingelserne for at få tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab, kan få tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber, såfremt de opfylder kapitalkravene i stk. 6 og 7. En sådan tilladelse kan alene omfatte valutaspotforretninger for kunder i investeringsøjemed med henblik på, at kunderne opnår fortjeneste ved kursændring på valuta.

    Stk. 6. De i stk. 5 nævnte fondsmæglerselskaber skal senest den 1. juli 2001 have en ansvarlig kapital, der svarer til modværdien af mindst 150.000 euro, og senest den 1. juli 2003 en ansvarlig kapital, der svarer til modværdien af mindst 300.000 euro.

    Stk. 7. Har de i stk. 5 nævnte fondsmæglerselskaber påbegyndt virksomhed i selskabsform før den 31. december 1997, skal den ansvarlige kapital altid udgøre et beløb svarende til det, som den ansvarlige kapital udgjorde på denne dato, dog mindst 500.000 kr. Fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 5, der har påbegyndt virksomhed i selskabsform efter den 31. december 1997, men før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 31. marts 1998, skal altid have en ansvarlig kapital svarende til det beløb, som den ansvarlige kapital udgjorde, da selskabet påbegyndte sin virksomhed, dog mindst 500.000 kr. Fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 5, der før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 31. marts 1998 drev virksomhed i et personligt ejet firma, skal altid have en ansvarlig kapital svarende til mindst 500.000 kr. Falder den ansvarlige kapital for de i stk. 5 nævnte fondsmæglerselskaber til under de i 1., 2. eller 3. pkt. nævnte beløb, kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe den ansvarlige kapital op på de nævnte minimumsbeløb eller straks inddrage tilladelsen.

    Stk. 8. I ganske særlige tilfælde kan Finanstilsynet efter ansøgning tillade, at et fondsmæglerselskab omfattet af stk. 5 helt eller delvis ikke opfylder kapitalkravene i stk. 6 eller kravene til kapital, solvens, midlernes anbringelse eller likviditet, jf. § 4, stk. 1, § 16 og §§ 19-22 i lov om fondsmæglerselskaber med de ændringer, der følger af denne lovs § 2, nr. 8 og 9. Ved afgørelsen tillægges det betydning, om det er tilsynsmæssigt forsvarligt at give tilladelse.

    Stk. 9. Tilladelse i henhold til stk. 8 kan gives i op til 6 måneder ad gangen.

    Stk. 10. Overtages kontrollen med et fondsmæglerselskab, der er omfattet af stk. 5, af en anden fysisk eller juridisk person, skal fondsmæglerselskabet inden 3 måneder fra overtagelsestidspunktet opfylde kravene til kapital, solvens, midlernes anbringelse og likviditet, jf. §§ 3, 4, 16 og 19-22 i lov om fondsmæglerselskaber med de ændringer, der følger af denne lovs § 2, nr. 3, 8 og 9. Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 11. Bestemmelsen i § 30, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber finder tilsvarende anvendelse på fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 5.

    Stk. 12-15. (Udeladt).

§ 16

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2, men §§ 1, 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 1051 af 23. december 1998 har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt).

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1053 af 23. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2. § 21 a i lov om fondsmæglerselskaber, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 14, finder ikke anvendelse, hvis samtlige ejendomme og aktier (andele) i ejendomsselskaber er erhvervet før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 8. oktober 1998.

    Stk. 3. Aktiver omfattet af stk. 2 kan ikke opskrives til en højere bogført værdi end den bogførte værdi på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 8. oktober 1998.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1056 af 23. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 16

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

    Stk. 2-3. (Udeladt).

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-3 og 10-12 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 328 af 31. maj 1999 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1999.

    Stk. 2-3. (Udeladt).

§ 6

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. §§ 1, 2 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 4. §§ 2 og 4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 392 af 30. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 6

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2000.

    Stk. 2. § 14 a i lov om fondsmæglerselskaber, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, finder tillige anvendelse på forskud og deposita, der er modtaget fra kunder før lovens ikrafttræden.

    Stk. 3. Konkurslovens regler om omstødelse finder tilsvarende anvendelse på forskud og deposita, der i medfør af stk. 2 overføres til en særlig konto i et pengeinstitut.

    Stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 1, nr. 1, kan fondsmæglerselskaber, der ved lovens ikrafttræden driver anden erhvervsvirksomhed sammen med pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, fortsætte denne drift. Finanstilsynet skal inden 30. juni 2000 underrettes herom.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-4 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 1327 af 20. december 2000 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001, jf. dog stk. 2-5.

    Stk. 2. § 2, nr. 1, § 3, nr. 1, § 4, nr. 1, og § 6, nr. 1, 2 og 3, træder i kraft den 1. januar 2001.

    Stk. 3. § 1, nr. 14, § 2, nr. 2, § 3, nr. 2 og 3, § 4, nr. 2, § 5, § 6, nr. 4, og §§ 7 og 8 træder i kraft den 1. januar 2001. Beregning af bidrag sker første gang på grundlag af oplysninger fra regnskabsår, der afsluttes i 2000.

    Stk. 4. (Udeladt).

    Stk. 5. (Udeladt).

§ 10

    Stk. 1. §§ 1, 2, 4, 5, 7 og 8 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 501 af 7. juni 2001 har følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 79

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. § 86, nr. 16, træder i kraft den 1. januar 2002. (Enkelte led udeladt).

    Stk. 3. (Udeladt).

    Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 86, nr. 6. (Enkelte led udeladt).

    Stk. 5. (Udeladt).

    Stk. 6. Uanset stk. 4 forbliver kravet om, at der skal være mindst 2 revisorer i visse finansielle virksomheder i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 1. januar 2004, jf. § 23, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber. (Enkelte led udeladt).

§ 91

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2, men kan sættes i kraft for disse landsdele ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

    Stk. 2. (Udeladt).

 

Lov nr. 504 af 7. juni 2001 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 10, § 2, nr. 11, og § 3, nr. 7, der præciserer, at efterstillet kapital ikke indgår ved bedømmelsen af, om et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab er insolvent, gælder kun for efterstillet kapital, der er udstedt efter lovens ikrafttræden.

§ 5

    Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

    Stk. 2. §§ 1 og 3 gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 428 af 6. juni 2002 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., lov om fondsmæglerselskaber, lov om forsikringsvirksomhed, lov om realkredit, lov om forsikringsformidling med flere finansielle love, lov om et skibsfinansieringsinstitut samt lov om markedsføring. (Bidragsstruktur, præcisering af kompetenceforholdet ved udstedelse af regler om god skik, nyt kapitalinstrument, fortrinsstilling i konkurs til obligationsejere og swapmodparter) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 19

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3.

    Stk. 2. (Udeladt).

    Stk. 3. § 2, nr. 1-10 og 15, § 3, nr. 1-9, 11 og 12, samt § 5, nr. 1-14, træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 4. (Udeladt).

§ 20

Overgangsbestemmelser

Stk. 1-5. (Udeladt).

§ 21

    Stk. 1. Bortset fra § 1, nr. 13, gælder loven ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. (Udeladt).

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 19. september 2002

Bendt Bendtsen

/Henrik Bjerre-Nielsen


Bilag 1

AFSNIT A

Tjenesteydelser

1) a) modtagelse og formidling for investorers regning af ordrer vedrørende et eller flere af de i afsnit B nævnte instrumenter,

b) udførelse af sådanne ordrer for tredjemands regning.

2) Forretninger for egen regning med ethvert af de i afsnit B nævnte instrumenter.

3) Skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte kunders værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, såfremt beholdningerne omfatter et eller flere af de i afsnit B nævnte instrumenter.

4) Afsætningsgaranti i forbindelse med emissioner af et eller flere af de i afsnit B nævnte instrumenter og/eller placering af sådanne emissioner.

AFSNIT B

Instrumenter

1) a) værdipapirer,

b) andele udstedt af institutter for kollektiv investering.

2) Pengemarkedsinstrumenter.

3) Finansielle futures, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant.

4) Fremtidige renteaftaler (FRA-kontrakter).

5) Rente- og valutaswaps samt swaps på aktier og aktieindeks.

6) Optioner på at erhverve eller afhænde et instrument, der falder ind under dette afsnit i bilaget, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant. I denne kategori indgår valuta- og renteoptioner.

7) Råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant.

8) Valutaspotforretninger i investeringsøjemed med henblik på at opnå fortjeneste ved kursændringer på valuta.

AFSNIT C

Accessoriske tjenesteydelser

1) Opbevaring og forvaltning i forbindelse med et eller flere af de i afsnit B nævnte instrumenter.

2) Boksudlejning.

3) Kredit- eller långivning til en investor, således at denne kan udføre en transaktion med et eller flere af de i afsnit B nævnte instrumenter, såfremt den virksomhed, der yder kreditten eller lånet, deltager i transaktionen.

4) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstrukturer, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende fusioner og opkøb af virksomheder.

5) Tjenesteydelser i forbindelse med afsætningsgaranti.

6) Investeringsrådgivning vedrørende et eller flere af de i afsnit B nævnte instrumenter.

7) Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner er et led i ydelsen af investeringsservice.

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, EF-Tidende L 141, s. 1, dele af Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, EF-Tidende L 141, s. 27 (investeringsservicedirektivet), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EF af 29. juni 1995, EF-Tidende L 168, s. 7 (styrkelse af tilsynet - »BCCI-direktivet«), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/31/EØF af 22. juni 1998 om ændring af Rådets direktiv 93/6/EØF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, EF-Tidende L 204, s. 13, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, EF-Tidende L 126, s. 1 (kreditinstitutdirektivet).

2) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 udgår »med tillæg af kortfristet supplerende kapital, jf. § 18, stk. 2,« af § 16, stk. 1, pr. 1. januar 2003.

3) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 affattes § 17, stk. 2, pr. 1. januar 2003 således: »Stk. 2. Kernekapitalen består af indbetalt aktiekapital samt af overkurs ved emission og reserver. Endvidere kan gældsinstrumenter, jf. § 18, stk. 1, medregnes i kernekapitalen, hvis kernekapitalen efter de i stk. 3 nævnte fradrag udgør mindst 5 pct. af fondsmæglerselskabets vægtede aktiver m.v. Gældsinstrumenter, jf. § 18, stk. 1, må højst medregnes med 15 pct. af kernekapitalen efter de i stk. 3 nævnte fradrag.«

4) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 affattes § 17, stk. 4, pr. 1. januar 2003 således: »Stk. 4. Den supplerende kapital består af opskrivningshenlæggelser, gældsinstrumenter, jf. § 18, stk. 1, der ikke medregnes i kernekapitalen, samt værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, jf. § 18, stk. 2. Den supplerende kapital må ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen efter fradrag i henhold til stk. 3.«

5) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 affattes § 18, stk. 1 og 2, pr. 1. januar 2003 således: »Gældsinstrumenter medregnes i den ansvarlige kapital, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Beløbet skal være indbetalt til fondsmæglerselskabet. 2) Gælden må ikke forfalde på et forud aftalt tidspunkt. 3) Gælden må kun tilbagebetales på fondsmæglerselskabets initiativ og med Finanstilsynets tilladelse tidligst 10 år efter indbetalingen, dog således, at Finanstilsynet under særlige omstændigheder kan tillade indfrielse tidligst 5 år efter udstedelsen. 4) Långiverens krav mod fondsmæglerselskabet skal være efterstillet al anden ikkeefterstillet gæld samt den i stk. 2 nævnte kapital. 5) Långiverens krav mod fondsmæglerselskabet må ikke være dækket af sikkerheder stillet af fondsmæglerselskabet eller de i § 46 i lov om finansiel virksomhed nævnte virksomheder eller på anden måde være sikret en fortrinsret i forhold til fondsmæglerselskabets øvrige kreditorer. 6) Forrentning af gælden bortfalder, hvis fondsmæglerselskabet ikke har frie reserver i henhold til seneste årsregnskab. 7) Renten må ikke ændres på grundlag af kreditors vurdering af fondsmæglerselskabet. 8) Aftaler i forbindelse med gældsstiftelse skal give fondsmæglerselskabet mulighed for at udskyde betaling af renter på gælden. 9) De for udstedelsen af gældsinstrumenter gældende dokumenter skal indeholde bestemmelse om, at gæld og ikkebetalte renter skal kunne medgå til dækning af tab, uanset om det tillades fondsmæglerselskabet at fortsætte sine aktiviteter. 10) Erhvervelse af egne gældsinstrumenter til eje på mere end 2 pct. af den udstedte kapital skal godkendes af Finanstilsynet i henhold til nr. 3. Beholdningen af egne gældsinstrumenter kan ikke medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. Stk. 2. Supplerende kapital i form af værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Beløbet skal være indbetalt til fondsmæglerselskabet. 2) De må ikke kunne tilbagebetales på ihændehaverens initiativ eller uden Finanstilsynets godkendelse. 3) Långiverens krav mod fondsmæglerselskabet skal være efterstillet al anden ikkeefterstillet gæld. 4) Aftaler i forbindelse med gældsstiftelse skal give fondsmæglerselskabet mulighed for at udskyde betaling af renter på gælden. 5) De for udstedelsen af værdipapirerne gældende dokumenter skal indeholde bestemmelse om, at gæld og ikkebetalte renter skal kunne medgå til dækning af tab, uanset om det tillades fondsmæglerselskabet at fortsætte sine aktiviteter. 6) Når kapitalindskuddet har fast løbetid, indskrænkes det beløb, hvormed kapitalindskuddet medregnes, årligt med 25 pct. af den oprindelige kapital de sidste 3 år inden den aftalte forfaldsdato. 7) Erhvervelse af egne beviser til eje skal godkendes af Finanstilsynet i henhold til nr. 2. Beholdningen af egne beviser modregnes i kapitalindskuddet efter fradrag i henhold til de i nr. 6 fastsatte regler.«

6) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 ophæves § 18, stk. 3, pr. 1. januar 2003. Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

7) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 affattes § 18, stk. 4, der bliver stk. 3, pr. 1. januar 2003 således: »Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for kapitalindskuddene i stk. 1 og 2 og kan herunder fastlægge tidspunktet for kapitalindskuddenes nedskrivning og principper for konstatering af nedskrivningsbeløbets størrelse.«

8) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 affattes § 19 pr. 1. januar 2003 således: »§ 19. Et fondsmæglerselskabs engagement, jf. stk. 5, med en kunde eller gruppe af indbyrdes forbundne kunder må ikke overstige 25 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital, jf. § 17, stk. 1. Stk. 2. Engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital, skal indberettes til Finanstilsynet hvert kvartal. Tilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningerne, herunder om undtagelse for indberetning af visse engagementer. Stk. 3. Det samlede beløb af et fondsmæglerselskabs engagementer, der udgør 10 pct. eller mere af den ansvarlige kapital, må ikke overstige 800 pct. af fondsmæglerselskabets ansvarlige kapital. Stk. 4. Et fondsmæglerselskab skal til enhver tid overholde de i stk. 1 og 3 fastsatte øvre engagementsgrænser. Overstiger engagementerne de fastsatte grænser, skal Finanstilsynet omgående underrettes. Finanstilsynet kan under særlige omstændigheder give et fondsmæglerselskab en bestemt tidsfrist til atter at overholde grænserne. Stk. 5. Ved et engagement forstås 1) tilgodehavender, 2) garantier og andre poster under stregen, 3) kapitalandele og andre værdipapirer, 4) rente- og valutakursrelaterede poster, 5) aktie- og råvarerelaterede poster og 6) andre mellemværender, der indebærer en kreditrisiko for selskabet. Stk. 6. De i stk. 1 og 3 nævnte grænser finder ikke anvendelse på engagementer med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til kapitel 5 i lov om finansiel virksomhed. Stk. 7. Såfremt et engagement er garanteret af et kreditinstitut i zone A, jf. artikel 1, 14. led, i Rådets direktiv (2000/12/EF), betragtes den garanterede del af engagementet som et engagement med vedkommende kreditinstitut. Stk. 8. Finanstilsynet kan fastsætte yderligere bestemmelser om opgørelsen af engagementer, herunder at der ved beregningen af de i stk. 1 og 3 nævnte grænser kan ses bort fra særlig sikre krav.«

9) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 ophæves § 20 pr. 1. januar 2003.

10) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres i § 21, stk. 1, 2. pkt., »de i § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, nævnte grænser« til: »den i § 19, stk. 1, nævnte grænse« pr. 1. januar 2003.

11) I medfør af § 79, stk. 5, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af § 23, stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

12) I medfør af § 79, stk. 4, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af ophævelsen af § 23, stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom. Uanset § 79, stk. 4, forbliver kravet om, at der skal være mindst 2 revisorer i fondsmæglerselskaber i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 1. januar 2004.

13) Bestemmelsen er erstattet af § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.

14) I medfør af § 79, stk. 5, i lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttrædelsen af ophævelse af § 23, stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren har ikke fastsat regler herom.

15) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 affattes § 36, stk. 1, pr. 1. januar 2003 således: »Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 2, 4, 6 og 7, § 2, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, 4, 5 og 7, §§ 12 a og 13, § 16, stk. 3, § 18, stk. 4, § 19, stk. 1-4, § 20 a, § 21, stk. 1, 2, 4 og 5, og §§ 21 a, 23, 28 og 30 straffes med bøde eller fængsel, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.«

16) Bestemmelsen svarer til § 11, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

17) Efter lov nr. 428 af 6. juni 2002 ændres i § 38, stk. 3, 1. pkt., »§ 20« til: »§ 19« pr. 1. januar 2003.