Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for
forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring

 

I medfør af § 209, stk. 1, og § 260, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 5. august 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikringer, der angår bygninger beliggende her i landet.

§ 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for indehavere af tinglyste rettigheder over ejendommen.

Kapitel 2

Dækningsomfang

§ 3. Bygningsbrandforsikringen skal mindst dække skader forårsaget af:

1) brand, herunder lynnedslag, som forårsager brand (ildsvåde),

2) eksplosion,

3) sprængning af dampkedler og autoklaver,

4) nedstyrtning af luftfartøj eller ved at det forsikrede rammes af sådant eller af nedfaldne genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer, og

5) pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning.

    Stk. 2. Bygningsbrandforsikringen dækker ikke skade som direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

§ 4. Bygningsbrandforsikringen skal omfatte de i policen nævnte bygninger på forsikringsstedet samt ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner og lignende som nævnt i § 38 i tinglysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. september 1986.

    Stk. 2. For landbrugets avlsbygninger skal bygningsbrandforsikringen udover det i stk. 1 nævnte dække faste maskiner og anlæg, der anvendes til landbrugsdriften.

Kapitel 3

Straffebestemmelse

§ 5. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 3, stk. 1, eller § 4 straffes med bøde.

    Stk. 2. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der efter § 261 i lov om forsikringsvirksomhed pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 647 af 22. juli 1992 om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring.

Finanstilsynet, den 21. oktober 2002

Henrik Bjerre-Nielsen

/Hanne Faurholdt