Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(2) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5, 1., oktober 2002

Kapitel II-2 N(2)

Konstruktion, brandsikring, opdagelse
og slukning af brand

Tillæg til bestemmelserne
i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), kapitel 5

 

Installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe

 

1 Generelt

Bestemmelserne i FSS-Code i kapitel 5 finder tilsvarende anvendelse.

2 Afprøvninger

.1 Hver enkelt luftblanding skal afprøves i henhold til de standardafprøvninger, som er angivet i MSC/Circ.848.

.2 Luftblandingen skal afprøves med tilfredsstillende resultat af et anerkendt institut i henhold til de standardafprøvninger, der henvises til i punkt .1. I instituttets godkendelsesdokumentation skal bl.a. angives luftblandingens sammensætning og tilladte minimum og maximum iltkoncentrationer i det beskyttede rum, når slukningsmidlet er udløst (slukningskoncentrationen).

3 Installation

.1 Anlægget må normalt kun være indrettet til manuel udløsning.

.2 Søfartsstyrelsen kan imidlertid i særlige tilfælde tillade automatisk udløsning af nye såvel som eksisterende brandslukningsanlæg på vilkår, at:

.1 det pågældende skib ikke er omfattet af bestemmelserne i SOLAS-konventionen,

.2 det angives ved en grøn indikatorlampe og skiltning på udløserskabet, når anlægget står til manuel udløsning,

.3 det angives ved en rød indikatorlampe og skiltning på udløserskabet, når anlægget står til automatisk udløsning,

.4 der opsættes et let synligt rødt skilt med hvide bogstaver (skriftstørrelse ca. 30 pitch) så vidt muligt under den røde indikatorlampe med følgende tekst:

»Under sejlads må anlægget ikke stå til automatisk udløsning«.

.3 Hvis anlægget skal betjene mere end et rum, skal indretningen til dets oplagring og udtømning arrangeres således, at det sikres, at de respektive slukningsmængder tilføres rummene.

.4 Der skal forefindes midler til automatisk stop af alle ventilatorer, der betjener det beskyttede rum, før midlet udtømmes.

.5 Der skal ved udløsningsstedet/stederne forefindes en skriftlig instruktion, hvor det klart angives, at al ventilation og samtlige forbrændingsmotorer skal standses, og at alle brandspjæld og luger skal lukkes, inden anlægget udløses.

.6 Udtømningsarrangementet skal være således konstrueret, at den mængde slukningsmiddel, der er krævet i henhold til godkendelsescertifikatet, medfører, at 85% udtømmes på maksimum 120 sekunder.

.7 Minimum slukningskoncentrationen skal kunne bibeholdes i rummet i minimum 15 minutter.

.8 Anlægget skal være konstrueret til at modstå temperaturer, vibrationer, stød og mekaniske påvirkninger, tilstopnings- og tæringsmuligheder og den fugtighed, som kan forekomme i det rum, hvor anlægget er installeret.

.9 Udtømning af anlægget samt eventuel udløsning via beholdernes sprængplader må ikke frembyde fare for personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af udrustning, eller som benytter de normale adgangslejdere og udgange, der hører til rummet.

.10 Der skal forefindes midler til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

.11 For lastrum skal, medmindre andet er bestemt, den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindste rumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet. Såfremt der gennem ventilationskanaler er forbindelse mellem to eller flere lastrum, skal disse regnes for et rum.

.12 Hvad angår maskinrum, skal den mængde af luftblandingen, der er til rådighed, være tilstrækkelig til at give det mindste rumfang af fri luftblanding, som er angivet på godkendelsescertifikatet. To eller flere maskinrum af kategori A, som ikke er helt adskilt, skal betragtes som eet rum.

.13 Antallet af dyser og dysernes placering skal være anbragt således, at der opnås en homogen fordeling af luftblandingen i rummet.

.14 Alle døre til rum beskyttet af et anlæg med atmosfæriske luftarter skal have en tydelig påmærkning om, at rummet er beskyttet af et anlæg med atmosfæriske luftarter, og at rummene skal forlades, når alarmen lyder.

4 Afprøvning om bord

.1 Fordelingen og slukningseffekten af hvert installeret anlæg skal påvises i praksis om bord.

.2 Slukningsmidlet afprøves i forbindelse med en kontrolleret prøvebrand i form af spritbål i maskinrummet med forbrændingsmotorer og ventilationen standset, samt med lukkede brandspjæld.

Spritbålene anbringes jævnt fordelt i hele rummet.

.3 Når slukningsmidlet er udløst, måles iltkoncentrationen i maskinrummet, således at det kan eftervises, at der er en god fordeling af slukningsmidlet. Iltkoncentrationen må på intet tidspunkt komme under 10%, og ikke over 12%.

Endvidere skal følgende kontrolleres:

.1 Hvor lang tid det tager at indblæse slukningsmidlet.

.2 Hvor lang tid der går, fra anlægget udløses, til alle spritbål er slukket.

.3 Hvor længe den slukningsdygtige koncentration er til stede (i henhold til godkendelsen).

.4 Hvis der under ovennævnte afprøvninger opstår tvivl om slukningsmidlets effektivitet, vil Søfartsstyrelsen kunne forlange yderligere afprøvninger afholdt.

Søfartsstyrelsen kan dog undlade at kræve denne prøve udført, såfremt tidligere prøver i rum af samme udformning og med tilnærmelsesvis samme antal og placering af dyser har været tilfredsstillende.

.5 Udløserarrangementet skal være således konstruere, at udløserfunktionen kan eftervises, ved en aktivering af ventilarrangementet. Denne eftervisning skal foretages for Søfartsstyrelsen med tilfredsstillende resultat inden anlæggets idriftsættelse.

5 Trykflaskernes placering og overvågningssystem

.1 Luftblandingen må oplagres i det beskyttede rum, jf. dog stk. 3.8. Beholderne kan fordeles enkeltvis eller sektionsvis i hele rummet, men mindst i to sektioner.

.2 Der skal forefindes et manuelt servo- eller et elektrisk drevet udløserarrangement, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum. Der skal til dette udløserarrangement være installeret to energikilder, som skal være anbragt uden for det beskyttede rum og straks være til rådighed. Hvad angår maskinrum, kan en af disse energikilder dog være beliggende i det beskyttede rum.

.3 Elektriske strømkredse skal overvåges for fejl og spændingssvigt ved optiske og akustiske alarmgivere.

.4 Pneumatiske, hydrauliske eller elektriske udløserkredse, der forbinder beholderne, skal være dublerede. De pneumatiske eller hydrauliske trykkilder skal overvåges for tab af tryk ved optiske og akustiske alarmgivere.

.5 I det beskyttede rum skal de elektriske strømkredse, der er nødvendige for anlæggets udløsning, være ført i brandsikre kabler i overensstemmelse med I.E.C's standarder. De nødvendige rørsystemer til hydraulisk eller pneumatisk betjening skal være af stål eller andet lignende varmebestandigt materiale, som kan godkendes af Søfartsstyrelsen.

.6 Alle døre til det beskyttede rum skal være påmærket: »Rummet er tilsluttet et brandslukningsanlæg med ildslukkende luftarter og skal øjeblikkeligt forlades, når alarmen lyder«.

.7 Arrangementer i forbindelse med anlæg til rum, der kun kræver en eller to beholdere af almindelig størrelse, skal være udført til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

6 Trykflasker

.1 Flaskerne skal opfylde de til enhver tid gældende danske eller andre EU- og EØS-landes bestemmelser for beholdere af omhandlede art. Flasker produceret af andre lande kan tillades anvendt, såfremt de opfylder en anerkendt standard i det pågældende land, og denne har samme sikkerhedsmæssige niveau som EU- eller EØS-landenes eller opfylder et anerkendt klassifikationsselskabs regler for sådanne flasker. Der må maksimalt anvendes tryk på 300 bar.

.2 Enhver flaske eller enhver flaskeventil skal være forsynet med en sprængplade, der af fabrikanten garanteres at sikre flasken mod skadeligt overtryk, og arrangementet skal tillade fri passage af gassen fra flasken, såfremt sprængpladen brister.

.3 Flaskerne skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

.4 Flaskerne må kun fyldes af fabrikanten, eller af andre firmaer, som er godkendt af fabrikanten.

Firmaerne er ansvarlige for flaskernes fyldning og luftblandingens sammensætning.

Firmaerne skal udstede et certifikat for luftblandingens sammensætning. Certifikatet skal medfølge flasken.

Flaskerne skal endvidere på et synligt sted være forsynet med en holdbar mærkat, som angiver:

.1 Den blandede atmosfæriske luftblandings sammensætning.

.2 Fyldningsdato og år.

.3 Fyldningsfirmaets navn og adresse.

.5 Flaskerne skal være solidt fastspændt og placeret således, at flaskeventiler let kan kontrolleres. De skal endvidere være hævet over dørk og være beskyttet mod korrosion. Flaskernes mærkning, herunder mærkat, og tilslutningsmål for afgangsstudsen på henholdsvis flaskeventil og flaskebatterier skal være udført i henhold til gældende standarder.

.6 Flaskerne skal trykprøves hvert 20. år af et anerkendt prøvningsinstitut, et anerkendt klassifikationsselskab eller af det pågældende skibs maskinchef (kun i skib, hvor der kræves bevis som maskinchef i henhold til STCW-Konventionen, kapitel III, regel III-2).

.7 Såfremt der er hengået mere end 5 år siden seneste trykprøvning, må en afladet flaske ikke genoplades, før fornyet trykprøve er afholdt med tilfredsstillende resultat.

.8 Hvis der i forbindelse med kontrol af flaskerne konstateres tryktab på 10% eller derover, skal den pågældende flaske genopfyldes.

7 Alarm- og udløsningsarrangement

.1 Alarmgivere for overvågning af anlægget skal være placeret centralt, således at de til stadighed er let tilgængelige for ansvarlige medlemmer af besætningen, når skibet er i søen eller i havn.

.2 De elektriske strømkredse og/eller rørledninger, der er nødvendige for udløsningen af et anlæg, samt placeringen af beholderne skal være således arrangeret, at hele den brandslukningsladning til det beskyttede rum, der er foreskrevet i stk. 3.11 eller 3.12, også skal kunne udtømmes i tilfælde af beskadigelse af én udløserledning ved brand eller eksplosion i det pågældende rum.

.3 Beholderne skal overvåges for faldende tryk som følge af lækage og udtømning. Der skal forefindes optiske og akustiske alarmgivere, som giver alarm ved 80% af fyldningstrykket ved 20oC.

8 Lokale automatiske anlæg

.1 Lokale, automatisk virkende, fast anbragte brandslukningsanlæg, som er anbragt i indskottede områder (i maskinrum) med stor brandrisiko, kan tillades, når de er uafhængige af det foreskrevne fast anbragte brandslukningsanlæg.

.2 Det område, hvori en sådan yderligere lokal beskyttelse forefindes, skal fortrinsvis være på et arbejdsniveau og på samme niveau som adgangen til rummet. Efter Søfartsstyrelsens skøn kan der tillades mere end et arbejdsniveau, hvis der indrettes en adgangsvej på hvert niveau.

.3 Rummets størrelse og adgangsvejene dertil samt maskineriets placering skal være således indrettet, at man kan komme ud fra alle steder i rummet på højst 10 sekunder.

.4 Aktiveringen af et anlæg skal angives både optisk og akustisk uden for enhver adgang til maskinrummet og ved kommandobroen eller i det rum, hvor brandkontroludstyret er samlet.

.5 Et opslag om, at rummet indeholder et eller flere automatisk virkende brandslukningsanlæg med angivelse af, hvilket slukningsmiddel der anvendes, skal forefindes uden for enhver adgang dertil.

.6 Udtømningsdyser samt sprængplader skal være således anbragt, at udtømningen ikke frembyder fare for personalet, der gør brug af de normale adgangslejdere og udgangsveje, der hører til rummet. Der skal ligeledes drages omsorg for at beskytte personalet, der er beskæftiget med vedligeholdelse af maskineri mod uagtsom udtømning af slukningsmidler.

.7 Anlægget skal være konstrueret til at modstå temperaturer, vibrationer, stød og mekaniske påvirkninger, tilstopnings- og tæringsmuligheder og den fugtighed, som kan forekomme i det rum, hvor anlægget er installeret.

.8 Der skal træffes foranstaltninger til, at besætningen uden risiko kan kontrollere trykket (indholdet) i beholderne.

.9 Den samlede mængde slukningsmiddel i de lokale, automatisk drevne installationer skal være af en sådan størrelse, at den højest tilladte koncentration af luftblandingen, baseret på det indskottede rums nettorumfang, ikke overskrides. Dette krav finder anvendelse, når enten et lokalt, automatisk virkende anlæg eller et fast anlæg har været udløst, men ikke hvor begge anlæg har været udløst.

.10 Lokale, automatisk drevne brandslukningsinstallationer skal være således indrettet, at deres udløsning ikke bevirker tab af elektrisk energi eller nedsættelse af skibets manøvredygtighed.

9 Eftersyn og kontrol

.1 Leverandører af anlæg skal medlevere en anlægsbeskrivelse, herunder en checkliste for vedligeholdelse.

.2 Anlægget skal kontrolleres mindst en gang om året af skibets maskinchef eller et af Søfartsstyrelsen anerkendt klassifikationsselskab eller firma.

.3 De løbende eftersyn mv., som afholdes af maskinchefen eller ved skibsledelsens foranstaltning, skal indføres i skibets tilsynsbog med angivelse af eftersynets omfang, eventuelle reparationer samt tidspunkt.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".