Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D VI Transport af skibsladninger, 1. oktober 2002

 

 

KAPITEL VI

Transport af skibsladninger

 

Afsnit A Almindelige bestemmelser

 

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Dette kapitel gælder for ladningstransporter (undtagen væsker i bulk, luftarter i bulk samt de typer af transporter, der er dækket af andre kapitler), som, på grund af den særlige fare disse udgør for skibe og personer om bord, kan kræve særlige sikkerhedsforanstaltninger for alle skibe, som er omfattet af disse forskrifter.

2 Til supplering af bestemmelserne i dette kapitels afsnit A skal enhver kontraherende regering sikre sig, at behørige informationer vedrørende ladningen, dens stuvning og sikring er til rådighed, idet der lægges særlig vægt på nødvendige forholdsregler for sikker transport af sådanne ladninger1) .

Regel 2 Informationer om ladning

1 Afskiberen skal i god tid inden lastning forsyne skibsføreren eller dennes repræsentant med nødvendige informationer, således at procedurer for sikker stuvning og transport af ladning kan iværksættes. Sådanne informationer skal dokumenteres skriftligt2) og ved behørige skibsdokumenter i god tid før lastning påbegyndes. Ved anvendelse af denne regel skal de informationer om ladningen, der kræves i henhold til CSS kodens afsnit 19 med senere ændringer, behørigt benyttes. CSS koden er vedtaget af Organisationen ved resolution A 714(17). En hvilken som helst ændring til kodens afsnit 19 skal vedtages og sættes i kraft i overensstemmelse med procedurerne i Konventionens Artikel VIII.

2 Ladningsinformationer skal indeholde:

.1 ved stykgodsladninger og ved ladninger, der transporteres i enheder, en almindelig beskrivelse af ladningen, ladningens eller enhedens bruttomasse og en hvilken som helst særlig egenskab ved ladningen;

.2 hvor det drejer sig om bulkladninger, information om stuvefaktoren for lasten, trimprocedurerne, vurdering af sandsynligheden for at lasten skrider samt lastens endelige skridningsvinkel, hvis anvendelig, og en hvilken som helst anden relevant særlig egenskab. Såfremt det drejer sig om et koncentrat eller anden ladning, som kan gå fra fast til flydende form, desuden et certifikat som informerer om ladningens fugtighedsindhold og grænseværdien for fugtighedsindholdet under transport;

.3 hvor det drejer sig om en bulkladning, der ikke er klassificeret i overensstemmelse med regel VII/2, men som har egenskaber i kemisk henseende, der kan bevirke en mulig risiko, informationer udover dem, der er nævnt i dette afsnit, der beskriver disse kemiske egenskaber.

3 Før ladningsenheder lastes, skal afskiberen sikre sig, at bruttomassen for sådanne enheder er i overensstemmelse med den bruttomasse, der er angivet i skibsdokumenterne.

Regel 3 Iltanalyser og gasdetekteringsudstyr

1 Ved transport af en bulkladning, der kan afgive giftig eller brandfarlig gas, eller som kan forårsage en reduktion af iltindholdet i lastrummene, skal der om bord være målingsudstyr, der kan måle gaskoncentration eller iltindhold i luften. Der skal tillige være detaljeret instruktion for brug af sådant udstyr. Målingsudstyret skal være til administrationens tilfredshed.

2 Administrationen skal tage skridt til at sikre, at skibsbesætninger er trænede i brug af sådant udstyr.

Regel 4 Brug af pesticider i skibe3)

Der skal tages behørige forsigtighedsregler, når der bruges pesticider i skibe, især i forbindelse med fumigering.

Regel 5 Stuvning og sikring

1 Ladning og ladningsenheder, der transporteres på eller under dæk, skal stuves og sikres på en sådan måde, at det under rejsen, såvidt det er praktisk muligt, forhindres, at der sker skade på skib eller personer om bord, eller at ladning mistes over bord.

2 Ladning, der transporteres i en ladningsenhed, skal være pakket og sikret i enheden, således at skade eller anden fare for skib eller personer om bord forhindres.

3 Behørige forsigtighedsregler skal tages under lastning af sværvægtsgods eller ladning med anormale fysiske dimensioner, således at det sikres, at der ikke sker skade på skibets konstruktion og således, at der er tilstrækkelig stabilitet under hele rejsens forløb.

4 Behørige forsigtighedsregler skal tages under lastning og transport af ladningsenheder på ro-ro skibe, i særdeleshed med hensyn til surringsanordninger på sådanne skibe og ladningsenheder og med hensyn til styrken af surringspunkter og surringer.

5 Containere må ikke lastes til mere end den størst tilladte bruttovægt; denne er angivet på Safety Approval Plate i overensstemmelse med bestemmelserne i den Internationale Convention for Safe Containers (CSC).

6 Alle laster, herunder køretøjer og containere, skal lastes, stuves og under hele rejsen være sikrede ud fra de på rejsen forventede påvirkninger af skibet og ladningen4).

1. I passagerskibe med tilladelse til sejlads i fartsområde B, C og D skal der foreligge skriftlige procedurer og instruktioner for sikring af lasten. Disse procedurer og instruktioner skal indgå i skibets sikkerhedsstyringssystem.

2. I passagerskibe med tilladelse til sejlads i fartsområde A skal der foreligge en af Administrationen godkendt lastsikringsmanual5).

I skibe med ro/ro lastrum som defineret i II-2 A / 2.14, skal alt sikringsarbejde være afsluttet før skibet afgår fra kaj.

 

 

Officielle noter

1) Der henvises til IMO's Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS koden);

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".