Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D VII Transport af farligt gods, 1. oktober 2002

 

 

Kapitel VII

Transport af farligt gods

 

Afsnit A Transport af farligt gods i pakket form eller i fast form i bulk

 

Regel 1 Anvendelsesområde

1 Medmindre andet er bestemt, finder dette afsnit anvendelse på transport af farligt gods klassificeret i henhold til regel 2, som transporteres i pakket form eller i fast form i bulk (herefter omtalt som »farligt gods«) i alle skibe, som er omfattet af disse forskrifter og i lastskibe med en bruttotonnage på mindre end 500.

2 Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke anvendelse på skibes stores og udrustning.

3 Transport af farligt gods er ikke tilladt undtagen i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit. Ved transport af INF last, som defineret i regel 14.2, skal bestemmelserne i Afsnit D desuden finde anvendelse.

  1. Transport af farligt gods, herunder klassificering, emballering, mærkning, dokumentering, stuvning og separering skal, medmindre andet er bestemt af Søfartsstyrelsen, ske i overensstemmelse med den seneste udgave af den af IMO udarbejdede International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden), og således at de i IMDG-koden indeholdte henstillinger skal følges, eller såfremt dette finder anvendelse, »Memorandum om transport af farligt gods med ro-ro-skibe i østersøområdet« (»Østersøaftalen« eller »Østersømemorandum«).

5 Farligt gods, som ikke er optaget i IMDG-koden skal klassificeres i henhold til IMDG-kodens part 2. Classification (klassifikation) og retningslinierne for klassificering i FN's »Recommendations on the Transport of Dangerous Goods« (den orange bog).

.1 Godset skal påmærkes i overensstemmelse med dets egenskaber som foreskrevet i IMDG-koden.

.2 Godset skal emballeres som foreskrevet i IMDG-koden for den pågældende klasse.

.3 Godset skal dokumenteres som foreskrevet i IMDG-koden.

.4 Godsets stuvning skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

.5 Separering af godset skal foretages som foreskrevet i IMDG-kodens part 7.2.

6 Følgende regler skal forefindes om bord i alle skibe, der transporterer farligt gods:

.1 Den seneste udgave af IMDG-koden. For skibe, som kun undtagelsesvis transporterer farligt gods, eller som jævnligt transporterer bestemte slags farligt gods, er det dog tilstrækkeligt, at alene de for sikker transport af det pågældende gods nødvendige oplysninger fra IMDG-koden er om bord.

.2 Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EMS-planer) med de seneste ændringer.

.3 Medical First Aid Guide For Use In Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG) med de seneste ændringer.

Regel 2 Klassificering

Farligt gods skal inddeles i følgende klasser:

Klasse 1 Eksplosive stoffer og genstande.

Klasse 2 Gasser. Komprimerede, fordråbede eller opløste under tryk.

Klasse 3 Brandfarlige væsker.

Klasse 4.1 Brandfarlige faste stoffer.

Klasse 4.2 Selvantændelige stoffer.

Klasse 4.3 Stoffer, som udvikler brandfarlige gasser i forbindelse med vand.

Klasse 5.1 Oxiderende stoffer.

Klasse 5.2 Organiske peroxider.

Klasse 6.1 Giftige stoffer.

Klasse 6.2 Smittefarlige stoffer.

Klasse 7 Radioaktive stoffer.

Klasse 8 Ætsende stoffer.

Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande, dvs. ethvert andet stof, som erfaringsmæssigt er eller måtte vise sig at være af en så farlig beskaffenhed, at det bør være omfattet af bestemmelserne i dette afsnit.

Regel 3 Emballage

1 Emballage til farligt gods skal være

.1 solidt udført og i forsvarlig stand,

.2 af en sådan beskaffenhed, at indvendige overflader, som indholdet måtte komme i kontakt med, ikke bliver farligt påvirket af det transporterende stof og

.3 i stand til at modstå de normale risici, der er forbundet med behandling og transport til søs.

2 Hvor det er almindeligt at anvende absorberende eller støddæmpende materiale ved emballering af væsker i beholdere, skal dette materiale

.1 kunne formindske de farer, der måtte være forbundet med den pågældende væske,

.2 være således anbragt, at det hindrer enhver bevægelse og således, at beholderen vedblivende er omgivet deraf og

.3 være tilstrækkeligt til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen, hvis dette med rimelighed kan lade sig gøre.

3 Beholdere med farlige væsker skal ved påfyldningstemperaturen have en ullage, der er tilstrækkelig til at tage hensyn til den højeste temperatur, der kan forekomme under en normal transport.

4 Cylindre eller beholdere til luftarter under tryk skal være forsvarligt konstrueret, afprøvet og vedligeholdt samt korrekt påfyldt.

5 Tomme, urensede beholdere, som tidligere har være anvendt til transport af farligt gods, er omfattet af bestemmelserne i dette afsnit for fyldte beholdere, medmindre der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at ophæve enhver risiko.

Regel 4 Mærkning, mærkater, mærkesedler og plakater

1 Emballage, der indeholder farligt gods, skal på holdbar måde være mærket med den korrekte tekniske betegnelse; handelsnavne alene må ikke anvendes.

2 Emballage, der indeholder farligt gods, skal være forsynet med kendingsmærkater eller stencils af mærkaterne, eller plakater, som klart tilkendegiver de farlige egenskaber af det gods, som er indeholdt deri.

3 Påmærkningen af den korrekte tekniske betegnelse af fastgjorte mærkater eller stencils af mærkater eller af fastgjorte mærkeplader/plakater på emballage, der indeholder farligt gods, skal være således, at denne information stadig vil være identificerbar på emballage, der er bevaret efter mindst tre måneders nedsænkning i søen. Ved vurdering af egnede metoder for påmærkning, fastgøring af mærkater og mærkeskilte/plakater skal der tages hensyn til holdbarheden af de anvendte materialer og emballagens overflade.

4 Emballager, der indeholder farligt gods, skal være påmærket og forsynet med mærkater som angivet ovenfor, undtagen

.1 emballage, som indeholder farligt gods med en ringe risiko eller pakket i begrænsede mængder1) , eller

.2 når særlige forhold muliggør, at emballager stuves og håndteres i enheder, som er identificeret ved etiketter eller mærkater1), der kan blive undtaget fra forskrifterne om mærkater.

Regel 5 Dokumenter2)

1 I alle dokumenter om transport til søs af farligt gods, hvor godset er navngivet, skal dettes korrekte tekniske betegnelse benyttes (handelsnavne alene må ikke anvendes) og den rigtige beskrivelse gives i overensstemmelse med klassificeringen, som anført i dette kapitels regel 2.

2 Afladedokumenterne udfærdiget af afskiberen skal omfatte eller være ledsaget af en attest eller erklæring om, at det vareparti, der skal transporteres, er korrekt emballeret, påmærket og etiketteret samt egnet til transport.

3 De personer, der er ansvarlige for pakning af farligt gods i en container (fragtcontainer) eller lastvogn, skal udstede et underskrevet container-pakke-certifikat eller vogn-pakke-deklaration. Certifikatet eller deklarationen dokumenterer, at ladningen i enheden er korrekt pakket og sikret, og at alle relevante transportforskrifter er opfyldte. Certifikatet eller deklarationen kan være kombineret med dokumentet, der refereres til i denne regels stk. 2.

4 En container eller en vogn, hvori der er pakket farligt gods, må ikke indskibes, såfremt der er rimelig grund til at betvivle, at kravene i denne regels stk. 2 og 3 er overholdt. Indskibning skal også nægtes såfremt, der ikke kan præsenteres et container-pakke-certifikat eller en vogn-pakke-deklaration.

5 Ethvert skib, der transporterer farligt gods, skal udfærdige en særlig liste eller manifest, der er i overensstemmelse med klassifikationen, angivet i dette kapitels regel 2, og som oplister det farlige gods og dets placering om bord. En detaljeret stuvningsplan, som angiver det farlige gods om bord identificeret ved klasse og placering , kan anvendes i stedet for en sådan særlig liste eller manifest. Kopi af et af disse dokumenter skal inden afgang være til disposition for den person eller organisation, der er udpeget af havnestatens myndighed.

6 I skibe, der transporterer farligt gods, skal sådanne oplysninger være tilgængelige for besætningen.

7 Vedrørende de i stykke 1 og 2 nævnte dokumenter, henvises til IMDG-kodens part 5. Et eksempel på IMOs Multi Modal Dangerous Goods Form er vist i part 5.4.5.

8 Hvor transporten er dokumenteret i henhold til forskrifterne i RID/ADR, og overførslen udføres efter forskrifterne i »Østersøaftalen«, henvises alternativt til bestemmelserne for dokumentering i RID/ADR.

Regel 6 Stuvning og sikring

1 Farligt gods skal lastes, stuves og sikres forsvarligt og hensigtsmæssigt efter dets art. Gods, som ikke er indbyrdes foreneligt, skal holdes adskilt.

2 Eksplosivt gods (bortset fra ammunition), som frembyder alvorlig risiko, skal stuves i et magasin, der skal holdes forsvarligt lukket under rejsen. Sådant eksplosivt gods skal stuves adskilt fra detonatorer. Elektriske apparater og ledninger i rum, hvor der føres eksplosivt gods, skal være således konstrueret og anvendes på en sådan måde, at risikoen for brand eller eksplosion begrænses mest muligt. Elektriske installationer i rum, i hvilke der er stuvet eksplosivt gods, skal medmindre, der udelukkende benyttes eksplosionssikkert armatur, holdes spændingsløse såvel under lastning, losning som under transport.

3 Farligt gods i emballeret form, som afgiver farlige dampe, skal stuves i mekanisk ventileret rum eller på dæk. Farligt gods i fast form i bulk, der afgiver farlige dampe, skal stuves i et velventileret rum. Der skal ved stuvningen tages fornødent hensyn til risikoen for, at farlige dampe kan trænge ind i beboelses- og opholdsrum.

4 I skibe, der transporterer let antændelige væsker eller luftarter, skal der om bord om nødvendigt træffes særlige forholdsregler mod brand eller eksplosion.

5 Stoffer, der har tilbøjelighed til selvopvarmning eller selvantændelse, må ikke transporteres, medmindre der er truffet passende forholdsregler til at minimere sandsynligheden for, at der udbryder brand.

6 Brandstudse, pejlerør og lignende samt adgang dertil skal holdes fri og klar af dækslast.

7 Under lastning og losning af farligt gods skal der træffes de efter omstændighederne fornødne foranstaltninger til værn mod ulykkestilfælde.

Regel 7 Eksplosivt gods i passagerskibe3)

1 Eksplosivt gods i division 1.4, forenelighedsgruppe (compability group) S må transporteres i ubegrænsede mængder i passagerskibe. Ikke andet eksplosivt gods må transporteres med undtagelse af en af de følgende:

.1 Eksplosive artikler til redningsformål, hvis den totale nettomasse af eksplosiver i sådanne artikler ikke overstiger 50 kg pr. skib eller

.2 eksplosiver i forenelighedsgruppe (compability group) C, D og E, hvis den totale nettomasse af eksplosiver ikke overstiger 10 kg pr. skib eller

.3 eksplosive artikler i forenelighedsgruppe (compability group) G andre end sådanne, der kræver særlig stuvning, hvis den totale nettomasse af eksplosiver ikke overstiger 10 kg pr. skib; eller

.4 eksplosive artikler i forenelighedsgruppe (compability group) B, hvis den totale nettomasse af eksplosiver ikke overstiger 5 kg pr. skib.

.5 genstande i forenelighedsgruppe N skal kun tillades i passagerskibe hvis den totale nettomasse eksplosiver ikke overstiger 50 kg per skib og ingen andre eksplosiver medføres med undtagelse af division 1.4 forenelighedsgruppe S.

2 Uanset bestemmelserne i stk. 1, kan yderligere mængder eller arter af eksplosivt gods medføres i passagerskibe, hvor der er truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, der er godkendt af administrationen.

Regel 7-1 Rapportering af hændelser, hvori farligt gods indgår

1 Når en hændelse finder sted, der omfatter tab eller sandsynligt tab af farligt gods over bord til søen, skal skibets fører eller anden person, der har ansvar for skibet, rapportere de nærmere enkeltheder ved sådan en hændelse uden forsinkelse og i størst mulig udstrækning til den nærmeste kyststat. Rapporteringen skal være baseret på vejledningerne og de generelle principper, der er vedtaget af IMO.4)

2 I tilfælde af, at skibet, der refereres til i stk. 1, forlades eller i tilfælde af, at en rapport fra et sådan skib er ukomplet eller ikke kan skaffes, skal skibets reder, charter, driftsansvarlige eller operatør, eller deres agent i størst mulig udstrækning overtage de forpligtigelser, der er pålagt føreren i denne regel.

Regel 7-2 Ændringer i koden

IMDG-koden ændres med mellemrum af 2 år. Den seneste udgave, amendment 30-00, trådte i kraft 1. januar 2001. IMDG-koden tillader en implementeringsperiode på et år, således at den hidtil gældende udgave af IMDG-koden kan anvendes det første år efter en ny udgave er trådt i kraft.

Afsnit AA Transport af farligt gods med ro-ro skibe

Regel I Særlige bestemmelser for ro-ro skibe

1 I passagerskibe samt i ro-ro lastskibe, som medfører ro-ro gods i henhold til memorandum om transport af farligt gods med ro-ro skibe i østersøområdet, skal skibsføreren med henblik på forsvarlig stuvning af eventuelt farligt gods inden ombordkørsel kontrollere godsets art i samtlige ro-ro enheder, lastvogne, trailere, jernbanevogne o.l. Kontrollen af godsets art kan udføres på grundlag af den til ro-ro enheden hørende dokumentering/deklaration samt enhedens mærkning eller en af lastvognsføreren, jernbanepersonalet eller terminalpersonalet udstedt erklæring om, at enheden ikke indeholder farligt gods. Den nævnte kontrol kan dog undlades, såfremt der er etableret en forsvarlig ordning for sortering og kontrol af gods inden ombordkørsel. Oplysninger om sådanne ordninger i Danmark skal, forinden den nævnte kontrol kan undlades, indsendes til Søfartsstyrelsen.

2 For tanklastvogne, jernbanetankvogne eller tankcontainere, der indeholder farligt gods eller som er urensede efter senest at have indeholdt farligt gods, skal der udover den i regel 5, stk. 2, nævnte erklæring ved ombordkørslen afleveres en af lastvognsføreren eller af banepersonalet eller terminalpersonalet udstedt erklæring om, at vognen eller containeren umiddelbart inden ombordkørslen var tæt. Er vognen eller containeren forsynet med varig påmærkning om indhold af farligt gods, skal der, selv om den er renset eller den senest ikke har indeholdt farligt gods, tilsvarende afleveres en erklæring herom.

3 For lastvogne, jernbanevogne eller containere, der indeholder farligt gods herunder evt. forskellige arter af farligt gods skal der udover den i regel 5, stk. 2, nævnte erklæring ved ombordkørslen afleveres en af lastvognsføreren eller af banepersonalet eller af terminalpersonalet udstedt erklæring om, at vognen eller containeren umiddelbart inden ombordkørslen var korrekt stuvet. Er vognen eller containeren forsynet med varig påmærkning om indhold af farligt gods, men tom, skal der tilsvarende afleveres en erklæring herom.

Regel II Kontrol

Skibsføreren skal, bortset fra de i regel I omhandlede tilfælde, påse, at farligt gods er mærket som foreskrevet, og at den synlige del af emballagen opfylder de for emballering givne forskrifter.

Regel 8-13 Ledigt (anvendes ikke)

 

 

 

 

Afsnit D Særlige bestemmelser for transport af bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald om bord i skibe

Regel 14 Definitioner

Ved anvendelse af dette afsnit gælder, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, følgende definitioner:

1 »INF-koden« betyder »den Internationale Kode for Sikker Transport af Pakket Bestrålet Nukleart Brændsel, Plutonium og Højradioaktivt Affald om bord i Skibe«, vedtaget af IMOs maritime sikkerhedsråd ved Resolution MSC.88(71), som kan blive ændret af IMO, forudsat at sådanne ændringer er vedtaget, trådt i kraft og bragt til virkning i overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel VIII i SOLAS konvention vedrørende ændringsprocedurerne, som finder anvendelse på andre kapitler i tillægget end Kapitel I.

2 »INF last« betyder pakket nukleart bestrålet brændsel, plutonium og højradioaktiv affald transporteret som last i overensstemmelse med IMDG-kodens klasse 7 transportblad 10, 11, 12, 13 eller 14.

3 »Bestrålet nukleart brændsel« betyder, materiale indeholdende uranium, thorium og/eller plutoniumisotoper, som er blevet anvendt til at opretholde en selvbærende nuklear kædereaktion.

4 »Plutonium« betyder slutblandingen af isotoper, udvundet af bestrålet materiale ved genoparbejdning.

5 »Højradioaktivt affald« betyder flydende affald, som er genereret i et anlæg, der oparbejder bestrålet nukleart brændsel eller fast stof fra efterfølgende trin i udvindingen.

6 »IMDG-koden« betyder den Internationale Maritime Farlig Gods Kode vedtaget af IMOs generalforsamling ved Resolution A.716(17), som ændret og som kan blive ændret af den maritime sikkerhedskomite.5)

Regel 15 Anvendelse på skibe, der transporterer INF last

1 Bortset fra undtagelsesbestemmelserne i stk. 2 finder dette afsnit anvendelse på alle skibe, uanset byggetidspunkt og størrelse, herunder lastskibe med en brutto tonnage mindre end 500, som transporterer INF last.

2 Dette afsnit og INF-koden finder ikke anvendelse på krigsskibe, sømilitære hjælpeskibe eller andre skibe ejet eller drevet af en kontraherende regering, som for tiden kun anvendes i officiel og ikke-kommerciel tjeneste. Gennem vedtagelse af passende foranstaltninger, der ikke modvirker driften eller de operationelle vilkår for disse skibe, skal enhver Administration dog sikre, at skibe ejet eller drevet af Administrationen, når det er rimeligt og praktisk muligt, handler på en måde, der er i overensstemmelse med dette afsnit og INF-koden, når de transporterer INF last.

3 Intet i dette afsnit eller i INF-koden skal være til hinder for en regerings udøvelse af sine rettigheder og pligter i henhold til international ret, og enhver foranstaltning til at håndhæve overholdelse af INF koden skal være i overensstemmelse med international ret.

Regel 16 Forskrifter for skibe, der transporter INF Last

1 Skibe, der transporterer INF last, skal opfylde forskrifterne i INF-koden foruden et hvilken som helst andet krav, der stilles i disse forskrifter, og skal være synet og certificeret som foreskrevet i denne kode.

2 Skibe, der er forsynet med et certifikat i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1, skal være omfattet af den kontrol, der er foreskrevet i henhold til reglerne i SOLAS konventionen i I/19 og XI/4. Med henblik herpå skal et sådant certifikat betragtes, som et certifikat udstedt i henhold til regel I/12 eller I/13 i SOLAS konventionen.

Officielle noter

1) Der refereres til de specifikke undtagelser, der er tilladt i International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden).

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag i form af kapitler. Forskriften indeholder en liste over kapitlernes indhold og datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser d".