Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Anvendelsesområde
  Kapitel 2 Oprettelse af filial
  Kapitel 3 Regnskabsindberetning og investeringsregler m.v.
  Kapitel 4 Påbud om nødvendige foranstaltninger og tilbagekaldelse af koncession
  Kapitel 5 Overdragelse af forsikringsbestande
  Kapitel 6 Afvikling af filialen
  Kapitel 7 Særlige bestemmelser vedrørende skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz
  Kapitel 8 Særlige bestemmelser vedrørende forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i visse dele af det øvrige udland samt livsforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz
  Kapitel 9 Forskellige bestemmelser om registrering
  Kapitel 10 Straffebestemmelser
  Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om filialer af udenlandske
forsikringsselskaber1)

 

I medfør af § 219 og § 260, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 5. august 2002 og § 1, stk. 2, og § 77, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 7. august 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og som ønsker at drive forsikringsvirksomhed her i landet gennem en herværende filial.

Kapitel 2

Oprettelse af filial

§ 2. Et forsikringsselskab med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med og som lovligt driver forsikringsvirksomhed i sit hjemland, og som ikke driver anden virksomhed, kan på de i lov om forsikringsvirksomhed og de i lov om finansiel virksomhed samt de i forskrifter udstedt i medfør heraf, herunder de i denne bekendtgørelse fastsatte betingelser, af Finanstilsynet få tilladelse (koncession) til at drive tilsvarende virksomhed her i landet gennem en herværende filial, hvis dette er hjemlet i international aftale, eller når Finanstilsynet skønner, at der indrømmes danske selskaber tilsvarende ret i vedkommende land, eller i øvrigt giver tilladelse hertil.

    Stk. 2. Det er en betingelse for, at et sådant forsikringsselskab kan drive virksomhed her i landet, at det i sit hjemland er etableret som et aktieselskab eller et gensidigt selskab. Finanstilsynet kan gøre undtagelse for virksomheder, som i hjemlandet lovligt driver forsikringsvirksomhed uden at være et aktieselskab eller et gensidigt selskab.

    Stk. 3. Oprettelsen af en filial skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtidig med anmeldelsen skal ansøgning om koncession indgives til Finanstilsynet.

    Stk. 4. Ved ansøgning om koncession anvendes med de nødvendige tilpasninger samme regler som for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om koncession til skadesforsikringsselskaber. Ansøgningen skal være ledsaget af de i § 3 nævnte bilag.

§ 3. Med den i § 2 nævnte ansøgning om oprettelse af en filial skal følge:

1) officiel bevidnelse af, at selskabet er lovligt bestående i sit hjemland med oplysning om, hvor længe det i hjemlandet har drevet den anmeldte virksomhed, og om, hvorvidt der i de sidste 3 år fra de derværende myndigheders side er gjort bemærkning mod den måde, hvorpå virksomheden er udøvet,

2) eksemplarer af selskabets regnskaber og årsberetninger for de 3 sidste regnskabsår,

3) en af selskabet afgivet erklæring om, at det forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse,

4) den originale fuldmagt for generalagenten,

5) bevis for, at generalagenten opfylder de i § 5 angivne betingelser,

6) et eksemplar af selskabets vedtægter,

7) en fortegnelse over selskabets bestyrelsesmedlemmer, og

8) bevis for, at selskabet har opfyldt sin forpligtelse efter § 9.

    Stk. 2. På forlangende af Finanstilsynet skal der indsendes en autoriseret oversættelse af de i stk. 1 nævnte bilag.

§ 4. Ansøgning om koncession skal indeholde en af selskabet udarbejdet driftsplan for den virksomhed, som selskabet agter at drive her i landet.

    Stk. 2. Ved udarbejdelse af driftsplan anvendes med de nødvendige tilpasninger samme regler som for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber.

    Stk. 3. Har Finanstilsynet ikke inden 6 måneder efter modtagelsen af en ansøgning om koncession afgivet udtalelse om ansøgningen, kan selskabet indbringe sagen for domstolene.

§ 5. Selskabet skal vælge en generalagent til at lede filialen, der ikke kan tegnes uden dennes medvirken. Generalagenten skal have beføjelse til at forpligte virksomheden overfor tredjemand samt til at repræsentere virksomheden i øvrigt, herunder overfor Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt under søgsmål mod virksomheden.

    Stk. 2. Et selskab må kun have een generalagent her i landet.

    Stk. 3. Generalagenten kan meddele prokura til een eller flere underagenter.

    Stk. 4. Generalagenter skal være myndige personer og have bopæl her i landet samt i de sidste 2 år have været bosiddende her i landet. Fra den sidste bestemmelse kan Finanstilsynet gøre undtagelse.

    Stk. 5. Et her i landet hjemmehørende aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab kan være generalagent, såfremt generalagenten som sin repræsentant udpeger en person, der opfylder de i stk. 4 nævnte betingelser for at være generalagent.

    Stk. 6. Selskabet skal råde over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. Driver selskabet livsforsikringsvirksomhed her i landet, skal der ved filialen være ansat en ansvarshavende aktuar. Bestemmelserne i § 89, stk. 2-7, i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

§ 6. Opfylder en generalagent ikke længere betingelserne i § 5, bliver han ude af stand til at udføre sit hverv, frasiger han sig dette, eller tilbagekaldes hans fuldmagt, uden at anden generalagent bliver valgt af selskabet, skal Finanstilsynet, såfremt filialen fortsat skal bestå, ansætte en generalagent, der fungerer, indtil en anden er valgt af selskabet, eller indtil den tidligere generalagent atter kan overtage sit hverv.

§ 7. Selskaber, som driver forsikringsvirksomhed her i landet, skal i deres benævnelse på tydelig måde angive selskabets navn, hjemland og egenskab af aktieselskab, gensidigt selskab eller lignende. Bestemmelsen i § 11 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Det er de af stk. 1 omfattede selskaber forbudt selv eller ved deres agenter og personale at betegne sig som kontrolleret af den danske stat.

§ 8. Selskabet skal i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold være underkastet dansk ret og danske domstoles afgørelse.

§ 9. Selskabet skal her i landet være i besiddelse af midler, som er tilstrækkelige til at modsvare selskabets bruttoforpligtelser hidrørende fra her i landet direkte tegnede forsikringer. Ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser skal anvendes samme regler som for selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.

    Stk. 2. Selskabet skal endvidere her i landet være i besiddelse af midler, hvis størrelse bestemmes ved beregning af en solvensmargen for den forsikringsbestand, der henhører under filialen. Ved beregning af solvensmargen anvendes samme regler som for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 34, stk. 2, 3 og 5, i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 4. En fjerdedel af solvensmargenens mindstebeløb kan dækkes af fondsaktiver registreret i Værdipapircentralen, eller af indskud i pengeinstitutter eller af andre aktiver, der indlægges i et pengeinstitut. For pengeinstituttet skal angives navn og registreringsnummer samt det kontonummer, hvorunder aktivet er indlagt i pengeinstituttet. For fast ejendom, der tilhører selskabet, tinglyses et ejerpantebrev.

§ 10. Selskabet må ikke påbegynde forsikringsvirksomhed her i landet, før koncession er givet og registrering er sket.

    Stk. 2. For forpligtelser, der forinden registreringen er indgået på filialens vegne, hæfter de, der har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk sammen med selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 32, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed.

§ 11. Har myndighederne i selskabets hjemland, efter at filialen har påbegyndt sin virksomhed her i landet, fremsat nogen bemærkning mod den måde, hvorpå virksomheden drives, eller er selskabet kommet under konkurs, tvangsakkord eller tilsvarende ordning, eller træder det i likvidation, skal generalagenten straks skriftligt underrette Finanstilsynet derom. Disse forhold skal endvidere oplyses som en tilføjelse til selskabets navn.

Kapitel 3

Regnskabsindberetning og investeringsregler m.v.

§ 12. Inden 6 måneder efter hvert regnskabsårs udløb skal generalagenten i den form, Finanstilsynet foreskriver, fremsende indberetning om selskabets virksomhed her i landet til Finanstilsynet. Indberetningen skal tillige indeholde oplysning om filialens økonomiske situation og om størrelsen af solvensmargenen. Finanstilsynet kan bestemme, at de bestemmelser om revision, der gælder for forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, helt eller delvist finder anvendelse på filialen. Filialens indberetning m.v. skal være attesteret af en statsautoriseret revisor.

    Stk. 2. Inden 1 måned efter, at selskabets årsregnskab er endeligt vedtaget, skal generalagenten i to eksemplarer indsende årsregnskabet med revisionspåtegning samt den af selskabets bestyrelse afgivne årsberetning.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve de yderligere oplysninger, som i hvert enkelt tilfælde er nødvendige til bedømmelse af regnskabet og selskabets virksomhed.

    Stk. 4. Finanstilsynet videregiver det ene af de i stk. 2 nævnte årsregnskaber og den af bestyrelsen afgivne årsberetning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor årsregnskabet og årsberetningen er offentlig tilgængelig efter de af styrelsen herfor fastsatte regler.

§ 13. Driver selskabet direkte livsforsikringsvirksomhed her i landet, skal den i § 12, stk. 1, nævnte indberetning indeholde en summarisk angivelse af forsikringssummerne for de under filialen hørende direkte tegnede livsforsikringer, som var i kraft ved udløbet af sidste regnskabsår, med angivelse af de forsikredes antal og årspræmie samt en beregning af livsforsikringshensættelserne efter de for selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet gældende regler tillige med sådanne oplysninger, som sætter Finanstilsynet i stand til at kontrollere disse beregningers rigtighed. Indberetningen skal endvidere indeholde en angivelse af summen af de i det sidst forløbne regnskabsår indgåede præmier og det beløb, som af selskabet er ydet i lån mod pant i de under filialen hørende forsikringer inden for deres genkøbsværdi.

    Stk. 2. Aktiver svarende til de forsikringsmæssige hensættelser skal anbringes og registreres i overensstemmelse med reglerne i §§ 127 a-129 og 131 i lov om forsikringsvirksomhed. Værdien af de registrerede aktiver opgøres efter de værdiansættelsesregler, der gælder for selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.

    Stk. 3. Reglerne om kongruens i Finanstilsynets bekendtgørelse om kongruens og lokalisering finder anvendelse på de aktiver, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser.

§ 14. Driver selskabet direkte skadesforsikringsvirksomhed her i landet, skal den i § 12, stk. 1, nævnte indberetning være ledsaget af en beregning af de forsikringsmæssige hensættelser for den under filialen hørende forsikringsbestand.

    Stk. 2. Beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser skal være ledsaget af en opstilling over de aktiver, som er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser.

    Stk. 3. Bestemmelserne i § 13, stk. 2, om arten af de aktiver, som kan anvendes til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, finder tilsvarende anvendelse. Aktiverne skal registreres i overensstemmelse med reglerne i § 13. Finanstilsynet kan undtage fra reglen om registrering.

    Stk. 4. Reglerne om kongruens i Finanstilsynets bekendtgørelse om kongruens og lokalisering finder anvendelse på de aktiver, der modsvarer de forsikringsmæssige hensættelser.

§ 15. Aktiverne i henhold til § 9, stk. 4, skal udelukkende tjene som sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser ifølge de under filialen hørende direkte forsikringskontrakter samt til dækning af beløb, som selskabet er forpligtet til at udrede efter lov om forsikringsvirksomhed, derunder også bøder. Aktiverne anses givet i håndpant for de nævnte forpligtelser, idet Finanstilsynet er håndpanthaver på samtlige de berettigedes vegne. Den enkelte forsikrede kan kun kræve sig fyldestgjort for forfaldent forsikringskrav i den udstrækning, Finanstilsynet anser det forsvarligt under hensyn til, at aktiverne også tjener til sikkerhed for selskabets forpligtelser over for de øvrige forsikrede.

Kapitel 4

Påbud om nødvendige foranstaltninger og tilbagekaldelse af koncession

§ 16. Finanstilsynet påbyder selskabet inden for en af tilsynet fastsat frist at foretage de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, såfremt

1) selskabet ikke overholder lov om forsikringsvirksomhed og lov om finansiel virksomhed samt forskrifter udstedt i medfør heraf,

2) den måde, hvorpå selskabets midler er anbragt, ikke er betryggende,

3) selskabets økonomiske stilling er således forringet, at de forsikredes interesser er udsat for fare,

4) selskabet ikke har hensat tilstrækkelige beløb til dækning af forsikringsmæssige forpligtelser,

5) et livsforsikringsselskab afviger fra det for selskabets virksomhed gældende grundlag,

6) Finanstilsynet ikke finder det i nr. 5 nævnte grundlag for betryggende, eller

7) det viser sig, at de til dækning af livsforsikringshensættelserne henlagte midler ikke er betryggende.

    Stk. 2. Viser indberetningen om selskabets virksomhed her i landet en forringelse af filialens økonomiske stilling i forhold til den udarbejdede driftsplan, træffer Finanstilsynet bestemmelse om de nødvendige foranstaltninger og kan herunder kræve, at der udarbejdes en ny driftsplan.

    Stk. 3. Er de foreskrevne foranstaltninger ikke truffet inden den givne frist, og skønnes undladelsen at medføre fare for de forsikredes interesser, kan Finanstilsynet ansætte en anden generalagent og bemyndige denne til at afvikle selskabets virksomhed her i landet. §§ 151-156, 249-251 og 254 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse. Generalagenten kan inddrage alle de under filialen hørende aktiver under afviklingen af virksomheden.

    Stk. 4. Som led i de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger, kan Finanstilsynet forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. § 131, stk. 9-10, i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

§ 17. Finanstilsynet kan helt eller delvist tilbagekalde forsikringsselskabets koncession, hvis:

1) selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at få koncession, eller

2) selskabet groft tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler det i henhold til lov om forsikringsvirksomhed og lov om finansiel virksomhed samt forskrifter udstedt i medfør heraf.

    Stk. 2. Ved tilbagekaldelse af et selskabs koncession træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt forsikringsselskabet skal søge forsikringsbestanden overdraget til et eller flere forsikringsselskaber, der driver forsikringsvirksomhed her i landet, eller selskabet på anden måde skal søge forsikringsbestanden afviklet. For selskaber, der driver livsforsikringsvirksomhed, kan Finanstilsynet beslutte, at forsikringsbestanden tages under administration i overensstemmelse med kapital 15 i lov om forsikringsvirksomhed.

    Stk. 3. Finanstilsynet kan i forbindelse med tilbagekaldelsen af et selskabs koncession forbyde selskabet at råde over dets aktiver eller begrænse dets rådighed herover. § 131, stk. 9-10, i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Overdragelse af forsikringsbestande

§ 18. Vil et selskab overdrage hele den under filialen hørende forsikringsbestand eller en bestemt del af denne til et andet selskab, der driver forsikringsvirksomhed af den pågældende art her i landet eller til et selskab etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller etableret i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan Finanstilsynet tillade overdragelsen. Bestemmelserne i §§ 157-158 i lov om forsikringsvirksomhed finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Såfremt det overtagende selskab er etableret i et andet land inden for Den Europæiske Union eller etableret i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal tilsynsmyndigheden i det land, hvor selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted, bekræfte, at selskabet har den under hensyn til overdragelsen fornødne solvensmargen.

Kapitel 6

Afvikling af filialen

§ 19. Filialen slettes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen når

1) selskabet gør anmeldelse om, at det ønsker filialen slettet, medmindre Finanstilsynet finder, at filialen under hensyntagen til ikraftværende, direkte tegnede forsikringer under filialen bør opretholdes,

2) filialen er uden generalagent og denne mangel ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist, medmindre Finanstilsynet finder det nødvendigt at ansætte en generalagent, eller

3) filialens forretning er afviklet i medfør af § 16.

    Stk. 2. Aktiverne i henhold til § 9, stk. 4, frigives, når en i henhold til § 2 meddelt koncession er tilbagekaldt og selskabet godtgør, at samtlige i § 15 nævnte forpligtelser er opfyldt, eller at det har stillet sådan sikkerhed for opfyldelsen af disse, som Finanstilsynet finder betryggende.

Kapitel 7

Særlige bestemmelser vedrørende skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz

§ 20. Et forsikringsselskab, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Schweiz, og som lovligt driver skadesforsikringsvirksomhed i sit hjemland, kan på de i lov om forsikringsvirksomhed og lov om finansiel virksomhed samt de i forskrifter udstedt i medfør heraf, herunder de i denne bekendtgørelse fastsatte betingelser, af Finanstilsynet få tilladelse (koncession) til at drive tilsvarende virksomhed her i landet gennem en herværende filial.

    Stk. 2. Er det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab ikke i sit hjemland etableret som et aktieselskab eller et gensidigt selskab, kan selskabet uanset bestemmelserne i § 2, stk. 2, drive virksomhed her i landet, såfremt det er etableret i overensstemmelse med lovgivningen i selskabets hjemland, således som denne lovgivning er harmoniseret ved rådsdirektiv nr. 73/239/EØF af 24. juli 1973, art. 8, stk. 1, litra a, art. 30, stk. 4.

    Stk. 3. I stedet for de i § 3, stk. 1, nr. 1 og 8, nævnte bilag skal det i stk. 1 nævnte forsikringsselskab fremlægge et solvenscertifikat, der er udstedt af de kompetente myndigheder i Schweiz.

    Stk. 4. Selskabets generalagent skal være myndig og have bopæl her i landet og tillige enten have indfødsret i Schweiz, eller i de sidste 2 år have været bosiddende her i landet. Fra den sidste bestemmelse kan Finanstilsynet gøre undtagelse.

    Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 4 gælder tillige for de i § 5, stk. 5, nævnte personer.

§ 21. Bestemmelserne i § 9, stk. 2 og 4, eller i § 22 finder ikke anvendelse for de i § 20 omhandlede forsikringsselskaber.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser vedrørende forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i visse dele af det øvrige udland samt livsforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Schweiz

§ 22. Såfremt et forsikringsselskab, der har sit hjemsted uden for Den Europæiske Union, eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, enten

1) har hjemsted i et land, som er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og som har gennemført organisationens rekommandationer om beregning af en solvensmargen for forsikringsselskaber og om basiskapitalens størrelse,

2) har hjemsted i et land, som ifølge traktatmæssig aftale eller ifølge hidtidig praksis ligestilles med et land, der har opfyldt betingelserne i nr. 1), eller

3) den 30. september 1975 var berettiget til at drive virksomhed her i landet,

skal de midler, som i henhold til § 9, stk. 2, 1. pkt., skal være til stede her i landet (kapitalgrundlaget), udgøre mindst halvdelen af mindstebeløbet for selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet.

    Stk. 2. Halvdelen af det i henhold til stk. 1 tilladte mindstebeløb skal dækkes af aktiver i overensstemmelse med § 9, stk. 4.

Kapitel 9

Forskellige bestemmelser om registrering

§ 23. § 14, stk.3, 2. pkt., om registrering af aktiver til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser finder ikke anvendelse på selskaber, der er omfattet af § 20, stk. 1, og § 22, stk. 1, og som driver skadesforsikringsvirksomhed her i landet.

    Stk. 2. Registrering skal dog finde sted, hvor registrering foreskrives i medfør af § 16, stk. 4, eller § 17, stk. 3, som en foranstaltning over for selskaber, der ikke overholder § 9, stk. 1.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 24. Overtrædelse af § 7, § 10, stk. 1, § 11 og § 12, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 491 af 7. juni 1994 om filialer af udenlandske forsikringsselskaber.

Finanstilsynet, den 16. november 2002

Henrik Bjerre-Nielsen

/Hanne Faurholdt

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører enkelte dele af følgende direktiver: Rådets direktiv 73/239, EF-Tidende 1973 L 228, s. 3(1. skadesforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 79/267, EF-Tidende 1979 L 63, s. 1, (1. livsforsikringsdirektiv), Rådets direktiv 91/371, EF-Tidende 1991 L 205, s. 48, (Gennemførelse af Schweiz-aftalen), Rådets direktiv 92/49, EF-Tidende 1992 L 228, s. 1, (3. skadesforsikringsdirektiv) og Rådets direktiv 92/96, EF-Tidende 1992 L 360, s. 1, (3. livsforsikringsdirektiv).