Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

 

I medfør af § 4, stk. 1, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, fastsættes:

§ 1. Ejere af ejendomme, bygninger, bolig-, eller erhvervsenheder og ejere af de i BBR optagne tekniske anlæg m.v. skal meddele kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen m.v. er beliggende, alle oplysninger, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR. Oplysningernes art fremgår af bilag 1.

    Stk. 2. Oplysninger til drift og ajourføring af BBR meddeles:

1) når der søges om byggetilladelse, eller når der anmeldes byggeri, hvortil der ikke kræves byggetilladelse,

2) når der påbegyndes byggeri, der kræver byggetilladelse eller som skal anmeldes,

3) når byggeri, der kræver byggetilladelse eller som skal anmeldes, fuldføres eller faktisk bliver taget i brug,

4) når anvendelsen af bygninger, boliger, erhvervsenheder eller de i BBR optagne tekniske anlæg ændres,

5) når installationsforhold m.v. ændres uden byggesagsbehandling,

6) når anmeldelse om opdeling af en tidligere opført bygning i ejerlejligheder indleveres til tinglysning,

7) når eksisterende bolig- eller erhvervsenheder tillades sammenlagt,

8) når ejeren på grundlag af udskrifter fra registret eller på anden måde bliver opmærksom på fejl eller mangler i oplysningerne, samt

9) når der udsendes spørgeskemaer om udlejnings- og boligudgiftsforhold for bolig- og erhvervsenheder.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger skal afgives på et af kommunalbestyrelsen udarbejdet skema.

    Stk. 4. Ejeren skal i det omfang, hvori det er muligt, dokumentere rigtigheden af de oplysninger, som meddeles kommunalbestyrelsen efter stk.1.

    Stk. 5. Udover de i bekendtgørelsens bilag 1 omhandlede oplysninger kan supplerende oplysninger om fornødent indkræves, for eksempel ved udsendelse af spørgeskema.

    Stk. 6. Ved ansøgning om byggetilladelse og ved anmeldelse af byggeri, som kan påbegyndes uden byggetilladelse, skal alle de øvrige oplysninger til BBR samtidigt meddeles kommunalbestyrelsen. Dette gælder også ved anmeldelser om nedrivning, ned- eller sammenlægning af bolig- eller erhvervsenheder, og når bygninger opdeles i ejerlejligheder.

§ 2. Bestemmelserne i § 1 gælder ikke ejendomme, bygninger, bolig- eller erhvervsenheder og tekniske anlæg m.v., som ejes eller lejes af Forsvars-, Indenrigs- eller Justitsministeriet, når hensyn til offentlige beskyttelsesinteresser gør dette nødvendigt.

§ 3. Den, der overtræder § 1 ved at undlade at meddele oplysninger til registret eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 3. Efter § 9 i lov om bygnings- og boligregistrering er kommunalbestyrelsen bemyndiget til at tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgelse, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til indenfor en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde, dog højst 2000 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 616 af 15. december 1980 om ejeres oplysningspligt til bygnings- og boligregistret og adgang til at modtage udskrifter fra registret (BBR-Ejermeddelelse) ophæves.

Erhvervs- og Boligstyrelsen, den 12. december 2002

Frank Bundgaard

/Per Smed


Bilag 1

Oplysninger, der er omfattet af ejers oplysningspligt:

Om den enkelte ejendom.

Datatype

Definition og mulige oplysninger

   

Adresser

Skiltede og faktisk anvendte adgangsadresser (Vejnavn, husnummer incl. evt. bogstav) herunder eventuelle selvstændige adresser på tekniske anlæg.

     

Afløbsforhold

-

Afløb til offentligt spildevandsanlæg.

 

-

Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg.

 

-

Afløb til samletank.

 

-

Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand.

 

-

Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.

 

-

Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

 

-

Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet.

 

-

Mekanisk og biologisk rensning.

 

-

Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet.

 

-

Blandet afløbsforhold.

 

-

Anden type afløb.

 

-

Intet afløb.

     
     

Vandforsyning

-

Offentligt alment vandforsyningsanlæg.

 

-

Privat alment vandforsyningsanlæg. Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme.

 

-

Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme).Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme.

 

-

Brønd.

 

-

Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme).

 

-

Blandet vandforsyning.

 

-

Ingen vandforsyning.

   

Olietanke

For op til 3 tanke angives:

 

Type:

 

-

Nedgravet olietank.

 

-

Overjordisk olietank.

 

-

Indendørs olietank.

 

-

Gastank.

 

-

Slanger til jordvarme.

 

-

Afblændet/opfyldt tank.

 

-

Ingen tanke.

     
 

Størrelse:

 

-

Under 6.000 l.

 

-

6.000-100.000 l.

 

-

Over 100.000 l.

 

og installationsår.

     
 

Hvis der er mere end 3 tanke angives det samlede antal.

Om den enkelte bygning.

Datatype

Definition og mulige oplysninger

   

Adresser

Skiltede og faktisk anvendte adgangsadresser (Vejnavn, husnummer incl. evt. bogstav).

   

Bygningsnummer

1 999

   

Bygningens anvendelse

Bygningens faktiske hovedanvendelse beskrevet ved:

 

Bygninger til helårsbeboelse.

 

110

Stuehus til landbrugsejendom.

 

120

Fritliggende eenfamilieshus (parcelhus).

 

130

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

 

140

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne).

 

150

Kollegium.

 

160

Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).

 

190

Anden bygning til helårsbeboelse.

     
 

Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign.

 

210

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.

 

220

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.).

 

230

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.

 

290

Anden bygning til landbrug, industri etc.

     
 

Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign.

 

310

Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910.

 

320

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

 

330

Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.

 

390

Anden bygning til transport, handel etc.

     
 

Bygninger til kulturelle formål samt institutioner.

 

410

Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.

 

420

Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.).

 

430

Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.

 

440

Bygning til daginstitution.

 

490

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

     
 

Bygninger til fritidsformål.

 

510

Sommerhus.

 

520

Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

 

530

Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.).

 

540

Kolonihavehus.

 

590

Anden bygning til fritidsformål.

     
 

Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v.

 

910

Garage med plads til et eller to køretøjer.

 

920

Carport.

 

930

Udhus.

     

Adgangsforhold

Det oplyses om:

 

-

bygningen har direkte adgang til gade eller vej eller om

 

-

bygningen ikke har direkte adgang til gade eller vej (f. eks. baghus, sidehus eller havehus).

       

Opførelsesår

1.

For den ældre bygningsmasse vil opførelsesåret i visse tilfælde være indberettet ud fra bygningens »omtrentlige alder«.

 

2.

For nybyggeri er opførelsesåret det årstal, hvor byggeriet er meddelt fuldført/ibrugtaget eller datoen for første delvise ibrugtagningstilladelse (alt efter hvilken dato, der er den første).

       

Om- og tilbygningsår

Årstal for seneste væsentlige om- og/eller tilbygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført).

       

Sikringsrumspladser

Antal sikringsrumspladser i bygningen

       

Fritliggende

Det oplyses hvis bygningen er sammenbygget med andre bygninger.

       

Konstruktionsforhold

Det oplyses om bygningen har jernbetonskelet eller ej.

       

Ydervæggenes materiale

-

Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten).

 

-

Letbeton (lette bloksten, gasbeton).

 

-

Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)

 

-

Bindingsværk (med udvendig synligt træværk).

 

-

Træbeklædning.

 

-

Betonelementer.

 

-

Metalplader.

 

-

Plader af fibercement (asbestfri).

 

-

PVC

 

-

Glas

 

-

Andet materiale.

       
 

Består ydervæggene af flere forskellige slags materiale, angives kun den type, der mest er anvendt (størst areal).

       

Tagdækningsmateriale

-

Built-up (fladt tag).

 

-

Tagpap (med taghældning).

 

-

Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit).

 

-

Cementsten.

 

-

Tegl.

 

-

Metalplader (bølgeblik, aluminium o. lign.).

 

-

Stråtag.

 

-

Fibercement (asbestfri).

 

-

PVC

 

-

Glas

 

-

Andet

 

Er der anvendt flere forskellige slags tagdækningsmateriale, angives kun den type, der mest er anvendt (størst areal).

       

Arealer:

Alle arealer opgøres som bruttoetagearealer, dvs. målt til yderside af mur.

   

Bebygget areal

Det bebyggede areal omfatter sædvanligvis stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager sker opmålingen af det bebyggede areal i plan med stueetagens gulv, dvs. ved bygningens projektion på grundarealet.

   

Antal etager

Det samlede antal etager i bygningen - bortset fra kælder- og tagetage. Stueetage, mansardetage og eventuelle åbne etager indgår således i »antal etager«.

   

Samlet bygningsareal

Det samlede bygningsareal indeholder summen af etagernes arealer. Arealet af kælder- og tagetage indgår ikke.

   

Samlet boligareal

Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum. Der medregnes boligareal i udnyttet tagetage og areal af rum, i kælderetage, der i henhold til byggelovgivningen må anvendes til beboelse.

   

Samlet erhvervsareal

Areal af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål).

   

Samlet areal af tagetage

Til tagetagens samlede areal medregnes både det areal, som udnyttes, og det areal, der kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Areal, der - f.eks. på grund af blokering med spær eller for lav loftshøjde - ikke kan udnyttes til disse formål, medregnes således ikke.

Opmålingen sker i overensstemmelse med reglerne i bygningsreglementet: »I udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 meter over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side«.

   

Areal af udnyttet del af tagetage

Det udnyttede areal i tagetagen angiver den del af tagetagens areal, som er indrettet med henblik på udnyttelse til beboelse eller erhverv.

   

Samlet kælderareal

Det samlede kælderareal omfatter arealet af den eller de etager, der ligger under stueetagen.

Arealet opmåles til ydersiden af de begrænsende ydervægge.

Arealer i krybekældre, o.lign. medtages ikke.

   

Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn

Den del af kælderen hvor loftet ligger mindre end 1,25 m over terræn.

   

Andet areal

Arealer i bygningen, der ikke er oprettet på enhedsniveau, og som hverken benyttes til bolig eller erhverv.

   

Areal af indbygget garage

Areal, der anvendes til garage og som ligger inden for den samlede bygnings ydervægge og under fælles tagkonstruktion.

Arealet indgår i bygningens bebyggede areal.

   

Areal af indbygget carport

Areal, der anvendes som carport og som ligger inden for den samlede bygnings ydervægge og under fælles tagkonstruktion.

Arealet indgår i bygningens bebyggede areal.

   

Areal af indbygget udhus

Areal, der anvendes som udhus og som ligger inden for den samlede bygnings ydervægge og under fælles tagkonstruktion.

Arealet indgår i bygningens bebyggede areal.

   

Areal af udestue

Areal af lukket uopvarmet overdækning.

   

Areal af overdækket terrasse

Areal af åben uopvarmet overdækning.

   

Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder

Den del af kælderen, der er lovligt indrettet til beboelse ifølge byggelovgivningens regler.

   

Areal af affaldsrum i terrænniveau

Det areal af affaldsrum, der ifølge bygningsreglementernes bestemmelser kan holdes uden for bruttoetagearealet i forbindelse med beregning af bebyggelsesprocent.

   

Afvigende etager

Det oplyses, om bygningens etager afviger arealmæssigt fra hinanden, eller om der er forskelligt antal etager i bygningens opgange.

   

Varmeinstallation

-

Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

 

-

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg).

 

-

Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn og lignende).

 

-

Varmepumpe.

 

-

Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas).

 

-

Elovne, elpaneler.

 

-

Gasradiatorer.

 

-

Ingen varmeinstallationer.

       
 

Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, oplyses den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

       

Opvarmningsmiddel

Arten af det opvarmningsmiddel, der anvendes i eget anlæg.

 

-

Elektricitet.

 

-

Gasværksgas.

 

-

Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).

 

-

Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.).

 

-

Halm.

 

-

Naturgas.

 

-

Andet.

       
 

Hvis der benyttes flere opvarmningsmidler, oplyses det opvarmningsmiddel, der anvendes mest.

       

Supplerende varme

Oplyses når bygningen udover den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde. Supplerende omflyttelige ovne skal ikke registreres.

 

-

Varmepumpeanlæg.

 

-

Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.).

 

-

Ovne til flydende brændsel.

 

-

Solpaneler.

 

-

Pejs.

 

-

Gasradiatorer.

 

-

Elovne, elpaneler.

 

-

Biogasanlæg.

 

-

Andet.

 

-

Bygningen har ingen supplerende varme.

       

Elevator

Det oplyses om der findes person- eller vareelevator i bygningen.

       

Afløbsforhold
Vandforsyning

Afløbsforhold og vandforsyning skal oplyses for de enkelte bygninger, hvis der ikke er samme forhold for alle bygninger. Der anvendes samme værdier som for ejendommen.

       

Årlig leje

For udlejningsejendomme oplyses den årlige leje for hvert lejemål. Oplysningen er en statusoplysning, der ajourføres ved indsamling af oplysningen i forbindelse med ejendomsvurderinger.

       

Udlejningsforhold

Det oplyses om bygningen er:

 

-

Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger.

 

-

Ledig (ikke udlejet).

 

-

Benyttet af ejeren.

 

-

Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser.

Om den enkelte bolig- eller erhvervsenhed.

Datatype

Definition og mulige oplysninger

   

Adresser

Skiltede og faktisk anvendte adresser (Vejnavn, husnummer incl. evt. bogstav, etage og sidebetegnelse) for indgangsdøre, entredøre eller lignende inde i bygningen.

   

Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse

Anvendelseskoden angiver bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse.

 

Enheder der anvendes til helårsbeboelse.

 

110

Stuehus til landbrugsejendom.

 

120

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

 

130

Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

 

140

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

 

150

Kollegium.

 

160

Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).

 

190

Anden enhed til helårsbeboelse.

     
 

Enheder der anvendes til produktion eller lager i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign.

 

210

Erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding og lign.

 

220

Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.)

 

230

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign.

 

290

Anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri o. lign.

     
 

Enheder der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign.

 

310

Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning o. lign.)

 

320

Engroshandel og lager.

 

330

Detailhandel m.v.

 

340

Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v.

 

350

Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o. lign.)

 

360

Offentlig administration.

 

370

Hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.

 

390

Anden enhed til handel, transport etc.

     
 

Enheder der anvendes til kulturelle formål samt institutioner.

 

410

Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.

 

420

Bibliotek, museum, kirke o. lign.

 

430

Undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium).

 

440

Hospital, fødeklinik o. lign.

 

450

Daginstitution.

 

490

Anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v.

     
 

Enheder der anvendes til fritidsformål.

 

510

Sommerhus.

 

520

Enhed til ferieformål m.v. bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

 

530

Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)

 

540

Kolonihavehus.

 

590

Anden enhed til fritidsformål.

     
 

Ikke vurderede erhvervsenheder i nybyggeri.

 

610

Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri.

   

Arealer:

Arealet af de enkelte bolig- eller erhvervsenheder opgøres som bruttoetagearealer, dvs. målt på yderside af mur og afgrænses mod omgivende enheder ved halvdelen af skillevægge til disse. Adgangsarealer til boligenheder og erhvervsenheder, herunder trapper, korridorer, altangange, elevatorer mv., fordeles for en opgang med lige store andele på de tilliggende boligenheder og erhvervsenheder (dvs. uanset disses størrelse).

   

Samlet enhedsareal

Samlet areal der anvendes til beboelse eller erhverv (antal m2).

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal) og angives incl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal, der anvendes til bolig eller erhverv og er beliggende adskilt fra enheden.

Adgangsarealerne (trapper, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. For bygninger med altangang fordeles arealet på alle bolig- og erhvervsenheder, dvs. også på enheder i stueetagen.

Areal af samtlige beboelses- og erhvervsrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som lovligt må anvendes til beboelse eller erhverv. Areal der er indrettet til beboelse og erhverv i udnyttet tagetage medregnes.

   

Enhedsareal til beboelse

Areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage.

I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum.

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).

Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.

   

Enhedsareal til erhverv

Omfatter arealet af samtlige rum, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage, der hænger sammen via intern trappe.

Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).

Arealet er incl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.

   

Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden

Kamre regnes som hele værelser.

a. Enheder der udelukkende benyttes til beboelse:

Værelser omfatter alle rum, der opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum, selv om de rent faktisk har anden anvendelse.

Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, badeværelse, entré og gang, bryggers osv.), medregnes ikke.

b. Enheder der helt eller delvis benyttes til erhverv:

Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i a. er opfyldt.

   

Antal værelser til erhverv i enheden

Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv.

     

Toiletforhold

-

Antal vandskyllede toiletter i bolig- eller erhvervsenheden.

 

-

Vandskyllet toilet uden for enheden.

 

-

Anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden

     

Badeforhold

-

Antal badeværelser i enheden.

 

-

Adgang til badeværelse.

 

-

Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse.

     

Køkkenforhold

-

Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

 

-

Adgang til fælles køkken.

 

-

Fast kogeinstallation i værelse eller på gang.

 

-

Ingen fast kogeinstallation.

     

Energiforsyning

Enhedens energiforsyning - bortset fra energi til rumopvarmning - er af følgende type:

 

-

Gas fra værk.

 

-

230 V el fra værk.

 

-

400 V el fra værk.

 

-

Både 230 V el og gas fra værk.

 

-

Både 400 V el og gas fra værk.

 

-

Hverken el eller gas fra værk.

 

Forefindes der både 230 V og 400 V indberettes kun kode for 400 V.

     

Årlig leje

For udlejningsejendomme oplyses den årlige leje for hvert lejemål. Oplysningen er en statusoplysning, der ajourføres ved indsamling af oplysningen i forbindelse med ejendomsvurderinger.

     

Udlejningsforhold

Det oplyses om bolig- eller erhvervsenheden er:

 

-

Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger.

 

-

Ledig (ikke udlejet).

 

-

Benyttet af ejeren.

 

-

Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser.

 

For mere detaljerede definitioner og arealberegningsregler henvises til BBR-instruksen.