Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Uanset at en bidragspligtig ønskede blodprøver med henblik på at få fastslået, at han ikke var far til børnene, blev han fastholdt i bidragspligten. Børnene var født under hans ægteskab med moderen.
Den fulde tekst

Børnebidrag. Spørgsmål om bidrag ved tvist om faderskab

 

Fastholdt betaling af børnebidrag, uanset bidragspligtiges påstand om ikke at være far til børnene.

Børneloven § 2, stk. 1.

Civilretsdirektoratets afgørelse af 24. september 1998, j.nr. 1998-550-649:

"Civilretsdirektoratet har nu behandlet Deres klage over X Statsamts  afgørelse af 9. juli 1998  om bidrag. Ved afgørelsen bestemte statsamtet, at  De skal betale normalbidraget til B1, B2 og B3 med virkning fra den 1. juni 1997 og indtil videre.

De har anmodet om, at de fastsatte bidrag bortfalder. De har henvist til, at De ikke er far til børnene, og at De ønsker rejst faderskabssag med henblik på blodprøvetagning.

Vi har gennemgået sagen, og vi ændrer ikke statsamtets afgørelse.

Begrundelsen for vores afgørelse er den samme, som står i statsamtets afgørelse.

Vi er således enige med statsamtet i, at der er grundlag for at fastsætte bidrag, idet børnene er avlet og født i Deres ægteskab med H, og at De derfor efter børnelovens § 2, stk. 1, må anses som fader til børnene.

Vi kan oplyse, at anfægtelse af faderskab alene kan ske gennem en retssag. Deres faderskab til B1, B2 og B3 består derfor, indtil det ved endelig dom måtte være fastslået, at De ikke er fader til børnene.

Til Deres orientering kan vi endvidere oplyse, at da der er forløbet mere end 5 år fra børnenes fødsel, kan faderskabssag efter børnelovens § 5, stk. 3, kun anlægges, såfremt landsretten tillader dette under de i retsplejelovens § 456 r, stk. 4, angivne betingelser.

Det følger af retsplejelovens § 456 r, stk. 4, at landsretten kan tillade anlæggelse af faderskabssag i tilfælde, hvor der er forløbet 3 år efter barnets fødsel, når der anføres ganske særlige grunde for, at kravet om ny prøvelse ikke er rejst tidligere, og omstændighederne i øvrigt i høj grad taler for genoptagelse. Det er endvidere en betingelse, at fornyet behandling af sagen ikke vil medføre væsentlige ulemper for barnet.".