Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger m.v., lov om visse almennyttige
boligafdelingers omprioritering m.v. og lov om ændring af lov om
leje af almene boliger, lov om leje, lov om midlertidig
regulering af boligforholdene, lov om individuel boligstøtte,
lov om social service og lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger m.v.

(Ommærkning til almene ungdomsboliger og udvidelse af selvejende ungdomsboliginstitutioner m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 662 af 8. august 2002, som ændret ved § 75 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 6 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som nr. 8:

»8) Almene familieboliger, hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m2, og som kommunalbestyrelsen efter aftale med boligorganisationen beslutter fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 55 m2 fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger, hvis særlige forhold vedrørende den enkelte ejendom, herunder ejendommens beboersammensætning, taler herfor, eller hvis hensynet til kommunens samlede boligforsyning, herunder balancen mellem boligformerne, ikke taler imod.«

2. I § 58 c, 1. pkt., ændres », hvor boligerne er beliggende,« til: », der har truffet afgørelsen,«.

3. § 58 d ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 58 d. Reglerne i §§ 58 a-58 c finder tilsvarende anvendelse på ustøttede private plejeboliger, jf. § 1, stk. 5, i lov om leje. Det er en forudsætning for retten til frit valg til en ustøttet privat plejebolig, der ejes og udlejes af en kommune eller amtskommune, at betingelserne efter § 57 for at få anvist en bolig er opfyldt. Det er en forudsætning for retten til frit valg til en selvejende ustøttet privat plejebolig, at betingelserne efter § 54 for at få anvist en bolig er opfyldt.

§ 58 e. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i §§ 58 a-58 c. Økonomi- og erhvervsministeren kan herunder fastsætte regler om venteliste, gebyr for administration af venteliste og udarbejdelse af informationsmateriale.«

4. I § 96 c, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Der skal dog ikke ske indbetaling efter 2. pkt., hvis beløbet pr. kvartal er mindre end 250 kr.«

5. Efter § 115 indsættes:

»§ 117. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til en selvejende ungdomsboliginstitution, som har modtaget tilsagn om støtte i medfør af byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivningen eller er godkendt efter § 67, stk. 1, nr. 8, i den tidligere lov om boligbyggeri, til etablering af selvejende ungdomsboliger ved på- eller tilbygning til den selvejende ungdomsboliginstitutions ejendom.

Stk. 2. Reglerne i denne lovs § 104, stk. 1, §§ 106-108, § 109, stk. 3, § 115, stk. 7, §§ 118, 118 a, 121, 127-130, 132-139 og 144 samt § 178, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse for selvejende ungdomsboliger med tilsagn om støtte efter stk. 1.

Stk. 3. Til og med det 35. år efter optagelsen af prioritetslån indbetaler den selvejende ungdomsboliginstitution de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med, at låntagers betaling, jf. § 129, overstiger ydelser på lånet, til Landsbyggefonden, som overfører midlerne til nybyggerifonden, jf. § 89 b. Fra og med det 36. år efter optagelsen af prioritetslån indbetaler den selvejende ungdomsboliginstitution med tilsagn efter stk. 1, 1/3 af de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med låntagers betaling, jf. § 129, til Landsbyggefonden, som overfører midlerne til nybyggerifonden. 2/3 af de likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortiserede prioriteter, anvendes i overensstemmelse med § 20, stk. 2, eller regler herom fastsat i medfør af § 32.

Stk. 4. Selvejende ungdomsboliger med tilsagn efter stk. 1 er herudover omfattet af de regler i lov om boligbyggeri samt de administrative forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, som, jf. § 187, stk. 1, er gældende for eller, jf. § 187, stk. 3, finder anvendelse for selvejende ungdomsboliginstitutioner.«

6. I § 143, stk. 3, indsættes efter »§§ 115,«: »117,«.

7. I § 151, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 115,«: »§ 117,«.

8. I § 151, stk. 2, ændres »§§ 143 c, 143 d og § 160 b« til: »§§ 117, 143 c, 143 d og 160 b«.

9. I § 179, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Der skal dog ikke ske indbetaling efter 2. pkt., hvis beløbet pr. kvartal er mindre end 250 kr.«

10. Efter § 184 indsættes:

»§ 184 a. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I lov nr. 282 af 27. april 1994 om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v., foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Ydelsessikring efter 2. og 3. pkt. kommer dog ikke til udbetaling, hvis beløbet pr. kvartal er mindre end 250 kr.«

§ 3

I lov nr. 402 af 6. juni 2002 om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om individuel boligstøtte, lov om social service og lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. (Overførelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til boliglovgivningen) foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

2. I § 4, nr. 1, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

3. I § 4, nr. 4, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

4. I § 4, nr. 5, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

5. I § 4, nr. 10, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

6. I § 4, nr. 11, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

7. I § 5, nr. 1, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

8. I § 5, nr. 2, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

9. § 6, nr. 1, affattes således:

»1. I § 5, stk. 1, indsættes som nr. 13:

»13) Tidligere institutionspladser i plejehjem og beskyttede boliger, som omdannes til ustøttede almene plejeboliger efter § 143 i.««

10. § 6, nr. 2, affattes således:

»2. Efter § 143 h indsættes:

»Kapitel 9 b

Ustøttede almene plejeboliger

§ 143 i. Ustøttede almene plejeboliger er tidligere institutionspladser i plejehjem og beskyttede boliger, der den 31. december 2002 var omfattet af § 140 i lov om social service, som ejes og udlejes af en kommune eller en amtskommune, og som kommunalbestyrelsen har omdannet til ustøttede almene plejeboliger.

§ 143 j. Lovens regler for kommunale almene ældreboliger gælder tilsvarende for ustøttede almene plejeboliger, jf. dog §§ 143 k-143 p.

§ 143 k. Ved omdannelse til ustøttede almene plejeboliger fastsætter kommunalbestyrelsen en sammenligningsleje, der svarer til lejen for tilsvarende ældreboliger, herunder plejeboliger, i kommunen under hensyntagen til beliggenhed, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Lejen skal dog mindst svare til de udgifter, der er forbundet med driften, ekskl. kapitaludgifter.

§ 143 l. Ved omdannelse til ustøttede almene plejeboliger fastsætter kommunen et udligningsbeløb, der svarer til forskellen mellem sammenligningslejen og de udgifter, der er forbundet med driften.

Stk. 2. Et positivt udligningsbeløb tilgår kommunen og indgår i driftsregnskabet for boligerne som en udgift. Beløbet reguleres ikke.

Stk. 3. Et negativt udligningsbeløb dækkes af kommunen og indgår i driftsregnskabet for boligerne som en indtægt.

Stk. 4. Balancelejen, jf. § 45, stk. 1, svarer til de udgifter, der er forbundet med driften, efter henholdsvis tillæg af et positivt udligningsbeløb og fradrag af et negativt udligningsbeløb.

§ 143 m. Ved omdannelse til ustøttede almene plejeboliger skal udlejer have skøde på ejendommen.

§ 143 n. Reglen i § 92, stk. 3, om støtte fra Landsbyggefonden finder ikke anvendelse på ustøttede almene plejeboliger.

§ 143 o. Kommunalbestyrelsen har anvisningsretten til ustøttede almene plejeboliger.

§ 143 p. Ustøttede almene plejeboliger kan ikke ombygges med støtte efter denne lov.

Ustøttede private plejeboliger

§ 143 q. Reglerne i §§ 143 r og 143 s gælder for ustøttede private plejeboliger, jf. § 1, stk. 5, i lov om leje.

§ 143 r. Reglerne i § 55, stk. 5, § 56, § 57, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 3, § 58 c og § 64, stk. 1, om udlejning og anvisning af kommunale almene ældreboliger gælder tilsvarende for ustøttede private plejeboliger, der ejes og udlejes af en kommune eller en amtskommune.

Stk. 2. Reglerne i § 54, jf. dog stk. 3, § 55, stk. 1-4, 6 og 8, § 56, § 58 c og § 64, stk. 1, om udlejning og anvisning af selvejende almene ældreboliger gælder tilsvarende for selvejende ustøttede private plejeboliger.

Stk. 3. Anvisningsretten til de i § 54, stk. 2, og § 57, stk. 2, nævnte boliger udøves af kommunalbestyrelsen.

§ 143 s. Ustøttede private plejeboliger kan ikke ombygges med støtte efter denne lov.

§ 143 t. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i §§ 143 k og 143 l nævnte forhold.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren nærmere regler om de betingelser, der skal være opfyldt for at omdanne tidligere institutionspladser i plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger, herunder regler om indberetning af beslutning om omdannelse, fastsættelse af skæringsdato for omdannelse, varsling af beboerne ved omdannelse og fastsættelse af minimumskrav til indholdet af aftalen mellem kommunen og udlejeren.««

11. I § 7, stk. 2, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i«.

12. I § 8, stk. 1 og 3, ændres »§ 143 a« til: »§ 143 i «.

§ 4

Stk. 1. §§ 1 og 2 træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. § 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 16. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen