Den fulde tekst

Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Med henblik på at fremme byggeriet af private udlejningslejligheder giver økonomi- og erhvervsministeren i årene 2003-2007 efter ansøgning tilsagn om andel i en årlig investeringsramme på 1,0 mia. kr. til opførelse af byggeri, som udelukkende indeholder lejligheder, der er bestemt til udlejning til helårsbeboelse, jf. dog stk. 5, med henblik på opnåelse af ret til at foretage skattemæssigt fradrag, jf. § 5 b i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og § 8 R i ligningsloven.

Stk. 2. Anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal for den enkelte beboelseslejlighed opdeles i en grundpris pr. m² bruttoetageareal og den resterende del af anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal. Grundprisen omfatter grundens købesum omregnet til kontantpris ved, at den kontante del af købesummen lægges sammen med kursværdien af grundens gældsposter på anskaffelsestidspunktet, samt udgifter til byggemodning, jordbundsundersøgelser, ekstrafundering og pilotering, fjernelse af forurenet jord, stikledninger til vand, el og kloak, anlæg af interne veje og andre interne arealer, renter af grundkøbesummen og skatter for grunden frem til byggeriets påbegyndelse. Grundprisen pr. m² bruttoetageareal, den resterende del af anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal og den samlede anskaffelsessum for den enkelte lejlighed må ikke overstige følgende beløbsgrænser, jf. dog stk. 9:

1) I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, kommunerne i Københavns Amt samt Allerød, Birkerød, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Greve, Køge, Roskilde og Solrød Kommuner 3.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 13.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.800.000 kr. pr. lejlighed.

2) I de øvrige kommuner i Frederiksborg og Roskilde Amter 2.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 12.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.590.000 kr. pr. lejlighed.

3) I Odense, Aalborg og Århus Kommuner 3.000 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 10.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.430.000 kr. pr. lejlighed.

4) I de kommuner, der ikke er omfattet af nr. 1-3, 2.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 10.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.380.000 kr. pr. lejlighed.

Stk. 3. Der kan kun opnås tilsagn, hvis det enkelte byggeri indeholder mindst 15 beboelseslejligheder, jf. dog stk. 10. Opnås der tilsagn om andel i investeringsrammen, er ansøgeren forpligtet til at frafalde allerede opnåede tilsagn om støtte efter anden lovgivning til byggeriet og trække ansøgninger om sådan støtte tilbage. Tilsagn om andel i investeringsrammen kan ikke overdrages.

Stk. 4. Tilsagnsmodtageren skal lade tinglyse deklaration på de ejendomme, der skal udlejes, om, at lejlighederne skal udlejes til helårsbeboelse fra første ibrugtagning efter, at der er opnået ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen til den udlejede del af byggeriet, samt at der i 10 år fra samme tidspunkt ikke må opkræves lejeforhøjelse for forbedringer af de enkelte lejligheder eller af den samlede ejendom, medmindre lejen kræves forhøjet som følge af forbedringer, der er påbudt efter anden lov, der er trådt i kraft efter ibrugtagningen. Deklarationen skal tinglyses med prioritet forud for al pantegæld i ejendommen. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Stk. 5. For byggerier, der er omfattet af § 6 a, stk. 5, i lov om forsikringsvirksomhed eller § 6, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, kan der kun opnås andel i investeringsrammen for den del af byggeriet, der er bestemt til udlejning. Denne del skal indeholde mindst 15 beboelseslejligheder, jf. dog stk. 10.

Stk. 6. Den årlige investeringsramme opdeles i to lige store puljer. Hver pulje fordeles én gang årligt. Tilsagn om andel i investeringsrammen meddeles efter ansøgning.

Stk. 7. Fordeling af investeringsrammen sker efter følgende principper:

1) Ved ansøgning om tilsagn om andel i årets første pulje fordeles puljen med 50 pct. til projekter i kommuner med mindst 90.000 indbyggere og 50 pct. til projekter i andre kommuner. Inden for de to kvoter meddeles tilsagn om andel i investeringsrammen i den rækkefølge, hvori ansøgninger modtages.

2) Ved ansøgning om tilsagn om andel i årets anden pulje meddeles tilsagn om andel i investeringsrammen i den rækkefølge, hvori ansøgninger modtages.

Stk. 8. Tilsagn bortfalder, hvis betingelserne for at opnå ret til at foretage skattemæssigt fradrag ikke er opfyldt. Sådanne tilsagn, uudnyttede rammeandele samt frafaldne tilsagn anses for uudnyttet investeringsramme og overføres til fordeling ved den følgende tildeling af rammeandele. Uudnyttet investeringsramme ved udgangen af et finansår videreføres til følgende finansår inden for perioden 2003-2007.

Stk. 9. De i stk. 2 anførte beløb er opgjort i 2003-niveau og reguleres hvert af årene 2004-2007 den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Indeksreguleringen vedrører alene nye tilsagn meddelt på baggrund af ansøgninger modtaget i det pågældende kalenderår. Beløbene vedrørende grundpriser og resterende dele af anskaffelsessummer pr. m² bruttoetageareal afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Anskaffelsessummer pr. lejlighed afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000.

Stk. 10. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af ordningen. Økonomi- og erhvervsministeren kan meddele dispensation fra bestemmelsen i stk. 3 om, at det enkelte byggeri skal indeholde mindst 15 beboelseslejligheder.

Stk. 11. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter denne lov til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klagen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 12.

Stk. 12. Henlægger ministeren sine beføjelser efter § 1, stk. 1, 3, 5 og 8, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan Erhvervs- og Boligstyrelsens afgørelser efter disse regler indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Klager over afgørelser truffet efter § 1, stk. 1, 3, 5 og 8, har ikke opsættende virkning.

§  2. Kommunalbestyrelsen kan frafalde krav på betaling af frikøb af en ejendom, hvorpå der er tinglyst en tilbagekøbsklausul for kommunen, og på betaling af tillægskøbesum, der er tinglyst som servitut på en ejendom, i forbindelse med ejerens beslutning om indretning af tagboliger.

§ 3. Reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje gælder ikke for ejendomme, der har opnået tilsagn om andel i investeringsrammen efter § 1, i de første 20 år fra første ibrugtagning efter, at bygherren har opnået ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen til byggeriet.

§ 4. Med bøde straffes den ejer, som i strid med reglerne i § 1, stk. 4, undlader at udleje lejlighederne i overensstemmelse med den tinglyste deklaration eller i strid med deklarationen opkræver lejeforhøjelse for forbedringer. Undtaget er dog boliger, der bebos af andelshavere, hvis ejendommen mindst 20 år efter ibrugtagning efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse i henhold til byggelovgivningen er erhvervet af en af lejerne dannet andelsboligforening efter reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Der kan ikke opnås tilsagn om andel i investeringsramme til byggeri, hvortil der er givet byggetilladelse før den 1. januar 2003.

Stk. 3. Nyindretning af boliger i uudnyttede tagetager, jf. § 9, i ejendomme, som fortsat er omfattet af overgangsordningen i henhold til § 4, stk. 6, i lov nr. 419 af 1. juni 1994, påvirker ikke udgangspunktet for overgangsforløbet for den enkelte ejendom efter ovennævnte overgangsordning.

§ 6. I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 5. august 2002, som ændret ved § 87, nr. 11, i lov nr. 501 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 6 a indsættes som stk. 5 og 6 :

»Stk. 5. Livsforsikringsselskaber kan opføre boligbyggeri med videresalg for øje, når der til byggeriet er opnået tilsagn om andel i investeringsrammen efter § 1 i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og mindst halvdelen af beboelseslejlighederne udlejes til helårsbeboelse.

Stk. 6. Ved investeringer efter stk. 5 må den andel af beboelseslejligheder, der opføres med henblik på videresalg, ikke have en værdi, der overstiger 1 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser.«

§ 7. I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 7. august 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Firmapensionskasser kan opføre boligbyggeri med videresalg for øje, når der til byggeriet er opnået tilsagn om andel i investeringsrammen efter § 1 i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og mindst halvdelen af beboelseslejlighederne udlejes til helårsbeboelse.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 2 må den andel af beboelseslejligheder, der opføres med henblik på videresalg, ikke have en værdi, der overstiger 1 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser.«

§ 8. I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 447 af 7. juni 2001 og § 2 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

2. I § 53 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Endvidere kan §§ 47-52 fraviges ved udlejning til helårsbeboelse, når lejeforholdet angår en nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse. Det skal af lejeaftalen fremgå, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse. I forbindelse med indretning af boliger i tagetagen kan udlejeren med 6 ugers varsel råde over loftsrum, hvis der anvises lejeren andre rum, der er anvendelige til det aftalte formål.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 53, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

4. I § 106, nr. 6, ændres to steder »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

5. I § 106 indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) Tvister om udlejerens ret til at råde over arealer i tagetager efter § 53, stk. 5, og § 15 a, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.«

§ 9. I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Endvidere kan §§ 5-14 fraviges ved udlejning til helårsbeboelse, når lejeforholdet angår en nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse. Bestemmelsen i § 11, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på sådanne lejemål. Det skal af lejeaftalen fremgå, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse. I forbindelse med indretning af boliger i tagetagen kan udlejeren med 6 ugers varsel råde over loftsrum, hvis der anvises lejeren andre rum, der er anvendelige til det aftalte formål.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 15 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

3. I § 15 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1, 2 eller 3«.

4. I § 29 c indsættes efter 4. pkt.:

»2.-4. pkt. gælder dog ikke for lejeforhold omfattet af § 53, stk. 3-5, i lov om leje.«

§ 10. I lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som ændret ved § 5 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, § 6 i lov nr. 382 af 10. juni 1997 og § 8 i lov nr. 970 af 17. december 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Beslutninger om indretning af tagboliger på fællesejendom træffes på generalforsamlingen ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal stemmer herfor.

Stk. 2. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter bestemmelsen i stk. 1 har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal.«

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen