Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion1)

(Vedvarende energi, tilladelse til elforsyningsnet på søterritoriet m.v., fortrolighed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 28. august 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 316 af 22. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 6, og § 8 a, stk. 3, ændres »§ 59 a« til: »§§ 59 a og 59 b «.

2. I § 8, stk. 7, ændres »§ 59 a, stk. 9« til: »§ 59 d«.

3. I § 9, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 28, stk. 3, nr. 4« til: »§ 28, stk. 2, nr. 4 «.

4. I § 9 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. De systemansvarlige virksomheders omkostninger til ydelser efter bestemmelserne i §§ 59 a og 59 b opkræves hos alle danske elforbrugere med samme beløb i forhold til disses totale elforbrug, jf. dog § 8, stk. 6, og § 8 a, stk. 3.«

5. Efter § 22 indsættes før tekstoverskriften Direkte elforsyningsnet:

»Elforsyningsnet på søterritoriet m.v.

§ 22 a. Etablering af nye elforsyningsnet samt væsentlige ændringer i bestående net på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Tilladelsen kan betinges af overholdelse af vilkår. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

6. § 28, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

7. I § 28, stk. 3, nr. 4, der bliver stk. 2, nr. 4, ændres »prioriterede« til: »aftagepligtige «.

8. I § 51, stk. 3, ændres »§ 28, stk. 3, nr. 2 og 7« til: »§ 28, stk. 2, nr. 2 og 7 «.

9. Efter § 55 udgår tekstoverskriften Generel prioritering af miljøvenlig elproduktion.

10. Tekstoverskriften efter § 56 affattes således:

»Aftagepligtig elproduktion«.

11. § 57, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) decentrale, herunder industrielle, kraftvarmeproduktionsanlæg og elektricitet fra elproduktionsanlæg, der producerer VE-elektricitet eller anvender affald som brændsel, og for hvilke der er fastsat afregningspriser eller pristillæg i § 58 eller § 59 eller regler udstedt i medfør af disse bestemmelser,«.

12. Tekstoverskriften efter § 57 affattes således:

»Afregningsregler for aftagepligtig elektricitet«.

13. § 59 a med tekstoverskrift affattes således:

»Ikke aftagepligtig elproduktion

§ 59 a. Denne bestemmelse gælder for VE-elektricitet produceret på anlæg som nævnt i stk. 3-6, som er opført eller ombygget som følge af pålæg givet i medfør af § 13 i den tidligere gældende elforsyningslov eller efter særlig aftale med økonomi- og erhvervsministeren. Bestemmelsen gælder ikke for

1) anlæg, der helt eller delvis anvendes til afbrænding af affald, og

2) vindmøller på søterritoriet m.v., jf. § 16, som er tilsluttet til elforsyningsnettet efter den 1. januar 2000, og som er finansieret ved henlæggelser efter den tidligere gældende elforsyningslov.

Stk. 2. Producenter er for anlæg som nævnt i stk. 3-6 alene berettiget til at modtage de pristillæg og VE-beviser, som fremgår af denne bestemmelse, og er ikke berettiget til at modtage tilskud efter lov om elproduktionstilskud.

Stk. 3. For elektricitet produceret på en vindmølle på land eller på søterritoriet m.v., som er nettilsluttet inden den 1. januar 2000, ydes et pristillæg til ejeren eller til den, som ejeren har givet ret til at producere på vindmøllen. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter § 59 d fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Pristillægget kan dog højst udgøre 48 øre pr. kWh som gennemsnit over året.

Stk. 4. For elektricitet produceret på en vindmølle på land, som er nettilsluttet efter den 1. januar 2000, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59 d fastsatte markedspris tilsammen udgør 33 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra vindmøllens tilslutning til elforsyningsnettet. Desuden ydes et VE-bevis.

Stk. 5. For elektricitet produceret på en vindmølle på søterritoriet m.v., som er nettilsluttet efter den 1. januar 2000, ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 59 d fastsatte markedspris tilsammen udgør 35,3 øre pr. kWh. Hvis producenten skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes et pristillæg på op til 0,7 øre pr. kWh i døgngennemsnit. De nævnte pristillæg ydes for en elproduktion svarende til 42.000 timers produktion med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer). Desuden ydes et VE-bevis.

Stk. 6. For elektricitet produceret på anlæg, som anvendes til afbrænding af biomasse, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59 d fastsatte markedspris tilsammen udgør 30 øre pr. kWh. Desuden ydes et VE-bevis.

Stk. 7. Ud over de i stk. 6 nævnte pristillæg og VE-beviser kan økonomi- og erhvervsministeren efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg beslutte, at der skal ydes et pristillæg på op til 100 kr. pr. afbrændt ton biomasse. Ved fastlæggelse af pristillæggets størrelse kan der lægges vægt på de udgifter, som ejeren af det enkelte anlæg afholder i forbindelse med afbrændingen. Disse pristillæg kan for anlæggene tilsammen i alt maksimalt udgøre 30 mio. kr. om året.

Stk. 8. Indtil VE-beviser udstedes, jf. stk. 4-6, ydes i stedet et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

Stk. 9. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at de i denne bestemmelse angivne pristillæg skal bortfalde eller erstattes af VE-beviser.«

14. Efter § 59 a indsættes før tekstoverskriften VE-beviser:

»§ 59 b. VE-beviser udstedes til producenter af de i nr. 1-4 nævnte former for elektricitet:

1) Elektricitet, som er produceret på vindmøller nettilsluttet senest den 31. december 2002, og som ikke længere er berettiget til at blive betalt med afregningspris og pristillæg ifølge regler fastsat i medfør af § 59, stk. 1.

2) Elektricitet, som er produceret på vindmøller nettilsluttet efter den 1. januar 2000, og som ikke længere er berettiget til at blive betalt med pristillæg ifølge § 59 a, stk. 4 og 5.

3) Elektricitet produceret på vindmøller på søterritoriet m.v, som er finansieret ved henlæggelser efter den tidligere gældende elforsyningslov som nævnt i § 59 a, stk. 1, nr. 2.

4) Elektricitet produceret på andre vindmøller nettilsluttet efter den 31. december 2002.

Stk. 2. Fra den 1. januar 2003, og indtil VE-beviser udstedes, ydes i stedet et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

Stk. 3. Ud over VE-bevis eller pristillæg, jf. stk. 2, ydes der et ekstra pristillæg på 10 øre pr. kWh til elektricitet som nævnt i stk. 1, nr. 1, hvis vindmøllen har en kapacitet på højst 200 kW og er nettilsluttet senest den 31. december 1992, jf. dog stk. 8. Det ekstra pristillæg er betinget af, at elproducenten indgiver ansøgning herom senest den 31. december 2003, og at vindmøllens direkte produktionsomkostninger pr. kWh i de seneste 5 regnskabsår i gennemsnit har oversteget 26 øre pr. kWh. Pristillægget ydes for en elproduktion svarende til 35.000 fuldlasttimer efter vindmøllens tilslutning til elforsyningsnettet med fradrag af elproduktion, for hvilken der er betalt afregningspris eller pristillæg ifølge regler fastsat i medfør af § 59, stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om opgørelse, beregning og dokumentation af direkte produktionsomkostninger og om krav til ansøgningen.

Stk. 4. Pristillæg og ekstra pristillæg beregnes og udbetales således, at tillæggene og den efter § 59 d fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 36 øre pr. kWh.

Stk. 5. Der udstedes VE-bevis og ydes pristillæg efter stk. 2 og 3 inden for 20 år fra tidspunktet for vindmøllens tilslutning til elforsyningsnettet.

Stk. 6. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 4, jf. dog stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at tillægget skal nedsættes eller bortfalde.

Stk. 7. Der ydes et pristillæg på 17 øre pr. kWh til elektricitet fra vindmøller som nævnt i stk. 1, nr. 4, som er nettilsluttet i perioden fra den 1. januar 2003 til og med den 1. januar 2004, på betingelse af, at ejeren af vindmøllen anvender skrotningsbeviser i vindmøllen i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 59, stk. 1. Pristillægget ydes for elproduktion i vindmøllen i 12.000 fuldlasttimer.

Stk. 8. Det ekstra pristillæg i medfør af stk. 3 og godtgørelsen i medfør af stk. 6 til elektricitet som nævnt i stk. 1, nr. 1, indeholder statsstøtte og ydes, i det omfang betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, til

1) producenter, der er berettiget til at modtage de minimis-støtte, og

2) producenter, der ikke opfylder betingelserne i nr. 1, i det omfang og fra det tidspunkt, hvor Europa-Kommissionens godkendelse af tillæggene foreligger, jf. stk. 9.

Stk. 9. For så vidt angår producenter som nævnt i stk. 8, nr. 2, kan økonomi- og erhvervsministeren fastsætte regler om, fra hvilket tidspunkt ansøgning om det i stk. 3 nævnte tillæg kan indgives, herunder forlænge den i stk. 3 nævnte ansøgningsfrist med indtil 6 måneder fra det tidspunkt, hvor Europa-Kommissionens godkendelse af tillægget foreligger.

Stk. 10. Ved de minimis-støtte forstås støtte, der ikke overstiger de af Europa-Kommissionen til enhver tid fastsatte beløbsgrænser for støtteordninger i Kommissionens meddelelse om støtteordninger, der ikke skal anmeldes til Kommissionen, fordi støttebeløbet ikke antages at ville medføre nogen mærkbar påvirkning af samhandelen og konkurrencen mellem medlemslandene i Fællesskabet.

59 c. Producenter af elektricitet på de i §§ 59 a og 59 b nævnte produktionsanlæg er ikke berettiget til den i § 56 nævnte balanceringsydelse, og elproduktionen er ikke omfattet af den i § 57, stk. 1, nr. 1, nævnte aftagepligt.

Stk. 2. Producenter af elektricitet fra de i § 59 b, stk. 1, nr. 1, nævnte vindmøller skal meddele den systemansvarlige virksomhed, at de har indgået aftale om salg og balancering af elproduktionen. Meddelelsen skal gives med mindst 1 måneds varsel til den første dag i den måned, hvor aftagepligten ophører. Hvis aftagepligten ophører senest den 31. januar 2003, skal meddelelsen gives snarest muligt og senest 1 uge før ophøret af aftagepligten.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed skal varetage balancering af elproduktion på en vindmølle som nævnt i stk. 2 og sælge elektriciteten på den nordiske elbørs Nordpool, hvis elproducenten anmoder herom, eller hvis elproducenten ikke giver meddelelse som nævnt i stk. 2. Varetagelsen af balanceringen og salget er betinget af, at elproducenten betaler de nødvendige omkostninger, som den systemansvarlige virksomhed afholder i forbindelse hermed.

Stk. 4. Indtægter og omkostninger ved den i stk. 3 nævnte opgave skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra den systemansvarlige virksomheds øvrige opgaver.

Stk. 5. Den systemansvarlige virksomhed fastsætter retningslinjer om frister og betingelser for varetagelsen af balancering og salg som nævnt i stk. 3.

§ 59 d. Netvirksomhederne indberetter på timebasis til den systemansvarlige virksomhed mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg som nævnt i § 59 a, stk. 3-6, og § 59 b, stk. 1. Den systemansvarlige virksomhed fastsætter retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktionen.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed fastsætter på timebasis markedsprisen for elektricitet produceret på anlæg som nævnt i § 59 a, stk. 3-6, og § 59 b, stk. 1, nr. 1-3, som den opnåede spotpris for elektricitet i pågældende område. Virksomheden fastsætter på årsbasis markedsprisen for anlæg som nævnt i § 59 b, stk. 1, nr. 4, som et vægtet gennemsnit af markedsværdien af elproduktionen ved de nævnte spotpriser.

Stk. 3. Med spotpris for elektricitet menes den af den nordiske elbørs Nordpool angivne timepris pr. kWh for området på spotmarkedet.

Stk. 4. Hvis den fastsatte markedspris overstiger de i § 59 a, stk. 3-6, eller § 59 b, stk. 4, fastsatte samlede beløb for pristillæg og markedspris, beregner den systemansvarlige virksomhed et negativt pristillæg, som ikke kan overstige størrelsen af udbetalte pristillæg i det sidste år inden opgørelsestidspunktet. Negative pristillæg til elektricitet som nævnt i § 59 b, stk. 1, kan ikke overstige størrelsen af de i § 59 b, stk. 2 og 3, nævnte pristillæg i opgørelsesperioden. Det negative pristillæg modregnes i udbetalinger af pristillæg.«

15. Efter § 63 udgår tekstoverskriften VE-fonden, og i stedet indsættes:

»Oprindelsesgaranti m.v.

§ 63 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet, herunder om,

1) hvilke oplysninger oprindelsesgarantien skal indeholde,

2) betingelser for udstedelse af oprindelsesgaranti og

3) dokumentation af oplysninger og tilsyn og kontrol med rigtigheden af oplysninger.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige en virksomhed eller en sagkyndig institution eller organisation til at udøve nærmere angivne funktioner vedrørende tilsyn og kontrol som nævnt i stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan pålægge udstederen at berigtige oplysninger i en oprindelsesgaranti, hvis det påvises, at oplysninger, som skal gives efter regler fastsat i medfør af stk. 1, nr. 1, er urigtige eller vildledende.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af afregningspriser og pristillæg efter §§ 58-59 b eller regler fastsat i medfør af disse bestemmelser.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at elproducenter skal betale nødvendige omkostninger ved udstedelse af garantibeviser og ved tilsyn og kontrol som nævnt i stk. 1 og 2 samt nødvendige omkostninger ved gennemførelsen af bestemmelser om fravalg af afregningspriser og pristillæg i medfør af stk. 4.«

16. §§ 64 og 65 ophæves.

17. Før § 66 indsættes tekstoverskriften:

»Overtagelse af vindmøller«.

18. I § 66, stk. 1, ændres »VE-fonden« til: »Økonomi- og erhvervsministeren «.

19. § 66, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.

20. I § 68, stk. 2, ændres »regler fastsat i medfør af stk. 1, § 59 a og § 59, stk. 1,« til: » §§ 59 a og 59 b og regler fastsat i medfør af stk. 1, § 59, stk. 1, § 59 a, stk. 9, § 59 b, stk. 3, 6 og 9, og § 63 a,«.

21. I kapitel 12 affattes overskriften således:

»Oplysningspligt, kontrol, fortrolighed, beredskab«.

22. Efter § 84 indsættes:

»§ 84 a. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal iagttage fortrolighed om kommercielt følsomme oplysninger, som de modtager i forbindelse med udøvelsen af deres virksomhed.

Stk. 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder må ikke forskelsbehandle brugere af systemet eller kategorier af brugere eller begunstige egne selskaber eller ejere.«

23. I § 85 a, stk. 1, ændres », og § 59 a, stk. 12« til: » og 3 «.

24. I § 87, nr. 2, indsættes efter »21«: », 22 a«.

25. I § 87, nr. 6, ændres »at afgive oplysninger.« til: »at afgive oplysninger, «.

26. I § 87 indsættes som nr. 7:

»7) overtræder § 84, stk. 5, eller § 84 a.«

§ 2

I lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6. oktober 1997, som ændret ved lov nr. 377 af 2. juni 1999 og § 6 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Miljø- og energiministeren« , »miljø- og energiministeren« og »Miljø- og Energiministeriet« til: »Økonomi- og erhvervsministeren«, »økonomi- og erhvervsministeren« og »Økonomi- og Erhvervsministeriet«.

2. I § 4, stk. 1, ændres »§ 2 a« til: »§§ 2 a og 2 b«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet, jf. EF-Tidende 2001 nr. L 283, side 33. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92 EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet, jf. EF-Tidende 1997 nr. L 27, side 20.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 174, den 3. februar 2003.