Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 14, i lov om ændring af søloven

(Bemyndigelsesbestemmelse til forhøjelse af ansvaret i medfør af 1992-ansvarskonventionen)

 

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 228 af 21. april 1999 om ændring af søloven bestemmes, at lovens § 1, nr. 14, træder i kraft den 1. marts 2003.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 24. januar 2003

Bendt Bendtsen

/Kaare Christoffersen