Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over artikel i 24timer.

Pressenævnet fandt, at det i artiklen fremstod, som om [K] havde fået ændret sin autorisation mod sin vilje og ikke selv fraskrevet sig retten i en periode. Artiklens oplysninger gav således et forkert billede, hvilket kunne være undgået ved en omhyggelig gennemgang af Sundhedsstyrelsens liste, og Nævnet udtalte sin kritik.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt A.3.

Pressenævnet fandt, at offentliggørelsen af klagers navn i forbindelse med artiklen ”Den sorte liste” med 25 navngivne behandlere som ”Sundhedsstyrelsen holder ekstra øje med” kunne være skadeligt, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor 24timer burde have forelagt hende oplysningen inden offentliggørelsen. Da dette ikke var sket, udtalte Nævnet kritik af det bragte.

Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-468

 

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i 24timer den 17. januar 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

24timer bragte den 17. januar 2007 under overskriften ”Tjek din doktor og din tandlæge på den sorte liste” og underoverskriften ”Også sygeplejersker og fysioterapeuter er røget i offentlig gabestok” en artikel, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

”Men som alle andre brancher har også sundhedssektoren brodne kar – behandlere som alle med fornuften i behold vil være betænkelige ved.

Nogle af de værste står i Sundhedsstyrelsens register over behandlere, der enten er under skærpet tilsyn, har fået påbud eller har mistet deres autorisation, fordi de ikke lever op til de faglige krav.

Lige nu står 25 tandlæger, sygeplejersker og fysioterapeuter på Sundhedsstyrelsens ’sorte liste’. For et år siden trådte en lov i kraft, der betød, at registret over de tvivlsomme behandlere skulle være tilgængeligt for alle. På den måde ville regeringen give almindelige borgere en chance for at undgå de værste klamphuggere i sundhedssystemet.”

På samme side bragte avisen under overskriften ”Skærpet tilsyn. Den sorte liste” og underoverskriften ”25 læger, tandlæger, sygeplejersker og fysioterapeuter står på Sundhedsstyrelsens liste over behandlere, styrelsen holder ekstra øje med” er indsat en navneliste, hvoraf følgende fremgår:

[K], læge

Alle på listen (som kan ses på hjemmesiden sst.dk) har fået ændret deres autorisation, har fået påbud om at gøre tingene anderledes eller tage efteruddannelse, fordi de ikke har levet op til det offentliges krav.”

24timer bragte den 8. februar 2007 under overskriften ”24timer beklager” følgende:

”17. januar 2007 fremgik det af artiklen ’Tjek din doktor og din tandlæge på den sorte liste’ på side 10, at [K] var opført som læge på Sundhedsstyrelsens liste over behandlere, som styrelsen holder ekstra øje med.

24timer ønsker at præcisere, at [K] ikke er læge, og at hun alene optræder på listen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fordi hun på egen anmodning har fraskrevet sig retten til at udøve virksomhed som sygeplejerske samt at betegne sig som sygeplejerske.

[K] er således ikke under skærpet tilsyn og har ikke fået påbud fra Sundhedsstyrelsen.

24timer beklager de upræcise oplysninger.”

24timer bragte den 28. februar 2007 under overskriften ” Uskyldige i Sundhedsstyrelsens gabestok ” følgende:

”På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan alle gå ind og se en liste over læger, tandlæger og sygeplejersker, som har så meget knas med kvalifikationerne, at de er under skærpet tilsyn, har fået påbud eller har fået ændret autorisation.

Men ikke alle, der ender i ”gabestokken”, er skyldige.

Den tidligere sygeplejerske [K] fik et chok, da hun så sit navn side om side med mennesker som [A] og tandlæger, der har tabt over 10 sager i Patientklagenævnet. [K] har nemlig selv frasagt sig retten til at kalde sig sygeplejerske. Alligevel ender hun på den meget offentlige sorte liste. Det er de ikke stolte af i Sundhedsstyrelsen.

”Det er klart, at det er uhensigtsmæssigt, at mennesker, der selv beder os om at ændre deres autorisation, ender på en liste kendt som gabestokken sammen med personer, der har store faglige problemer”, siger kontorchef i Sundhedsstyrelsen [B].

[K] er nu blevet slettet fra Sundhedsstyrelsens liste.”

Til sagsfremstillingen skal nævnes, at der af Sundhedsstyrelsens liste over sundhedspersoner, der har påbud, er i skærpet tilsyn, eller har fået foretaget hel eller delvis indskrænkning af sin autorisation fremgår bl.a. følgende:

”[K], Sygeplejerske

Skærpet tilsyn:

Påbud:

Indskrænkning af ordinationsretten:

Virksomhedsindskrænkning:

Autorisationsfratagelse/fraskrivelse: [K] har den 2. oktober 2006, fraskrevet sig retten, i perioden 2. oktober 2006 til 2. oktober 2007, til at udøve virksomhed som sygeplejerske og til at betegne sig som sygeplejerske ”

2. Parternes synspunkter

[K] har indledningsvis oplyst, at hun har frasagt sig sin autorisation som sygeplejerske af fysiske årsager. Hun har anført, at hun hverken er under skærpet tilsyn, fået påbud, har indskrænkning af ordinationsretten eller har fået frataget sin autorisation. Oplysningerne fra Sundhedsstyrelsens liste er ikke gengivet korrekt, idet det ikke i artiklen er nævnt, at Sundhedsstyrelsens liste også omfatter personer, der har fraskrevet sig sin autorisation. Avisen har ikke kontrolleret, hvorvidt man gengav oplysningerne fra listen korrekt.

[K] har videre anført, at oplysningerne er agtelsesforringende for hende. Hun er en kendt person indenfor det danske sundhedsvæsen bl.a. på grund af sin tidligere ansættelse som patientombudsmand på Rigshospitalet og den deraf følgende presseomtale.

24timer har anført, at man loyalt har gengivet Sundhedsstyrelsens liste, og at det fremgår af udsagnet ”Alle på listen har fået ændret deres autorisation”. Efter det oplyste har klager fra den 2. oktober 2006 indskrænket sin autorisation og derved ændret denne. Artiklen henviser til den relevante hjemmeside www.sst.dk, hvor listen selvstændigt kan gennemgås. Da listen imidlertid kan give anledning til misforståelser har avisen beklaget og præciseret forholdet den 8. februar 2007.

24timer har videre anført, at efterprøvelseskravets formål er at sikre, at oplysninger skal efterprøves for deres ægthed. Efterprøvelsen skal primært foretages, når det drejer sig om beskyldninger, som beror på oplysninger, hvor der kan være tvivl om deres korrekthed. Avisen havde ikke anledning til at tro, at informationer, der stammer fra en offentlig myndighed var ukorrekte. Sundhedsstyrelsens hjemmeside har været uklar. Der er endvidere henvist til kontorchef [B] udtalelse i artiklen af 28. februar 2007, og det er videre oplyst, at klager ikke længere er på Sundhedsstyrelsens liste.

24timer har endelig henvist til Menneskerettighedsdomstolens dom af 20. maj 1999 i sagen Bladet Tromsø v. Norway, jf. dommens præmis 68.

3. Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet finder, at det i artiklen fremstår, som om [K] har ændret fået ændret sin autorisation mod sin vilje og ikke selv fraskrevet sig retten i en periode. Artiklens oplysninger giver således et forkert billede, hvilket kunne være undgået ved en omhyggelig gennemgang af Sundhedsstyrelsens liste, og Nævnet udtaler sin kritik.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt A.3.

Pressenævnet finder, at offentliggørelsen af klagers navn i forbindelse med artiklen ”Den sorte liste” med 25 navngivne behandlere som ”Sundhedsstyrelsen holder ekstra øje med” kan være skadeligt, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor 24timer burde have forelagt hende oplysningen inden offentliggørelsen. Da dette ikke er sket, udtaler Nævnet kritik af det bragte.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af 24timer at offentliggøre følgende:

”Kendelse fra Pressenævnet :

24timer bragte den 17. januar 2007 en artikel omhandlende sundhedssektorens ”brodne kar”. Til artiklen var indsat en liste med navngivne sundhedspersoner, som var under skærpet tilsyn, havde fået påbud eller har mistet deres autorisation af Sundhedsstyrelsen, fordi de ikke levede op til de faglige krav. Af listen fremgik [K]s navn, selv om hun selv havde fraskrevet sig sin autorisation på grund af fysiske årsager. 24timer har bragt en berigtigelse. [K] har klaget til Pressenævnet, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Pressenævnets afgørelse og begrundelse :

Pressenævnet finder, at det i artiklen fremstår, som om [K] har ændret fået ændret sin autorisation mod sin vilje og ikke selv fraskrevet sig retten i en periode. Artiklens oplysninger giver således et forkert billede, hvilket kunne være undgået ved en omhyggelig gennemgang af Sundhedsstyrelsens liste, og Nævnet udtaler sin kritik.

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. Vejledende regler for god presseskik, punkt A.3.

Pressenævnet finder, at offentliggørelsen af klagers navn i forbindelse med artiklen ”Den sorte liste” med 25 navngivne behandlere som ”Sundhedsstyrelsen holder ekstra øje med” kan være skadeligt, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], hvorfor 24timer burde have forelagt hende oplysningen inden offentliggørelsen. Da dette ikke er sket, udtaler Nævnet kritik af det bragte.

København, den 26. marts 2007

Jesper Rothe, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.”

Afgjort den 26. marts 2007