Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0103
 
31997L0070
 
31999L0019
 
32002L0035
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Indledende forskrift af 27. december 2002

 

 

 

Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.1)

I medfør af § 1, stk. 3, §§ 3 og 5, § 17, stk. 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd med Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren, fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for fiskeskibe med en længde 2) på 15 meter og derover samt for fiskeskibe med et dimensionstal på 100 eller derover. Dimensionstallet udregnes ved at multiplicere længden over alt, som er afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen til det agterste punkt på agterstævnen, med den største bredde, således som disse mål fremgår af fiskeskibets målebrev .

 

_________________

1) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover, EF-Tidende 1998 L 34, s. 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 99/19/EF, EF-Tidende 1999 L 83, s. 48, ved Kommissionens direktiv 2002/35/EF EF-Tidende L 112, s. 21 og dele af Rådets direktiv nr. 93/103/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord i fiskerfartøjer EF-Tidende 1993 L307, s. 1.

Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

2) Som defineret i bilag 1, kapitel I, regel 2, nr. 5.

 

§ 2. De nærmere regler om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. er optrykt som bilag til denne forskrift.

Stk. 2. Bilagene, bilagenes kapitler og tillæg er:

 

Bilag 1                   Bestemmelser vedrørende fiskeskibes konstruktion og udstyr mv.

Kapitel E I             Almindelige bestemmelser, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E II            Konstruktion, vandtæthed og udstyr, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E III          Stabilitet og sødygtighed, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E IV          Maskineri og elektriske installationer, periodisk ubemandede maskinrum, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E V           Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VI          Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VII         Redningsmidler og -arrangementer, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E VIII        Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, dateret 1. februar 1999.

Kapitel E IX          Radiokommunikation, dateret 1. februar 2002.

Kapitel E X           Navigationsudstyr i skibe, dateret 1. februar 1999.

Kapitel E XI          Regionale og lokale bestemmelser (direktivets bilag III), dateret 1. februar 2002.

Kapitel E XII         Opholdsrum m.v., dateret 1. januar 2003.

(Kapitel XIII-XIX er reserveret til senere brug)

Kapitel E XX         Behandling og opbevaring af kloakspildevand, dateret 1. januar 2003.

Kapitel E XXI       Forebyggelse af olieforurening fra skibe, dateret 1. januar 2003.

(Kapitel XXII og XXIII er reserveret til senere brug)

Kapitel E XXIV     Forebyggelse af forurening med affald, dateret 1. februar 1999.

E Bilag 2                Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover, dateret 1. februar 1999.

E Bilag 3                Torremolinos Protokollen 1993, der relaterer sig til den internationale konference om fiskeskibes sikkerhed, 1977, dateret 1. februar 1999.

E Tillæg 2              1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Tillæg 2, Resolutioner fra konferencen, dateret 1. februar 1999.

E Tillæg 3              1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Tillæg 3, Konferencens rekommandationer, dateret 1. februar 1999.

§ 3. Bilag 1, kapitlerne I-X, er udformet på baggrund af tillæg 1 til 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977, som ændret ved Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 og Kommissionens direktiv 2002/35/EF. Kapitel IX, regel 7, stk. 4, er udformet på baggrund af Kommissionens direktiv 99/19/EF, som ændrer direktiv 97/70/EF. Kapitel VI indeholder endvidere bestemmelser, som gennemfører Rådets direktiv nr. 89/391/EF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet og nr. 93/103/EF om sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer.

Stk. 2. Bilag 1, kapitel XI og tillægget er udformet på baggrund af Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover.

Stk. 3. Bilag 1, kapitel XII er udformet på baggrund af ILO konvention om opholdsrum i fiskeskibe.

Stk. 4 . Bilag 1, kapitel XX, XXI og XXIV er udformet på baggrund af den internationale konvention om forebyggelse af forurening til søs.

Stk. 5 . Bilag 1, kapitlerne XIII-XIX, XXII og XXIII er reserveret til senere brug.

Stk. 6 . I bilag 1 er danske regler, som udfylder eller udbygger de internationale bestemmelser, trykt i kursiv skrifttype. I enkelte tilfælde er de internationale bestemmelser overstreget for at tydeliggøre afvigelsen. Tekst, der stammer fra direktivet, er trykt i skrifttypen »Arial«.

Stk. 7 . Bilag 2 er en gengivelse af Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover.

Stk. 8 . Bilag 3 er en gengivelse af 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977.

Stk. 9 . Bilag 3, tillæg 1, er identisk med bilag 1 og derfor ikke gentaget her.

§ 4. Udstyr til fiskeskibe specificeret i bilagene til forskriften kan erstattes af udstyr, som er overensstemmelsesmærket i henhold til teknisk forskrift om udstyr i skibe.

Straf, foranstaltninger og ikrafttræden m.v.

§ 5 . Ove Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2 . Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1)    ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2)    tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3)    ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 . Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4 . Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5 . Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2 . De i § 5, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3 . Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4 . Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5 . Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 7. Forskriften træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. I kapitel E X, regel 3, indsættes følgende, som nyt stk. 18:

Skibe med styrehus skal udstyres med et brovagtalarmsystem, der som et minimum opfylder de tekniske og operationelle krav i IMO’s funktionsstandarder. 3) De pågældende skibe skal udstyres med brovagtalarmsystemet efter følgende tidsplan:

 

______________

3) Resolution MSC.128(75), »Performance standards for a Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)«, som er gengivet i dansk oversættelse i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 5/2002.

 

(a)   skibe bygget den 1.marts 2003 eller senere, ved skibets levering

(b)   skibe bygget før den 1. marts 2003:

(i)     skibe med en længde på 24 meter eller derunder senest den 1. marts 2004,

(ii)    skibe med en længde på 45 meter eller derunder, men over 24 meter, senest den 1. marts 2005, og

(iii)   alle andre skibe senest den 1. marts 2006.

(c)   Skibe, som før den 1. marts 2002 var udstyret med et brovagtalarmsystem, der på tilstrækkelig vis sikrer den vagthavendes årvågenhed, men som ikke fuldt ud opfylder IMO’s funktionsstandarder, kan anvende dette system i stedet for det foreskrevne brovagtalarmsystem frem til den 1. marts 2006. I skibe med selvstyrer eller rutekontrolsystem skal brovagtalarmsystemet være tilsluttet, når dette udstyr anvendes. I skibe uden selvstyrer eller rutekontrolsystem skal brovagtalarmsystemet være tilsluttet, når skibet befinder sig uden for havn eller beskyttet ankerplads.

Stk. 3. Kapitlerne E I, E VII (1) og E IX, dateret 1. januar 2003, gælder fra den 1. januar 2003 for Grønland med følgende tilføjelser:

1)    For nye grønlandske fiskefartøjer af længde under 24 meter og eksisterende grønlandske fiskefartøjer af længde under 45 meter med fartstilladelse i havområder uden for den nuværende VHF-dækning fra de grønlandske kystradiostationer, men inden for havområde A2 træder bestemmelserne dog først i kraft den 1. august 2003.

2)    Fiskefartøjer med fartstilladelse inden for VHF-dækning af de grønlandske kystradiostationer skal senest den 1. februar 2005 alene være udrustet med:

a)     VHF-radioanlæg.

b)     Float-free 406 MHz EPIRB.

c)     Radartransponder (SART).

       Kravet om VHF-radioanlæg i litra a kan opfyldes enten med et traditionelt VHF-radioanlæg (uden DSC) eller med et kombineret VHF-DSC radioanlæg.

Stk. 4. De konstruktionsmæssige krav i de hidtidige bestemmelser gælder fortsat for eksisterende skibe, medmindre andet bestemmes i denne forskrift.

Stk. 5. Eksisterende skibe med en bruttotonnage under 20, der hidtil har været omfattet af Skibstilsynets Meddelelser F, vil fortsat være omfattet af Skibstilsynets Meddelelser F.

Stk. 6. Følgende forskrifter ophæves:

1)    Teknisk forskrift nr. 3 af 20. marts 1997 om beskyttelsesanordninger ved istransportører i fiskeskibe

2)    Teknisk forskrift nr. 13 af 4. december 2002 om ændring af teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E).


Indledning

Regelværket består af en kort teknisk forskrift og tre bilag.

Forskriften indeholder hjemmel, anvendelse, en liste over bilagenes indhold, straf og ikrafttræden. Bilagene er opdelt i hæfter. Et kapitel kan være opdelt i flere hæfter. På forsiden af hvert hæfte er anført bogstavet E (for Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E), bilagets nr., kapitlets nr., dato, emne og indholdsfortegnelse.

Ved fremtidige ændringer i kapitlerne vil det hæfte, der ændres i, blive udskiftet. Kapitlet vil blive sat i kraft ved udstedelse af en ny forskrift.

Medmindre andet er anført i det enkelte kapitel, skal eksisterende fiskeskibe alene opfylde de krav til konstruktion, der eksisterede på skibets byggetidspunkt. Afvigelser herfra kan dog være anført i senere udstedte regler. Udskiftede hæfter bør derfor ikke kasseres.

I forhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E af den 24. september 2001 har regelværket gennemgået en gennemgribende revision. Foruden en sproglig bearbejdelse er Kommissionens direktiv 2002/35/EF indarbejdet i revisionen. Direktivet gennemfører en række harmoniserede fortolkninger af Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover. Derudover er der efter behandling i Fiskeskibsudvalget bl.a. indsat følgende ændringer, idet der på grund af de omfattende ændringer i flere af kapitlerne ikke er indsat ændringstegn:

I kapitel I Almindelige bestemmelser er indsat:

En bestemmelse fra direktivet om, at klassifikationsselskaber er flyttet fra kapitel II til regel 1a i kapitel I for at tydeliggøre, at bestemmelsen gælder for det samlede regelværk. Der er endvidere i denne regels stk. 3 indsat en bestemmelse om, hvorledes bestemmelserne i regelværket skal fortolkes.

Der er indsat en definition af fiskeskibe i regel 2; bestemmelsen stammer fra direktivet, men er sat med kursiv, idet den er tydeliggjort i forhold til teksten i direktivet, men er i overensstemmelse med bemærkningerne til direktivteksten.

Der er endvidere i regel 2 indsat enkelte andre nye definitioner, som hovedsagelig kommer fra selve Torremolinos-protokollen.

Regel 3 og 4 er bragt i overensstemmelse med direktivet.

Som ny regel 5, stk. 3, er indsat en regel fra den tidligere Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Bestemmelsen følger implicit af kapitel I, regel 6, stk. 3(b).

Der er indsat en bestemmelse i regel 6, stk. 1, der gennemfører muligheden for harmoniserede syn, som det kendes fra SOLAS og den tidligere Synsbekendtgørelse.

I regel 7, stk. 3, er indsat en generel bemyndigelse til at kræve skilte og opslag m.v. tilpasset det enkelte skibs størrelse og fartsområde.

Et krav om tilsynsbog er indsat i regel 7 b.

Regel 11 er ændret som følge af ændringerne i regel 6.

I kapitel II Konstruktion, vandtæthed og udstyr er følgende ændret:

De nationale regler om anvendelse af klassifikationsselskabernes regler er fjernet, idet regelværkets kapitel I nu indeholder direktivtekst om anvendelsen af sådanne.

Der er i regel 1 indsat retningslinier for isforstærkning af skibe, som skal anvendes under isforhold ved Grønland.

Der er ligeledes i regel 1 indsat krav til gennemføringer i vandtætte skotter samt om, at lukkemidler i åbninger i forpeakskotter skal åbne mod for.

I regel 12 er der indsat en bestemmelse om, at der skal forefindes blændplader til frontvinduer.

I regel 13 er der indsat en bestemmelse med krav til affaldsskakte.

På grund af direktivændringen med krav om, at ankerudrustning skal opfylde klassifikationsselskabernes regler, er det nationale afsnit om særlige danske krav til ankerudrustning i regel 16 ændret til kun at gælde for fiskeskibe under 24 m, der er bygget efter den 1. januar 2003.

Der er indsat tabeller for ankerudrustning i regel 16 til supplering eller erstatning af de eksisterende kurver.

Der er indsat bestemmelser i regel 16 om lænsning fra arbejdsdæk under en lukket overbygning. Reglerne er baseret på de tidligere gældende regler i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E.

Der er ligeledes i regel 16 indsat bestemmelser om luger og porte, som står åbne under fiskeri, samt angivelse af krav til luger til modtagebinge for at sikre, at der ikke sker utilsigtet vandtilstrømning til arbejdsdækket.

I kapitel III Stabilitet og sødygtighed er alene indsat harmoniseret direktivtekst.

I kapitel IV Maskineri og elektriske installationer i periodisk ubemandede maskinrum er foruden harmoniseret direktivtekst indsat følgende:

I regel 14 er der indsat en bestemmelse om, at maskinmesteralarmen også skal kunne høres tydeligt på arbejdsdæk og i fritidsrummet.

I regel 15, stk. 8, er indsat bestemmelser om brug af ammoniak i køleanlæg i nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003.

I regel 17, stk. 1, er indsat en bestemmelse om, at nødenergikilden skal anbringes over dybeste nedlastningsvandlinie.

I regel 18, stk. 3, er indsat en bestemmelse, der medfører, at elektriske installationer ikke må anvende skibsskroget som tilbageleder.

I regel 21 er der indsat en bestemmelse om, at der skal være kommunikationsmulighed for maskinmesteren til og fra fritidsrummet.

Som afsnit E, regel 25, er der indsat et helt nyt afsnit om hydraulik.

I kapitel V(1) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, afsnit A og B er foruden harmoniseret direktivtekst indsat følgende:

Der er i regel 7, stk. 2(b)(vii), indsat en tilføjelse om, at rum med kogeindretninger for rejer i nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003 defineres som »andre maskinrum«.


Der er ligeledes i regel 7 indsat et krav om, at lastrum isoleret med polyurethan, styrophorskum o.l. i nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003 skal isoleres til klasse A-60 mod maskinrum af kategori A.

I regel 9, stk.1(g)(ii), er der indsat et krav om, at nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003 skal have et brandspjæld også i den øverste ende i en aftrækskanal fra kabyssen.

I regel 11 er det flere steder præciseret, at de anførte krav skal opfylde IMO’s Fire Test Procedures Code.

I en ny regel 15a er tilføjet et krav om godkendte, automatiske røgmeldeanlæg, der dækker gange, trapper og evakueringsveje i nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003.

Der er i regel 22 indsat et krav om, at »maskinrum af kategori A« skal have fast monterede ildslukningssystemer.

I kapitel V(2) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, afsnit C og D er afsnit D, der indeholder regler for fiskeskibe med en længde over 15 meter, men med en længde under 24 meter, helt nyskrevet og omredigeret. I afsnit C er foruden harmoniseret direktivtekst indsat følgende:

I en ny regel 34a er tilføjet et krav om godkendte, automatiske røgmeldeanlæg, der dækker gange, trapper og evakueringsveje i nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003.

Der er i regel, 35 stk. 1(c), indsat et krav om en selvstændig drevet nødbrandpumpe, herunder muligheden for, at denne kan være en transportabel nødbrandpumpe i skibe med en længde under 45 meter.

Der er i regel 40 tilføjet »Fremdrivningsmotorer« under ildsluknings-systemer i maskinrum.

Hele afsnit D om brandsikring i skibe med en længde under 24 m er omstruktureret og simplificeret samt tilpasset de ændringer, som er indsat for større skibe på grund af ændringerne i direktivet. De væsentligste ændringer i afsnit D er:

De konstruktive dele af brandsikringen er flyttet til begyndelsen af afsnittet og dermed fjernet fra deres tidligere placering.

Krav om evakueringsveje fra maskinrum er indsat.

Krav om automatisk brandalarmanlæg i skibe udført i en brændbar konstruktion er indsat.

Krav om brandpumper og nødbrandpumpe er opdateret.

Reglen om transportable ildslukkere er simplificeret og tilpasset kravene i de andre afsnit i kapitlet; i den forbindelse er de nye krav til genopladning og reserveladninger indsat.

Reglen om eftersyn af ildslukkere er forkortet og tilpasset de tilsvarende krav i andre afsnit i kapitlet.

Reglen om ildslukningssystemer er forkortet og tilpasset de tilsvarende regler i andre afsnit i kapitlet.

Der er indsat et operationelt krav om afprøvning af brandpumper hver måned.

I kapitel VI Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.) er der foretaget en fuldstændig omarbejdning, idet regelinddelingen er bragt i overensstemmelse med regelinddelingen i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F gælder som bekendt for alle mindre erhvervsfartøjer, og de første 12 regler i kapitel VI i dette regelværk er derfor generelle regler for alle erhvervsfartøjer, medens reglerne fra 13 til og med 20 er specifikke regler for mindre fiskefartøjer. Ved udarbejdelsen af kapitlet er der endvidere lagt vægt på, at den dispensationspraksis og synspraksis, der har udviklet sig i de seneste år, er blevet indarbejdet. Derudover er der navnlig lagt vægt på at øge forebyggelsen de steder, hvor der sker mange arbejdsulykker, f.eks. i hele fiskeflåden ved glid og i forbindelse med arbejdet med is- og fiskerør på de større industritrawlere. Der er endvidere lagt vægt på at forbedre sikkerheden, hvor der sker alvorlige arbejdsulykker, f.eks. ved fald i lastrum og lasttanke, og endelig er der lagt vægt på en øget forebyggelse mod nedslidning.

Ovennævnte har medført følgende ændringer i kapitlet:

I regel 1, stk. 4, er det præciseret, at bl.a. arbejdsområder skal være forsynet med særlige skridsikre overflader. Kravet er en følge af, at mere end hver tredje arbejdsulykke i fiskeskibe er en glide- eller faldulykke.

I regel 2, stk. 1, er der indsat en tilføjelse om, at den beskyttelse, der skal være mod lugers tilfældige lukning, skal være selvlåsende.

I regel 3, stk. 6, er indsat en bestemmelse, der muliggør etablering af huller i skanseklædningen agter til udsætning af trawl. Det er en forudsætning, at en række krav er opfyldt, ligesom der skal ske forhåndsgodkendelse hos Søfartsstyrelsen på planlægningsstadiet.

I regel 6, stk. 5, er der kommet minimumskrav til bredden (250 mm) og fodfæstet (150 mm) på alle lejdere og trapper med undtagelse af trin på skibssiden, jf. regel 7, stk. 7 på fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003. Der endvidere i denne regel indføjet en bestemmelse om, at almindelige rundjern normalt ikke kan accepteres som lejdertrin.

I regel 6, stk. 7, er der indsat en bestemmelse, der tilgodeser den udvikling, der har været i forbindelse med losning af industrifisk, idet kravet til lugestørrelsen er nedsat mod, at der etableres en alternativ adkomstmulighed til lastrummet.

I regel 6, stk. 8, er der indsat en bestemmelse om adgangsforhold til RSW/CSW tanke.

I regel 6, stk. 9, er der indsat særlige krav om adgangsforholdene til lastrum i fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003.

I regel 7, stk. 7, er der indsat minimumskrav til bredden (250 mm) og fodfæstet (125 mm) på lejdertrin på skibssiden. Skibe hjemmehørende på Grønland er fritaget for sådanne trin, når de er udrustet med MOB-båd.

I regel 7, stk. 8, er der indsat et krav om, at skibe, der ikke har MOB- båd, skal have et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne kan reddes om bord.

I regel 8, stk. 4, er der kommet nye krav til fremføringsrør fra is- eller fiskeelevatorer.

I regel 9, stk. 5, er kravene til ventilation af arbejdsrum ændret.

I regel 9, stk. 6, er der indsat krav om hovedbeskyttelse, hvor der er fare for nedfaldende genstande.

Der er flere mindre tilpasninger i regel 12; bl.a. er kravet om afskærmning af spilkopper modificeret.

I regel 15 er der åbnet mulighed for at anvende en langskibstromle uden automatiske styrestænger i eksisterende skibe til reservetromle eller i forbindelse med konsumfiskeri under særlige forhold.

I regel 16 er kravene til indretning af arbejdsstedet i forbindelse med arbejdet med trawlskovle og rulleklumper m.v. skærpet.

Regel 20 om foranstaltninger til imødegåelse af den med industrifiskeri forbundne sundhedsfare er omskrevet.

Derudover er der til kapitel VI tilføjet to nye afsnit B og C. Afsnit B omhandler arbejdet i forbindelse med centralanlæg til svejsning med acetylen og oxygen. Afsnit C omhandler arbejdet i forbindelse med installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer.

I kapitel VII Redningsmidler og -arrangementer er alene indsat harmoniseret direktivtekst.

Det nye hæfte i Kapitel XII Opholdsrum gælder på grund af de meget omfattende ændringer kun for nye fiskeskibe bygget efter den 1. januar 2003, idet lempelsen i kravet til luftkonditioneringsanlæg i regel 4, stk. 4, også gælder for eksisterende skibe; der er desuden følgende ændringer i kapitlet:

Indholdsfortegnelsen er rettet og gjort mere detaljeret.

Der er tilføjet mere detaljerede retningslinier for behandling af afvigelser, især for skibe under 24 m.

Der er tilføjet mål vedrørende trapper og evakueringsveje som i æn-dringerne til direktivet.

Der er tilføjet krav om minimumsdørbredder og -højder.

Fortolkningerne vedrørende nødbelysning er blevet simplificeret.

Det fartsområde, hvor der kræves luftkonditioneringsanlæg, er ændret til det samme fartsområde, som gælder for lastskibe.

I regler for ferskvandsanlæg er der sket en tilpasning svarende til tilsvarende i andre regelværker, og direkte henvisninger til Dansk Værfts Standard er ændret.


I kapitel XXI Forebyggelse af olieforurening fra skibe er indført en regel om, at alle fiskeskibe med en tonnage over 400 skal være forsynet med en beredskabsplan i forbindelse med olieudslip ved uheld eller havari. Reglen er en implementering af et krav i MARPOL konventionens annex I. I samme kapitel er endvidere efter behandling i Fiskeskibsudvalget indsat en bestemmelse i forbindelse med anvendelsen af automatisk startende lænsepumper.

 

 


Orientering om regelværket

Forskriften gennemfører i Danmark og på Grønland Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, som ændret ved Kommissionens direktiv 2002/35/EF, samt dele af Rådets direktiv nr. 93/103/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord i fiskefartøjer.

Forskriften er udformet som en kort teknisk forskrift med tre bilag. Det vil i langt de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at læse bilag 1, der indeholder de tekniske bestemmelser for fiskeskibe.

Bilag 1 henvender sig til konstruktører, værfter og rederier m.fl. og har følgende indehold:

Kapitlerne I-V og VII-X indeholder bestemmelser for fiskeskibes bygning og udstyr og er udformet på baggrund af tillæg 1 til 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977, som ændret ved Rådets direktiv 97/70/EF.

Kapitel VI indeholder bestemmelser udformet på baggrund af dele af Rådets direktiv nr. 93/103/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord i fiskefartøjer.

Kapitel XI og tillægget indeholder tillægsbestemmelser for skibe, der sejler i den nordlige del af Europa, og er udformet på baggrund af Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 m og derover.

Kapitel XII indeholder bestemmelser for opholdsrum og drikkevandsanlæg og er udformet på baggrund af ILO konvention om opholdsrum i fiskeskibe.

Kapitel XX, XXI og XXIV indeholder bestemmelser om forureningsforebyggende foranstaltninger og er udformet på baggrund af den internationale konvention om forebyggelse af forurening til søs (MARPOL).

Kapitlerne XIII-XIX, XXII og XXIII anvendes ikke.

I bilag 1 er danske regler, som udfylder eller udbygger de internationale bestemmelser, trykt i kursiv skrifttype . I enkelte tilfælde er de internationale bestemmelser overstreget for at tydeliggøre afvigelsen. Tekst, der stammer fra direktivet, er trykt i skrifttypen »Arial« .

Bilag 2 er en gengivelse af Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 m og derover. Direktivet indeholder fem bilag i form af ændringer og tillæg til 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977. Direktivets bilag er indeholdt i forskriftens bilag 1.

Bilag 3 er en gengivelse af 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977, inklusive tillæg 2 og 3.

Protokollens tillæg 2 indeholder konferencens resolutioner, der henvender sig til regeringer.

Protokollens tillæg 3 indeholder en række væsentlige anbefalinger af teknisk karakter, hvoraf nogle gøres obligatoriske i forskriftens bilag 1.

Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe er i Danmark gennemført ved teknisk forskrift om udstyr i skibe. Direktivet og dermed forskriften gælder for udstyr krævet i

Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs (SOLAS),

Den internationale lasteliniekonvention, 1966 (LL66),

De internationale søvejsregler 1972 (COLREG),

Den internationale konvention om forebyggelse af forurening til søs 1973 (MARPOL).

Konventionerne finder kun i begrænset omfang anvendelse på fiskeskibe. Disse er omfattet af 1993 Protokollen til Torremolinos Konventionen 1977, som indeholder selvstændige standarder for udstyr til fiskeskibe. Hvor det er relevant, kan udstyr til fiskeskibe imidlertid erstattes af udstyr, som er EU-overensstemmelsesmærket.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 27. december 2002

Christian Breinholt

/Svend Karstensen

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"