Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E III Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2003

 

 

 

Kapitel III

Stabilitet og sødygtighed

Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, finder dette kapitel anvendelse på nye skibe, som defineret i kapitel I, regel 2(1).

Regel 1   Almindelige bestemmelser

Skibe skal konstrueres og bygges således, at forskrifterne i dette kapitel kan opfyldes i de i regel 7 beskrevne driftskonditioner. Beregninger af kurverne for den oprettende arm skal udføres i overensstemmelse med »Code on Intact Stability«, IMO Resolution A.749(18), som ændret ved Resolution MSC.75(69). Desuden henvises til Søfartsstyrelsens seneste vejledning om godkendelse af stabilitet.

Regel 2   Stabilitetskriterier

(1)   Følgende minimumsstabilitetskriterier skal være opfyldt, medmindre Administrationen finder, at erfaringer 1) fra skibets anvendelse berettiger afvigelser herfra. For fiskeskibe med en længde på 24 m eller derover , bygget 1. januar 2003 eller senere, skal eventuelle undtagelser fra denne regel, som indrømmes af Administrationen, behandles efter proceduren i fiskeskibsdirektivets artikel 4.

(a)   Arealet under kurven for den oprettende arm (GZ kurven) må ikke være mindre end 0,055 radianmeter op til en krængningsvinkel på 30° og ikke mindre end 0,09 radianmeter op til en krængningsvinkel på 40° eller indstrømningsvinklen Q f , hvis denne vinkel er mindre end 40°. Endvidere må arealet under kurven for den oprettende arm (GZ kurven) mellem krængningsvinklerne 30° og 40° eller mellem 30° og Q f , hvis denne vinkel er mindre end 40°, ikke være mindre end 0,030 radianmeter. Q f   er den krængningsvinkel, hvorved åbninger i skrog, overbygninger eller dækshuse, som ikke hurtigt kan lukkes vejrtæt, begynder at være under vand. Ved anvendelsen af disse kriterier skal små åbninger, gennem hvilke fortsat fyldning ikke kan finde sted, ikke betragtes som åbne.

(b)   Den oprettende arm GZ skal være mindst 200 mm ved en krængningsvinkel, der er større end eller lig med 30°. For skibe med en længde mindre end 24 m kan dette krav til GZ reduceres med 2x(24-L)%.

(c)   Den maksimale oprettende arm GZ max skal forekomme ved en krængningsvinkel, der helst er større end 30°, men ikke er mindre end 25°.

(d)   Metacenterhøjden GM må ikke være mindre end 350 mm.

(2)   Såfremt andre midler end slingrekøle er til rådighed for at begrænse rulningsvinklerne, skal det godtgøres over for Administrationen, at de i regel 2(1) krævede stabilitetskriterier stadig er opfyldt i alle driftskonditioner.

(3)   Hvor ballast er anvendt for at opfylde stabilitetskriterierne i regel 2(1), skal ballastens art og anbringelse være til Administrationens tilfredshed . I s I skibe, bygget 1. januar 2003 eller senere, med en længde mindre end 45 m skal denne ballast være fast. Fast ballast skal være af faststof og forsvarligt fastgjort i skibet. Administrationen kan godkende vandballast, hvis den medføres enten i tanke specielt beregnet til dette formål eller i helt fyldte tanke, der ikke er tilsluttet noget pumpesystem på skibet. Anvendes vandballast som fast ballast for at sikre overholdelse af regel 2(1), skal enkeltheder herom være anført i overensstemmelsescertifikatet og i stabilitetsoplysningerne. Fast ballast må ikke fjernes fra skibet eller flyttes uden Administrationens godkendelse.

Regel 3   Fyldning af fiskelastrum

Den krængningsvinkel, ved hvilken en fortsat fyldning af fiskelastrum kan indtræffe gennem lugeåbninger, der står åbne under fiskeriet og ikke hurtigt kan lukkes, skal mindst være 20°, medmindre stabilitetskriterierne i regel 2(1) kan opfyldes med de pågældende fiskelastrum delvis eller helt fyldte.

Regel 4   Særlige fiskerimetoder

(1)   Skibe, der anvender særlige fiskerimetoder, hvorunder skibet udsættes for forøgede ydre påvirkninger under fiskeriet, skal opfylde stabilitetskriterierne i regel 2(1) til Administrationens tilfredshed, om fornødent med forøgede krav.


(2)   Skibe, der fisker med bomtrawl, skal opfylde følgende forøgede krav:

(a)   Metacenterhøjden skal være mindst 500 mm.

(b)   For nye skibe, der fisker med bomtrawl, bygget før 1. januar 2003, som har et maksimalt pæletræk på L 2 x 0,015 tons eller derover, hvor pæletrækket måles direkte ved fysisk prøve ved hovedmotorens fulde effekt, skal kravene til arealet under kurven for den oprettende arm GZ og til den oprettende arm GZ i regel 2(1)(a) og 2(1)(b) multipliceres med 1,2.

(c)   For nye skibe, der fisker med bomtrawl, bygget 1. januar 2003 eller senere, skal kravene til arealet under kurven for den oprettende arm GZ og til den oprettende arm GZ i regel 2(1)(a) og 2(1)(b) multipliceres med:

1,2   ,hvis P < kL 2

1,2 P/kL 2   ,hvis P > kL 2

,hvor:

k = 0,6 kW/m 2   ,hvis L < 35 m

k = 0,05 kW/m 3 L – 1,15 kW/m 2   ,hvis 35 m < L < 37 m

k = 0,7 kW/m 2   ,hvis L > 37 m

L er længden overalt i henhold til skibets målebrev målt i m.

P er den installerede fremdrivningseffekt målt i kW.

d)   De ovennævnte forøgede stabilitetskriterier for bomtrawlere skal være opfyldt i de driftskonditioner, der nævnes i dette kapitels regel 7(1). Bommene skal i den forbindelse antages at befinde sig i en vinkel på 45 ° i forhold til vandret.

(3)   Nye og eksisterende skibe, som fisker med et arrangement, som i et drej automatisk flytter redskabernes trækpunkt over i den side, hvortil skibet drejer, eller indebærer en risiko herfor, hvis redskaberne får bundhold (tyskertræk), skal opfylde følgende krav:

(a)   Redskaberne skal fra styrepladsen hurtigt kunne frigøres.

(b)   Redskabernes trækpunkt skal være placeret så lavt som muligt og aldrig højere end lønningen.

(c)   Skibe bygget før 1. juni 2002 skal opfylde regel 3(a) senest 1. december 2002 og regel 3(b) senest 1. juni 2003.


Regel 5   Hård vind og rulning

Skibe med en længde på 24 m eller derover skal være i stand til at modstå virkningen af hård vind og rulning i den dertil svarende søtilstand, idet der tages hensyn til årstidens vejrforhold, de søtilstande, som skibet vil arbejde i, skibstypen og dens anvendelse. De pågældende beregninger skal udføres i overensstemmelse med »Code on Intact Stability«, IMO Resolution A.749(18) som ændret ved Resolution MSC.75(69).

Regel 6   Vand på dækket

Skibe med en længde på 24 m eller derover skal i overensstemmelse med Administrationens krav 2) være i stand til at modstå virkningen af vand på dækket, idet der tages hensyn til årstidens vejrforhold, de søtilstande, som skibet vil arbejde i, skibstypen og dens anvendelse .

Regel 7   Driftskonditioner

(1)   Antallet og typen af de driftskonditioner, der skal tages i betragtning, skal opfylde Administrationens krav og skal, såfremt det er relevant, omfatte følgende: 3)

(a)   Afgang mod fiskeplads med 100% bunkers, stores, is, fiskeredskaber etc.

(b)   Afgang fra fiskeplads med fuld fangst.

(c)   Ankomst til havn med fuld fangst og 10% stores, bunkers etc.

(d)   Ankomst til havn med 10% stores, bunkers etc. uden fangst.

(2)   I tillæg til de i regel 7(1) angivne særlige driftskonditioner skal Administrationen være overbevist om, at de stabilitetskriterier, der er foreskrevet i regel 2, også er opfyldt i alle andre i praksis forekommende driftskonditioner, inklusive dem, som giver de laveste værdier af de stabilitetsparametre, der indgår i kriterierne , herunder letskibs kondition . Administrationen skal også være overbevist om, at specielle forhold, som skyldes en ændring af skibets anvendelse eller fartsområde, og som berører de i dette kapitel omhandlede stabilitetskrav, er taget i betragtning.

(3)   Med hensyn til de i regel 7(1) omhandlede driftskonditioner skal beregningerne omfatte følgende:

(a)   Tillæg for vægten af våde fiskenet, redskaber og lignende på dækket.

(b)   Tillæg for overisning, hvis dette er forudsat i henhold til bestemmelserne i regel 8.

(c)   Ensartet fordeling af fangsten, medmindre dette ikke svarer til praksis.

(d)   Fangst på dækket, hvis dette er forudsat i driftskonditionerne i punkt (1)(b) og (c) og i punkt (2).

(e)   Vandballast, hvis den medføres enten i tanke specielt beregnet til dette formål eller i andre tanke, der ligeledes er indrettet til transport af vandballast.

(f)   Korrektion for frie væskeoverflader samt, hvis det er relevant, for frie overflader af fangsten.

Regel 8   Overisning

(1)   For skibe, der har fartstilladelse i områder, 4) hvor overisning ofte forekommer, skal der i stabilitetsberegningerne medtages følgende tillæg for is . Ved Ved anvendelsen af denne regel tillades ingen ændring af tillægget for overisning, således som det kan ske efter Administrationens skøn ifølge rekommandation 2 i fodnoten :

(a)   30 kg pr. m 2 på udsatte vejrdæk og løbebroer.

(b)   7,5 kg pr. m 2 på det projicerede lateralareal over vandlinien i begge sider af skibet.

(c)   De projicerede lateralarealer af diskontinuerte overflader af gelændere, rundholter (undtagen master) og rigning på skibe, der ikke fører sejl, og det projicerede lateralareal af andre mindre genstande skal indregnes ved at forøge det samlede projicerede lateralareal af kontinuerte overflader med 5% og dette areals statiske moment med 10%.

(2)   Skibe, der har fartstilladelse i områder, hvor overisning kan forekomme, skal være:

(a)   Konstrueret således, at overisning minimeres.

(b)   Udstyret med sådanne midler til fjernelse af is, som Administrationen måtte kræve. 5)

Regel 9   Krængningsprøve

(1)   Ethvert skib skal, når det er færdigbygget, underkastes en krængningsprøve, 6) og det faktiske deplacement og beliggenheden af tyngdepunktet bestemmes for letskibs kondition.

(2)   Hvis der i et skib foretages forandringer, der påvirker dets letskibs kondition eller beliggenheden af tyngdepunktet, skal skibet, hvis Administrationen under hensyn til dets stabilitetsmargener anser det for nødvendigt , underkastes en ny krængningsprøve, og stabilitetsoplysningerne revideres . Såf Såfremt letvægten afviger mere end 2% fra den oprindelige letvægt, og det ikke ved beregning kan vises, at skibet fortsat opfylder stabilitetskriterierne, skal det dog under alle omstændigheder underkastes en ny krængningsprøve.

(3)   Administrationen kan tillade, at krængningsprøve for et bestemt skib undlades, når der foreligger stabilitetsoplysninger fra en krængningsprøve foretaget med et søsterskib, og det godtgøres over for Administrationen, at pålidelige stabilitetsoplysninger for det undtagne skib kan udledes af disse oplysninger.

(4)   Krængningsprøven og fastlæggelsen af den kondition, der kræves i henhold til regel 9(1), skal foretages mindst hvert tiende år.

Regel 10   Stabilitetsoplysninger

(1)   Passende stabilitetsoplysninger skal udarbejdes for at sætte skibsføreren i stand til let og sikkert at bedømme skibets stabilitet i forskellige driftskonditioner. 7) Oplysningerne skal omfatte særlige instruktioner til skibsføreren, der advarer om de driftskonditioner, som på uheldig måde kan påvirke skibets stabilitet eller trim. En genpart af stabilitetsoplysningerne skal fremsendes til Administrationen med henblik på godkendelse. 8)

(2)   De godkendte stabilitetsoplysninger skal opbevares om bord. De skal til enhver tid være let tilgængelige, og de skal inspiceres ved de periodiske syn af skibet for at sikre, at de er godkendt for den faktiske anvendelse af skibet.

(3)   Såfremt der foretages ændringer ved et skib, der påvirker dets stabilitet, skal reviderede stabilitetsberegninger foretages og fremsendes til Administrationen med henblik på godkendelse. 9) Hvis Administrationen finder, at stabilitetsoplysningerne skal revideres, skal de nye oplysninger udleveres til skibsføreren, og de tidligere oplysninger fjernes.

Regel 11   Transportable fiskelastrumsopdelinger

Fangsten skal omhyggeligt sikres mod forskydning, som kan give skibet et farligt trim eller krængning. Eventuelle transportable fiskelastrumsopdelingers materialedimensioner skal opfylde Administrationens krav. 10)

Regel 12   Bovhøjde

(1)   Bovhøjden skal være tilstrækkelig til at hindre, at skibet tager urimeligt meget vand over.

(a)   For skibe med en længde under 24 m samt for skibe med en længde på 24 m eller derover, hvis fartsområde ikke strækker sig mere end 10 sømil fra kysten, skal minimumsbovhøjden beregnes i overensstemmelse med metoden i rekommandation 4 i tillæg 3 til Torremolinos protokollen.

(b)   For skibe med en længde på 24 m eller derover, hvis fartsområde strækker sig mere end 10 sømil fra kysten, og hvor fangsten under fiskeriet må stuves i lastrummene via luger i et udsat arbejdsdæk foran dækshuse eller overbygninger, skal minimumsbovhøjden beregnes i overensstemmelse med metoden i rekommandation 4 i tillæg 3 til Torremolinos protokollen.

(c)   For skibe med en længde på 24 m eller derover, hvis fartsområde strækker sig mere end 10 sømil fra kysten, og hvor fangsten må stuves i lastrummene via luger i et udsat arbejdsdæk, der er beskyttet af dækshuse eller overbygninger, skal minimumsbovhøjden beregnes i overensstemmelse med regel 39 i bilag I til den internationale lastelinjekonvention, 1966, men den skal dog ikke være mindre end 2000 mm. I den forbindelse skal den største tilladelige dybgang under drift anvendes i stedet for et eventuelt sommerfribord.

Regel 13   Største tilladelige dybgang under drift

Den største tilladelige dybgang under drift skal godkendes af Administrationen, og den tilsvarende driftskondition skal opfylde stabilitetskriterierne i dette kapitel samt kravene i kapitlerne II og VI.

Regel 14   Inddeling og lækstabilitet

Skibe med en længde på 100 m eller derover, hvor antallet af personer om bord er 100 eller mere, skal kunne holde sig flydende med positiv stabilitet efter fyldning af et hvilket som helst rum, der antages at være beskadiget, alt under hensyn til skibstypen, den planlagte anvendelse og fartsområdet . Beregningerne skal udføres i overensstemmelse med vejledningen i rekommandation 5 i tillæg 3 til konferencens slutprotokol.

 

____________

Stabilitetskriterierne for offshore supply vessels i regel 4.5.6.2.1 til 4.5.6.2.4 i »Code on Intact Stability«, IMO Resolution A.749(18) som ændret ved Resolution MSC.75(69), kan anses for ækvivalente med stabilitetskriterierne i regel 2(1)a til 2(1)c. Denne ækvivalens kan kun gøres gældende for fiskeskibe, der har en tilsvarende skrogform.

Rekommandation 1 i Tillæg 3 til konferencens slutprotokol.

Opmærksomheden skal henledes på de særlige bestemmelser for nordlige regioner, der fremgår af kapitel XI.

Rekommandation 2 i Tillæg 3 til konferencens slutprotokol. Endvidere skal opmærksomheden henledes på de særlige bestemmelser for nordlige regioner, der fremgår af kapitel XI.

Søfartsstyrelsen kræver, at der om bord findes egnede trækøller til fjernelse af is i et antal svarende til skibets besætning.

Jf. Søfartsstyrelsens seneste vejledning om godkendelse af stabilitet.

Rekommandation 3 i Tillæg 3 til konferencens slutprotokol. Desuden henvises til Søfartsstyrelsens seneste vejledning om godkendelse af stabilitet.

IMO Resolution A.267 (VIII). Desuden henvises til Søfartsstyrelsens seneste vejledning om godkendelse af stabilitet.

IMO Resolution A.267 (VIII). Desuden henvises til Søfartsstyrelsens seneste vejledning om godkendelse af stabilitet.

IMO Resolution A.168 (ES.IV) som ændret ved resolution A.268 (VIII).

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"