Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI B Centralanlæg til svejsning med acetylen og oxygen, 1. januar 2003

 

 

 

Kapitel VI B

Beskyttelse af besætningen
(arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.)

Afsnit B      Centralanlæg til svejsning med acetylen og oxygen

Regel 1        Almindelige bestemmelser

(1)         Acetylen (C2H2) skal opbevares i specialbeholdere (1,5-1,8 N/mm2 ved 15°C).

(2)         Oxygen (O2) skal opbevares i gasformig tilstand på specialbeholdere (15-20 N/mm2 ved 15°C).

(3)         Centralanlægget skal indrettes i et separat beholderrum eller i et separat beholderskab, jf. regel 3, med fast installeret central for hver gasart herunder højtrykssamlerør med afspærrelig højtryks~kontraventil for hver tilsluttet beholder, eventuelle højtryksslanger, centralregulator med manometre for høj- og lav~tryks~kammer, sikkerhedsventiler, fastgørelsesarrangement for beholder samt betjeningsvejledning.

(4)         En udtagspost skal bestå af afspærringsventiler med tilslutninger til lavtryksledningerne, acetylentilbageslagssikring afsluttet med 3/8 venstre gevind, oxygenreduktionsventil med manometer, oxygentilbageslagssikring afsluttet med 3/8 højre gevind samt for hver gasart en med omløber monteret slangestuds.

(5)         Brændere, afspærringsventiler, regulatorer og reguleringsventiler, tilbageslagssikringer og slanger skal være af en anerkendt accepteret type. Brændere skal være af ligetrykstypen.

(6)         Der skal forefindes betjenings- og vedligeholdelsesvejledning til udstyret.

Regel 2        Beholdere

(1)         Beholdere skal være godkendt af en anerkendt myndighed/insti~tution eller af et anerkendt klassifikationsselskab.

(2)         Der må kun anvendes beholdere med et rumfang på 50 liter eller derunder.

(3)         Beholdere skal være påstemplet tara- og bruttovægt, måned og år for seneste trykprøvning samt prøvetryk.

(4)         Beholderne, herunder reservebeholderne, skal være anbragt i opretstående stilling, og de skal være fastgjort på forsvarlig måde. Fastgørelsesarrangementet skal være udført således, at hurtig afmontering af beholderne kan foretages.

Regel 3       Placering af beholdere

(1)         Beholderne skal uanset antal være placeret over skotdæk uden for maskinrum og eksplosionsfarlige områder, dvs. uden for områder, hvor andre letantændelige og/eller eksplosive gasarter eller dampe vil kunne forventes at være til stede.

(2)         Et beholderrum skal være et særskilt rum, som mod skibets indre skal være omgivet af gastætte stålskotter, ståldæk m.v. Der må kun være adgang til rummet fra frit dæk, og døren til rummet skal åbne udad.

.1     Rummet skal isoleres, ventileres og arrangeres således, at rumtemperaturen normalt ikke overstiger 40°C. Hvis temperaturforholdene tillader det, kan naturlig ventilation anvendes.

(3)         Et beholderskab skal være udført af stål, og det skal være solidt anbragt på frit dæk. Skabsdøre skal åbne udad.

.1     Skabet skal ventileres og arrangeres således, at skabstemperaturen normalt ikke overstiger 40°C.

(4)         Elektriske installationer og komponenter herunder afbrydere, lysarmaturer, ventilationsmotorer m.v. i beholderrum/behol~derskabe skal være i eksplosionssikker udførelse.

(5)         Døre til beholderrum/beholderskabe skal udvendigt være forsy~net med følgende tekst:

 

TRYKFLASKER FJERNES VED BRAND
BRUG AF ÅBEN ILD FORBUDT

 

(6)         Der skal være mulighed for hurtig og let adgang til beholderrum/beholderskabe, uanset at dørene er låst, og der skal forefindes fast placeret værktøj til lukning af beholderventiler samt til afmontering af beholdere og armatur.

(7)         I beholderrum/beholderskab skal der forefindes en holdbar udført vejledning i omgang med acetylen og oxygen samt anlæggets betjening. Vejledningens indhold skal være udformet på en enkel og overskuelig måde, så fejlbetjening undgås.

.1     Af vejledningen skal bl.a. fremgå, at olieprodukter og fedtstoffer under ingen omstændigheder må indføres i beholderrum/beholderskab, og at rummet/skabet ikke må betrædes af personer, hvis hud (hænder) eller beklædning er væsentligt forurenet af olie eller fedtstof, samt at transportabelt elektrisk udstyr ikke må medbringes i beholderrum eller indføres i beholderskab.

Regel 4        Rørinstallationer

(1)         Højtrykssiden for acetylen

.1     Samlerør skal være udført af sømløse stålrør. Rør og arma~turer skal være dimensioneret til 30 N/mm 2 og inden montering være hydraulisk trykprøvet med nævnte tryk. Der må ikke anvendes kobber og kobberlegeringer med vægtprocent af kobber på 65 eller derover.

.2     Såfremt der er tilsluttet flere beholdere til samlerøret, skal der være anbragt en afspærringsventil for hver beholder direkte på samlerøret.

(2)         Højtrykssiden for oxygen

.1     Samlerør skal være udført af enten sømløse kobberrør eller sømløse stålrør, der er dimensioneret og trykprøvet som anført under stk. 1.

.2    Der skal forefindes afspærringsventiler som anført under stk. 2.

(3)         Lavtrykssiden for acetylen og oxygen

.1     Lavtryksrør for acetylen skal være udført af sømløse stålrør. Den indvendige diameter må ikke være over 30 mm.

.2     Lavtryksrør for oxygen skal være udført af enten sømløse kobberrør eller sømløse stålrør.

.3     Lavtrykssiden for acetylen skal tilsluttes højtrykssiden gennem en reduktionsventil, der reducerer acetylentrykket til maksimalt 0,09 N/mm 2 . Umi Umiddelbart efter reduktionsventilen skal der forefindes en sikkerhedsventil, der åbner mellem 0,15 N/mm 2 og 0,17 N/mm 2 . Afgangsrøret skal føre til fri luft.

.4     Lavtrykssiden for oxygen skal tilsluttes højtrykssiden gennem en reduktionsventil, der reducerer oxygentrykket til maksimalt 1,5 N/mm 2 . Umi Umiddelbart efter reduktionsventilen skal der forefindes en sikkerhedsventil, som skal forhindre, at trykket overstiger 2,25 N/mm 2 . Afgangsrøret fra sikker~heds~ventilen skal føre til fri luft.

.5     Lavtryksledningerne skal føres uden om mandskabs- og passageraptering, og de skal være tilgængelige for inspektion. Endvidere skal rørledningerne føres uden om ikke-ventile~rede rum og skabe.

.6     Rørledningerne skal være fast oplagte med fornødne ekspansionsmuligheder og således, at de ikke let kan blive udsat for mekanisk overlast.

.7     Antallet af rørsamlinger skal være så lavt som muligt. Samlinger skal fortrinsvis være udført ved svejsning eller slaglodning. Sølvlodning må ikke anvendes i forbindelse med armatur og rørledninger for acetylen.

.8     Hvor rørledningerne føres gennem ikke-vandtætte skotter og dæk, skal ledningerne være beskyttet af beskyttelsesrør udført af hårdt plastfiber eller lignende. Ved gennemføring i vandtætte skotter og dæk skal vandtæt pakdåse monteres.

.9     Pakningsmaterialer skal være egnede til henholdsvis acetylen (aluminium eller fiber) og oxygen (kobber, aluminium eller fiber).

.10   De sømløse stålrør, som er nævnt i denne regel, skal være afprøvet i henhold til DS/EN 10246.

(4)         Udtagsposter

.1     Udtagsposter må normalt kun være placeret i maskinrum og/eller værkstedsrum.

.2     Ved hver udtagspost skal der forefindes et solidt anbragt skilt, hvoraf bl.a. skal fremgå, at udtagsventiler og afspærringsventiler i beholderrum/beholderskab skal være lukkede, når svejseanlægget ikke er i brug.

Regel 5        Kontrol før montage

(1)         Ud over de under regel 4, stk. 1 og 2, anførte trykprøver skal følgende udføres, inden monteringen påbegyndes om bord: Rørledninger, samlinger og armatur m.v. til oxygen skal være omhyggeligt rengjorte for fedtstoffer. Til rensningen kan anvendes triklorethylen eller tilsvarende rensemiddel benzin må ikke anvendes. Efter rensning skal rør, samlinger og armatur m.v. skylles med en 10% trinatriumfosfatopløsning for at fjerne rense~væskerester, hvorefter rørene skal gennemblæses med nitrogen.

(2)         Skriftlig bekræftelse af, at den under stk. 1 nævnte kontrol er udført, skal foreligge om bord og kunne forevises på forlangende.

Regel 6        Gennemblæsnings- og tæthedskontrol efter montage

(1)         Til gennemblæsning af rørledninger for acetylen skal der anvendes nitrogen, medens der til rørledninger for oxygen skal anvendes enten nitrogen eller fedtfri, renset trykluft. Beholderen med gennemblæsningsmediet skal tilsluttes lavtrykssiden. Regulatorer, tilbageslagssikringer og manometre m.v. skal være afmonterede under gennemblæsningen, som skal vedvare, indtil rørene er blæst rene.

.1     Ved gennemblæsning af rørledninger for acetylen skal trykket gradvis øges til ca. 0,8 N/mm 2 .

.2     Under gennemblæsning af rørledninger for oxygen skal trykket gradvis øges til ca. 1,5 N/mm 2 .

(2)         Tæthedsprøve med rørledninger for acetylen skal foretages med nitrogen.

            Under prøven skal ventiler og samlinger m.v. pensles med sæbevand og kontrolleres for eventuelle utætheder.

.1     Højtrykssiden skal tæthedsprøves med 6 N/mm 2 og lavtrykssiden med 0,8-1 N/mm 2 .

.2     Efter 8 timer må trykfaldet på lavtrykssiden ikke overstige 0,04 N/mm 2 .

(3)         Tæthedsprøven med rørledninger for oxygen skal foretages med enten nitrogen eller fedtfri, renset luft, og ledningerne skal pensles og kontrolleres.

.1     Højtrykssiden skal tæthedsprøves med 20 N/mm 2 og lavtrykssiden med 2,25 N/mm 2 .

(4)         Skriftlig bekræftelse af, at den under .6.1, .6.2 og .6.3 nævnte kontrol er udført, skal afleveres til Søfartsstyrelsen i forbindelse med syn på et nyt anlæg.

Regel 7        Bemyndigelse

(1)         Det pågældende klassifikationsselskab eller skibets maskinchef er bemyndiget til at udføre kontrollen under regel 5 og 6 samt til at udstede den nødvendige skriftlige dokumentation.


Regel 8        Transportabelt udstyr til svejsning med acetylen og oxygen

(1)         Brændere skal være af ligetrykstypen, og der skal være monteret tilbageslagssikring for acetylen.

(2)         Bestemmelserne i regel 1, stk. 1, 2 og 5, samt regel 2, stk. 3, skal være opfyldt.

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"