Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XX Behandling og opbevaring af kloakspildevand, 1. januar 2003

 

 

 

 

Kapitel XX

Behandling og opbevaring af kloakspildevand

Indledning

Dette kapitel indeholder bestemmelserne i regel 6 i bilag IV til Helsinki-konventionen (Østersøkonventionen). Det første afsnit om behandling og opbevaring af kloakspildevand er endvidere i overensstemmelse med bilag IV til MARPOL-konventionen.

Reglernes administration er fordelt således, at Miljøstyrelsen er ansvarlig for reglerne om udtømning, og Søfartsstyrelsen er ansvarlig for reglerne om de tekniske installationer om bord i skibene, herunder certifikater. Denne ansvarsfordeling er angivet i indholdsfortegnelsen ud for den enkelte regel med et » M « for Miljøstyrelsen og et » S « for Søfartsstyrelsen.

Der er ud over de tekniske forskrifter i Søfartsstyrelsens regelværker udstedt bekendtgørelser af Miljøministeriet, som også skal følges.

 

Afsnit A   Behandling og opbevaring af kloakspildevand i store skibe

Regel 1   Anvendelse

2.1   Bestemmelserne i denne forskrift finder anvendelse på skibe og platforme, som har fartstilladelse i østersøområdet og i dansk søterritorium, og

.1   med en bruttotonnage på 200 og derover,

.2   med en bruttotonnage på mindre end 200, som er godkendt til befordring af mere end ti personer, samt

.3   skibe, som ikke har en målt bruttotonnage, og som er godkendt til befordring af mere end ti personer.

Regel 2   Definitioner

I denne forskrift betyder:

1.1   »Kloakspildevand«:

.1   Afløbsstoffer og andet affald fra enhver form for toiletter, urinaler og wc-afløb,

.2   afløbsstoffer fra hospitalsrum (apotek, sygerum m.v.), der er udledt fra vaskekummer, badekar og afløb anbragt i sådanne rum,

.3   afløbsstoffer fra steder, hvor der findes levende dyr, eller

.4   andet spildevand, når det er blandet med afløbsstoffer som defineret ovenfor.

1.2   »Opbevaringstank«: En tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand.

1.3   »Godkendt«: Godkendt af Søfartsstyrelsen eller en af Søfartsstyrelsen anerkendt myndighed eller organisation.

1.4   »Østersøområdet«: Som defineret i lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet.

1.5   »Dansk søterritorium«: Som fastlagt i overensstemmelse med international ret.

Regel 3   Udtømning af kloakspildevand

3.1   Udtømning af kloakspildevand i havet må kun finde sted, såfremt

.1   udtømningen foretages under anvendelse af et godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, og spildevandet ved afløbet ikke frembringer synlige spor i havet, eller

.2   spildevandet er finfordelt og desinficeret i et godkendt anlæg, og udtømningen sker i en afstand af mindst 4 sømil fra nærmeste kyst, eller

.3   udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst. Foretages udtømningen fra en tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed.

Regel 4   Rørledning og tilkoblingsflange for udtømning til modtageanlæg

4.1   Skibet skal være udstyret med en rørledning og en pumpe til udtømning af kloakspildevand til modtageanlæg i land. Rørledningen skal være forsynet med en tilkoblingsflange med dimensioner som angivet nedenfor, dog kan anden tilkoblingsmulighed anvendes for skibe i fast fart og indenrigsfart.


4.2   Standarddimensioner for tilkoblingsflange

Beskrivelse

Dimension

Ydre diameter

210 mm

Indre diameter

I henhold til rørets diameter

Boltringens diameter

170 mm

Flangeudskæringer anbragt med lige store mellemrum på en boltring af ovennævnte diameter udskåret til flangeomkredsen. Udskæringens bredde skal være 18 mm

4 huller med en diameter på 18 mm

Flangetykkelse

16 mm

Bolte og møtrikker: antal og diameter

4, hver med en diameter på 16 mm og passende længde

 

Flangen skal være således konstrueret, at der kan anvendes rør med en indvendig diameter op til 100 mm, og skal være fremstillet af stål eller andet tilsvarende materiale, som har en glat overflade. Flangen med tilhørende pakning skal kunne holde til et arbejdstryk på 600 kPa.

Regel 5   Syn

5.1   Skibet skal underkastes et første syn, før det sættes i fart, eller før certifikatet – som nævnt i afsnit 6 – udstedes første gang. Synet skal være så omfattende, at det sikres,

.1   når skibet er udstyret med et anlæg til behandling af kloakspildevand, at anlægget opfylder de operationelle krav, som er baseret på de standarder og afprøvninger, der er anbefalet af Helsinki-kommissionen, samt at anlægget er godkendt.

.2   når skibet er udstyret med et anlæg til finfordeling og desinficering af kloakspildevand, at anlægget opfylder de operationelle krav, som er baseret på de standarder og afprøvninger, der er anbefalet af Helsinki-kommissionen, samt at anlægget er godkendt,

.3   når skibet er udstyret med en opbevaringstank, at kapaciteten af en sådan tank er godkendt af Søfartsstyrelsen til opbevaring af kloakspildevand, idet der skal tages hensyn til skibets anvendelse, antal personer om bord og andre relevante faktorer, samt at tanken opfylder de operationelle krav, som er baseret på de standarder og afprøvninger, der er anbefalet af Helsinki-kommissionen, og

.4   at skibet er udstyret med en rørledning til udtømning af kloakspildevand til modtageanlæg i land. Denne rørledning skal være udstyret med en standardflange i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 4.2 eller, for skibe i fast fart samt national fart, med en alternativ tilkoblingsmulighed.

.5   Dette syn skal endvidere sikre, at udstyr, tilbehør, systemer og materialer fuldt ud opfylder de relevante bestemmelser i denne forskrift.

5.2   Skibet skal underkastes periodiske syn med mellemrum af 5 år, som sikrer, at udstyr, tilbehør, systemer og materialer fuldt ud opfylder de relevante bestemmelser i denne forskrift.

5.3   Efter at et syn af et skib er blevet afsluttet, må der ikke uden Søfartsstyrelsens godkendelse foretages nogen ændring af udstyr, tilbehør, systemer eller materialer, som er omfattet af synet, bortset fra direkte udskiftning af sådant udstyr og tilbehør.

Regel 6   Udstedelse af certifikat

6.1   Et certifikat om forebyggelse af forurening med kloakspildevand skal udstedes af Søfartsstyrelsen til skibe, som er godkendt til at befordre mere end 50 personer i fart i østersøområdet, efter at syn er afholdt i henhold til bestemmelserne i afsnit 5.

6.2   Certifikatet skal udstedes for en periode af 5 år.

6.3   Certifikatet bliver ugyldigt, såfremt der foretages større ændringer af udstyr, tilbehør, systemer eller de krævede materialer uden Søfartsstyrelsens godkendelse; undtaget er direkte udskiftning af udstyr eller tilbehør.

 


Bilag A

Retningslinier for typeprøvning og godkendelse af systemer til behandling og opbevaring af kloakspildevand.

Disse retningslinier er udarbejdet på baggrund af »International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973«, Annex IV (MARPOL 73/78, Annex IV) og »Recommendation on International Effluent Standard and Guidelines for Performance Tests for Sewage Treatment Plants« (IMO's resolution MEPC. 2 (VI)). Retningslinierne er gældende for systemer til behandling af kloakspildevand, som installeres i skibe i henhold til reglerne i Helsinki-konventionen (østersø-konventionen).

Ud over disse retningslinier skal systemerne opfylde bestemmelserne i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 15. februar 1990 om behandling og opbevaring af kloakspildevand.

 

INDHOLD

1   Anvendelse

2   Ansøgning om typegodkendelse

3   Afprøvning for typegodkendelse

4   Konstruktionskrav

5   Installationsbeskrivelse

6   Konstruktionskrav til installationen

7   Syn

8   Forklarende bemærkninger

 


1   Anvendelse

Disse retningslinier finder anvendelse på tre forskellige systemer, som fremgår af nedennævnte tabel, hvor »ja« betyder, at pågældende system er omfattet af det pågældende afsnit, og »nej« betyder, at det ikke er omfattet.

 Afsnit

Spildevandsbehandlingsanlæg

Finfordelings- og desinficeringsanlæg

Opbevaringstank

2

Ja

Ja, undtagen 2.2.10

Nej

3

Ja, undtagen 3.7 og 3.8

Ja, undtagen 3.1

Nej

4

Ja

Ja

Nej

5

Ja, undtagen 5.7

Ja

Ja, undtagen 5.6

6

Ja, undtagen 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 og 6.11

Ja, undtagen 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 og 6.11

Ja

7

Ja

Ja, undtagen 7.3.6

Ja, undtagen 7.3.4, 7.3.5 og 7.3.6

 

2   Ansøgning om typegodkendelse

Ansøgning med bilag skal fremsendes til Søfartsstyrelsen i to eksemplarer.

2.1   Ansøgningen skal indeholde følgende:

.1   Beskrivelse af anlæggets behandlingsprincip og virkemåde inklusive skematiske tegninger.

.2   Materialebeskrivelse, herunder de materialer, som kommer i kontakt med spildevandet og eventuelle kemikalier.

.3   Installationsvejledning.

.4   Driftsinstruktioner.

.5   Vedligeholdelsesinstruktioner.

.6   Liste over de vigtigste komponenter i behandlingen.

.7   Eventuel dokumentation for erfaring med anlægget under drift i skibe.

.8   Forslag til afprøvningsprogram i henhold til disse retningslinier.

.9   Navnet på det institut, som ansøgeren foreslår skal udføre afprøvningen.

.10   Navnet på det laboratorium, som ansøgeren foreslår skal udføre vandanalyserne.

2.2   De instruktioner, som er krævet i 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5, skal være de instruktioner, som normalt leveres med hvert anlæg, og skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

.1   Spildevandstype (sort, grå eller recirkulation).

.2   Skyllevandstype (fersk eller salt).

.3   Anlæggets kapacitet; normal, maksimum og minimum (antal personer, gennemstrømningskapacitet/anlæg/time).

.4   Den tid, anlægget kan arbejde med maksimum kapacitet.

.5   Organisk konstruktionsbelastning.

.6   Hvilke kemikalier der anvendes og i hvilken koncentration.

.7   Instruktioner og advarsler i forbindelse med kemikaliernes anvendelse.

.8   Diagram af spildevandets vej gennem anlægget samt elektrisk diagram.

.9   Et simpelt arrangement for kontrol af det behandlede spildevand.

.10   Instruktion for opbevaring eller behandling af tilbageblevne faste bestanddele.

 

3   Afprøvning og typegodkendelse

3.1   Afprøvningen skal udføres i overensstemmelse med reglerne i IMO's resolution MEPC. 2 (VI).

3.2   Afprøvningsprogrammet skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

3.3   Anlæggets installation skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger (afsnit 2.1.3, 2.1.4 og 2.1.5) og til Søfartsstyrelsens tilfredshed.

3.4   Afprøvningen og analyseringen skal udføres af et institut og et laboratorium, som er anerkendt af Søfartsstyrelsen.

3.5   Alle dele af anlægget, som vil indeholde eller blive gennemstrømmet af spildevand, skal trykprøves i henhold til Søfartsstyrelsens bestemmelser.

3.6   Hvor der er god grund til at betvivle et anlægs egnethed, efter at det er installeret i et skib, selv om det er blevet afprøvet med tilfredsstillende resultat i henhold til 3.1, skal Søfartsstyrelsen kontrollere anlægget efter en passende driftstid i skibet med henblik på at konstatere, om anlægget virker tilfredsstillende, før den endelige typegodkendelse udstedes.

3.7   Systemer til finfordeling og desinficering af kloakspildevand eller ækvivalente anlæg skal opfylde følgende standarder:

.1   Fækale kolibakterier må ikke overstige 1000/100 kbcm M.P.N.

.2   Efter at en udtaget mængde på 1 liter har passeret gennem en U.S. Sieve No. 12 (en si med maskestørrelse på 1,68 mm), skal det tilbageblevne materiale på sien tørres ved 103 grader C i en ovn, indtil vægten er konstant. Restmængden må herefter ikke overstige 10%, dog højst 50 mg, af det totale indhold af faste stoffer.

3.8   Finfordelings- og desinficeringssystemer skal afprøves i henhold til reglerne i IMO's resolution MEPC. 2 (VI), Annex B, dog med følgende ændringer:

.1   Afprøvningen skal så vidt muligt udføres, når anlægget er installeret på et skib.

.2   Afprøvningens varighed skal være mindst 2 døgn.

.3   10 analyseprøver af afgangsspildevandet skal udtages.

.4   2.5 og 2.8 i resolutionen finder ikke anvendelse.

 

4   Konstruktionskrav

4.1   Anlægget skal være udført således, at det kan modstå de mekaniske og miljømæssige påvirkninger, som det vil blive udsat for under driften om bord i skibet.

4.2   Anlægget skal virke effektivt ved en vinkel på 15 grader i forhold til et hvilket som helst plan.

4.3   Anlægget skal være udstyret til automatisk drift og med alarm, som angiver eventuelle fejl.

4.4   Anlægget skal være udstyret med åbninger af passende størrelse for tømning, rengøring, inspektion og vedligehold.

4.5   Anlægget skal være forsynet med luftrør til frit dæk fra alle dele, hvor ildelugtende eller eksplosive gasarter kan undslippe.

4.6   Analyseprøver skal let kunne udtages.

4.7   Det elektriske udstyr skal udføres i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens bestemmelser.

4.8   Anlægget skal være udstyret med en holdbar mærkeplade påført fabrikantens navn, anlæggets typebetegnelse, serienummer, kapacitet, fabrikationsdato og navnet på den administration, som har typegodkendt anlægget.

 

5   Installationsbeskrivelse

5.1   En installationsbeskrivelse for hvert anlæg skal fremsendes til Søfartsstyrelsens orientering og skal omfatte følgende:

.1   Systemets type.

.2   Skyllevandets art (fersk eller salt).

.3   Kapacitet (normal-, maksimum- og minimumbelastning samt maksimumbelastning i maksimal tid).

.4   Antal personer, som anlægget skal anvendes til.

.5   Tegninger af installationen, herunder skematiske tegninger af rørsystemer med alle detaljer, som er nødvendige for at kontrollere anlægget.

.6   Fabrikat og typebetegnelse.

.7   Opbevaringstankens rumindhold.

 

6   Krav til installationen

6.1   Installationen skal udføres således, at den er egnet til formålet og er modstandsdygtig over for de medier, den er udsat for under driften i skibet. (Skal udføres i henhold til nationale standarder).

6.2   Luftrør skal være forsynet med trådnet for at forhindre, at en eventuel antændelse af de brændbare gasser ikke breder sig til anlægget.

6.3   Der skal være rimelig plads ved de komponenter på anlægget, som kræver eftersyn.

6.4   Opbevaringstanken skal være modstandsdygtig over for de medier, den udsættes for.

6.5   Opbevaringstanken med tilhørende udstyr skal kunne fungere ved en slagside på 15 grader og et trim på 7 grader.

6.6   Opbevaringstanken skal være forsynet med alarmudstyr, som træder i funktion ved 3/4 fuld tank.

6.7   Opbevaringstanken skal være udført således, at den er modstandsdygtig over for spildevandet.

6.8   Opbevaringstanken skal være forsynet med åbninger for tømning, rensning, inspektion og vedligehold.

6.9   Opbevaringstanken skal være forsynet med udstyr til renskylning og tømning.

6.10   Opbevaringstanken skal være udstyret med luftrør, som er ført til fri luft.

6.11   Opbevaringstanken skal være konstrueret til det mulige, maksimale tryk.

6.12   Der skal forefindes en rørledning og pumpe til udtømning af kloakspildevand til modtageanlæg i land. Rørledningen skal være forsynet med en tilkoblingsflange med dimensioner som angivet i den tekniske forskrift om behandling og opbevaring af kloakspildevand. Anden tilkoblingsmulighed kan anvendes i skibe i fast fart og indenrigs fart.

 

7   Syn

7.1   Ethvert anlæg skal trykprøves, før det sættes i drift, under overværelse af en repræsentant fra Søfartsstyrelsen eller en person, som er autoriseret af Søfartsstyrelsen. Alle dele af anlægget, hvor der vil forekomme gennemstrømning af spildevand, skal trykprøves.

7.2   Anlægget skal synes, inden det sættes i drift, og derefter hvert femte år af en repræsentant fra Søfartsstyrelsen eller af en person, som er autoriseret af Søfartsstyrelsen.

7.3   Synet skal omfatte følgende:

.1   Kontrol af, at installationen er udført i henhold til installationsplanen og fabrikantens forskrifter.

.2   Kontrol af eventuelle katodebeskyttelser.

.3   Kontrol af alarmfunktionerne.

.4   Kontrol af funktionen af anlæggets vigtigste komponenter i henhold til fabrikantens instruktion (afsnit 2.1.6).

.5   Kontrol af, om doseringen af desinficeringsvæsken er korrekt.

.6   Kontrol af eventuelle andre kemikaliekoncentrationer.

 

8   Forklarende bemærkninger

8.1   Begrebet »syn«, som forekommer i afsnit 3.6, omfatter i almindelighed ikke udtagning af prøver til analysering.

8.2   Når klor anvendes til desinficeringsmiddel, skal restmængden i det behandlede spildevand være så lille som mulig og må under ingen omstændigheder overstige 0,5 mg/liter.

8.3   Vinklen 15 grader som anført i forbindelse med visse afprøvninger i afsnittene 4.2 og 6.5 er i henhold til IMO's regler for kloakspildevand, men det skal imidlertid bemærkes, at IMO's regler for olieseparatorer er 22,5 grader.

8.4   Permanent ventilation af opbevaringstanke bør overvejes i forbindelse med fremtidige regelændringer, men det skal dog understreges, at opbevaringstanke med tilhørende rørledninger skal udluftes grundigt, og at atmosfæren skal kontrolleres, før personer går ind i tanken.


Bilag B

Retningslinier for kapacitetsberegning af systemer for kloakspildevand.

Disse retningslinier skal anvendes til beregning af størrelsen af systemer til behandling og opbevaring af kloakspildevand, således at de opfylder bestemmelserne i Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 1 af 15. februar 1990.

Retningslinierne indeholder regler for såvel sort som gråt kloakspildevand. Sort kloakspildevand er defineret i afsnit 1 i ovennævnte tekniske forskrift. Gråt kloakspildevand er betegnelsen på afløbsvand fra kabysser, vaskerier, baderum m.v. Det er kun det sorte kloakspildevand, som kræves behandlet ifølge forskrifterne, men da sanitærsystemerne i mange skibe er indrettet således, at det sorte og grå kloakspildevand ledes til samme anlæg eller tank, angiver nedennævnte tabel også beregningsværdier for sådanne systemer.

De mest almindelige systemer, som anvendes om bord i skibe, er det konventionelle system og vakuumsystemet, men i enkelte skibe anvendes dog også recirkulationssystemer.

I nedennævnte tabel angiver tallene liter pr. person pr. dag for de tre systemer.

Systemer

Sort vand

Sort/gråt vand

Konventionelt

70

230

Vakuum

25

185

Recirkulation

2

-

 

De nævnte tal kan fraviges i forbindelse med eventuelle andre toiletsystemer.

Skibe med anlæg til finfordeling og desinficering af kloakspildevand skal tillige være udstyret med en passende opbevaringstank.

Opbevaringstanke skal som hovedregel være tilstrækkeligt store til at rumme kloakspildevand til et døgns drift.

Skibe i dagfart såsom lystfiskerskibe kan efter omstændighederne forsynes med en tankkapacitet på 12 timer.

Passagerskibe i fast fart mellem to havne skal mindst have en tankkapacitet til en dobbelttur.

Afsnit B   Opbevaring af kloakspildevand i mindre fartøjer

Regel 1   Anvendelse

Disse bestemmelser finder anvendelse på alle typer fartøjer med en bruttotonnage under 200, eller som er godkendt til befordring af under ti personer, som er forsynet med toilet, og som besejler østersøområdet og dansk søterritorium.

Regel 2   Definitioner

1   »Nyt fartøj«: Et fartøj, hvis køl er lagt, eller som er produceret den 1. januar 2000 eller senere.

2   »Eksisterende fartøj«: Et fartøj, som ikke er nyt.

3   »Kloakspildevand«: Afløbsstoffer og andet affald fra toiletter og urinaler.

4   »Fast installeret toiletsystem«: Et toiletsystem, som består af toiletkumme, opbevaringstank med tilhørende ventiler og rør- og/eller slangeforbindelser samt en landtilslutning.

5   »Transportabelt toilet«: Et toiletsystem, som består af en toiletkumme med tilhørende transportabel opbevaringstank uden søforbindelse, hvor tanken manuelt kan tømmes ved hældning.

6   »Landtilslutning«: Et standardkoblingsled, hvorigennem opbevaringstanken kan tømmes via eksternt pumpearrangement.

»Søtoilet«: Et toiletsystem, som ikke er forsynet med opbevaringstank, og som har direkte forbindelse til søen.

Regel 3   Krav til nye fartøjer

Fast installerede og transportable toiletsystemer skal opfylde de tekniske krav i den på byggetidspunktet seneste udgave af standarden ISO 8099.

Regel 4   Krav til eksisterende fartøjer

1   Eksisterende fartøjer skal opfylde bestemmelserne i regel 3 fra den 1. januar 2005, dog

.1   kan eksisterende transportable toiletsystemer bibeholdes,

.2   skal eksisterende, fastinstallerede toiletsystemer bibeholdes, hvis systemet forsynes med en landtilslutning i henhold til standarden ISO 8099.

.3   skal eksisterende søtoiletter bibeholdes, hvis toilettet forsynes med en opbevaringstank samt en landtilslutning i henhold til ISO 8099.

Regel 5   Anvendelse af produkter til desinficering og andre formål

I ethvert toiletsystem må der til desinficering og andre formål kun anvendes produkter, som ikke er skadelige for havmiljøet.

 

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"