Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angående ansøgninger om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

 

I medfør af § 4, stk. 2, § 8 og § 12, stk. 1 i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 fastsættes:

 

Ansøgningens indlevering og journalisering mv.

§ 1. Ansøgning om registrering af et halvlederprodukts topografi indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen.

§ 2. Ansøgningen skal indeholde:

1)   oplysning om ansøgerens navn og adresse samt,

a)   for fysiske personer uden bopæl i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, deres statsborgerskab, og

b)   for juridiske personer en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, eller en anden stat som bestemt i medfør af lovens § 4, stk. 2, hvori de driver erhvervsmæssig virksomhed,

2)   oplysning om, hvorvidt en fysisk person, der er anført som ansøger, har frembragt topografien,

3)   hvis frembringeren ikke er anført som ansøger, erklæring om,

a)   at ansøgeren har erhvervet retten til topografien i forbindelse med, at topografien er frembragt under ansættelse hos eller på bestilling af ansøgeren, eller

b)   at ansøgeren af rettighedshaveren har erhvervet eneret til at udnytte topografien erhvervsmæssigt overalt i De Europæiske Fællesskaber, og at første erhvervsmæssige udnyttelse har fundet eller vil finde sted i en medlemsstat, eller

c)   at ansøgeren har erhvervet retten til topografien af en fysisk eller juridisk person, der som ansøger kunne have afgivet erklæring som nævnt i nr. 2 eller nr. 3, litra a og b),

4)   hvis topografien har været udnyttet erhvervsmæssigt forud for ansøgningsdagen,

a)   oplysning om dagen for den første erhvervsmæssige udnyttelse, og

b)   oplysning svarende til nr. 1 (navn og adresse), men gældende for tidspunktet for den første erhvervsmæssige udnyttelse, hvis oplysningerne er ændrede siden dette tidspunkt,

5)   hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse,

6)   en kort benævnelse for topografien,

7)   en erklæring om, at topografien er resultatet af frembringerens egen intellektuelle indsats og ikke er almindelig inden for halvlederindustrien,

8)   en fortegnelse over de bilag, der er indleveret sammen med ansøgningsdokumentet til identifikation eller anskueliggørelse af topografien.

Stk. 2. Som bilag skal medfølge:

1)   materiale til identifikation eller anskueliggørelse af topografien, og

2)   fuldmagt for ansøgerens eventuelle fuldmægtig.

Stk. 3. Med ansøgningen skal følge det fastsatte gebyr.

§ 3. Ansøgningen med bilag skal være affattet på dansk. Materiale til identifikation eller anskueliggørelse af topografien kan dog indeholde engelsksprogede fagudtryk.

§ 4. I samme ansøgning må der kun søges registrering af topografien til et halvlederprodukt.

§ 5. Ansøgningen skal angå topografien, som denne foreligger på ansøgningens indleveringsdag eller på dagen for den første erhvervsmæssige udnyttelse, hvis dette tidspunkt ligger forud for ansøgningsdagen.

§ 6. Materialet til identifikation eller anskueliggørelse af topografien skal omfatte tegninger eller fotografier af:

1)   layouts til fremstilling af halvlederproduktet,

2)   masker eller maskedele til fremstilling af halvlederproduktet, eller

3)   halvlederproduktets lag.

Stk. 2. Til identifikation eller anskueliggørelse af topografien kan der ud over det materiale, der er nævnt i stk. 1, indleveres databærere, hvor lag af topografien er registreret i kodet form, udskrifter af sådanne databærere, supplerende beskrivelse, eller eksemplarer af halvlederproduktet.

Stk. 3. Hvis topografien ikke repræsenterer hele arealet af det tilsigtede endelige halvlederprodukt, skal dette angives, og det skal fremgå, hvilke arealmæssige dele topografien repræsenterer.

§ 7. Materiale til identifikation eller anskueliggørelse af topografien skal indleveres i 2 eksemplarer. Tegninger og andet skriftligt materiale skal have format A4 (21 cm x 29,7 cm).

§ 8. Materiale til identifikation eller anskueliggørelse af topografien skal holdes utilgængeligt for offentligheden, hvis det erklæres som forretningshemmelighed. Højst halvdelen af antallet af lag kan erklæres som forretningshemmelighed.

Stk. 2. Erklæring som nævnt i stk. 1 kan omfatte en del af et lag.

§ 9. Hvis et dokument eller andet indleveret materiale indeholder forretningshemmeligheder, som ikke er nødvendige til identifikation eller anskueliggørelse af topografien eller til fastlæggelse af tidspunktet for den første erhvervsmæssige udnyttelse, kan Patent- og Varemærkestyrelsen på begæring bestemme, at dokumentet eller materialet helt eller delvist skal være utilgængeligt for offentligheden.

§ 10. Hvis der fremsættes erklæring eller begæring som nævnt i §§ 8 eller 9, skal det fremgå klart, hvilke bilag der er omfattet heraf.

Stk. 2. De bilag, der er omfattet af erklæringen eller begæringen, skal enten

1)   indleveres adskilt fra de øvrige bilag, eller

2)   indleveres i 2 sæt, idet de dele, der er omfattet af erklæringen eller begæringen, i det ene sæt er gjort ukendelige.

§ 11. Patent- og Varemærkestyrelsen skal forsyne indkomne ansøgninger med angivelse af den dag, da ansøgningen blev indleveret, og ansøgningsnummer.

Stk. 2. Som ansøgningens indleveringsdag anses den dag, da ansøgning med de i § 2, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, nævnte oplysninger og det i § 6, stk. 1, nævnte materiale er indkommet til Patent- og Varemærkestyrelsen. Patent- og Varemærkestyrelsen giver ansøgeren meddelelse om den fastsatte indleveringsdag.

§ 12. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en journal over indkomne ansøgninger. Journalen skal være offentlig tilgængelig.

Stk. 2. I journalen skal der for hver ansøgning angives:

1)   ansøgningens indleveringsdag og nummer,

2)   ansøgerens navn og adresse,

3)   den eventuelle fuldmægtigs navn og adresse,

4)   topografiens benævnelse,

5)   i sagen indkomne skrivelser og bilag samt betalte gebyrer,

6)   i sagen foretagne ekspeditioner.

Ansøgningens behandling

§ 13. Patent- og Varemærkestyrelsen skal ved behandling af en ansøgning undersøge, om

1)   ansøgningen omhandler en topografi til et halvlederprodukt,

2)   ansøgningen i medfør af de afgivne oplysninger opfylder de betingelser for erhvervelse af eneret, der er nævnt i lovens § 2, § 4 og § 5,

3)   bilagene er forskriftsmæssige,

4)   der er fremsat begæring som nævnt i § 9,

5)   det fastsatte gebyr er betalt.

§ 14. Har ansøgeren ikke iagttaget de om ansøgningen givne bestemmelser, eller finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at der af andre grunde er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, skal ansøgeren underrettes herom og opfordres til inden 2 måneder at udtale sig eller berigtige ansøgningen.

Stk. 2. Undlader ansøgeren inden fristens udløb at afgive den begærede udtalelse eller at berigtige ansøgningen, bortfalder denne. Den i stk. 1 nævnte meddelelse skal indeholde oplysning herom. Patent- og Varemærkestyrelsen giver ansøgeren meddelelse om bortfald af ansøgningen.

§ 15. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen intet til hinder for ansøgningens imødekommelse, registreres topografien, og den tildeles et registreringsnummer. Meddelelse herom bekendtgøres i Dansk Patenttidende.

§ 16. Når bekendtgørelse i henhold til § 15 har fundet sted, skal akterne i ansøgningen holdes tilgængelige for enhver, jf. dog §§ 8 og 9. Der må ikke tages eller udleveres kopi af materiale som nævnt i § 6.

§ 17. Hvis der er fremsat begæring som nævnt i lovens § 11, stk. 1, kan ansøgningen ikke bortfalde, afslås eller imødekommes, før der er taget endelig stilling til begæringen.

Registret over topografier

§ 18. Der føres et register over registrerede topografier.

Stk. 2. Registret skal indeholde

1)   ansøgningens nummer og topografiens registreringsnummer,

2)   navn og adresse for registreringshaver samt eventuel fuldmægtig,

3)   topografiens benævnelse,

4)   oplysning om den dag, da

a)   ansøgningen blev indleveret,

b)   eneretten blev stiftet, og

c)   registreringen blev bekendtgjort.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte oplysninger skal være offentlig tilgængelige.

§ 19. Notering i registret om, at retten til en registreret topografi overgår til en anden, eller om meddelelse af licens, skal indeholde navn og adresse for indehaveren af den pågældende ret og tidspunkt for overgangen eller meddelelsen. Hvis det begæres, skal det angående licenser noteres, om registreringshaveren har ret til at give yderligere licens.

Stk. 2. Ændring i registreringshaverens navn og adresse eller i fuldmagtsforhold skal på begæring noteres i registret.

§ 20.   Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2003. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 668 af 28. september 1990 angående ansøgninger om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi).

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 10. juni 2003

Mogens Kring

/Lisbet Dyerberg