Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud og
næringsloven

(Modernisering af formkrav, som unødigt hindrer digital kommunikation)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud, som ændret ved § 15 i lov nr. 450 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2)   Konkurrencestyrelsen samt«.

2. § 4, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

3. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for lovens område og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige formkrav, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation.«

4. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Anmodning om undersøgelse fremsættes skriftligt over for Europa-Kommissionen eller Konkurrencestyrelsen.«

§ 2

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 414 af 26. juni 1998, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1 , affattes således:

»Næringsdrivende, der skal have næringsbrev, jf. § 2, stk. 2, eller har fast forretningssted, skal have et opslag med indehaverens navn på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen