Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af
visse skibstyper

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Der kan efter denne lov ydes støtte til nybygning af selvdrevne, søgående handelsskibe, jf. stk. 2.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1 kan ydes til nybygning af følgende skibstyper:

1)   Containerskibe, som er bygget med et enkelt gennemgående dæk og udstyret med lastrum til transport af containere (standard eller ikkestandard, med eller uden køleudstyr), og hvis lastrum og eventuelt en del af dæklastarealet er udstyret med containerudstyr til positionering af containere. Andre skibe med kombineret lastkapacitet til containere og anden last betragtes som containerskibe, hvis størstedelen af lastkapaciteten er beregnet til containere.

2)   Kemikalietankskibe, som er bygget med et enkelt gennemgående dæk og udstyret med integrerede og/eller selvstændige tanke, som er egnede til at transportere kemikalier i flydende form. Kemikalietankskibe er kendetegnet ved deres evne til at transportere og håndtere flere produkter samtidig samt ved forsyningen af tankene med en særlig overfladebelægning (coating), der svarer til den transporterede lasts art og farlighed.

3)   Produkttankskibe med et enkelt gennemgående dæk og udstyret med integrerede og/eller selvstændige tanke, som er egnede til at transportere raffinerede olieprodukter i flydende form.

4)   Gastankskibe (LNG) med et enkelt gennemgående dæk med fastmonterede integrerede og/eller selvstændige tanke, som er egnede til at transportere naturgas i flydende form.

Stk. 3. Støtte til skibe efter stk. 2, nr. 4, kan kun ydes efter, at Europa-Kommissionen i EF-Tidende har meddelt, at den på grundlag af undersøgelser, der dækker året 2002, bekræfter, at EU’s skibsbygningsindustri har lidt væsentlig og alvorlig skade inden for dette markedssegment på grund af unfair koreansk handelspraksis.

Kontraktbetinget driftsstøtte

§ 2. Inden for rammerne af de på finansloven afsatte bevillinger til skibsbygningsstøtte kan økonomi- og erhvervsministeren efter denne lov give tilsagn om støtte på op til 6 pct. af værdien af en endelig nybygningskontrakt, der er indgået i perioden fra 1. januar 2003 til og med den 31. marts 2004.

Stk. 2. Såfremt Europa-Kommissionen inden udgangen af februar 2004 i EF-Tidende meddeler medlemslandene, at tilsagnsgivning skal ophøre, kan tilsagnsgivningen derefter alene ydes til endelige nybygningskontrakter, der er indgået senest 1 måned efter meddelelsen i EF-Tidende.

§ 3. Tilsagn om støtte efter § 2 kan efter ansøgning gives til nybygning af de i § 1 nævnte skibstyper, såfremt ansøgeren har påvist, at der har været konkurrence om kontrakten fra et koreansk skibsværft, der tilbyder en lavere pris.

§ 4. Udbetaling af støtte efter § 2 er betinget af, at værftet afleverer skibet senest 3 år efter datoen for indgåelse af endelig kontrakt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan, når det er berettiget på grund af det pågældende skibsbygningsprojekts komplicerede tekniske karakter eller på grund af forsinkelser som følge af uventede, betydelige og undskyldelige forstyrrelser i et skibsværfts arbejdsprogram, der skyldes ekstraordinære omstændigheder, som værftet ikke har kunnet forudse eller kontrollere, dispensere fra 3-års-fristen efter at have indhentet Europa-Kommissionens godkendelse heraf.

§ 5. De i § 2 nævnte tilsagn om støtte kan bevilges til værfter beliggende i Danmark, forudsat at skroget er samlet i Danmark og at mindst halvdelen af værditilvæksten på skroget hidrører fra produktion i Danmark.

Stk. 2. Den bevilgede støtte kan tidligst udbetales til værftet ved værftets aflevering af skibet .

Administration

§ 6. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administration af loven, herunder fordelingen af tilsagn op til det i finansloven fastsatte maksimale støtteloft inden for den i § 2 fastsatte tilsagnsperiode, og om kontrol med overholdelse af de betingelser, hvorunder der er ydet støtte efter denne lov.

Stk. 2. Henlægger ministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser truffet af Erhvervs- og Boligstyrelsen ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Ikrafttræden

§ 7. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen

Officielle noter

Redaktionel note
  • Loven er endnu ikke trådt i kraft, jf. § 7.