Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bunkring af skibe og overførsel af olielast mellem skibe på dansk søterritorium 1)

 

I medfør af § 1, stk. 3, § 3 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og af § 33, § 48, stk. 1, og § 61 i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, med senere ændringer, og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren samt miljøministeren fastsættes:

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for danske og udenlandske bunkringsskibe, som leverer bunkers til skibe på dansk søterritorium uden for havneområderne, samt for danske og udenlandske skibe, der overfører olielast på dansk søterritorium.

§ 2. Søfartsstyrelsen varetager administrationen af denne bekendtgørelse, jf. dog § 10, stk. 2 og 3, og § 11, stk. 1, 4 og 5.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Definitioner

§ 3. Følgende definitioner anvendes i denne bekendtgørelse:

1)   » Olie « : Som defineret i anneks I til MARPOL 73/78, med senere ændringer.

2)   » Bunkers « : Brændselsolier og andre typer olieprodukter, der kræves til et skibs drift.

3)   » Bunkring « : Overførsel af bunkers til et skib.

4)   » Olietanker « : En olietanker, som defineret i regel 1(4) i anneks I til MARPOL 73/78, med senere ændringer.

5)   » Bunkersskib « : En olietanker, der leverer bunkers til et modtagende skib.

6)   » Modtagende skib « : Et skib, der modtager bunkers eller andre typer olie, der er dækket af anneks I til MARPOL 73/78, med senere ændringer.

7)   » Primære fendere « : Store fendere, som absorberer stødet, når skibet lægger til, og som kan hindre kontakt mellem skibene under operationen.

8)   » Sekundære fendere « : Andre end primære fendere, der anvendes under operationen.

Inspektion af bunkerskibet

§ 4. Bunkring må ikke finde sted, uden at bunkersskibet inden for de seneste 12 måneder har fået foretaget en inspektion af Søfartsstyrelsen, der verificerer, at skibet og dets udstyr opfylder disse bestemmelser og er egnet til at gennemføre bunkringen uden risiko for sikkerheden eller havmiljøet. Inspektionen skal dokumenteres med en erklæring fra Søfartsstyrelsen.

Ledelse af bunkringen

§ 5. Den overordnede ledelse af bunkringen påhviler det modtagende skibs fører.

Slanger til overførelse af bunkers

§ 6. Slanger, der anvendes til overførsel af bunkers, skal være egnede til håndteringen af olieprodukter og have en styrke og størrelse, der gør dem egnede til operationen. Slangerne skal være af en sådan længde, at der kan tages højde for bunkersskibets og det modtagende skibs bevægelser.

Stk. 2. Slangerne skal trykafprøves med flanger og bolte monteret i overensstemmelse med deres specifikation, før de tages i brug, periodisk hver fjerde måned samt når slangen er blevet repareret eller udsat for usædvanligt store belastninger. Datoen for den seneste trykafprøvning skal anføres på slangen. En fortegnelse over de udførte eftersyn og trykafprøvninger af slangerne samt producentens specifikationer skal opbevares om bord på bunkersskibet og være tilgængelige til enhver tid.

Stk. 3. Alt løftegrej, herunder arrangementer til understøtning af slangerne, skal være konstrueret til formålet og holdes i god stand.

Nødstop

§ 7. Det skal være muligt i umiddelbar nærhed af bunkersskibets manifold at stoppe de pumper, der leverer bunkers.

Forholdsregler før bunkringen påbegyndes

§ 8. Såvel bunkersskibet som det modtagende skib skal acceptere det område, hvor bunkringen skal finde sted, idet der tages hensyn til vejret og søen samt vejrudsigten.

Stk. 2. Bunkersskibet og det modtagende skib skal på forhånd være enige om fortøjningsproceduren, og fortøjningen skal udføres i overensstemmelse med denne procedure.

Stk. 3. Det modtagende skib skal ligge sikkert for anker, før bunkringen påbegyndes. Primære fendere af en anerkendt standard skal være placeret langs bunkersskibets side, og sekundære fendere skal være klar til anvendelse.

Stk. 4. Der skal oprettes direkte radiokontakt via VHF-radioer mellem de ansvarlige personer på henholdsvis bunkersskibet og det modtagende skib, og en sådan kontakt skal opretholdes under hele operationen. Hvis der anvendes bærbare radioer, skal ekstra batterier være umiddelbart tilgængelige.

Stk. 5. Alle relevante spygatter på bunkersskibet og på det modtagende skib skal være lukket til.

Stk. 6. Slangerne skal være sikkert forbundne, og en ansvarlig officer på såvel bunkersskibet som det modtagende skib skal godkende det udførte stykke arbejde. Slangerne skal være anbragt på en sådan måde, at skibenes bevægelser ikke vil skade dem.

Stk. 7. Det skal sikres, at alle ventiler på det modtagende skib er indstillet til de rigtige tanke. På begge skibe skal ventiler, der ikke benyttes, være lukket, og til- og afgangsrør skal være forsynet med blændflanger. Der skal anbringes spildbakker af passende størrelse om bord på begge skibe.

Stk. 8. På bunkersskibet skal udstyr til at bekæmpe mindre oliespild i havet være umiddelbart klar til anvendelse, og sådant udstyr skal omfatte hurtigt anvendelige flydespærringer med en længde mindst svarende til bunkersskibets omkreds.

Stk. 9. Den ansvarshavende officer på det modtagende skib skal acceptere den maksimale pumpehastighed, pumpehastigheden under efterfyldning samt det maksimale pumpetryk. Bunkringen må først påbegyndes, når der er afgivet en direkte ordre fra det modtagende skib til bunkringsskibet.

Stk. 10. Bunkersskibet skal udarbejde en overordnet beredskabsplan, der dækker de kendte risici i forbindelse med bunkringen. Denne plan skal udarbejdes i tillæg til skibsberedskabsplanen ved olieforurening (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP).

Stk. 11. En liste over de nærmeste nationale instanser, der skal kontaktes i tilfælde af en forureningsulykke, skal være umiddelbart tilgængelig på begge skibe.

Stk. 12. Før bunkringen påbegyndes, skal der forefindes en bunkringsplan om bord på skibene, og den i bilaget viste checkliste skal være tilfredsstillende udfyldt og underskrevet af føreren af såvel bunkersskibet som det modtagende skib. Checklisten skal opbevares om bord på bunkersskibet og det modtagende skib i mindst 2 år og være tilgængelig til enhver tid.

Forholdsregler under bunkringen

§ 9. Ved manifolden skal der under hele bunkringen på såvel bunkersskibet som det modtagende skib være placeret en ansvarlig person, der er øvet i operationen, til at observere slangen og forbindelserne for lækager. Den ansvarlige person på bunkersskibet skal have adgang til umiddelbart at stoppe operationen, hvis der observeres en lækage, eller hvis det modtagende skib anmoder herom.

Stk. 2. Niveauet i de tanke, der fyldes, skal nøje overvåges under hele bunkringen.

Stk. 3. Hvis vejret eller søen forringes i en sådan grad, at der opstår tvivl om sikkerheden, skal operationen stoppes.

Stk. 4. Slangerne skal drænes og blændes, før de føres tilbage til bunkersskibet.

Handling i tilfælde af forurening

§ 10. Hvis der opstår oliespild eller en anden form for forurening i forbindelse med bunkringen, skal beredskabsplanen anvendes.

Stk. 2. Såvel føreren af bunkringsskibet som modtagerskibet skal straks indberette til Søværnets Operative Kommando (SOK), såfremt der spildes olie, eller der sker en udtømning i havet af olie.

Stk. 3. Søværnets Operative Kommando underretter straks Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed, såfremt der spildes olie, eller der sker en udtømning i havet af olie.

Overførsel af olielast mellem skibe

§ 11. Før overførsel af olielast mellem to skibe kan finde sted, skal Søværnets Operative Kommando underrettes af begge skibe om operationen.

Stk. 2. Overførsel af olielast mellem skibe skal udføres i overensstemmelse med de seneste anbefalinger i "Ship to Ship Transfer Guide (petroleum)", som er udstedt af International Chamber of Shipping (ICS) og Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

Stk. 3. Overførsel mellem skibe må kun finde sted, når et eller begge skibe ligger sikkert for anker. Overførsel mellem skibe må ikke finde sted under isforhold.

Stk. 4. Skibsførerne på begge skibe skal straks indberette til Søværnets Operative Kommando (SOK), såfremt der spildes olie, eller der sker en udtømning i havet af olie.

Stk. 5. Søværnets Operative Kommando underretter straks Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed, såfremt der spildes olie, eller der sker en udtømning i havet af olie.

Ledelse med henblik på sikker skibsdrift

§ 12. Procedurerne i §§ 5-11 skal være en del af sikkerhedsledelsessystemet (ISM) på skibene. For skibe, som ikke er omfattet af kravet om ISM, skal besætningen være instrueret i procedurerne.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 13. Overtrædelse af §§ 4-9, § 10, stk. 1-2, § 11, stk. 1-4, eller § 12 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2 . Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder, som anført i § 59, stk. 3, i lov om beskyttelse af havmiljøet og § 32, stk. 1, i lov om sikkerhed til søs.

Stk. 3 . Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regler~ne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. maj 2003.

Stk. 2 . Bekendtgørelse nr. 583 af 9. juli 1999 om bunkring af skibe på dansk søterritorium ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 12. maj 2003

Hans Christensen

/Jens Gørtz


Bilag 1

 

AU1055_1.GIF Size: (519 X 707)

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen vil blive genudstedt med tilføjelse af krav om hydrostatisk lastning for skibe med en dødvægt på 600 tons og derover, som ikke er konstrueret med dobbeltbund, når disse krav har været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet). Endvidere tilføjes krav om, at overførsel af olielast mellem to skibe kun må finde sted på særligt udpegede områder.