Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Handelsflådens Velfærdsråd

(Justering af de søfarendes og redernes bidrag til rådet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, som ændret ved lov nr. 212 af 28. marts 2001, foretages følgende ændring:

1 . I § 5, stk.1, ændres »100 øre« til: »140 øre«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen