Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og prisafregning af vindmølleproduceret elektricitet m.m.

(Vindmøllebekendtgørelsen)

 

I medfør af § 56, stk. 2, § 59, stk. 1, § 59 b, stk. 3, § 63 a, stk. 4 og 5, § 68, stk. 1 og 2, § 78, stk. 3 og 8, § 85 a, stk. 1 og stk. 3-5, § 88 og § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for elproducerende vindmøller på land og på havet, som tilsluttes elnettet.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse anvendes følgende definitioner:

1)   Ved en vindmølle på havet (havvindmølle) forstås en vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone.

2)   Ved udlagt vindmølleområde forstås et område, der i en regionplan er udpeget specifikt til opstilling af en eller flere vindmøller, jf. cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller.

3)   Ved prisafregning forstås afregningspris og pristillæg.

4)   Ved installeret effekt forstås den opstillede vindmølles nominelle effekt, der er angivet i typegodkendelsen.

5)   Ved oprindelig tilslutning forstås en vindmølles første tilslutning til elnettet i Danmark eller i udlandet.

6)   Ved tidspunktet for nettilslutning forstås det tidspunkt, hvor vindmøllen første gang leverer elektricitet til det kollektive elnet.

7)   Ved oprindelig produktion forstås elproduktion, der opgøres eller beregnes for en vindmølles drift siden den oprindelige tilslutning.

8)   Ved produktion i en fuldlasttime forstås produktion svarende til en times produktion med vindmøllens installerede effekt.

Ved afregningsmåler forstås en måler, som anvendes til registrering af vindmøllens elproduktion og elforbrug.

§ 2. En vindmølle kan kun tilsluttes elnettet, såfremt den er opstillet i overensstemmelse med gældende bestemmelser i elforsyningsloven, lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., plan- og byggelovgivningen og regler udstedt med hjemmel i de nævnte love.

Stk. 2. Såfremt betingelserne for nettilslutning er opfyldt, har den kollektive elforsyningsvirksomhed pligt til at tilslutte vindmøllen til elnettet.

Kapitel 2

Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.

§ 3. Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på det nærmeste sted på elnettet, hvor elektriciteten fra den nye vindmølle kan aftages med de eksisterende netforhold, jf. dog § 4. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet.

Stk. 2. Omkostninger til udbygning og forstærkning af elnettet ved nettilslutning af en vindmølle på land påhviler netvirksomheden.

Stk. 3. Tilsluttes vindmøllen på transmissionsniveau, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

§ 4. Ved opstilling af en eller flere vindmøller på land i et ved en regionplan specifikt udpeget vindmølleområde er netvirksomheden forpligtet til at føre elnettet frem til et tilslutningspunkt ved vindmølleområdets afgrænsning, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres vindmøller med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøllen på transmissionsniveau, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

§ 5. Ved nettilslutning af havvindmøller, som opstilles i de i » Havmøllehandlingsplan for danske farvande « udvalgte hovedområder for havvindmølleudbygningen, er den net- eller transmissionsvirksomhed, som ejer det elnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes på havet eller på land, forpligtet til at afholde omkostninger til etablering af ledningsnet frem til et opsamlingspunkt ved havvindmøllernes interne forbindelsesnet. Den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet.

§ 6. Ved nettilslutning af havvindmøller, som ikke er omfattet af de i § 5 nævnte hovedområder, påhviler omkostninger til etablering af ledningsnet frem til det nærmeste punkt på land vindmølleejeren. Fra dette punkt påhviler omkostninger til udbygning og forstærkning af elnettet den net- eller transmissionsvirksomhed, som ejer det elnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes på land. Den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet.

§ 7. Hvis nettilslutning af vindmøller efter §§ 3, 4 eller 6 tillige nødvendiggør omkostninger til forstærkning af elnet med spændinger indtil 100 kV ejet af andre net- og transmissionsvirksomheder, afholdes omkostningerne hertil som en del af disse virksomheders omkostninger ved nettilslutningen.

Stk. 2. Hvis elektricitet fra vindmøller omfattet af §§ 3, 4 eller 6 leveres til en net- eller transmissionsvirksomhed gennem en ledningsforbindelse, hvortil der ikke er tilsluttet forbrugere eller andre elproducenter end vindmøller, afholdes omkostningerne til nettab i denne ledningsforbindelse fra afregningsmåleren som en del af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved, at vindmøllerne er tilsluttet elnettet.

§ 8. Omkostninger ved vindmøllens nettilslutning frem til det i § 3 og § 4 nævnte tilslutningspunkt, det i § 5 nævnte opsamlingspunkt eller det i § 6 nævnte punkt på land afholdes af vindmølleejeren. Tilslutningsomkostninger omfatter alene udgifter til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, etablering af eventuel lokal vindmølletransformer, inkl. afregningsmåler, stikledning til elnettet, tilslutning til elnettet, herunder fasekompensering, samt omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning.

Stk. 2. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler dog netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden.

Stk. 3. Omkostninger til vedligeholdelse af netvirksomhedens afregningsmåler, til aflæsning af måler og afregning af elektricitet påhviler vindmølleejeren. Det samme gælder omkostninger i forbindelse med kalibrering og udskiftning af afregningsmåler.

§ 9. Vindmøller, som efter den 20. maj 2003 tilsluttes til elnettet eller til en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til elnettet, skal have egen afregningsmåler, som overholder den systemansvarlige virksomheds forskrifter for elmåling.

Stk. 2. Vindmøller, som er nettilsluttet senest den 20. maj 2003 og opstillet i grupper eller parker, skal have egen afregningsmåler som nævnt i stk. 1, såfremt der til elektricitet fra de enkelte vindmøller ydes forskellig prisafregning.

Kapitel 3

Prisafregning for eksisterende vindmøller

§ 10. Eksisterende vindmøller på land og på havet defineres som vindmøller, der

1)   senest den 31. december 1999 er købt ved bindende, ubetinget kontrakt, jf. dog stk. 3,

2)   senest den 31. december 1999 er anmeldt i henhold til bekendtgørelsen nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller, og

3)   for hvilke der senest den 31. august 2000 er indgivet anmodning om tilslutning til elnettet sammen med dokumentation for opfyldelse af betingelserne for tilslutning.

Stk. 2. Eksisterende vindmøller på land skal senest den 31. december 1999 være anmeldt til kommunen i henhold til byggelovgivningen og enten

senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til endelig vedtaget lokalplan, hvor opstilling af vindmøller er udtrykkeligt tilladt, eller

senest den 31. december 1999 være tilladt opstillet i henhold til en landzonetilladelse, herunder have opnået eventuelt fornødne dispensationer efter byggelovgivningen.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte kontrakt kan alene være betinget af, at der opnås de nødvendige mynd igheds tilladelser til opstilling af vindmøllen senest den 31. december 1999, og at betingelser for nettilslutning er opfyldt senest den 31. august 2000.

Stk. 4. Hvis en lokalplan ophæves af Naturklagenævnet på grund af forhold forbundet med kommunalbestyrelsens behandling af sagen, vil vindmøller omfattet af lokalplanen blive betragtet som eksisterende, såfremt kommunalbestyrelsen inden 6 måneder fra Naturklagenævnets ophævelse af lokalplanen endeligt vedtager en lokalplan i uændret form efter offentlig fremlæggelse og fornyet behandling i kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Eksisterende vindmøller skal være nettilsluttet senest den 31. december 2002 for at modtage prisafregning efter §§ 11 og 12.

§ 11. Inden for en periode af 10 år fra den oprindelige tilslutning afregnes elektricitet produceret af en eksisterende vindmølle på land eller på havet til en pris på 33 øre pr. kWh og et pristillæg på 10 øre pr. kWh, jf. dog § 14.

§ 12. Udover prisafregningen efter § 11 ydes et pristillæg på 17 øre pr. kWh, i det omfang leveringen af elektricitet modsvarer en oprindelig produktion ydet ved

1)   25.000 fuldlasttimer for anlæg med den pr. 1. april 2001 installerede effekt på 200 kW eller derunder,

2)   15.000 fuldlasttimer for anlæg med den pr. 1. april 2001 installerede effekt mellem 201 kW og 599 kW (begge effektværdier inklusive),

3)   12.000 fuldlasttimer for anlæg med den pr. 1. april 2001 installerede effekt på 600 kW og derover.

Stk. 2. Opstilles vindmøllen efter den 1. april 2001, er den installerede effekt den effekt, som fremgår af den bindende kontrakt, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Såfremt perioden efter § 11 er udløbet, men fuldlasttimerationen efter stk. 1 endnu ikke er opbrugt, ydes fortsat et pristillæg på 10 øre pr. kWh udover pristillægget efter stk. 1.

Stk. 4. Såfremt perioden efter § 11 er udløbet, og der fortsat ydes pristillæg efter stk. 1 og 3, afregnes elektriciteten på timebasis svarende til spotprisen i det pågældende område. Den samlede prisafregning kan dog højest udgøre 60 øre pr. kWh. Er vindmøllens produktion ikke målt på timebasis, fordeles den på timebasis af den systemansvarlige virksomhed i overensstemmelse med retningslinier fastsat af denne virksomhed.

Stk. 5. Pristillæg efter stk. 1 og 3   og afregning efter stk. 4 bortfalder senest ved udgangen af 2012.

Stk. 6. Såfremt en vindmølle efter den 1. april 2001 nedtages og nettilsluttes et nyt sted, bortfalder pristillægget efter stk. 1, og elektriciteten afregnes alene efter § 11.

Kapitel 4

Prisafregning for andre vindmøller nettilsluttet senest den 31. december 2002

§ 13. Bestemmelserne i stk. 2-5 gælder for vindmøller, som ikke opfylder betingelserne i definitionen for eksisterende vindmøller efter denne bekendtgørelse, og som er nettilsluttet senest 31. december 2002.

Stk. 2. Elektricitet produceret af en vindmølle på land afregnes til en pris på 33 øre pr. kWh, i det omfang leveringen af elektricitet modsvarer en oprindelig produktion ydet ved 22.000 fuldlasttimer.

Stk. 3. Elektricitet produceret af en vindmølle på havet, som ikke placeres i de i § 5 nævnte hovedområder, afregnes til en pris på 33 øre pr. kWh i 10 år fra den oprindelige tilslutning.

Stk. 4. For elektricitet omfattet af stk. 2 og 3 udstedes endvidere VE-beviser.

Stk. 5. Indtil VE-beviser udstedes, ydes i stedet et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

Kapitel 5

Prisafregning for husstandsmøller

§ 14. Elektricitet, der leveres til elnettet fra en vindmølle, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt på 25 kW eller derunder, afregnes indtil videre af netvirksomheden med 33 øre pr. kWh og et pristillæg på 27 øre pr. kWh.

Kapitel 6

Skrotningsbevis for udskiftning af vindmøller på land

§ 15. En vindmølleejer kan opnå skrotningsbevis for en vindmølle på 150 kW eller derunder, der er nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 2003, under de i stk. 2 eller 3 nævnte betingelser.

Stk. 2. Skrotningsbevis for vindmøller, der nedtages i perioden fra den 1. april 2001 til og med den 31. december 2003, kan opnås, såfremt det fremgår af en af vindmølleejeren rekvireret landinspektørerklæring, at vindmøllen er nedtaget og fjernet. Endvidere skal det fremgå af en af netvirksomheden udfærdiget erklæring, at vindmøllen har været opstillet, været i drift og har haft en kapacitet på under 100 kW eller på mellem 100-150 kW (begge effektværdier inklusive).

Stk. 3. For vindmøller, der er nedtaget i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. marts 2001, kan skrotningsbevis opnås, såfremt der foreligger en erklæring, som er underskrevet af såvel den pågældende netvirksomhed som af ejeren af den nedtagne vindmølle. Af erklæringen skal fremgå, at vindmøllen har være opstillet, været i drift, har haft en kapacitet på under 100 kW eller på mellem 100-150 kW (begge effektværdier inklusive) samt tidspunktet for, hvornår vindmøllen er nedtaget og fjernet.

§ 16. Ejeren af et skrotningsbevis er berettiget til at modtage et pristillæg på 17 øre pr. kWh for elektricitet produceret på en fabriksny vindmølle, som ejeren af beviset opstiller.

Stk. 2. Skrotningsbeviset giver ejeren ret til at modtage pristillægget for det tredobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt, såfremt denne havde en installeret effekt på under 100 kW.

Stk. 3. Skrotningsbeviset giver ejeren ret til at modtage pristillægget for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt, såfremt denne havde en installeret effekt på mellem 100 kW og 150 kW (begge effektværdier inklusive), og såfremt den var placeret maksimalt 2,5 km fra en vindmølle, der havde en installeret effekt på under 100 kW, og som selv har opnået et skrotningsbevis.

Stk. 4. Pristillægget ydes for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for den del af den producerede elektricitet, som vedrører skrotningsbeviset, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 5. Udover pristillægget efter stk. 1 afregnes elektricitet fra en vindmølle, som er nettilsluttet senest den 31. december 2002, efter § 13, dog således at den samlede prisafregning højst kan udgøre 60 øre pr. kWh.

Stk. 6. Den nye vindmølle må ikke være nettilsluttet inden den 1. april 2001 og skal være nettilsluttet senest den 1. januar 2004.

§ 17. For at udnytte skrotningsbeviset skal det påtegnes af netvirksomheden inden tidspunktet for nettilslutningen af den nye vindmølle. Påtegningen skal indeholde oplysning om, hvilken ny vindmølle beviset udnyttes i. Skrotningsbeviset kan herefter ikke udnyttes i andre vindmøller.

Stk. 2. Kan et skrotningsbevis ikke fuldt ud udnyttes i én ny vindmølle, bortfalder den overskydende del.

Stk. 3. Ejeren af et skrotningsbevis, som ikke er udnyttet til udbetaling af pristillæg efter § 16, kan overdrage dette til andre.

Stk. 4. En vindmølle, som har udløst skrotningsbevis efter § 15, kan ikke på ny tilsluttes til elnettet eller til en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til elnettet.

Kapitel 7

Ekstra pristillæg til visse ældre vindmøller

§ 18. Ansøgning om ekstra pristillæg efter § 59 b, stk. 3, i elforsyningsloven indgives af vindmølleejeren til den systemansvarlige virksomhed senest den 31. december 2003 på ansøgningsskema udarbejdet af den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 2. Ansøgningen skal ledsages af regnskab for vindmøllens drift i de fem sidste afsluttede regnskabsår forud for ansøgningen med specifikation af den samlede produktion og de direkte produktionsomkostninger. Regnskaberne skal være forsynet med revisorpåtegning om oplysningernes rigtighed. Ved tvivl om omkostningers rigtighed kan dokumentation ved bilag rekvireres.

Stk. 3. Direkte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse og eftersyn af vindmøllen, grundleje, forsikring og administration.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder på grundlag af retningslinier fra Energistyrelsen procedurer for behandlingen af ansøgning om ekstra pristillæg.

Kapitel 8

Særlige betingelser for udbetaling af visse ydelser til elektricitet fra vindmøller nettilsluttet senest den 31. december 2002

§ 19. Den systemansvarlige virksomhed afgør, hvorvidt en vindmølleejer ifølge elforsyningslovens § 59 b, stk. 8, er berettigede til at modtage ekstra pristillæg efter lovens § 59 b, stk. 3, og godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh til dækning af balanceringsomkostninger efter lovens § 59 b, stk. 6.

Stk. 2. Den systemansvarlige virksomhed påser, at vindmølleejeren omfattes af de modtagerkategorier, som er berettiget til at modtage støtte efter det Europæiske Fællesskabs gældende de minimis regel. Endvidere påser virksomheden, at udbetalingen af pristillægget eller godtgørelsen ikke medfører, at beløbsgrænsen på p.t. 100.000 EURO inden for en 3 års periode efter det Europæiske Fællesskabs gældende de minimis regel overskrides.

Stk. 3 . Vindmølleejeren skal til brug for den systemansvarlige virksomheds afgørelse skriftligt erklære, at vedkommende er bekendt med, at pristillæg eller godtgørelse modtages som de minimis støtte, og oplyse, hvorvidt vedkommende modtager anden de minimis støtte. Vindmølleejeren skal efterfølgende afgive tilsvarende erklæring efter anmodning fra den systemansvarlige virksomhed. Erklæringen afgives på en blanket fremsendt af den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 4. Pristillægget og godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis vindmølleejeren ikke inden en af den systemansvarlige virksomhed fastsat frist indsender en fyldestgørende erklæring som nævnt i stk. 3, eller hvis den nævnte beløbsgrænse for modtagelse af de minimis støtte er overskredet.

Stk. 5. Den systemansvarlige virksomhed udarbejder på grundlag af retningslinier fra Energistyrelsen procedurer for tilsyn og kontrol med overholdelsen af reglerne om de minimis støtte.

Kapitel 9

Fravalg af afregningspris og pristillæg

§ 20. En vindmølleejer kan ved meddelelse til den systemansvarlige virksomhed fravælge modtagelsen af prisafregning efter denne bekendtgørelse samt pristillæg og andre ydelser efter elforsyningslovens §§ 59 a og 59 b. Vindmølleejeren kan endvidere ved meddelelse til den systemansvarlige virksomhed genoptage modtagelsen af den nævnte prisafregning samt de nævnte pristillæg og andre ydelser. Meddelelse skal indgives på en anmeldelsesblanket udarbejdet af den systemansvarlige virksomhed.

Stk. 2. Fravalg og genoptagelse efter stk. 1 sker med virkning fra den første dag i en måned og med følgende forudgående varsel:

1)   Mindst en måned, hvis der ydes VE-bevis eller pristillæg for elektriciteten efter bestemmelserne i elforsyningslovens § 59 b.

2)   Mindst tre en halv måned, hvis elektriciteten afregnes efter §§ 11-14 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Vindmølleejere, der fravælger afregningspris og pristillæg efter §§ 11-14 i denne bekendtgørelse, skal samtidig med meddelelsen om fravalget underrette den systemansvarlige virksomhed om, at de har indgået aftale om salg og balancering af elproduktionen.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed underretter straks den net- eller transmissionsvirksomhed, hvortil vindmøllen er nettilsluttet, om modtagelsen af en meddelelse om fravalg eller genoptagelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ved opgørelsen af oprindelig produktion til brug ved beregningen af fuldlasttimer ifølge denne bekendtgørelse og elforsyningslovens §§ 59 a og 59 b medregnes også produktion under fravalg som nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Nødvendige omkostninger for den pågældende net- eller transmissionsvirksomhed og den systemansvarlige virksomhed ved fravalg og genoptagelse betales af vindmølleejeren på grundlag af opgørelse over de afholdte nødvendige omkostninger.

Kapitel 10

Oplysningspligt

§ 21. Den til enhver tid værende ejer af en vindmølle er forpligtet til over for den systemansvarlige virksomhed, transmissions- og netvirksomheder eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om nettilslutning og prisafregning.

Stk. 2. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en vindmølle at underrette netvirksomheden om ejerskifte, tidligere nettilslutninger og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for tilslutningsbetingelsernes overholdelse og prisafregningen for leveret elektricitet.

Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge den systemansvarlige virksomhed og netvirksomhederne at indberette nærmere angivne oplysninger til et centralt, landsdækkende register for vindmøller.

Kapitel 11

Afgørelser

§ 22. Den netvirksomhed, som har eller har ansøgt om bevilling til det pågældende forsyningsområde, træffer afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer netvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger som nævnt i § 8.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøller direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger som nævnt i § 8.

Stk. 3. Netvirksomheden træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle på land opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 10, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Den systemansvarlige virksomhed træffer afgørelse om, hvorvidt en havvindmølle opfylder betingelserne i definitionen på eksisterende vindmøller efter § 10, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Energistyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en vindmølle opfylder betingelserne i definitionen efter § 10 på eksisterende vindmøller i alle sager, hvor en ny vindmølle er købt i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 1999.

§ 23. Netvirksomhederne træffer afgørelse om følgende:

1)   Prisafregning af elektricitet fra vindmøller efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse bortset fra § 12, stk. 4.

2)   Opgørelse af fuldlasttimer for vindmøller efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og efter elforsyningslovens §§ 59 a og 59 b.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøller direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Den systemansvarlige virksomhed træffer afgørelse om følgende:

1)   Pristillæg og andre ydelser til elektricitet fra vindmøller efter § 12, stk. 4, i denne bekendtgørelse og efter elforsyningslovens §§ 59 a og 59 b, jf. § 59 d.

2)   Udstedelse af skrotningsbevis som nævnt i kapitel 6 i denne bekendtgørelse, herunder hvorvidt betingelserne for opnåelse af beviset er opfyldt.

3)   Udbetaling af de minimis støtte efter § 19 i denne bekendtgørelse.

4)   Fravalg og genoptagelse af udbetalingen af afregningspriser og pristillæg efter § 20 i denne bekendtgørelse.

§ 24. Uanset bestemmelserne i § 22, stk. 1-3, og § 23, stk. 1 og 2, kan en net- eller transmissionsvirksomhed anmode den systemansvarlige virksomhed om at træffe afgørelse efter de nævnte bestemmelser på net- eller transmisisonsvirksomhedens vegne. Den systemansvarlige virksomhed kan i så fald forlange, at net- eller transmissionsvirksomheden refunderer de udgifter, som en sådan anmodning påfører den systemansvarlige virksomhed.

Kapitel 12

Opgørelse af fuldlasttimer

§ 25. Netvirksomheden udarbejder en opgørelse over antallet af forbrugte fuldlasttimer pr. 1. april 2001. Opgørelsen opdateres ved hver prisafregning.

Stk. 2. Opgørelsen baseres på den afregnede elproduktion. Såfremt der ikke eksisterer afregningsdata tilbage fra vindmøllens oprindelige tilslutning, beregnes de manglende produktionsdata. Tilbageberegningen foretages ved hjælp af en vindkorrigeret gennemsnitsberegning på de foreliggende afregningsdata. Der vindkorrigeres kun for hele år. Produktionen for det år en vindmølle nettilsluttes første gang beregnes forholdsmæssigt, hvorved en måneds produktion betragtes som 1/12 af et års produktion.

Stk. 3. Ved gennemsnitsberegningen til brug for tilbageberegningen af produktionsdata medtages ikke år, hvor den vindkorrigerede produktion afviger med 25 pct. eller mere fra årsgennemsnittet. I det omfang der er afregningsdata længere tilbage end fem år hos netvirksomheden eller den systemansvarlige virksomhed, skal disse indgå i beregningen. Såfremt vindmølleejeren kan dokumentere elafregningsdata længere tilbage end fem år, anvendes dette i stedet for et beregnet tal.

Stk. 4. Såfremt flere vindmøller er tilsluttet samme måler, fordeles produktionen imellem vindmøllerne ud fra en vindkorrigeret årsproduktion pr. kW.

Stk. 5. For vindmøller, der er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt på over 25 kW, beregnes opgørelsen af produktionen på grundlag af en årlig produktion på 2.200 fuldlasttimer.

Kapitel 13

Tilsyn

§ 26. Energitilsynet fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller vilkår fastsat i afgørelser truffet i medfør af denne bekendtgørelse.

Kapitel 14

Klageadgang

§ 27. Afgørelser efter § 22, stk. 1-2, § 23 og § 24 kan påklages til Energitilsynet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. Klage indgives til netvirksomheden, transmissionsvirksomheden eller den systemansvarlige virksomhed, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Energitilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

§ 28. Afgørelser efter § 22, stk. 3 og 4, kan påklages til Energistyrelsen.

§ 29. Afgørelser truffet i henhold til § 22, stk. 5, § 27 og § 28 kan påklages til Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt.

Kapitel 15

Straffebestemmelser

§ 30. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1)   afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med anmodning om nettilslutning og afregning af elektricitet, eller

2)   undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger af betydning for nettilslutning og prisafregning af elektricitet, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2003. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Stk. 2. § 12, stk. 4, har dog virkning fra 1. januar 2003.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 8. maj 2003

Bendt Bendtsen

/Knud Pedersen