Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven

 

I medfør af § 2, stk. 4, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, fastsættes:

§ 1. Kommuner kan drive kraftvarmeanlæg med en eleffekt på 25 megawatt eller derunder, som er godkendt i henhold til lov om varmeforsyning, uden opfyldelse af selskabskravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1.

§ 2. Kollektive elforsyningsvirksomheder kan uanset bestemmelsen i elforsyningslovens § 47, stk. 4, drive virksomhed med elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, såfremt de samlede indtægter herfra udgør mindre end 5 % af omsætningen i den kollektive elforsyningsvirksomhed.

Stk. 2. Virksomhed efter stk. 1 skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra den kollektive elforsyningsvirksomheds øvrige aktiviteter.

§ 3. Følgende aktiviteter udført af personale ansat i en netvirksomhed er undtaget fra elforsyningslovens § 47:

1)   Aflæsning af varmemålere for varmekunder i netvirksomhedens forsyningsområde.

2)   Udarbejdelse af datagrundlag for varmeafregning i netvirksomhedens forsyningsområde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2003.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1)   § 3, stk. 2, og § 4 i bekendtgørelse nr. 1126 af 29. december 1999 om ikrafttræden af lov om elforsyning, lov om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om varmeforsyning.

2)   Bekendtgørelse nr. 186 af 20. marts 2000 om kollektive elforsyningsvirksomheders sideordnede aktiviteter m.v.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 20. maj 2003

Bendt Bendtsen

/Ib Larsen