Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag

 

I medfør af § 7, stk. 1, i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998, med de ændringer der følger af lov nr. 901 af 16. december 1998, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002, fastsættes:

§ 1. Rederier, der er optaget i Skibsregistret, og som benytter skorstensmærker eller kontorflag, kan ansøge om at få disse registreret i det af Patent- og Varemærkestyrelsen førte register over skorstensmærker og kontorflag.

Stk. 2. Ved optagelse i registret opnås eneret til benyttelse af de anmeldte mærker og flag.

§ 2. Ansøgning om optagelse indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen af vedkommende rederi. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit af styrelsen.

Stk. 2. Med ansøgningen skal følge:

1)   en nøjagtig gengivelse af skorstensmærket eller kontorflaget. Såfremt mærket eller flaget er i farver fremsendes dette i 2 eksemplarer i farver og 1 i sort/hvid.

2)   dokumentation for at det ansøgende rederi er optaget i Skibsregistret,

3)   et ansøgningsgebyr på 2000 kr.

Stk. 3. Når ansøgningen modtages af Patent- og Varemærkestyrelsen, forsynes den med indleveringsdato og ansøgningsnummer, og der gives det ansøgende rederi kvittering for modtagelsen af ansøgningen.

§ 3. Skorstensmærket eller kontorflaget kan ikke registreres såfremt

1)   det uhjemlet ikke tydeligt adskiller sig fra tidligere registrerede eller ansøgte mærker eller flag,

2)   mærket eller flaget strider mod lov eller offentlig orden, eller

3)   ansøgningen ikke opfylder betingelserne i § 2, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. Såfremt et ansøgt skorstensmærke eller kontorflag ikke opfylder betingelserne i stk. 1, afslås ansøgningen, og ansøgningsgebyret tilbagebetales.

§ 4. Et registreret skorstensmærke eller kontorflag udslettes af registret når

1)   indehaveren fremsætter begæring herom,

2)   det rederi, der er indehaver af registreringen, udslettes af Skibsregistret, eller

3)   et rederi ved endelig dom er blevet kendt uberettiget til at anvende det registrerede mærke eller flag.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde kan rederiet dog inden for 1 måned efter udslettelsen over for Skibsregistret, der underretter Patent- og Varemærkestyrelsen, anmelde, at det indtil videre ønsker at forbeholde sig retten til de registrerede mærker og flag. Bliver rederiet ikke senest 3 år efter udslettelsen på ny registreret som ejer af dansk skib, udslettes de registrerede mærker og flag.

§ 5. Registrering eller udslettelse af et skorstensmærke eller et kontorflag bekendtgøres i Statstidende.

§ 6. Enhver har ret til at gøre sig bekendt med registret over skorstensmærker og kontorflag enten ved eftersyn af dette eller ved udskrifter.

Stk. 2. For bekræftet udskrift af registret betales 300 kr.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juni 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 209 af 6. april 1998 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag.

§ 8. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 10. juni 2003

Mogens Kring

/Ellen Breddam