Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Tillæg 5 til Bygningsreglement 1995

 

 

I   Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den 1. december 1999, og i ny udgave af tillæg 1, der trådte i kraft den 1. august 2000, tillæg 2, der trådte i kraft den 1. februar 2001, tillæg 3, der trådte i kraft den 1. oktober 2001 og tillæg 4, der trådte i kraft den 1. marts 2002 foretages følgende ændringer:

 

Kapitel 1 1.8, stk. 1, litra e

Vejledningsteksten ændres til:

”(1.8, stk. 1, litra e) Bestemmelsen omfatter konstruktioner og anlæg, som er omfattet af bestemmelserne i kapitel 5.4.”

 

1.13, stk. 1

Vejledningsteksten ændres til:

”(1.13, stk. 1) Eventuelle klager over kommunalbestyrelsens afgørelser kan ske til Statsamtet, i København og Frederiksberg kommuner til Københavns Overpræsidium. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.”

 

Kapitel 4

4.2.4, stk. 1

I 3. punktum ændres 3,0 m“ til 0,3 m“

 

4.3.3, stk. 2

Vejledningsteksten ændres til:

”(4.3.3, stk. 2) For en hensigtsmæssig indretning for bevægelseshæmmede henvises til SBI-anvisning 195, Boligers tilgængelighed.”

 

4.4.1, stk. 2

I 1. punktum i vejledningsteksten ændres nr. 1163 af 16. december 1992“ til nr. 96 af 13. februar 2001.“

 

Kapitel 5

5.2.1, stk. 1

Efter 1. april 2004 erstattes stk. 1 med:

 

”Stk. 1. Ved dimensionering af bygningskonstruktioner skal anvendes følgende normer for bygningskonstruktioner:  

DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, 2. udgave 1998

DS 410 Last på konstruktioner, 4. udgave 1998

DS 411 Norm for betonkonstruktioner, 4. udgave 1999

DS 412 Stålkonstruktioner, 3. udgave 1998  

DS 413 Trækonstruktioner, 5. udgave 1998

DS 414 Murværk, 5. udgave 1998

DS 415 Fundering, 4. udgave 1998

DS 419 Aluminiumkonstruktioner, 3.udgave 2001

DS 420 Letbeton, 3. udgave 2003

DS 446 Tyndpladekonstruktioner, 3. udgave 2000

DS 451 Kompositkonstruktioner, 2. udgave 2001.”

 

5.1.2, stk. 2

Efter 1. april 2004 erstattes stk. 2 med:

 

”Stk. 2. Ved dimensionering af betonkon~struktioner anvendes DS 481 Beton Materialer og DS 482 Udførelse af betonkon~struk~tioner med undtagelse af anneks A. Efter 1. april 2004 udgår vejledningsteksten.“

 

5.1.2, stk. 2

Efter 1. april 2004 erstattes vejledningsteksten med:

”(5.1.2, stk. 3) Som eksempel på afvigelse herfra kan anføres dimensionering efter eurocodes.”

 

Kapitel 10

10.2, stk. 1

I bestemmelsens 1. punktum ændres stk. 6“ til stk. 7“. Der indsættes et nyt 2. punktum: Ved murede pejse og masseovne måles afstanden fra ildstedets indvendige side“. Det nuværende 2. punktum bliver til 3. punktum, og heri ændres DS 887, Brændeovne“ med DS/EN 13240, Brændeovne, eller DS 887, Brændeovne“.

 

10.7, stk. 2

Bestemmelsen ændres, og der indsættes en vejledningstekst:

”(10.7, stk. 2) Bestemmelsen mulig~~gør anvendelsen af skorstene af plast sammen med kondenserende kedler, der er indrettet hertil.”

 

”Stk. 2. Der skal anvendes materialer, der er modstandsdygtige over for røggasser, ild, varme og korrosion, med mindre den til~sluttede kedel er udstyret med sikkerhedsautomatik og er konstrueret, så røgtempe~raturen under alle forhold, herunder tør~kog~ning, kan holdes under den maksimale anvendelsestemperatur for materialet.”

 

Kapitel 11

11.2.3, stk. 1

I bestemmelsen indsættes nyt 3. punktum:

 

”Hvis der benyttes et ventilationsanlæg med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så kan der afviges herfra, når der er reduceret behov.”

 

11.2.3, stk. 2

I bestemmelsen indsættes nyt 3. punktum:

 

Hvis der benyttes et ventilationsanlæg med variabel ydelse i afhængighed af belastningen, så kan der afviges herfra, når der er reduceret behov. Nuværende 3. punktum bliver herefter 4. punktum.

 

 

11.3.2, stk. 1

Bestemmelsen tilføjes som nyt 2. punktum:

 

”De nævnte produkter må endvidere anvendes, såfremt de er CE-mærkede og omfattet af klasse E1 i henhold til DS/EN 13986:2002, Træbaserede plader til konstruktionsbrug – Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning. Efter 1. april 2004 må alene CE-mærkede produkter anvendes.”

 

Kapitel 12

12.1, stk. 3

Vejledningsteksten ændres til:

”(12.1, stk. 3) Dette indebærer bl.a. sikring mod rotter og andre skadedyr. Der henvises endvidere til kap. 11.4.2, stk. 1 om radon og kap. 11.4.3, stk. 1 om anden forurening fra undergrund.”

 

12.7, stk. 1

Vejledningsteksten ændres til:

”(12.7, stk. 1) Der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 509 af 18. juni 1997 om anvendelse af elevatorer m.v. samt nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer m.v.   Opmærksomheden henledes på kap. 4.2.1, stk. 4.”

 

12.7, stk. 2

I bestemmelsens 1. punktum udgår:

 

med naturlig ventilation“. 2. punktum ophæves. 3. punktum bliver herefter 2. punktum.

 

Ikrafttræden

 

Tillægget træder i kraft den 20. maj 2003.

 

Erhvervs- og Boligstyrelsen,

Den 7. maj 2003.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 7. maj 2003

Bendt Bendtsen

/Ella Blousgaard