Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe

 

I medfør af §1, stk. 3, § 3, § 17, stk. 5, og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002, og anordning nr. 607 af 25. juni 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, efter samråd Grønlands Hjemmestyre og efter bemyndigelse fra økonomi- og erhvervsministeren fastsættes:

 

§ 1. Forskriften gælder for skibe med blindpassagerer om bord samt skibe, der befinder sig i eller kommer fra havne med risiko for at få blindpassagerer om bord.

 

§ 2. Ved blindpassager forstås i denne forskrift en person, som skjuler sig om bord på et skib eller skjuler sig i last, som derefter indlades på skibet, uden samtykke fra rederiet, skibsføreren eller en anden ansvarlig person, og som opdages om bord, efter at skibet har forladt havnen, eller i last mens der losses i ankomsthavnen, og som indberettes af føreren til rette myndighed.

Generelle principper

 

§ 3. Skibsredere og deres repræsentanter samt skibsførere skal i så høj grad som muligt samarbejde med offentlige myndigheder og havnemyndigheder for at hindre, at tilfælde med blindpassagerer opstår, og for at løse sager vedrørende blindpassagerer hurtigt og sikre, at blindpassagerer snarest tilbagesendes til deres oprindelsessted eller repatrieres. Der skal tages alle passende forholdsregler for at undgå situationer, hvor blindpassagerer er nødt til at forblive om bord på et skib på ubestemt tid.

Forebyggende foranstaltninger
om bord på skibet

 

§ 4. Skibsredere og deres repræsentanter i havnen, skibsførerne såvel som andre ansvarlige personer skal organisere sikringsarrangementer således, at det så vidt det er praktisk muligt:

1)   vil forhindre personer, der har til hensigt at skjule sig om bord som blindpassagerer, i at gøre dette, og hvis det ikke lykkes,

2)   vil opdage dem, før skibet forlader havnen.

 

§ 5. Ved anløb af og under ophold i havne, hvor der er en risiko for, at blindpassagerer vil skjule sig om bord, bør sikringsarrangementerne mindst omfatte følgende forebyggende foranstaltninger:

1)   Alle døre, luger og adgangsveje til last- eller storesrum, der ikke benyttes under skibets ophold i havnen, bør være aflåst,

2)   der bør være færrest mulige adgangsveje til skibet, og de bør være tilstrækkeligt sikrede,

3)   områder på skibets søside bør være tilstrækkeligt sikrede,

4)   der skal holdes en passende dæksvagt,

5)   hvor det er muligt, bør personer, der går om bord på skibet og går fra borde, tælles af skibets besætning eller, efter aftale med skibsføreren, af andre,

6)   passende kommunikationsmidler bør opretholdes, og

7)   om natten bør der være passende belysning såvel inden for skroget som langs med skroget.

§ 6. Skibsføreren på et dansk skib – med undtagelse af passagerskibe – der afsejler fra en havn, hvor der er en risiko for, at blindpassagerer vil skjule sig om bord, skal foranledige, at skibet bliver nøje undersøgt efter en plan eller liste udarbejdet for skibet, således at steder, hvor blindpassagerer kunne tænkes at skjule sig, prioriteres højt. Der må ikke anvendes undersøgelsesmetoder, der sandsynligvis vil gøre skade på blindpassagerer, der har skjult sig om bord.

 

§ 7. Skibsføreren må ikke lade områder om bord desinficere eller forsegle, før de områder, der skal desinficeres eller forsegles er blevet gennemsøgt så grundigt som muligt med henblik på at sikre, at der ikke findes blindpassagerer i disse områder.

Behandling af ombordværende
blindpassagerer

Generelle principper – human behandling

 

§ 8. Tilfælde med blindpassagerer skal behandles i overensstemmelse med humanitære principper. Der skal altid tages behørigt hensyn til skibets driftsmæssige sikkerhed og blindpassagerens sikkerhed og velbefindende.

 

§ 9. Skibsføreren skal tager passende forholdsregler for at sikre blindpassagerens sikkerhed, almene sundhedstilstand og velbefindende, mens vedkommende er om bord, herunder at vedkommende får passende forplejning, indkvartering, ordentlig medicinsk behandling og tilgang til sanitære faciliteter.

 

§ 10. Blindpassagerer må ikke unødigt frihedsberøves. Hvis blindpassageren frihedsberøves, skal denne snarest muligt orienteres om årsagen hertil og retsgrundlaget herfor.

Arbejde om bord

 

§ 11. Det må ikke kræves af blindpassagerer, at de udfører arbejde om bord på skibet, undtagen i nødstilfælde eller i forbindelse med blindpassagerens ophold om bord.

Skibsførerens udspørgen og indberetning

 

§ 12. Skibsføreren skal bestræbe sig på at fastlægge blindpassagerens identitet, herunder vedkommendes nationalitet/statsborgerskab, og i hvilken havn blindpassageren er kommet om bord. Endvidere pålægges det skibsføreren at underrette de offentlige myndigheder i den første planlagte anløbshavn om blindpassagerens tilstedeværelse samt andre relevante detaljer. Sådanne oplysninger skal ligeledes gives til skibsrederen, de offentlige myndigheder i ombordstigningshavnen, flagstaten og de næste anløbshavne, hvis det måtte være relevant.

 

§ 13. Når skibsføreren indsamler de relevante detaljer med henblik på indberetning til de relevante parter, bør skemaet i bilag 1 eller bilag 2 anvendes.

 

§ 14. Når en blindpassager erklærer, at vedkommende er flygtning, skal en sådan oplysning behandles som fortrolig i den udstrækning, det måtte være nødvendig for blindpassagerens sikkerhed.

Indberetning til den internationale søfartsorganisation, IMO

 

§ 15. Skibsføreren skal indberette oplysninger om tilfælde af blindpassagerer ved at indsende oplysninger om hændelsen til Søfartsstyrelsen. Dette kan ske ved at udfylde skemaet i bilag 3.

Afvigelser fra den planlagte rute

 

§ 16. Skibsrederen skal instruere rederiets skibsførere om ikke at afvige fra den planlagte sejlrute for at søge at sætte blindpassagerer, der er opdaget om bord på skibet, i land, efter at det har forladt territorialfarvandet i det land, hvor blindpassagererne kom om bord, medmindre:

1)   de offentlige myndigheder i den stat, hvis havn skibet anløber på den afvigte rute, har givet tilladelse til, at blindpassageren kan gå fra borde,

2)   repatriering er blevet aftalt andetsteds med tilstrækkelig dokumentation for og tilladelse til, at blindpassageren kan gå fra borde; eller

3)   der forefindes formildende årsager af en sikkerhedsmæssig, helbredsmæssig eller medmenneskelig karakter.

Ilandsætning og tilbagesendelse
af en blindpassager

 

§ 17. I FAL-konventionens kapitel 4 har regeringer, som har tiltrådt konventionen, aftalt at handle som angivet i bilag 4, såfremt de bliver involveret i tilfælde med blindpassagerer.

Straffebestemmelse og ikrafttræden m.v.

 

§ 18. Overtrædelse af §§ 3-16 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2 . Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1)   ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2)   tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3)   ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 . Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4 . Ske Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5 . Der Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

§ 19. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 18, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 20. Forskriften træder i kraft den 1. juni 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1)   Teknisk forskrift nr. 3 af 13. juni 2001 om blindpassagerer i skibe.

2)   Vejledning nr. 4 af 30. november 1998 om indberetning til Søfartsstyrelsen af oplysninger om blindpassagerer.
 

 

Bilag 1 til teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe

 

Oplysninger vedrørende blindpassagerenOplysninger om skibet

Skibets navn:

IMO-nr.:

Flag:

Rederi:

Rederiets adresse:

Agent i næstfølgende havn:

Agentens adresse:

Internationalt kaldesignal (IRCS):

INMARSAT-nr.:

Registreringshavn:

Skibsførerens navn:

 

Oplysninger om blindpassageren

Hvornår (dato/tid) blev han/hun opdaget om bord:

I hvilken havn sneg han/hun sig om bord:

Indskibningsland:

Hvor lang tid har han/hun tilbragt i det land, hvor indskibningshavnen befinder sig:

Hvornår (dato/tid) sneg han/hun sig om bord:

Tilsigtet bestemmelseshavn:

Tilsigtet endelig bestemmelseshavn (hvis ikke den samme):

Hvad grunden var til, at han/hun sneg sig om bord (vedkommendes eget udsagn):

 

Efternavn:

Fornavn:

Kendt under dette navn:

Religion:

Køn:

Fødselsdag:

Fødested:

Påberåbt nationalitet:

Type ID-dokumenter:

 

Pas nr.:

Udstedt (tid):

Udstedt (sted):

Udløbsdato:

Udstedt af:

 

Søfartsbog nr.:

Udstedt (tid):

Udstedt (sted):

Udløbsdato:

Udstedt af:

 

 

 

Foto af blindpassageren

 

Nødpas nr.:

Udstedt (tid):

Udstedt (sted):

Udløbsdato:

Udstedt af:

 

Adresse i hjemlandet:

 

By:

Land:

Stilling:

Arbejdsgiver(e): [navne og adresser]

 

Adresse i det land, hvor indskibningshavnen befinder sig:

 

Højde (cm):

Vægt (kg):

Hudfarve:

Øjenfarve:

Hårfarve:

Hoved-/ansigtsfacon:

Særlige træk: [f.eks. ar, tatoveringer m.m.]

 

Modersmål:

  tale   læsning   skrift

 

Andre sprog:

  tale   læsning   skrift

-   Ægteskabelig stilling:

Ægtefællens navn:

Ægtefællens nationalitet:

Ægtefællens adresse:

 

Forældrenes navne:

Forældrenes nationalitet:

Forældrenes adresse:

 


Andre oplysninger

 

Hvordan bar blindpassageren sig ad med at komme om bord? Var der andre personer involveret (f.eks. besætningsmedlemmer, havnearbejdere m.m.), eller havde blindpassageren skjult sig i last/container eller skjult sig i skibet?

 

 

Liste over blindpassagerens ejendele:

 

 

 

Fik blindpassageren hjælp til at snige sig om bord, f.eks. fra et af besætningsmedlemmerne? Hvis ja, blev der givet nogen betaling for denne hjælp?

 

 

 

Andre oplysninger (f.eks. kollegers navne og adresser, leder af samfund, f.eks. en borgmester eller en stammehøvding, kontakter i andre dele af verden):

 

 

 

Blindpassagerens forklaring:

 

 

 

Skibsførerens udtalelse (samt eventuelle bemærkninger vedrørende troværdigheden i blind-passagerens oplysninger):

 

 

 

Interview-dato(er):

 

Blindpassagerens underskrift     Skibsførerens underskrift

 

Dato:         Dato:Bilag 2 til teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe

 

Stowaway details

Ship details

Name of Ship:

IMO number:

Flag:

Company:

Company Address:

Agent in next port:

Agent Address:

International Callsign (IRCS):

INMARSAT Number:

Port of Registry:

Name of Master:

 

Stowaway details

Date/time found on board:

Place of boarding:

Country of boarding:

Time Spent in Country of Boarding:

Date/time of Boarding:

Intended Port of Destination:

Intended Final Destination (if different)

Stated reasons for boarding the ship:

 

Surname:

Given name:

Name by which known:

Religion:

Gender:

Date of birth:

Place of birth:

Claimed nationality:

ID document type:

 

Passport No:

When issued:

Where issued:

Date of expiry:

Issued by:

 

ID Card No:

When issued:

-   Where issued:

Date of expiry:

Issued by:

Seaman’s Book No:

When issued:

Where issued:

Date of expiry:

Issued by:

 

 

 

Photograph of stowaway

 

Emergency passport No:

When issued:

Where issued:

Date of expiry:

Issued by:

 

Home Address:

 

Home Town:

Country of Domicile:

Profession(s):

Employer(s): [names and addresses]

 

Address in Country of Boarding:

 

Height (cm):

Weight (kg):

Complexion:

Colour of eyes:

Colour of hair:

Form of head/face:

-   Marks/characteristics:

[eg. scars, tattoos etc.]

First Language:

  Spoken   Read   Written

 

Other Languages:

  Spoken   Read   Written

 

Marital Status:

Name of Spouse:

Nationality of Spouse:

Names of Parents:

Nationality of Parents:

Address of Parents:

 

Name of Parents:

Nationality of Parents:

Address of Parents:

Address of Spouse:

 

 

 

Other details

 

Method of Boarding, including other persons involved (e.g. crew, port workers, etc.), and whether they were secreted in cargo/container or hidden in the vessel:

 

 

Inventory of stowaway’s Possessions:

 

 

Was the stowaway assisted in boarding the vessel, or assisted by any member of the crew? If so, was any payment made for this assistance?

 

 

Other Information (e.g. Names and Addresses of Colleagues, Community Leader, e.g. mayor, tribal chief, Contacts in other parts of the World):

 

 

Statement made by stowaway:

 

 

Statement made by Master (including any observations on the credibility of the information provided by the stowaway):

 

 

Date(s) of Interview(s):

 

 

Stowaway’s Signature     Master’s Signature

 

Date:     Date:


Bilag 3

 

Om indberetning til Søfartsstyrelsen af
oplysninger om blindpassagerer

Den internationale søfartsorganisation IMOs Facilitation Committee (FAL) har vedtaget, at medlemslandene og de organisationer, der rådgiver IMO, skal indberette tilfælde vedrørende blindpassagerer. Indberetningsordningen skal gøre det muligt for komiteen at overvåge, om IMOs retningslinier om behandling af blindpassagerer fungerer effektivt og give komiteen grundlag for at iværksætte de yderligere foranstaltninger, herunder udvikle nye bindende regler, som måtte vise sig at være nødvendige. En del af de oplysninger, som IMO har opfordret landene til at indsende, kan først fremskaffes efter blindpassageren er blevet sat i land.

 

Denne vejledning er udarbejdet for at etablere hensigtsmæssige procedurer, der indebærer, at den erklæring og underretning, der i henhold til § 15 i forskriften sammen med den nedenfor omtalte skemaindberetning kan danne grundlag for indberetningen til IMO.

 

Samlet indebærer de nævnte bestemmelser i den tekniske forskrift, samt den nedenfor etablerede procedure med en skemaindberetning, følgende:

 

1.   Skibsføreren skal hurtigst muligt underrette rederiet og Søfartsstyrelsen om blindpassageren. Underretningen skal som minimum indeholde oplysning om skibets navn og IMO-nummer, hvor skibet befinder sig, formodede ombordstigningshavn og næste anløbshavn samt antallet af blindpassagerer. Såfremt det er muligt at udfylde den under pkt. 2 nævnte erklæring, kan denne anvendes som underretning, men det er ikke et krav, at underretning sker via denne erklæring.

 

2.   Skibsføreren skal, når blindpassagerer er opdaget om bord, udfærdige en erklæring med oplysninger vedr. blindpassageren, jfr. bilaget til forskriften. Denne erklæring afgives til myndighederne i næste anløbshavn, og i den formodede ombordstigningshavn samt til Søfartsstyrelsen. Underretning kan ske via rederiet, som har pligt til at sikre sig, at underretning sker. Såfremt det har været nødvendigt at anvende fysisk magt over for blindpassageren, holde den pågældende indespærret ud over kortvarige perioder, eller hvis blindpassageren har medført risiko for skibets sikkerhed, eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, gives der oplysning herom i erklæringen.

 

3.   Til brug for Søfartsstyrelsens indberetning til IMO meddeler rederierne periodevis Søfartsstyrelsen de i nedenstående skema anførte oplysninger om de enkelte episoder med blindpassagerer. Indberetningerne afgives på dansk eller engelsk. Oplysningerne sendes til Søfartsstyrelsen kvartalsvis. I indberetningerne medtages dels de tilfælde, der er opstået i den forudgående indberetningsperiode (hvad enten de er afsluttede eller ej), dels de tilfælde, der er afsluttede i perioden.

 

Nummer

Skibets navn

Type

Flag

Bruttotonnage

IMO-nummer

Tidspunkt* og sted* for
ombordstigning

Tidspunkt og sted for
ilandsætning

Tidspunkt og sted for forsøgte
ilandsætninger

Blindpassagerernes antal og
nationalitet*

Andre omstændigheder til brug for
Søfartsstyrelsens vurdering af om
IMOs retningslinier har været effektive.

 

* angiv venligst med en stjerne, hvis oplysningen ikke er bekræftet.

 

 

Bilag 4

 

FAL-konventionens standarder og anbefalinger til stater og
myndigheder i lande berørte af tilfælde af blindpassagerer
(Nummereringen er den samme nummerering som er anvendt i FAL-konventionen)


FAL-konventionens artikel VI

 

I denne konvention og dens annekser gælder følgende definitioner:

 

(a)   Standarder, de forholdsregler, som det er nødvendigt og praktisk muligt for Kontraherende Regeringer at anvende på en ensartet måde i overensstemmelse med konventionen med henblik på at lette den internationale maritime trafik.

 

(b)   Anbefalet praksis, de forholdsregler, som det er ønskværdigt for kontraherende regeringer at anvende med henblik på at lette den internationale maritime trafik.

Afsnit 4 - Blindpassagerer

A. Generelle principper

 

4.1 Standard. Bestemmelserne i dette afsnit skal anvendes i overensstemmelse med internationale principper for beskyttelse som anført i internationale instrumenter, såsom FN's Konvention om Flygtninges Retsstilling af 28. juli 1951 og FN's Protokol vedrørende Flygtninges Status af 31. januar 1967, samt i relevant, national lovgivning. 1)

 

4.2 Standard. Offentlige myndigheder, havnemyndigheder, skibsredere og deres repræsentanter samt skibsførere skal i så høj grad som muligt samarbejde for at hindre, at tilfælde med blindpassagerer opstår, og for at løse sager vedrørende blindpassagerer hurtigt og sikre, at blindpassagerer snarest tilbagesendes til deres oprindelsessted eller repatrieres. Der skal tages alle passende forholdsregler for at undgå situationer, hvor blindpassagerer er nødt til at forblive om bord på et skib på ubestemt tid.

 

B. Forebyggende foranstaltninger

 

4.3   Forebyggende foranstaltninger om bord på skibet/i havnen

 

4.3.1   Havne-/terminal-myndigheder

 

4.3.1.1 Standard. Kontraherende stater skal i alle deres havne sikre, at der etableres den nødvendige infrastruktur samt operationelle arrangementer og sikringsarrangementer med henblik på at hindre personer, der forsøger at skjule sig om bord som blindpassagerer, i at få adgang til havneinstallationer og til skibe under hensyntagen til havnens størrelse og den type ladning, der afskibes fra havnen. Dette bør gøres i tæt samarbejde med de relevante offentlige myndigheder, skibsredere og landbaserede enheder med henblik på at forhindre, at der opstår tilfælde med blindpassagerer i den enkelte havn.

 

4.3.1.2 Anbefalet praksis. De operationelle arrangementer og sikringsplaner bør bl.a. omfatte følgende områder, hvor det måtte være relevant:

a)   regelmæssig patruljering af havneområder;

b)   etablering af særlige opbevaringsfaciliteter til ladninger, der måtte indebære en høj risiko for tilgang af blindpassagerer, og kontinuerlig overvågning af såvel personer som ladninger, der kommer ind på sådanne områder;

c)   inspektion af lagre og områder til opbevaring af ladninger;

d)   gennemsøgning af selve ladningen, når der er klare indikationer på tilstedeværelsen af blindpassagerer;

e)   samarbejde mellem offentlige myndigheder, skibsredere, skibsførere og relevante landbaserede enheder om udviklingen af operationelle arrangementer;

f)   samarbejde mellem havnemyndighederne og andre relevante myndigheder (f.eks. politiet, toldmyndighederne, immigrationsmyndighederne) for at hindre menneskesmugling;

g)   udvikling og implementering af aftaler med stevedorer og andre landbaserede enheder, der arbejder i nationale havne, for at sikre, at det kun er personale, der er bemyndiget af disse enheder, der deltager i stuvningen/tømningen eller lastningen/losningen af skibe eller i andre funktioner forbundet med skibes ophold i havne;

h)   udvikling og implementering af aftaler med stevedorer og andre landbaserede enheder for at sikre, at det af deres personale, der har adgang til skibet, er let genkendeligt, samt at en liste tilvejebringes med navnene på de personer, der sandsynligvis vil være nødt til at gå om bord på skibet under udførelsen af deres opgaver; og

i)   opfordringer til stevedorer og andre personer, der arbejder i havneområdet, om at rapportere tilstedeværelsen af personer, der tilsyneladende ikke er bemyndiget til at befinde sig i havneområdet, til havnemyndighederne.

 

4.3.2 Skibsredere/skibsførere (teksten overført til forskriften)

 

4.3.3 Nationale sanktionsmuligheder

 

4.3.3.1 Standard. Hvor det er relevant, skal kontraherende stater i overensstemmelse med deres nationale lovgivning retsforfølge blindpassagerer, personer, der har forsøgt at skjule sig om bord på et skib som blindpassagerer, og personer, der har hjulpet blindpassagerer med at få adgang til et skib. Sådanne danske straffebestemmelser findes i udlændingeloven og i straffeloven .

 

C. Behandling at blindpassagerer
mens de er om bord (teksten overført
til forskriften)

D. Afvigelse fra den planlagte rute
(teksten overført til forskriften)

E. Ilandsætning og tilbagesendelse af
en blind-passager

 

4.9   Staten i den første anløbshavn ifølge sejlplanen

 

4.9.1 Standard. Offentlige myndigheder i staten, hvori skibets første planlagte havneanløb efter opdagelsen af en blindpassager finder sted, skal – i overensstemmelse med national lovgivning – afgøre, om blindpassageren er adgangsberettiget til denne stat.

 

4.9.2 Standard. De offentlige myndigheder i staten hvori skibets første planlagte havneanløb efter opdagelsen af en blindpassager finder sted, skal tillade blindpassageren at gå fra borde, når blindpassageren er i besiddelse af gyldige rejsedokumenter for tilbagerejsen, og det er godtgjort over for de offentlige myndigheder, at betimelige arrangementer er foretaget eller vil blive foretaget med henblik på repatriering, og at alt, hvad der kræves for transit, er opfyldt.

 

4.9.3 Standard. Når det er relevant og i overensstemmelse med national lovgivning, skal de offentlige myndigheder i den stat, hvor den første havn, som skibet har planlagt at anløbe efter opdagelsen af en blindpassager, er beliggende, tillade blindpassageren at gå fra borde, når det er godtgjort over for de offentlige myndigheder, at de eller skibsrederen vil skaffe gyldige rejsedokumenter, foretage betimelige arrangementer med henblik på repatriering af blindpassageren og opfylde alt, hvad der kræves for transit. De offentlige myndigheder skal endvidere velvilligt overveje at tillade blindpassageren at gå fra borde, når det er praktisk umuligt at viderebefordre blindpassageren på det skib, han/hun er ankommet med, eller der findes andre faktorer, der ville udelukke, at han/hun viderebefordres med skibet. Sådanne faktorer kunne omfatte, men er ikke begrænset til tilfælde, hvor:

-   en sag er uafklaret ved skibets afsejling; eller

-   blindpassagerens tilstedeværelse om bord på skibet ville være til fare for skibets sikre drift og/eller besætningens eller blindpassagerens helbred.

 

4.10   Efterfølgende anløbshavne

 

4.10.1 Standard. Når det ikke er lykkedes at sætte en blindpassager i land i den første, planlagte anløbshavn efter opdagelsen af blindpassageren, skal de offentlige myndigheder i de næste anløbshavne undersøge blindpassageren med henblik på at sætte vedkommende i land i overensstemmelse med standarderne i 4.9.1, 4.9.2 og 4.9.3. i FAL-konventionen.

 

4.11   Nationalt tilhørsforhold eller opholdstilladelse

 

4.11.1 Standard. I overensstemmelse med international lovgivning skal de offentlige myndigheder acceptere tilbagesendelsen af blindpassagerer med fuldgyldig nationalitets-/borgerskabsstatus eller tilbagesendelsen af blindpassagerer, som i overensstemmelse med deres nationale lovgivning har ret til at opholde sig i deres stat.

 

4.11.2 Standard. Når det er muligt, skal de offentlige myndigheder bistå med at fastslå blindpassagerers nationalitet/statsborgerskab, hvis blindpassagererne hævder at være borger i eller at have opholdstilladelse i deres stat.

 

4.11.2 Standard. (teksten overført til forskriften)

 

4.12   Ombordstigningsstat

 

4.12.1 Standard. Når det er blevet fastslået til deres myndighedens tilfredshed, at blindpassagerer har skjult sig om bord på et skib i en havn i den pågældende stat, skal de offentlige myndigheder – med henblik på undersøgelse – acceptere, at sådanne blindpassagerer bliver tilbagesendt fra det sted, hvor de blev sat i land, når det er fundet, at de ikke har tilladelse til ophold der. De offentlige myndigheder i den stat, hvor blindpassagererne gemte sig om bord, skal ikke tilbagesende sådanne blindpassagerer til den stat, hvor det tidligere er fundet, at de ikke havde opholdstilladelse.

 

4.12.2 Standard. Når det er blevet fastslået til de offentlige myndigheders tilfredshed, at personer, der har forsøgt at skjule sig om bord på et skib som blindpassagerer, har gjort dette i en havn i deres stat, skal de offentlige myndigheder acceptere, at de personer, der har forsøgt at skjule sig om bord som blindpassagerer, sættes i land samt blindpassagerer, der er fundet om bord på skibet, mens det endnu befandt sig i den pågældende stats territorialfarvand eller inden for det område, hvor staten har immigrationskompetencen, hvis det er falder inden for denne stats nationale lovgivning. Der skal ikke pålægges skibsrederen nogen straf eller anklage vedrørende omkostningerne i forbindelse med tilbageholdelsen eller fjernelsen af blindpassagerer.

 

4.12.3 Standard. Når en person, der har forsøgt at skjule sig om bord på et skib som blindpassager, ikke er blevet sat i land i den havn, hvor vedkommende skjulte sig om bord, skal vedkommende behandles som en blindpassager i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit.

 

4.13   Flagstaten

 

4.13.1 Standard. De offentlige myndigheder i skibets flagstat skal bistå og samarbejde med skibsføreren/skibsrederen eller den relevante offentlige myndighed i anløbshavnene om:

-   at identificere blindpassageren og fastslå hans/hendes nationalitet;

-   at fremsætte oplysninger over for den relevante offentlige myndighed med henblik på at bistå ved fjernelsen af blindpassageren fra skibet ved den først givne lejlighed; og

-   at foretage arrangementer med henblik på at fjerne eller repatriere blindpassageren.

 

4.14   Tilbagesendelse af blindpassager

 

4.14.1 Anbefalet praksis. Når en blindpassager er i besiddelse af utilstrækkelig dokumentation, bør de offentlige myndigheder, når det er praktisk muligt og i en udstrækning, der er forenelig med national lovgivning og sikkerhedskrav, udfærdige et dokument med et fotografi af blindpassageren og eventuelle andre, vigtige oplysninger. Dokumentet, hvori der gives tilladelse til at tilbagesende blindpassageren enten til hans/hendes oprindelsesland eller til det sted, hvor han/hun påbegyndte sin rejse, alt efter hvad der måtte være relevant, med et hvilket som helst transportmiddel, og hvori eventuelle andre betingelser, der måtte være pålagt af myndighederne, nærmere angives, bør overgives til den operatør, der sørger for at fjerne blindpassageren. Dette dokument vil indeholde oplysninger, der kræves af myndighederne ved transitsteder og/eller på det sted, hvor blindpassageren sættes i land.

 

4.14.2 Anbefalet praksis. De offentlige myndigheder i den stat, hvor blindpassageren er blevet sat i land, bør kontakte de relevante offentlige myndigheder ved de transitsteder, som blindpassageren vil passere under tilbagesendelsen, med henblik på at give dem oplysninger om blindpassagerens status. Herudover bør de offentlige myndigheder i de transitlande, som blindpassageren vil passere under tilbagesendelsen – med forbehold for de normale visakrav og nationale sikkerhedsbetragtninger – tillade, at blindpassagerer rejser i transit gennem deres havne og lufthavne, når de rejser under de instruktioner eller angivelser om fjernelse, der er udstedt af de offentlige myndigheder i den stat, hvor den havn, som blindpassageren er sat i land i, er beliggende.

 

4.14.3 Anbefalet praksis. Når en havnestat har nægtet, at en blindpassager sættes i land, bør den pågældende stat uden unødvendig forsinkelse oplyse flagstaten for det skib, der har blindpassageren om bord, om årsagerne til at nægte ilandsætning.

 

4.15   Omkostninger ved tilbagesendelse og forsørgelse af blindpassagerer

 

4.15.1 Anbefalet praksis. De offentlige myndigheder i den stat, hvor en blindpassager er blevet sat i land, bør generelt oplyse den skibsreder, på hvis skib blindpassageren blev fundet, eller hans repræsentant, så vidt det er praktisk muligt, om omkostningsniveauet i forbindelse med tilbageholdelsen og tilbagesendelsen af blindpassageren, hvis skibsrederen skal dække disse omkostninger. Herudover bør de offentlige myndigheder holde sådanne omkostninger på så lavt et niveau som muligt, så vidt det er praktisk muligt og i overensstemmelse med national lovgivning, hvis de skal dækkes af skibsrederen.

 

4.15.2 Anbefalet praksis. Den periode, i hvilken skibsredere er pligtige til at afholde udgifter til en blindpassagers forplejning mv. ifølge de offentlige myndigheder i den stat, hvor blindpassageren er blevet sat i land, bør være kortest mulig.

 

4.15.3 Anbefalet praksis. Under hensyntagen til national lovgivning skal de offentlige myndigheder overveje at mildne straffen mod skibe, hvor skibsføreren rettelig har givet oplysninger om en blindpassagers tilstedeværelse til de relevante myndigheder i anløbshavnen og har vist, at alle rimelige forebyggende foranstaltninger var blevet taget for at forhindre blindpassagerer i at få adgang til skibet.

 

4.15.4 Anbefalet praksis. Under hensyntagen til national lovgivning bør de offentlige myndigheder overveje at mildne andre anklager, som på anden vis kunne komme i anvendelse, når skibsrederen har samarbejdet med de kontrollerende myndigheder til deres tilfredshed om forholdsregler beregnet på at hindre transport af blindpassagerer.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 19. maj 2003

Ib Matthiesen

/Peter Lauridsen

Officielle noter

1)   Endvidere kan offentlige myndigheder ønske at tage den ikke-bindende konklusion fra UNHCR's eksekutivkomite om blindpassagerer, der søger asyl, i betragtning (1988, no. 53 (XXXIX)).