Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om boligbyggeri, lov om bygnings- og
boligregistrering og lov om forbrugerbeskyttelse ved
erhvervelse af fast ejendom m.v.

(Mulighed for afskæring af klageadgang)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 89 indsættes:

»§ 90. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 9 a indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervs- og Boligstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 3

I lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., som ændret ved § 17 i lov nr. 234 af 2. april 1997 og § 1 i lov nr. 437 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 , stk. 1 og 3, ændres »boligministeren« til: »økonomi- og erhvervsministeren«, og i § 4, stk. 2 og 3 , ændres »Boligministeren« til: »Økonomi- og erhvervsministeren«.

2. I § 4 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Henlægger økonomi- og erhvervsministeren sine beføjelser efter denne lov til Erhvervs- og Boligstyrelsen, jf. stk. 3, kan ministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klager ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juni 2003.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bendt Bendtsen