Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilskud til elproduktion

 

Herved bekendtgøres lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6. oktober 1997, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 377 af 2. juni 1999, § 2 lov nr. 1277 af 20. december 2000, § 6 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, § 2 i lov nr. 1091 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 452 af 10. juni 2003.

§ 1. Efter reglerne i denne lov ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved biogas- og naturgasbaseret decentral kraft-varme-produktion, naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion eller affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Statstilskud ydes kun til den del af produktionen, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet.

§ 1 a. Ved et fjernvarmenet forstås i denne lov et fysisk selvstændigt kollektivt varmeforsyningsnet.

Stk. 2. Værker omfattet af denne lov skal bestå af et eller flere anlæg, der forsyner ét fjernvarmenet.

Stk. 3. Ved et barmarksværk forstås i denne lov et anlæg til produktion af varme eller kraft-varme, hvor varmen alene leveres til godkendte anlæg til fremføring af varmt vand eller damp, såfremt anlægget er etableret samtidig med etableringen af produktionsanlægget.

§ 2. (Ophævet)

§ 2 a. Der ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles ved naturgasbaseret industriel kraft-varme-produktion eller ved affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Efter udløb af den periode, hvor der efter stk. 1 ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh, gives et tilskud på 2 øre pr. kWh ved udskiftning af eksisterende naturgas- eller affaldsbaserede industrielle kraft-varme-anlæg.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 og 2 er betinget af, at produktionsudstyret ved idriftsættelsen er nyt.

Stk. 4. Tilskuddet til elproduktion som nævnt i stk. 1 udgør 10 øre pr. kWh for elektricitet, der fremstilles på decentrale affaldsbaserede kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 3 MW eller derunder, og som enten er idriftsat inden den 1. januar 1997, eller hvor der inden denne dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraft-varme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskuddet efter stk. 1-3.

Stk. 6. Der ydes ikke tilskud efter denne lov til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af kød- og benmel og lignende produkter, såfremt produktionen finder sted efter tilladelse givet i medfør af § 12 a, stk. 1, i lov om elforsyning.

§ 2 b. Naturgasbaserede decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder får tilskud på 8 øre pr. kWh til elproduktionen. Tilskuddet gives op til en årlig elproduktion af det tilskudsberettigede brændsel på 8 mio. kWh fordelt efter følgende maksimumssatser: 1. kvartal 3 mio. kWh, 2. kvartal 1,6 mio. kWh, 3. kvartal 1 mio. kWh og 4. kvartal op til 8 mio. kWh fratrukket elproduktionen af det tilskudsberettigede brændsel fra de foregående tre kvartaler. Grænsen på de 8 mio. kWh reduceres med de kvartalssatser, hvor værket ikke har været idriftsat.

Stk. 2. Decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder, der forsynes med både biogas og naturgas, og hvor der af det samlede brændselsforbrug regnet efter energiindhold for regnskabsåret 2000-2001 eller 2001 var mindst 10 procent naturgas, får tilskud på 8 øre pr. kWh. Tilskuddet gives op til en årlig elproduktion af det tilskudsberettigede brændsel på 8 mio. kWh fordelt efter de i stk. 1 angivne maksimumssatser.

Stk. 3. Naturgasbaserede decentrale kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 25 MW eller derunder, der omlægger deres forsyning til at kunne anvende både biogas og naturgas eller kun biogas, får støtte efter de i stk. 1 angivne kriterier.

Stk. 4. Elektricitet, der er fremstillet på barmarksværker, er undtaget fra den årlige tilskudsgrænse i stk. 1.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 1-4 gives kun til værker og barmarksværker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002, eller hvor der inden samme dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraft-varme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning.

Stk. 6. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelsen af tilskuddet efter stk. 1-5 .

§ 3. (Ophævet)

§ 3 a. For elektricitet, der er fremstillet ved industriel kraft-varme-produktion, er ydelsen af tilskud efter § 2 a begrænset til en periode på 6 år regnet fra idriftsættelsen af det enkelte anlæg, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uanset stk. 1 ydes der tilskud i en periode på 8 år for elproduktion på industrielle kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 4 MW eller derunder.

Stk. 3. For et industrielt kraft-varme-værk, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, ydes tilskuddet til den del af det industrielle kraft-varme-værks elproduktion, der kan henføres til varmeproduktion til det kollektive varmeforsyningsanlæg, efter samme kriterier som i § 2 b, stk. 1-5.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at der ikke ydes tilskud for elproduktionen på et anlæg for naturgasbaseret industriel kraft-varme. Undtagelse fra tilskud kan kun fastsættes, hvis varmeforbruget, der aftages fra anlægget, helt eller delvist kan dækkes af en kollektiv varmeforsyning fra central kraft-varme-produktion.

§ 3 b. Økonomi- og erhvervsministeren kan i særlige tilfælde yde et supplerende tilskud til naturgasbaserede decentrale kraft-varme-værker. Tilskuddet ydes med indtil 3 øre pr. kWh for elektricitet, som er fremstillet ved naturgasbaseret decentral kraft-varme-produktion. Det er en betingelse for ydelse af supplerende tilskud, at den pågældende elproducent kan godtgøre, at tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme fra det pågældende værk, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarmeproduktion.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes efter ansøgning. I tilsagn om tilskud kan fastsættes en tidsbegrænsning og et årligt maksimum for ydelsen af supplerende tilskud til et anlæg.

§ 3 c. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af §§ 3 a og 3 b.

Stk. 2. I medfør af loven kan fastsættes regler om, at kraft-varme-baseret elproduktion kun er tilskudsberettiget i et omfang, der svarer til en effektiv samlet energiudnyttelse.

§ 3 d. Tilskud til elproducenter ydes til den producerede mængde elektricitet målt ved det kollektive elforsyningsnet. Hvis elektriciteten ikke måles ved det kollektive elforsyningsnet, ydes tilskuddet til den producerede mængde elektricitet fratrukket dels et beregnet nettab fra produktionsstedet til det kollektive elforsyningsnet og dels det nødvendige egetforbrug i forbindelse med elproduktionen. Registreringen foretages af netvirksomheden.

Stk. 2. Netvirksomhedernes udbetaling af tilskud efter stk. 1 foretages i overensstemmelse med § 4.

§ 4. Administrationen vedrørende udbetalinger af tilskud efter §§ 2 a og 2 b varetages af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Tilskud som nævnt i stk. 1 udbetales af netvirksomheden, som elektriciteten afregnes med. Netvirksomhederne modregner udbetalt tilskud i afgiftstilsvaret til de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og § 34, stk. 4-6, i lov om afgift af svovl.

Stk. 3. Administrationen vedrørende udbetaling af tilskud efter § 3 b varetages af Energistyrelsen.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan pålægge elproducenterne at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de i loven nævnte opgaver.

§ 5. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder konstaterer, at der er ydet for stort tilskud til en elproducent, afkræves denne det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til de statslige told- og skattemyndigheder, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr.

§ 6. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om den tilskudsberettigede produktions art og omfang, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Skønner de statslige told- og skattemyndigheder eller Energistyrelsen, at der er begået en overtrædelse, der medfører bødeansvar, kan det tilkendegives den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 8. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 9. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser efter loven eller regler udstedt i henhold til loven. Henlægges ministerens beføjelser efter loven til en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet, kan det fastsættes, at afgørelser truffet af styrelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser om ydelse af supplerende tilskud efter § 3 b kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 5, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der kan kræves betaling af et gebyr for indgivelse af klage til Energiklagenævnet.

Stk. 3. Ved afgørelser efter denne lov erstattes repræsentanter i Energiklagenævnet, som er udpeget efter indstilling fra Dansk Industri og Landbrugsrådet, af 2 medlemmer med særlig økonomisk eller teknisk sagkundskab inden for kraft-varme-produktion, som udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Skatteministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. 1)

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1109 af 21. december 1994 om ændring af lov om tilskud til elproduktion, der angår § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 2)

Stk. 2. (Udeladt)

 

Lov nr. 1210 af 27. december 1996 om ændring af lov om tilskud til elproduktion, der angår § 1, § 2, stk. 1, § 2 a, § 3, stk. 1, § 3 a, § 3 b, § 3 c, § 3 d, § 4, § 6, stk. 3, § 7 stk. 1 og 2, § 7, stk. 4, og § 9, inderholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 3)  § 3 træder dog i kraft den 1. januar 1997.

 

Lov nr. 377 af 2. juni 1999 om ændring af lov om tilskud til elproduktion, der angår §§ 1-3, § 3 a, stk. 1, § 3 d, § 4, stk. 1 og 2, og § 10, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 4)

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan med virkning for elektricitet produceret på vindmøller bestemme, at § 1, nr. 2, skal træde i kraft før lovens øvrige bestemmelser. 5)

Stk. 3. (Udeladt)

 

Lov nr. 393 af 6. juni 2002 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas- og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af svovl og lov om tilskud til elproduktion, der angår § 1, § 1 a, § 2 a, § 2 b, § 3 a, stk. 3, § 3 b, stk. 1, § 3 d og § 4, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4, nr. 3-5, herunder at loven har virkning fra den 1. juli 2002. 6)

Stk. 3. Lovens § 6, nr. 7, træder i kraft den 1. juli 2002. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 6, nr. 2-6 og 8. Ligeledes fastsætter økonomi- og erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttræden af den under § 6, nr. 1, foreslåede affattelse af § 1, stk. 1, i lov om tilskud til elproduktion. Ministeren kan fastsætte, at dele af § 6 træder i kraft før andre dele af § 6. 7)

Stk. 4. Tilskud, der ydes efter lov om tilskud til elproduktion, til elektricitet, der fremstilles i perioden fra den 1. juli 2002 til ikrafttrædelsestidspunktet efter stk. 3, udbetales med forbehold for tilbagebetaling, hvis der udbetales større tilskud end efter denne lov. Såfremt der i samme periode ydes et mindre tilskud til elproduktionen end efter denne lov, udbetales manglende tilskud efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetaling og udbetaling af tilskud som nævnt i stk. 4. Der kan i den forbindelse fastsættes regler, der fraviger lovens § 6. Det kan fastsættes, at tilskud, der skal tilbagebetales, kan modregnes i fremtidigt tilskud.

Stk. 6. Fra den 1. januar 2001 til den 1. juli 2002 kan der ydes tilskud til elproducenter omfattet af § 8 a, stk. 3 og 4, i elforsyningsloven for det tilskudsberettigede egetforbrug. Netvirksomhederne foretager opgørelsen af det tilskudsberettigede egetforbrug enten ved en måling ved det kollektive elforsyningsnet eller ved en beregning. Denne beregning foretages ved, at der fra egetforbruget fratrækkes dels et beregnet nettab fra produktionsstedet til det kollektive elforsyningsnet og dels det nødvendige egetforbrug i forbindelse med elproduktionen. Netvirksomhedernes udbetaling af tilskud foretages i overensstemmelse med § 4 i lov om tilskud til elproduktion.

Stk. 7. Loven finder anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra tidspunktet for lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.

Stk. 8. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

 

Lov nr. 1091 af 17. december 2002 om ændring af lov om elforsyning og lov om tilskud til elproduktion, der angår § 4, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

 

Lov nr. 452 af 10. juni 2003 om ændring af lov om elforsyning, lov om tilskud til elproduktion, lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, der angår § 2 a, stk. 6, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende 8) .

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. (Udeladt)

Stk. 4. (Udeladt)

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 13. juni 2003

Bendt Bendtsen

/Ib Larsen

Officielle noter

1) Loven trådte i kraft den 15. maj 1992, jf. bekendtgørelse nr. 311 af 4. maj 1992.

2) Loven trådte i kraft den 1. december 1995, jf. bekendtgørelse nr. 865 af 17. november 1995.

3) Loven trådte i kraft den 1. november 1997, jf. bekendtgørelse nr. 769 af 6. oktober 1997.

4) Lovens § 1, nr. 2, trådte for så vidt angår elektricitet produceret på vindmøller i kraft den 16. august 1999, jf. bekendtgørelse nr. 642 af 5. august 1999. Resten af loven trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1331 af 20. december 2000.

5) Bestemmelsen er ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 1277 af 20. december 2000, som trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1330 af 20. december 2000.

6) Lovens § 4, nr. 3-5, trådte i kraft den 1. februar 2003 med virkning fra 1. juli 2002, jf. bekendtgørelse nr. 36 af 22. januar 2003.

7) Lovens § 6, nr. 1-6 og 8, trådte i kraft den 1. juni 2003 med virkning fra 1. juli 2002, jf. bekendtgørelse nr. 334 af 9. maj 2003.

8) Loven trådte i kraft den 12. juni 2003.