Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler

(Mulighed for at opkræve gebyr i den fysiske handel, når der betales med betalingskort)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler, som ændret ved § 39 i lov nr. 502 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »§ 14, stk. 1«: »-3«.

2. I § 3 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved fysisk handel forstås afvikling af en betalingstransaktion, der forudsætter fysisk tilstedeværelse af bruger og betalingsmodtager.«

3. § 14 affattes således:

»§ 14. Indløser kan til dækning af omkostninger til driften af betalingssystemet pålægge betalingsmodtager et gebyr på 0,50 kr. pr. betalingstransaktion i den fysiske handel, hvis betalingstransaktionen sker ved fysisk anvendelse af et betalingsmiddel forsynet med chip omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. Indløser kan til dækning af omkostninger til driften af betalingssystemet pålægge betalingsmodtager et gebyr på 0,75 kr. pr. betalingstransaktion i den fysiske handel, hvis betalingstransaktionen sker ved fysisk anvendelse af et betalingsmiddel,   der er

1)   forsynet med chip,

2)   udstedt til personer under 18 år,

3)   undergivet saldokontrol og

4)   omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Der kan ikke pålægges betalingsmodtager gebyr for betalingstransaktioner i fysisk handel, hvor der betales med et betalingsmiddel, der alene er magnetstribebaseret og ikke forsynet med chip, og som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2 kan der inden for et kalenderår ikke pålægges betalingsmodtager gebyr for de første 5.000 betalingstransaktioner, der afvikles med et dankort, der er forsynet med chip. Indløser kan dog foreløbigt opkræve gebyr for de transaktioner, der er nævnt i 1. pkt., såfremt det for meget opkrævede gebyr efterfølgende tilbagebetales. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at 1. pkt. ikke finder anvendelse, f.eks. hvis betalingsmodtager er en kapitalkæde.

Stk. 5. Opkræver udsteder gebyr fra bruger for brugerens anvendelse af et betalingsmiddel, skal gebyret fastsættes uafhængigt af betalingsmodtagers forhold.

Stk. 6. Betalingsmodtager kan opkræve gebyr for betalingstransaktionen hos bruger, når bruger betaler med et betalingsmiddel. Gebyrets størrelse må ikke overstige betalingsmodtagers gebyr for betalingstransaktionen til indløser. Uanset at betalingsmodtager ikke skal betale gebyr for de første 5.000 betalingstransaktioner, jf. stk. 4, kan bruger dog opkræves gebyr herfor.

Stk. 7. Betalingsmodtager må ikke opkræve højere gebyr hos bruger for afviklingen af betalingstransaktioner med et betalingsmiddel end for afviklingen af betalingstransaktioner med andre betalingsmidler. Undlader betalingsmodtager at opkræve gebyr, jf. stk. 1 og 2, hos bruger for afviklingen af en betalingstransaktion med et betalingsmiddel, skal betalingsmodtager ligeledes undlade at opkræve sådanne gebyrer hos bruger for afviklingen af en betalingstransaktion med andre betalingsmidler. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kun skal gælde nærmere bestemte betalingskort.

Stk. 8. Opkræver betalingsmodtager gebyr hos bruger for anvendelse af et betalingsmiddel, skal betalingsmodtager forud for aftalens indgåelse på tydelig måde oplyse bruger om, hvilke gebyrer der kræves.«

4. § 15, stk. 2 , ophæves.

5. I § 17, stk. 1 , ændres »§ 14, stk. 2 og 3« til: »§ 14, stk. 5 og 6«.

6. I § 17, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 1-3« til: »§ 14, stk. 1-6«.

7. I § 20, stk. 2 , indsættes efter »Forbrugerombudsmandens«: »og Konkurrencestyrelsens«.

8. § 21, stk. 1, affattes således:

»Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med §§ 14-16. Konkurrencestyrelsen kan udstede de fornødne påbud til opfyldelse af §§ 14-16, herunder påbud om,

1)   at angivne priser og avancer ikke må overskrides, eller

2)   at der ved beregningen af priser og avancer skal anvendes bestemte kalkulationsregler.«

9. I § 21, stk. 2 , ændres »§ 14 og § 15, stk. 1« til: »§§ 14-16«.

10. I § 21, stk. 3 , ændres »§ 15« til: »§ 21, stk. 1«.

11. I § 21, stk. 6 , udgår »eller for Konkurrencestyrelsens rapport til erhvervsministeren, jf. stk. 9«.

12. I § 21, stk. 7 , udgår »samt rapporten til erhvervsministeren efter stk. 9«.

13. § 21, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Økonomi- og erhvervsministeren afgiver hvert andet år en rapport om forholdene på betalingskortmarkedet til Folketinget. Konkurrencestyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for ministeren i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.«

14. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Undlader nogen at give de oplysninger, som Konkurrencestyrelsen kan kræve efter denne lov, eller at efterkomme et påbud meddelt i medfør af denne lov, kan Konkurrencestyrelsen som tvangsmiddel pålægge den pågældende daglige eller ugentlige bøder, der kan inddrives ved udpantning.«

15. § 22, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2)   undlader at efterkomme påbud efter § 6, stk. 4, § 18, stk. 3, eller § 21, stk. 1, 2. pkt.«

16. § 22, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Forældelsesfristen for ansvar efter stk. 1 er 5 år, for så vidt angår overtrædelse af bestemmelserne om opkrævning af gebyrer efter § 14, undladelse af at efterkomme påbud efter § 21, stk. 1, 2. pkt., og undladelse af at afgive oplysninger samt afgivelse af urigtige oplysninger efter § 21, stk. 2.«

§ 2

I lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler, som ændret ved § 39 i lov nr. 502 af 7. juni 2001 og § 1 i denne lov, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår »-3«.

2. § 14 affattes således:

»§ 14. Indløser kan til dækning af omkostninger til driften af betalingssystemet pålægge betalingsmodtager et gebyr fastsat i kroner og øre pr. betalingstransaktion i den fysiske handel, hvis betalingstransaktionen sker ved fysisk anvendelse af et betalingsmiddel forsynet med chip omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Der kan ikke pålægges betalingsmodtager gebyr for betalingstransaktioner i fysisk handel, hvor der betales med et betalingsmiddel, der alene er magnetstribebaseret og ikke forsynet med chip, og som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, samtidig med at brugeren anvender underskrift eller personlig, hemmelig kode eller tilsvarende sikker identifikation.

Stk. 3. Der kan ikke inden for et kalenderår pålægges betalingsmodtager gebyr for de første 5.000 betalingstransaktioner, der afvikles med et dankort, der er forsynet med chip. Indløser kan dog foreløbigt opkræve gebyr for de transaktioner, der er nævnt i 1. pkt., såfremt det for meget opkrævede gebyr efterfølgende tilbagebetales. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at 1. pkt. ikke finder anvendelse, f.eks. hvis betalingsmodtager er en kapitalkæde.

Stk. 4. Opkræver udsteder gebyr fra bruger for brugerens anvendelse af et betalingsmiddel, skal gebyret fastsættes uafhængigt af betalingsmodtagers forhold.

Stk. 5. Betalingsmodtager kan opkræve gebyr for betalingstransaktionen hos bruger, når bruger betaler med et betalingsmiddel. Gebyrets størrelse må ikke overstige betalingsmodtagers gebyr for betalingstransaktionen til indløser. Uanset at betalingsmodtager ikke skal betale gebyr for de første 5.000 betalingstransaktioner, jf. stk. 2, kan bruger dog opkræves gebyr herfor.

Stk. 6. Betalingsmodtager må ikke opkræve højere gebyr hos bruger for afviklingen af betalingstransaktioner med et betalingsmiddel end for afviklingen af betalingstransaktioner med andre betalingsmidler. Undlader betalingsmodtager at opkræve gebyr hos bruger for afviklingen af en betalingstransaktion med et betalingsmiddel, skal betalingsmodtager ligeledes undlade at opkræve sådanne gebyrer hos bruger for afviklingen af en betalingstransaktion med andre betalingsmidler. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at bestemmelserne i 1. og 2. pkt. kun skal gælde nærmere bestemte betalingskort.

Stk. 7. Opkræver betalingsmodtager gebyr hos bruger for anvendelse af et betalingsmiddel, skal betalingsmodtager forud for aftalens indgåelse på tydelig måde oplyse bruger om, hvilke gebyrer der kræves.«

3. I § 17, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 5 og 6« til: »§ 14, stk. 4 og 5«.

4. I § 17, stk. 2 , ændres »§ 14, stk. 1-6« til: »§ 14, stk. 2-5«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2003, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1-3, 5, 6 og 11-13, træder dog først i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 3. § 2 træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen