Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i
forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske
stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel og forskellige
andre love

(Samling af en række sikkerhedsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Danmarks Gasmateriel Prøvning « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »Danmarks Gasmateriel Prøvnings « ændres til: »Sikkerhedsstyrelsens «.

2. § 8, stk. 3-5 , ophæves.

3. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Bortfald og tilbagekaldelse af autorisation og godkendelse som kompetent virksomhed «.

4. § 11, stk. 2 og 3, ophæves.

5. § 12 affattes således:

»§ 12. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation eller en godkendelse som kompetent virksomhed, når

1)   virksomheden har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelighed ved udførelse af installationsarbejde,

2)   virksomheden har overtrådt vilkårene for autorisation eller godkendelse, eller såfremt den løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet eller den særlige tilsynsordning viser grove mangler såvel i egenkontrollen som i de udførte arbejder,

3)   virksomheden eller virksomhedens teknisk ansvarlige person har betydelig forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover eller

4)   virksomhedens sikkerhed er anvendt, jf. § 10, og ikke er retableret 1 måned efter påkrav herom.

Stk. 2. En autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed kan tilbagekaldes for en bestemt periode eller indtil videre.

Stk. 3. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 1-3, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Sikkerhedsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed. Afgørelsen skal indeholde oplysning herom. Styrelsen anlægger sag mod den pågældende efter retsplejelovens regler om borgerlige sager.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 1 og 2, har opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling ikke må udøve virksomhed som autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Hvis tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

Stk. 5. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1, nr. 3, har ikke opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling skal have adgang til at udøve virksomhed som autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at virksomhed som autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed ikke må udøves under ankesagens behandling. «

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Tilbagekaldelse af en autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af Sikkerhedsstyrelsen. «

7. I § 14, stk. 1, ændres »eller hvis autorisation er bortfaldet, tilbagekaldt eller frakendt, jf. §§ 11-13« til: »eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 11 og 12«.

8. I § 14, stk. 2, ændres »eller hvis godkendelse er bortfaldet, tilbagekaldt eller frakendt, jf. §§ 11-13 « til: »eller hvis autorisation er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 11 og 12 «.

9. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Sikkerhedsstyrelsen kan offentliggøre forbud og påbud, som er nedlagt efter reglerne i dette kapitel. Styrelsen kan endvidere offentliggøre meddelelser fra Europa-Kommissionen om ulovligt materiel og indgreb herimod i andre lande. «

10. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Administration, finansiering og klageadgang«.

11. § 20, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

12. § 21 affattes således:

»§ 21. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om regler vedrørende sikkerhed ved gasmateriel, -anlæg og -installationer samt vedrørende autorisation og godkendelse af virksomheder, der arbejder inden for gas-, vand- og afløbsområdet. Rådet rådgiver endvidere Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed, herunder på de ovennævnte områder. «

13. § 22 ophæves.

14. § 24, stk. 1, affattes således:

»Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove. «

15. Efter § 24 indsættes i kapitel 7:

»§ 24 a. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden   administrativ myndighed. Dog kan afslag på ansøgning om autorisation, som er begrundet i de i § 8, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte forhold, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er meddelt den pågældende. Ligeledes kan afslag på ansøgning om godkendelse som kompetent virksomhed, bortset fra afslag begrundet i de i § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte forhold, af virksomheden indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er meddelt den pågældende. «

§ 2

I lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, som ændret ved lov nr. 898 af 16. december 1998 og ved § 5 i lov nr. 316 af 22. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 2 affattes således:

»Kapitel 2

Det Tekniske Sikkerhedsråd

§ 3. Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter et teknisk sikkerhedsråd, som rådgiver ministeren om fastsættelse af regler på sikkerhedsområdet, herunder om regler vedrørende elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Det Tekniske Sikkerhedsråd rådgiver endvidere Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed, herunder styrelsens virksomhed vedrørende elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

§ 4. Det Tekniske Sikkerhedsråd består af 11 medlemmer. Medlemmerne, herunder formanden, udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren således, at rådet repræsenterer et alsidigt kendskab til myndighedsarbejde, teknisk sikkerhed samt virksomheds-, markeds- og forbrugerforhold. 8 af rådets medlemmer udnævnes efter indstilling fra organisationer med kendskab til og særlig interesse for regulering af teknisk sikkerhed.

Stk. 2. Det Tekniske Sikkerhedsråds medlemmer udnævnes for en periode af 4 år med mulighed for genudnævnelse. Udtræder et medlem i løbet af perioden, udnævnes en efterfølger for resten af perioden.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan inden udløbet af en udnævnelsesperiode, jf. stk. 2, fritage et medlem for hvervet efter anmodning fra den organisation, der har indstillet den pågældende, eller fra medlemmet selv.

Stk. 4. Det Tekniske Sikkerhedsråd fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. Rådet kan i forretningsordenen beslutte at nedsætte sagkyndige underudvalg med faglig ekspertise, der angår Sikkerhedsstyrelsens virksomhed.

Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen er sekretariat for Det Tekniske Sikkerhedsråd. «

2. I § 6 udgår »efter indhentet udtalelse eller indstilling fra Elektricitetsrådet «.

3. I § 7, stk. 1 , ændres »Elektricitetsrådet « til: »Økonomi- og erhvervsministeren « , og i § 7, stk. 2, 3 og 4, ændres »Elektricitetsrådet « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

4. § 8 ophæves.

5. I § 10 ændres »Økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « .

6. I § 11 ændres »Økonomi- og erhvervsministeren « og »økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »ministeren « ændres til: »styrelsen «.

7. I § 12, stk. 2-4, ændres »Økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

8. I § 12 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan offentliggøre forbud og påbud, som er nedlagt efter reglerne i dette kapitel. Styrelsen kan endvidere offentliggøre meddelelser fra Europa-Kommissionen om ulovligt materiel og indgreb herimod i andre lande. «

9. I § 13 ændres »økonomi- og erhvervsministeren « og »Økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »ministeren « ændres til: »styrelsen «.

10. I § 18 ændres »økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

11. § 21, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

12. I § 21, stk. 2 og 3, der bliver stk. 1 og 2, ændres »Økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »Elektricitetsrådet « ændres til: »styrelsen «.

13. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. «

14. I § 24, stk. 5, ændres »økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

15. § 25, stk. 1, affattes således:

»Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove. «

16. I § 25, stk. 2, ændres »Elektricitetsrådet « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

§ 3

I lov nr. 314 af 5. maj 2000 om autorisation af elinstallatører m.v. foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Elektricitetsrådet « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »Elektricitetsrådets « ændres til: »Sikkerhedsstyrelsens «.

2. § 5, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1)   Ansøgeren har bestået en godkendt prøve og opfylder de fastsatte praksiskrav, jf. § 6, stk. 2, nr. 4, og ansøgeren, såfremt der er forløbet 5 år eller mere fra den dag, hvor vedkommende bestod den nævnte godkendte prøve, igennem deltagelse i relevante kurser eller informationsmøder eller på anden måde har holdt sin faglige viden ajour, særligt hvad angår kendskabet til stærkstrømsbekendtgørelsen, jf. § 6, stk. 2, nr. 4. «

3. I § 6, stk. 2, udgår »Elektricitetsrådet « , og »Danske Energiselskabers Forening « ændres til: »Dansk Energi «.

4. § 6, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4)   de prøver, der giver adgang til autorisation, de dertil knyttede praksiskrav og nærmere betingelser for opfyldelse af kravet om ajourføring af viden, og «.

5. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om fastsættelse af regler vedrørende autorisation af elinstallatører m.v. Det Tekniske Sikkerhedsråd skal endvidere rådgive Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed vedrørende autorisation af elinstallatører m.v. «

6. § 7, stk. 3, ophæves.

7. § 9, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

8. § 9, stk. 4, 4. pkt., der bliver § 9, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

9. I § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 9, stk. 4 « til: »§ 9, stk. 3 «.

10. I § 10, stk. 1, og § 11 ændres »Elektricitetsrådet « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

11. Efter § 14 indsættes:

»Klage

§ 14 a. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog kan afslag på ansøgning om autorisation, som er begrundet med de i § 7, stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte forhold, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er meddelt den pågældende. «

§ 4

I lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Forbrugerstyrelsen « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

2. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2   i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om fastsættelse af administrative regler vedrørende produktsikkerhed inden for Sikkerhedsstyrelsens område. Rådet rådgiver endvidere styrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed på produktsikkerhedsområdet. «

3. § 26, stk. 2, ophæves.

§ 5

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 777 af 16. september 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 228 af 2. april 2003 og § 2 i lov nr. 229 af 2. april 2003, foretages følgende ændring:

1. § 105, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 6

I lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 5. august 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge administrationen af initiativer iværksat efter § 3, stk. 1, til Erhvervs- og Boligstyrelsen, jf. dog stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang for afgørelser truffet af Erhvervs- og Boligstyrelsen efter denne bestemmelse, herunder at afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet. «

2. I § 6 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen administrerer initiativer iværksat efter § 2, stk. 1, nr. 8, jf. § 3, stk. 1, herunder regler udstedt i medfør af § 10, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Stk. 6. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2   i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om fastsættelse af regler vedrørende metrologi   og akkreditering. Det Tekniske Sikkerhedsråd rådgiver endvidere Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed på metrologi- og akkrediteringsområdet. «

3. I § 10, stk. 3 , ændres »den myndighed eller « til: »Sikkerhedsstyrelsen eller den«.

4. I § 10, stk. 4, ændres »Økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »ministeren « ændres til: »styrelsen «.

5. I § 10, stk. 5, ændres »økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »ministeren « ændres til: »styrelsen «.

6. I § 11, stk. 2-5, ændres »Økonomi- og erhvervsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »ministeren « ændres til: »styrelsen «.

7. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Henlægger Sikkerhedsstyrelsen administrationen af de i § 10, stk. 1 og 2, nævnte opgaver, jf. § 10, stk. 4, eller de i § 11, stk. 1 og 2, nævnte opgaver, jf. § 11, stk. 4, til en privat organisation, skal rammerne for prisudviklingen for organisationens ydelser aftales mellem styrelsen og den private organisation. «

8. § 16, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog beslutte, at styrelsens afgørelser kan indbringes for Klagenævnet for Udbud, når der er tale om afslag på eller begrænsning af ansøgt akkreditering, suspendering eller begrænsning af givet akkreditering samt afgørelser om sletning i register over laboratorier, der udfører laboratoriearbejde i henhold til principperne om god laboratoriepraksis (GLP).

Stk. 3. Henlægger Sikkerhedsstyrelsen sine beføjelser efter § 10, stk. 1, jf. § 10, stk. 4, eller efter § 11, stk. 1 og 2, jf. § 11, stk. 4, til en privat organisation, kan afgørelser truffet af den private organisation indbringes for styrelsen. Økonomi- og erhvervsministeren kan dog bestemme, at afgørelser om akkreditering efter § 10, stk. 1, truffet af en privat organisation kan indbringes for Klagenævnet for Udbud, når der er tale om afslag på eller begrænsning af ansøgt akkreditering, suspendering eller begrænsning af givet akkreditering samt afgørelser om sletning i register over laboratorier, der udfører laboratoriearbejde i henhold til principperne om god laboratoriepraksis (GLP). «

§ 7

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 1, nr. 8, ændres »Elektricitetsrådet « til: »Sikkerhedsstyrelsen «.

§ 8

I lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri, som ændret ved § 74 i lov nr. 1054 af 23. december 1992 og lov nr. 1096 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »indenrigsministeren « til: »Sikkerhedsstyrelsen « , og »han « ændres til: »styrelsen « .

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af fyrværkeri, herunder regler for uddannelse og godkendelse af festfyrværkere. «

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 2, stk. 2, der bliver stk. 3, og § 3 ændres »Indenrigsministeren « til »Økonomi- og erhvervsministeren « .

4. § 3, nr. 3, ophæves.

5. I § 4 indsættes efter »Beredskabsstyrelsen « : », Sikkerhedsstyrelsen « .

6. § 5 affattes således:

»§ 5. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte gebyrer for undersøgelser efter § 1, stk. 4, og § 4, der foretages af Sikkerhedsstyrelsen. «

7. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Det Tekniske Sikkerhedsråd, som nedsættes i henhold til kapitel 2 i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, rådgiver økonomi- og erhvervsministeren om regler vedrørende produktsikkerhed ved fyrværkeri. Rådet rådgiver endvidere Sikkerhedsstyrelsens direktør i forbindelse med styrelsens virksomhed, herunder på det ovennævnte område. «

8. I § 7, stk. 1 og 2, udgår », hæfte « .

9. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. «

10. Efter § 10 indsættes:

»§ 11. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgang, herunder om afskæring af klager og om, at klager kan indbringes for Erhvervsankenævnet. «

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

§ 10

Stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen indtræder ved lovens ikrafttræden i samtlige Danmarks Gasmateriel Prøvnings og Elektricitetsrådets rettigheder og forpligtelser.

Stk. 2. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Danmarks Gasmateriel Prøvning, Elektricitetsrådet, Forbrugerstyrelsen, Erhvervs- og Boligstyrelsen eller Beredskabsstyrelsen efter henholdsvis lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, lov om autorisation af elinstallatører m.v., lov om produktsikkerhed, §§ 10 og 11 i lov om erhvervsfremme og lov om fyrværkeri færdigbehandles af Sikkerhedsstyrelsen efter de hidtil gældende regler. Det samme gælder sager, som er modtaget til behandling efter § 12 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger i det nævn, som er nedsat efter § 13 i samme lov.

Stk. 3. Sager, som ved denne lovs ikrafttræden er modtaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsministeriet efter de love, som er nævnt i stk. 2, eller i det nævn, som er nedsat i henhold til § 13 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, og som   behandles efter samme lovs § 8, stk. 4 og 5, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Afgørelser, der er truffet, samt regler, der er fastsat efter love, som i medfør af denne lov overføres til Sikkerhedsstyrelsen, bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes nye afgørelser.

§ 11

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne. Dog kan § 8 sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen