Den fulde tekst

Lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven
og brugsmodelloven

(Regler om indleveringsdag, oversættelse af europæiske patenter, genoprettelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 30. august 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Søges patent af en anden end opfinderen, skal det fremgå af ansøgningen, at ansøgeren har ret til opfindelsen, og at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen. Patentmyndigheden kan dog kræve yderligere dokumentation for ansøgerens ret til opfindelsen.«

2. Efter § 8 a indsættes:

»§ 8 b. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler ansøgningen en indleveringsdag, hvis

1)   der foreligger en tilkendegivelse af, at det indleverede materiale er en ansøgning,

2)   det indleverede materiale muliggør, at ansøgerens identitet kan fastlægges, eller at ansøgeren kan kontaktes, og

3)   det indleverede materiale indeholder en beskrivelse.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for ansøgerens mulighed for efterfølgende at få tildelt en indleveringsdag, hvor kravene i stk. 1 ikke er opfyldt.

Stk. 3. Hvis kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, giver Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgeren en frist på 2 måneder til opfyldelse heraf.«

3. I § 31, stk. 1, ændres »20 måneder« til: »31 måneder«.

4. I § 31 ophæves stk. 2, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

5. § 32 ophæves.

6. I § 33, stk. 1, udgår »eller 2«.

7. § 71, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne service, om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

8. I § 72, stk. 1, udgår », bortset fra de i stk. 2 nævnte tilfælde,«, og efter »patentansøger« indsættes: »eller patenthaver«.

9. I § 72 ophæves stk. 2, og stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på den i § 6, stk. 1, nævnte frist, hvis en patentansøger i en efterfølgende ansøgning begærer genoprettelse af sin prioritet inden 2 måneder fra udløbet af den i § 6, stk. 1, nævnte frist.«

10. § 77 affattes således:

»§ 77. Et europæisk patent har kun virkning her i landet, såfremt indehaveren inden 3 måneder fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret affattelse, til patentmyndigheden her i landet indleverer det meddelte eller det ændrede patent

1)   oversat til dansk eller

2)   på engelsk eller oversat til engelsk samt en oversættelse af patentkravene til dansk.

Stk. 2. Inden for fristen som angivet i stk. 1 skal indehaveren betale det fastsatte gebyr for publiceringen.

Stk. 3. Tekst som angivet i stk. 1 skal holdes tilgængelig for enhver. Er den europæiske patentansøgning endnu ikke offentliggjort af Den Europæiske Patentmyndighed, holdes teksten dog først tilgængelig fra denne offentliggørelse.

Stk. 4. Når tekst som angivet i stk. 1 er indleveret, gebyret som angivet i stk. 2 er betalt og Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen eller sin afgørelse om at opretholde det europæiske patent i ændret affattelse, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige en bekendtgørelse herom. Eksemplarer af teksten skal snarest derefter kunne fås hos patentmyndigheden.«

11. I § 78, stk. 1 og 2, indsættes efter »§ 77, stk. 1«: »og 2«.

§ 2

I designloven, lov nr. 1259 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 2, ændres »genoptagelse« til: »genoprettelse«.

2. § 52, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

§ 3

I lov om brugsmodeller m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998, som ændret ved § 3 i lov nr. 412 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. § 45 affattes således:

»§ 45. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører brugsmodeller og brugsmodelret. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

§ 4

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001, foretages følgende ændring:

1. § 47, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 10 og 11, fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Bendt Bendtsen