Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0017
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i
forsikringsselskaber m.v. 1)

 

I medfør af § 169, stk. 1, nr. 4 og § 373, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003, § 1, stk. 2 2) , i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 7. august 2002, og § 49, stk. 6 og 7, og § 71, stk. 4 og 5, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 7. marts 2003, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal føre et register over aktiver til en værdi, der til enhver tid mindst skal modsvare værdien af de af selskabernes og de tværgående pensionskassers ansvarshavende aktuarer opgjorte samlede forsikringsmæssige hensættelser.

Stk. 2. Firmapensionskasser skal på samme måde som i stk. 1 registrere aktiver til en værdi, der til enhver tid mindst skal modsvare de af firmapensionskassernes godkendte aktuarer opgjorte pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 3. Udenlandske forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og som driver direkte livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, skal registrere aktiver til en værdi, der til enhver tid mindst skal modsvare de af de ansvarshavende aktuarer for selskabernes filialer opgjorte forsikringsmæssige hensættelser vedrørende filialerne.

Stk. 4. Skadeforsikringsselskaber skal føre et register over aktiver til en værdi, der til enhver tid mindst skal modsvare værdien af de af selskaberne opgjorte samlede forsikringsmæssige hensættelser samt aktiver til en værdi, der skal modsvare indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 5. Udenlandske forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og som driver direkte skadesforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, skal registrere aktiver til en værdi, der til enhver tid mindst skal modsvare de opgjorte forsikringsmæssige hensættelser vedrørende filialerne samt aktiver til en værdi, der skal modsvare de i filialen indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning.

Registerets indhold og indretning

§ 2. Registeret skal til enhver tid udvise samtlige aktiver, der omfattes af registreringen. For forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og filialer skal de registrerede aktiver opfylde bestemmelserne i § 127 a, § 128, stk. 1 og stk. 5-8, samt § 129 i lov om forsikringsvirksomhed 3) . For For firmapensionskasser skal de registrerede aktiver opfylde bestemmelserne i § 46, § 46 a, stk. 1 og stk. 3-6, samt § 47 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Stk. 2. Anvendes § 128, stk. 2, 3 eller 4, i lov om forsikringsvirksomhed 4)  eller § 46 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, registreres kapitalandele i samt eventuelle lån til det pågældende datterselskab, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed § 167, stk. 4, og lov om tilsyn med firmapensionskasser § 49, stk. 5.

Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte tilfælde skal datterselskabets aktiver inden for de begrænsninger, der fremgår af § 128, stk. 2, 3 eller 4, i lov om forsikringsvirksomhed 5)  eller af § 46 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser tilsammen med de aktiver, der i øvrigt indgår i moderselskabets register, opfylde de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 4. Registeret kan omfatte aktiver, der, som kategori eller enkeltaktiv, overskrider begrænsningerne i § 128, stk. 5-8, eller § 129 i lov om forsikringsvirksomhed 6) . Når alle enkeltaktiver og aktivkategorier medregnes til de begrænsede værdier, skal mindstekravet til de registrerede aktivers samlede værdi dog fortsat være opfyldt. Tilsvarende gælder for aktiver, der overskrider begrænsningerne i § 46 a, stk. 3-6, eller i § 47 i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

§ 3. Samtlige aktiver som nævnt i § 2, stk. 1, skal entydigt individualiseres og anføres i registeret med den senest opgjorte regnskabsmæssige værdi opgjort i overensstemmelse med reglerne for forsikringsselskabers, pensionskassers eller filialers regnskabsaflæggelse.

Stk. 2. For indskud i pengeinstitutter anføres tillige pengeinstituttets navn og kontonummer.

Stk. 3. For hvert fondsaktiv registreret i en værdipapircentral skal det kontoførende institut og depotkontonummer tillige anføres.

Stk. 4. For aktiver, der er indlagt i et pengeinstitut, anføres tillige pengeinstituttets navn og det depotkontonummer, hvorunder aktivet er indlagt i pengeinstituttet.

Stk. 5. For værdipapirer indlagt i samledepot og indskud på fælleskonti anføres tillige, hvorledes forsikringsselskabets, pensionskassens eller filialens andel af hvert enkelt værdipapir eller indskud opgøres.

Stk. 6. For andre aktiver anføres tillige opbevaringssted.

Stk. 7. Indgår der fast ejendom blandt aktiverne, registreres et tinglyst ejerpantebrev, jf. § 167, stk. 3, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed og § 49, stk. 4, i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Indgår der andele i ejendomsinteressentskaber blandt aktiverne, registreres interessentskabsandelen.

§ 4. Det skal af registeret samt udtræk herfra udtrykkeligt fremgå, at registeret er ført i henhold til § 167, stk. 1, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed eller § 49, stk. 1, i lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Stk. 2. Registeret skal være opbygget således, at der til enhver tid i løbet af 24 timer kan fremdrages en oversigt over samtlige registrerede aktiver, herunder de i § 3 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Består registeret af flere delsystemer, skal registeret indeholde en udførlig beskrivelse af sammenhængen mellem delsystemerne, samt hvorledes registeret fremkommer på en given opgørelsesdag.

Retningslinier og forretningsgang

§ 5. Bestyrelsen for forsikringsselskabet eller pensionskassen skal fastsætte retningslinier for registerets indretning, og for hvordan registeret føres. For filialer fastsættes retningslinierne af generalagenten.

Stk. 2. Retningslinierne skal blandt andet angive, hvorledes:

1)   der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser,

2)   forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret, samt

3)   registeret eventuelt er opdelt i delsystemer.

Stk. 3. Retningslinierne skal endvidere angive, hvem der er ansvarlig for at føre registeret, samt hvem der er ansvarlig for at kontrollere registeret.

§ 6. Forsikringsselskabets eller pensionskassens direktion skal fastsætte en forretningsgang for registerets daglige ajourføring. For filialer skal forretningsgangen fastsættes af generalagenten.

Stk. 2. Forretningsgangen skal sikre, at registeret til stadighed indeholder registrerede aktiver til en værdi, der mindst modsvarer de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser, samt at bestyrelsens retningslinier følges.

Stk. 3. Forretningsgangen skal blandt andet angive, hvorledes:

1)   de registrerede aktiver entydigt individualiseres, jf. § 3, stk. 2-5,

2)   opbevaringssted for tinglyst ejerpantebrev samt andre aktiver angives, jf. § 3, stk. 6 og 7,

3)   den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres, samt

4)   registeret fremkommer på en given opgørelsesdag.

Deponering

§ 7. Finanstilsynet kan i henhold til § 167, stk. 6, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed og i henhold til § 49, stk. 8, i lov om tilsyn med firmapensionskasser kræve registeret deponeret.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 nævnte deponering skal Finanstilsynet registreres som berettiget til fondsaktiver i en værdipapircentral. Øvrige aktiver, der tjener til dækning af hensættelserne, skal håndpantsættes til fordel for Finanstilsynet.

Indberetning

§ 8. Senest en måned efter hvert kvartal skal forsikringsselskabet, pensionskassen eller filialen indsende en opgørelse over de samlede forsikringsmæssige hensættelser ved kvartalets udgang og en opgørelse over de registrerede aktiver, der skal dække hensættelserne.

Stk. 2. Indberetning sker ved benyttelse af de af Finanstilsynet hertil udarbejdede skemaer.

Stk. 3. Opgørelsen over hensættelserne underskrives i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og de i § 1, stk. 3, nævnte filialer af den ansvarshavende aktuar og i firmapensionskasser af den godkendte aktuar. Opgørelsen over hensættelserne og indgåede præmier, hvor forsikringsperioden først påbegyndes efter regnskabsårets afslutning, underskrives i øvrige forsikringsselskaber og de i § 1, stk. 5, nævnte filialer af direktøren eller generalagenten. Opgørelsen af de registrerede aktiver underskrives af forsikringsselskabets, pensionskassens eller filialens direktør, forretningsfører eller generalagent samt den valgte revision, der erklærer, at opgørelsen er i overensstemmelse med de registrerede aktiver og bogføringen.

Revision

§ 9. Den valgte revision skal påse, at der foreligger de i § 5 nævnte retningslinier samt den i § 6 nævnte forretningsgang.

Stk. 2. Ud over at afgive den i § 8, stk. 3, omhandlede erklæring, skal den valgte revision mindst to gange om året foretage uanmeldt revision og i denne forbindelse kontrollere tilstedeværelsen af fornødne registrerede aktiver. Såfremt en sådan uanmeldt revision giver anledning til særlige bemærkninger, skal den valgte revision straks indberette herom til Finanstilsynet. I revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet skal den valgte revision redegøre for den foretagne kontrol.

Straffebestemmelser

§ 10. Overtrædelse af § 1, § 2, stk. 1, §§ 3-6, § 8, stk. 1, og § 9 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 16 af 8. januar 2003 om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Indberetninger i henhold til § 8 i bekendtgørelse nr. 16 af 8. januar 2003 om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber m.v. for 2. kvartal 2003 skal indsendes til Finanstilsynet senest 31. juli 2003.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Finanstilsynet, den 19. juni 2003

Peter Sylvest Larsen

/Charlotte Møller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF, EF-tidende L 110, s. 28 (likvidationsdirektivet).

2) Bestemmelsen afløses den 1. januar 2004 af § 1, stk. 3, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed.

3) De nævnte bestemmelser afløses pr. 1. januar 2004 af lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed §§ 159-161, § 162, stk. 1, og § 163.

4) De nævnte bestemmelser afløses pr. 1. januar 2004 af lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed § 162, stk. 2, 3 og 4.

5) Som note 3.

6) De nævnte bestemmelser afløses pr. 1. januar 2004 af lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed § 163, stk. 1, nr. 1-4, § 163, stk. 2 samt § 164.