Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0104
 
32000L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg 1)

 

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 5, § 5, stk. 2, § 9, stk. 2 og 4, og § 21, stk. 2 og 3, i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg, som ændret ved lov nr. 74 af 12. februar 2002 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for beskæftigelse af arbejdstagere med offshorearbejde.

Stk. 2. Arbejdstagere omfattet af stk. 1 skal som minimum sikres de rettigheder, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 2. Bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 1-3 og § 7 om hvileperioder, fridøgn og daglige pauser omfatter ikke

1)   arbejdstagere, der udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art og som ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsrytme, og

2)   arbejdstagere, der på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved

1)   arbejdstid: Det tidsrum, hvor en arbejdstager er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelse af sin beskæftigelse eller sine opgaver.

2)   hvileperiode: Det tidsrum, der ikke er arbejdstid.

3)   fridøgn: En hvileperiode på 24 sammenhængende timer i land.

4)   offshoreperiode: Det tidsrum, hvor arbejdstageren befinder sig på et havanlæg, samt rejsetiden mellem havanlægget og land.

5)   natperiode: Tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 07.00.

6)   natarbejder: Dels en arbejdstager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, dels en arbejdstager, der udfører arbejde i natperioden i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

7)   offshorearbejde: Arbejde, der hovedsageligt udføres på eller fra et havanlæg, og som direkte eller indirekte har forbindelse med efterforskning eller indvinding af råstoffer i undergrunden under havbunden, samt dykning i forbindelse med sådanne aktiviteter, uanset om dykningen udføres fra et havanlæg eller et fartøj.

Arbejdstid, hviletid m.v.

§ 4. Ved arbejdets tilrettelæggelse skal det sikres, at der under hensyn til arbejdsperiodens varighed gives arbejdstageren rimelige muligheder for hvileperioder, fridøgn og pauser, der er afpasset efter arbejdspladsens og arbejdstagerens særlige forhold med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 5. Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer, jf. dog § 11.

§ 6. Antallet af fridøgn beregnes således, at den samlede arbejdstid offshore i gennemsnit højst må være 48 timer pr. uge inkl. overarbejde. Referenceperioden er 12 måneder.

Stk. 2. En arbejdstager skal dog mindst have 3 sammenhængende fridøgn pr. 14 dages offshoreperiode.

Stk. 3. Perioder med årlig betalt ferie og perioder med sygeorlov medregnes ikke.

Stk. 4. Varigheden af en offshoreperiode må højst udgøre 28 dage.

§ 7. En arbejdstager med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen placeres efter de for arbejdsstedet normale regler for tilrettelæggelse af arbejdstiden.

§ 8. Natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører arbejde i natperioder, skal, når det er muligt, overføres til dagarbejde, som passer til dem.

§ 9. Arbejdstagere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde, derefter inden for regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år.

§ 10. Når naturomstændigheder, ulykker eller overhængende fare for ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift, kan bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 1 og 4 og § 7 fraviges, i det omfang det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er genoprettet.

Stk. 2. For arbejdstagere, der udfører behandling og pleje af personer, kan bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 1og 4 og § 7 fraviges i det omfang det er nødvendigt.

Stk. 3. Fravigelser skal registreres i en for tilsynsmyndigheden tilgængelig form.

Stk. 4. I tilfælde af fravigelse efter stk. 1 og 2 skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse.

Aftaler

§ 11. Vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan aftale, at den daglige hvileperiode, jf. § 5, i et begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes.

Stk. 2. For arbejdstagere, der ikke er omfattet af en kollektiv aftale, kan det i det enkelte ansættelsesforhold aftales, at den daglige hvileperiode, jf. § 5, i et begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer.

Stk. 3. I tilfælde af fravigelse i medfør af stk. 1 eller 2 skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse.

§ 12. Aftaler i medfør af § 11, stk. 2, er kun gyldige, hvis de indgås skriftligt.

Stk. 2. Aftaler i medfør af § 11, stk. 2, kan opsiges med det varsel, der er gældende for det pågældende ansættelsesforhold.

Dispensation

§ 13. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelser fra denne bekendtgørelse, når det er foreneligt med Rådets direktiv 93/104/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/34/EF, om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Klageadgang

§ 14. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Klage har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan økonomi- og erhvervsministeren behandle en klage, selv om klagen først er fremkommet efter udløbet af den i stk. 2 nævnte frist.

Straf

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

1)   lader arbejde udføre i strid med §§ 5 - 7 og § 10, eller leder, fører tilsyn med eller udfører sådant arbejde, eller

2)   undlader at efterkomme påbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For overtrædelser af §§ 5 – 7 og § 10, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003. Samtidig ophæves §§ 33 – 39 i bekendtgørelse nr. 711 af 16. november 1987 om sikkerhed på havanlæg.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 1. juli 2003

Bendt Bendtsen

/Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 93/104/EF, om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, EF-Tidende 1993 L307, s. 18, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/34/EF om ændring af visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden, for at omfatte sektorer og aktiviteter, der er undtaget fra dette direktiv, EF-Tidende 2000 L 195 s. 41.