Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om årlig afprøvning af 406 MHz satellit nødradiopejlsendere (EPIRB'er)   (IMO/MSC cirkulære nr. 1040)

 

 

1   Vejledningen gælder for 406 MHz satellit nødradiopejlsendere (EPIRB'er – Emergency Position Indicating Radio Beacon) i alle skibe.

2   Afprøvning af EPIRB'er kræves mindst hver 12. måned i henhold til SOLAS' nye regel IV/15.9, som trådte i kraft den 1. juli 2002. I tilfælde, hvor det findes forsvarligt og rimeligt, kan Søfartsstyrelsen forlænge denne periode til 17 måneder.

3   Afprøvningen bør udføres ved hjælp af afprøvningsudstyr, der er egnet til at foretage alle relevante målinger, der kræves i disse retningslinier. Al kontrol af elektriske parametre bør udføres med selvafprøvningsfunktionen slået til, hvis dette er muligt.

4   Afprøvningen kan foretages om bord. Den yderste omhu skal udvises, så EPIRB'en ikke aktiveres, og afprøvningen må som hovedregel kun foretages af en skibsinspektør (surveyor) i forbindelse med radiosyn. Fabrikanten/leverandøren skal give en anvisning på udførelse af service og afprøvning, evt. i brugervejledningen. Disse anvisninger skal nøje følges.

5   Undersøgelsen af den installerede 406 MHz satellit EPIRB bør omfatte:

1   en kontrol af EPIRB'ens placering og montering med henblik på dens evne til at kunne flyde fri af fartøjet;

.2   en verifikation af, at der forefindes en fast tilknyttet line i god stand; denne line bør opbevares omhyggeligt og må ikke bindes til fartøjet eller monteringsbeslaget;

.3   en visuel besigtigelse for defekter;

.4   en udførelse af selvafprøvningsfunktionen;

.5   en kontrol af, at EPIRB'ens identifikationsoplysninger (MMSI og andre krævede oplysninger) er klart angivet på udstyrets yderside;

.6   en afkodning af EPIRB'ens 15 Hexadecimale Identifikationskode (15 Hex ID) og af andre oplysninger fra det udsendte signal for en kontrol af, at de afkodede oplysninger (MMSI) er identiske med de identifikationsoplysninger, der er angivet på EPIRB’en;

.7   en kontrol af registreringen enten ved dokumentation eller gennem den myndighed, der hører sammen med landekoden (IT- og Telestyrelsen);

.8   en kontrol af batteriets udløbsdato;

.9   en kontrol af den hydrostatiske udløser (hvis en sådan findes) og dens udløbsdato;

.10   en kontrol af udsendelsen i 406 MHz frekvensbåndet ved hjælp af selvafprøvnings-funktionen eller anden egnet foranstaltning for at undgå udsendelse af et nødsignal til satellitterne;

.11   om muligt, en kontrol af udsendelsen på frekvensen 121,5 MHz ved hjælp af selv-afprøvningsfunktionen eller anden egnet foranstaltning for at undgå at aktivere satellitsystemet;

.12   en kontrol af, at EPIRB'en er blevet vedligeholdt af en landbaseret vedligeholdelses-udbyder, der er godkendt til dette formål, med intervaller, der ikke overstiger 5 år;

.13   en genmontering af EPIRB'en i holderen efter gennemført afprøvning, idet det kontrolleres, at der ikke er sket nogen udsendelse;

.14   en verifikation af, at der forefindes en brugervejledning til EPIRB'en.

6   For at det kan dokumenteres, at den årlige afprøvning har fundet sted, indføres resultatet af afprøvningen i radiojournalen, såfremt en sådan føres, ellers i skibsdagbogen.

7   Ud over den årlige afprøvning skal alle satellit EPIRB'er til serviceeftersyn hos en landbaseret vedligeholdelsesudbyder med intervaller, der ikke overstiger 5 år, efter retningslinierne i IMO/MSC cirkulære nr. 1039 »Guidelines for shore-based maintenance of satellite EPIRBs«. Det anbefales, at den landbaserede vedligeholdelse gennemføres samtidig med udskiftning af batteriet.

 

____________________

Regelcentret, sag 199927947

Søfartsstyrelsen, den 29. januar 2003